Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

God

God doet alles meewerken ten goede Artikel in pdf


Jef De Vriese

Verlangend uitzien
Romeinen 8 confronteert ons met een akelige werkelijkheid: een schepping in nood en gelovigen die zuchten. Alles verlangt naar het openbaar worden van de heerlijkheid van God, de bevrijding van de gebondenheid aan de ondergang. In dat hartsverlangen staat als een paal boven water: “Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben” (vs. 28). Het leven kan nu ondraaglijk zijn. Toch staat ondergedompeld worden in de vuurproef van ziekte, dood, lijden en strijd, God niet in de weg om iets goeds tot stand te brengen .

Hulp van boven
De Geest komt onze zwakheid ter hulp. We staan niet alleen met onze pijn. De Heilige Geest is de mee-belever van onze zwakheid, waarin Hij ons helpt. De schepping zucht (vs. 22), de christen zucht (vs. 23) en de Heilige Geest zucht (vs. 26). Maar het zijn verzuchtingen met hoop, zo onuitsprekelijk diep, dat er geen woorden voor zijn om het uit te drukken! De overwinnaar, de opgewekte Christus, die ons niet verlaat (Matt. 28:20), die aan de rechterhand van God is, pleit ook voor ons (vs. 34). De Vader hoort en verhoort alles wat de Zoon Hem bidt. Als wij een gebedsgroep nodig hebben die ons zuchten kent en er perfect voor bidt: de Drie-ene God bidt, pleit en verhoort. God de Vader, die onze harten doorzoekt, kent ook de bedoeling van het gebed van de Heilige Geest. De wil van de Vader wordt volkomen uitgevoerd, omdat het gebed van de Heilige Geest volmaakt naar Gods wil is en wordt verhoord. De Drie-ene God is helemaal bij ons zuchten betrokken om ons daar doorheen gelijkvormig aan Christus te maken.

Gods doel
Het doel van ons leven is niet naar een innerlijke zoektocht van emotioneel welbevinden, het ontdekken van gaven en capaciteiten of liefde ontvangen. Gods doelgericht plan ligt niet in de mens (kleine letter), maar in de Mens (hoofdletter, Jezus). Alle dingen die wij meemaken zijn niet anders dan het soevereine bestuur van God om ons gelijkvormig aan Christus te maken (vs. 29). Houden wij genoeg van Hem om in al ons lijden slechts één passie te hebben: gelijkvormigheid aan het beeld van Christus?
God doet alles meewerken ten goede, dat is de gelijkvormigheid aan Christus, voor wie Hem liefhebben (1 Kor. 2:9; 8:3; 16: 22; Ef. 6:24). Indien wij Hem niet liefhebben, zien wij al die dingen in ons leven gebeuren en we geraken verward.

Alle dingen
Gaat het om alle dingen in het algemeen? Alle dingen in het lijden? Alle dingen in onze zonde en die van anderen? Ja, alle in de vruchteloze wereld! Alles wat God in ons leven toelaat. Veel dingen werken tegen. Maar het goede nieuws is dat God al die dingen inschakelt in Zijn plan. Alle dingen die op ons inwerken, de hele puzzel van zonde, lijden, vruchteloosheid, alles wat ons overkomt, doet God samenwerken voor een duidelijk doel: gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Niets is toevallig. Niets staat er buiten. Niets ontsnapt aan Gods leiding, voorzienigheid en bestuur. God weet wat Hij doet en Zijn almachtige hand heeft het vermogen alles te besturen naar Zijn vooropgesteld doel: dat wij er op een dag zullen uitzien zoals Jezus. Wij kunnen denken: “Ja, maar mijn gezondheid; ja maar mijn huwelijkspartner; ja maar …” Toch zal niets, noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel Hem tegenhouden Zijn liefde voor ons compleet uit te werken (vs. 37-39).

Alle gerechtvaardigden zullen verheerlijkt zijn
In Christus is er geen veroordeling (vs. 1), maar vaststaande verheerlijking. Die belofte is onwankelbaar en het is veilig er op te vertrouwen. In Christus valt niemand tussen de mazen van het net en wordt niemand toevallig uit het oog verloren. Niemand kan geroofd worden uit de hand van de Vader (Joh. 10:29). Hij garandeert dat wie vrijgesteld is van schuld ook verheerlijkt zal worden.

Alle geroepenen worden gerechtvaardigd
Het is het roepen van God dat Zijn Woord doet uitgaan en dat leven wekt (Rom. 4:17; 9:11; 1 Kor. 1:9). Het Woord brengt tot stand waartoe het roept. Het is dus Gods werk. Hij neemt het goddelijk initiatief (Kol. 3:15; 1 Tes. 2:12; 2 Tes. 2:14; 2 Tim. 1:9). Daarom is het ook zeker dat het werk wordt afgewerkt (1Tes. 5:24). Het hangt er niet van af dat iemand dit of dat bedenkt en doet (2 Tim. 1:9). Het hangt af van God die handelt, waardoor wij ontvangers zijn van Zijn genade en gehoorzaam buigen voor de Schepper.

Alle geroepenen zijn tevoren bestemd
De zekerheid onder de belofte van vers 28 ligt in een keuze die God tevoren heeft gemaakt en in het vermogen dat Hij heeft om dat plan ten uitvoer te brengen. God heeft voor de tijd begon ons bestaan bepaald: gelijkvormigheid aan Christus (1 Kor. 2:7 Ef. 1:5, 11). Dus heeft Hij de grenzen van ons bestaan en ons zuchten bepaald. Er is een onwankelbaar plan dat boven ons staat, dat voor ons bestond, en dat wordt geregeerd vanaf de troon van het universum. Er is een onverbreekbaar besluit van redding, van voor de schepping, tot in alle eeuwigheden.

Die Hij tevoren gekend heeft
De verste en diepste wortel van de belofte ligt in het feit dat God van tevoren een passie had om een relatie met ons te hebben (vgl. Gen. 18:19; Ex. 33:17; 1 Sam. 2:12; Jer. 1:5). Het fundament van Gods belofte gaat terug naar voor de schepping, als een vaststaand voornemen dat Hij ten uitvoer brengt om ons veilig in Zijn Koninkrijk te brengen, met één doel: worden als Zijn Zoon, opdat wij één zouden zijn met Hem, die één was met de Vader, van voor de grondlegging van de wereld, opgenomen in Zijn liefde (Joh. 17).

Het komt allemaal in orde! Alles komt goed!

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Het fundament van Gods belofte gaat terug naar voor de schepping, als een vaststaand voornemen dat Hij ten uitvoer brengt om ons veilig in Zijn Koninkrijk te brengen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring