Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Vrouw

Mentorschap, een boeiende opdracht uit Titus 2 Artikel in pdf


Herlinde De Vriese

Titus 2:3-5: “Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde.”

Een vrouw en haar bediening
Velen van ons hebben als kind wel eens een zaadje geplant en waren ongeduldig om het eerste groene blaadje te zien. Na een paar weken groeide dit uit tot een mooie plant. Het duurde even vooraleer we beseften dat dit kleine zaadje alles in zich had om uit te groeien tot iets wat veel groter was. Afhankelijk welk zaad in de grond werd gelegd, groeide er een andere plant: een tomaatplant, een bloem of een aardappelplant. In het zaad was alles al aanwezig. Wanneer we nadenken over ons leven met God kunnen we dit vergelijken met een zaadje dat God in ons leven heeft geplant en dat zal uitgroeien tot een volwassen plant. Datgene wat God ons toevertrouwt om te doen, als vrouw of moeder of collega of vriendin, zal groeien omdat Hij kracht geeft zodat het zaadje uitgroeit tot een plant. Indien het Woord van God het zaad is van een bediening onder vrouwen, zal het karakter van God en de manier waarop Hij naar vrouwen kijkt centraal staan. De Bijbel vertelt veel over vrouwen en hun verantwoordelijkheden tegenover God. Zo is mentorschap een opdracht die God aan vrouwen heeft gegeven en zal de bediening van vrouw tot vrouw maar effectief zijn nadat God het zaad van zijn Woord in ons hart heeft gelegd.
We zien vele sociale en culturele veranderingen om ons heen. Het immorele neemt toe, er zijn steeds meer echtscheidingen, familierelaties brokkelen af, meer vrouwen werken buitenhuis en dit alles komt in een stroomversnelling zodat vele vrouwen verwarring en onrust ervaren, ook christenvrouwen. Er is een nood ontstaan onder vrouwen en velen aarzelen om in een bediening voor vrouwen taken op zich te nemen. Vele vrouwen vragen zich af of ze wel bekwaam zijn voor een bediening. Er zijn vele redenen waarom een vrouw bekwaam is. Samen met haar man is zij beelddrager van God. In Christus zijn man en vrouw gelijkwaardig en krijgen zij beiden geestelijke gaven door de Heilige Geest. God heeft vele vrouwen in het Oude en Nieuwe Testament gebruikt voor Zijn dienst.

Van vrouw tot vrouw
God heeft aan zijn gemeente vele gaven gegeven. Deze gaven zijn openbaringen van de Geest die God geeft tot welzijn van allen (1 Korintiërs 12:7). Hierin is geen onderscheid tussen man en vrouw. Vrouwen voeden, koesteren en verzorgen hun man en kinderen. Ze bemoedigen hen wanneer ze zich onzeker voelen, verbinden de schrammen en zalven de builen. Het moederschap is een vorm van herderschap, ook al is dit geen officieel ambt. Titus 2:3-5 geeft aan vrouwen een specifieke opdracht: vrouwen onderwijzen vrouwen. Oudere vrouwen worden aangespoord om jongere vrouwen klaar te maken voor een bediening: een voorbeeld te zijn van integriteit en reinheid, man en kinderen lief te hebben, een goede manager te zijn van haar huishouden, enzovoort. Dit heeft een doel. Dit alles is tot eer van God.
In onze gemeenten zijn er tal van bedieningen die niet genoemd worden in de Bijbel. In Titus 2 staat er een duidelijke opdracht die gericht is aan vrouwen: de bediening van vrouw tot vrouw.
Elke vrouw, alleen gaande of gehuwde, zal gezegend worden in een bediening onder vrouwen omdat het haar geestelijke groei bevordert. Haar zelfvertrouwen zal toenemen omdat haar zelfwaarde afhankelijk is van God en niet van mensen. Vrouwen die buitenhuis een baan hebben zien hun job als een bediening. Alleen gaande vrouwen zullen zien dat ze meer dan andere vrouwen gelegenheden hebben om een bediening uit te bouwen. God houdt van ons, vrouwen. Hij is onze Vader en een man voor ons (Matteüs 6:9; Jesaja 54:5). Hem te dienen heeft eeuwigheidswaarde. Indien vrouwen betere echtgenotes en moeders worden, zullen onze gezinnen gezegend zijn. De volgende generatie zal haar voorbeeld volgen en mannen zullen door hun vrouwen aangemoedigd worden om met Christus te leven. Het huwelijk wordt vernieuwd. Indien vrouwen hun gaven ontdekken zullen ze zich inzetten in hun plaatselijke gemeente. Vele gemeenten en christelijke organisaties functioneren door de trouwe dienst van vrouwen die als vrijwilligers werken en hun plekje vinden in de dienst van God. Elke vrouw is uniek. God heeft ons een bijzonder plekje gegeven in ons gezin, in onze gemeente en op onze werkplek. Overal waar we zijn kunnen we anderen beïnvloeden met de gaven en talenten die God ons gegeven heeft.

Het voorbeeld van de mentor
Jezus heeft ons geleerd om eerst God lief te hebben en daarna onze naaste als onszelf lief te hebben. Hij roept oudere vrouwen op om aan jongere vrouwen een voorbeeld voor te houden en hen te onderwijzen. In feite worden jonge vrouwen aangespoord om het voorbeeld van oudere vrouwen na te volgen. Deze vrouwen hebben een aantal kwaliteiten waarin hun relatie met God duidelijk weerspiegelt wordt. Deze kwaliteiten zullen al hun relaties beïnvloeden.

1. In de eerste plaats is deze vrouw “priesterlijk in haar optreden”.
De oudere vrouw demonstreert in haar leven een houding waarin ze in alles wat ze doet rekening houdt met God. De Griekse tekst beschrijft een vrouw die als heidens priesteres dienst doet in de tempel van haar god. Dit is een fulltime job. Het leven van de mentor is niet verdeeld in verschillende compartimenten. Heel haar leven toont toewijding aan God. Ze dient God in de zondagschool en wanneer ze een maaltijd maakt voor haar gezin. Ze dient God wanneer ze boodschappen doet en ze dient Hem in haar beroep. Ze begrijpt dat God deel wil uitmaken van alles wat ze onderneemt omdat Hij vrouwen nodig heeft die Hem eren in elk aspect van hun leven. Haar toewijding aan Christus is een belangrijke voorwaarde om een mentor te kunnen zijn.

2. Een tweede eigenschap van deze vrouw is dat ze “geen kwaad spreekt”.
Letterlijk staat er voor kwaad spreken 'diabolous', namelijk dat ze geen verwarring sticht. Zij bouwt haar relaties niet op roddel en laster. Ze vermijdt oppervlakkige relaties waarin ze geen intimiteit, liefde voor de ander en afhankelijkheid van God vindt. Integendeel, zulke relaties vertroebelen onze passie voor God en brengen vaak tweedracht onder vrienden. Paulus waarschuwt jonge weduwen voor oppervlakkige relaties wanneer hij schrijft in 1 Timoteüs 5:13: “Maar tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid, en niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes en al te bezig met het spreken over onbehoorlijke dingen.” De oudere vrouw zal dus betrouwbaar zijn. Wanneer een jonge vrouw haar in vertrouwen neemt, zal ze samen met hen het antwoord bij God zoeken en hierover niet met anderen praten. De jonge vrouw voelt zich geliefd en aanvaard want ze weet dat ze haar hart opent op een veilige plek. De mentor is een vrouw die dicht bij God leeft en kennis heeft van wat God onderwijst in Zijn Woord. Jonge vrouwen hebben liefde en wijsheid nodig om, indien ze een zondige weg zijn ingegaan, de wil van God te vinden.
Deze betrouwbaarheid is nodig om de relatie te beschermen. De duivel echter heeft zich reeds eeuwen onbetrouwbaar getoond. Hij heeft tal van relaties in verwarring gebracht, vooral onder vrouwen. Een vrouw die dicht bij God leeft heeft er geen behoefte aan om anderen in diskrediet te brengen om haar eigen populariteit op te vijzelen. Zij is erop gericht om haar relaties te beschermen.

3. Ten derde is deze vrouw “niet verslaafd aan veel wijn”.
Deze vrouw zal niet vluchten voor situaties die moeilijk voor haar zijn. God vraagt ons niet om relaties of omstandigheden te ontvluchten. Dit maakt het hart week en helpt ons niet om te volharden. Verslaving aan veel wijn kan uitgebreid worden naar verslaving aan medicatie, verslaving aan soaps, verslaving aan shoppen of welk ander gedrag dat een vlucht betekent uit de realiteit van elke dag. Indien een vrouw heeft geleerd om zich op God te richten en van Hem afhankelijk te zijn, ongeacht haar omstandigheden, zal zij in staat zijn om met andere vrouwen deze ervaringen te delen. Een vrouw die niet zoekt naar oppervlakkige relaties of die moeilijke omstandigheden niet wil ontwijken door een of andere vorm van verslaving, is een vrouw die voor anderen het goede wil en dit zal onderwijzen. Het is vanzelfsprekend dat de passie van deze vrouw naar God uitgaat en deze houding zal haar helpen om haar relaties zorgvuldig uit te zoeken. Zij zal haar ervaring met God delen met jonge vrouwen die van haar willen leren. Wanneer een vrouw wat ouder wordt verandert haar situatie in het gezin. De kinderen gaan het huis uit om te studeren of ze trouwen. De tijd die vrij komt kan ze investeren in jonge vrouwen en soms willen jonge vrouwen liever advies horen van hun mentor, hoewel hun moeders net hetzelfde hebben gezegd. Anderzijds kunnen moeders mentor zijn voor andere jonge vrouwen terwijl hun dochters hun onderwijs niet horen.

4. Dit brengt ons bij de vierde eigenschap van de mentor: “in het goede onderrichtende”.
Dit woord komt enkel voor in Titus 2. Het goede heeft betrekking op de houding van deze vrouw en op de inhoud van haar onderwijs. Deze vrouw is aangenaam in omgang en voorkomen, datgene wat ze leert is degelijk en deugdelijk. Deze vrouw haar gedachten zijn gevormd door de studie van het Woord van God. Dit is niet enkel kennis vergaren. Het Woord van God is levend en krachtig en vormt haar denken en gedrag. Deze vrouw heeft de wetten van God in haar hart bewaard en in haar leven in toepassing gebracht. Bijbelse principes zijn vertaald in haar dagelijkse omstandigheden en zijn een bron van levend water geworden. Vanuit haar eigen ervaring kan ze deze wijsheid vertalen naar het leven van jonge vrouwen zodat ze hen kan helpen om het plan dat God met hun leven heeft te ontdekken.

Het onderwijs van de mentor

Liefde voor haar man
Oudere vrouwen moedigen de jonge vrouwen aan om man en kinderen lief te hebben. Het Griekse woord voor liefhebben is phileo. Phileo betekent niet enkel liefhebben, maar ook vriendschap en vreugde delen met elkaar. Jonge vrouwen kunnen hierin het advies van oudere vrouwen goed gebruiken. Deze kunnen hen laten zien hoe ze wijs met hun man omgaan, genieten van hun man zonder perfectie van hem te verwachten. Vele vrouwen hebben dit geleerd met vallen en opstaan, maar het is niet nodig dat iedereen dit door ervaring moet leren. Het verbaast me telkens opnieuw hoe weinig jonge vrouwen weten over verschillen tussen mannen en vrouwen. Wanneer ze zeggen: “Hij wil dit of dat niet doen of inzien,” dan zeg ik: “Weet je, een man zit anders in elkaar.” Dan vragen ze verwonderd: “Is dat zo? Bedoel je daarmee dat het niet zo is dat hij geen interesse heeft in wat ik zeg?”
Ik sprak onlangs met een echtpaar waar man en vrouw moeite hadden met het verschil in communicatiestijl. Wanneer de man thuiskwam en zijn vrouw vroeg hem wat er die dag op kantoor gebeurde, antwoordde hij telkens opnieuw: “Niets.” Einde van het gesprek. De vrouw voelde zich buitengesloten en onbelangrijk. Ik vertelde de man hoe belangrijk het was voor zijn vrouw om details te horen, hoe zijn dag was verlopen, met wie hij die dag heeft gepraat, welke stropdas zijn baas droeg, of hij die ochtend in de file stond, enzovoort. Toen deze man de behoefte van zijn vrouw beter begreep, was hij bereid om op details te letten en met zijn vrouw erover te praten. Mannen willen in hun spreken het aantal woorden beperken. Een beknopt verslag, een kort overzicht van de feiten zonder details, dat is hun taal. Vrouwen willen veel woorden, indrukken, emoties uiten en dat doen ze met veel details. Ze weiden uit, ze versterken hun ervaringen met vele adjectieven. Tijdens het gesprek werd het duidelijk dat deze man zich vaak ergerde aan de lange verhalen van zijn vrouw. Ik spoorde de vrouw aan om het meer bij feiten te houden en haar verhaal in te korten. Door dit inzicht en rekening houdend met de behoefte van de ander waren ze in staat om een nieuwe communicatiestijl te ontwikkelen.
Er zullen altijd verschillen zijn. Bovendien heeft de verbrokenheid van de schepping onze relaties aangetast. Een gesprek met een oudere vrouw kan een jonge vrouw bemoedigen en helpen om in een houding van respect haar man lief te hebben, in plaats van frustratie en onbegrip te tonen.

Liefde voor haar kinderen
Vele jonge vrouwen verlangen naar advies van oudere vrouwen hoe hun kinderen op te voeden. Soms missen ze het voorbeeld hoe een rustige en veilige omgeving te scheppen voor hun kinderen. Een paar tips en het voorbeeld van een oudere vrouw kan dan wonderen doen. Het liefhebben van onze kinderen gaat niet vanzelf. Het is meer dan een goed gevoel. Het betekent ook onderwijzen, verzorgen, plannen maken en vermanen. De geestelijke opvoeding van kinderen is niet beperkt tot de zondagschool, de tienergroep of de jeugdgroep van de plaatselijke gemeente. De geestelijke opvoeding van onze kinderen begint thuis. Deuteronomium 6:4-7 is hier duidelijk over: “Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE , uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.” De liefde voor God is de bron van onze liefde voor onze kinderen. En daarover spreken met kinderen op elk moment van de dag is dan ook vanzelfsprekend: waar het hart vol van is, … Wanneer we op God vertrouwen zal Hij ons zegenen. Dat belooft Hij (Psalm 128). Een oudere vrouw weet dit uit ervaring. Ze weet ook dat God wijsheid geeft wanneer het moeilijk gaat met één van haar kinderen. Ze weet dat God haar kind vast zal houden, wanneer ze het los moet laten. Ze is door de jaren heen een vrouw van gebed geworden en brengt dagelijks haar kinderen voor Gods troon. Dit doet ze ook voor jonge vrouwen die haar om advies vragen, zodat dezen troost vinden in de liefde die God voor hun kinderen heeft. De emotionele opvoeding is het waarmerk van moeders. Oudere vrouwen hebben een schat aan ervaring hoe je kinderen kunt begeleiden in hun emotionele ontwikkeling. Ze kunnen goede raad geven aan jonge moeders hoe ze affectie kunnen tonen, hoe belangrijk het is respectvol met tieners om te gaan, op welke manier jonge kinderen discipline leren door hun speelgoed op te ruimen, hoe ze vreugde in hun gezin kunnen brengen en hoe ze hun kinderen kunnen aanmoedigen. De emotionele opvoeding van onze kinderen vraagt tijd en aanwezigheid. Ik vrees dat ten gevolge van de drukke agenda’s van vele jonge moeders, hun kinderen niet tot emotionele rust zullen komen. Daarom hebben jonge moeders niet enkel advies maar ook het gebed van oudere vrouwen nodig. De stress en werkdruk die onze maatschappij op ons legt is zeer groot. Ook de alleenstaande moeders ervaren een grote nood omdat ze de opvoeding en zorg voor hun kinderen alleen moeten dragen. Hier ligt een taak voor de oudere vrouwen.

Bezadigd zijn
Oudere vrouwen kunnen jongere vrouwen leren om eerlijk te zijn in de eerste plaats ten opzichte van zichzelf. Er worden vele maskers gedragen. Vrouwen zijn er goed in om hun gevoelens te verbergen en vaak doen ze dit omdat ze niet geleerd hebben om eerlijk hun gevoelens onder woorden te brengen. We leerden niet van onze moeders om met negatieve gevoelens zoals boosheid om te gaan. Oudere vrouwen die dit geleerd hebben, zijn belangrijke wegwijzers voor jonge vrouwen. Een vrouw die rustig is en zich flexiebel opstelt wanneer omstandigheden moeilijk zijn, is een rustpunt voor de mensen om haar heen. Een vrouw die bezadigd is leeft in het hier en nu. Dit heeft ze geleerd door open en kwetsbaar te zijn. Ze zal de jonge vrouw uitnodigen om onrealistische verlangens achter te laten.
Bezadigd zijn betekent niet dat we niet meer impulsief zouden handelen. De oudere vrouw heeft geleerd om haar impulsen te overdenken, deze voor God te brengen en te wachten op de leiding van de Heilige Geest. Deze afhankelijkheid van God in het dagelijkse leven toont de oudere vrouw door vaak met de jonge vrouw te bidden. Gezamenlijk gebed leert de jonge vrouw om haar probleem bij God te brengen. We kunnen werkelijk overal bidden: aan de telefoon, wanneer we een maaltijd bereiden, in de auto aan de rand van de weg, tijdens een wandeling of tijdens de lunchpauze. Telkens opnieuw vertellen jonge vrouwen hoezeer God hun gebeden heeft verhoort en hoe de oudere vrouwen hen bemoedigden. Het heeft hen niet veel tijd gekost, maar een kort gesprek kreeg eeuwigheidswaarde. De bereidheid om met een jonge vrouw te praten en ervaring te delen kan haar bij God brengen en haar houding veranderen. De oudere vrouw mag haar steeds op de relaties wijzen die de eerste plaats innemen, namelijk haar man en haar kinderen. Voor een ongehuwde vrouw kunnen dit haar ouders, vrienden of collega’s zijn.

In reinheid leven
Dit wordt vaak beperkt tot seksuele onthouding voor het huwelijk en trouw aan de huwelijkspartner. Maar dit onderwijs gaat veel verder en is hard nodig in onze wereld waar de bijbelse waarden niet meer gelden. Seksuele normen zijn vervormd en vaak is men verbaasd over datgene wat de Bijbel over dit onderwerp zegt. Vaak denkt men dat christenen “preuts” zijn en niet kunnen genieten van lichamelijke intimiteit. Niets is minder waar. De Bijbel spreekt inderdaad negatief over seksualiteit wanneer het gaat over een intieme relatie buiten het verbond van het huwelijk. Maar binnen het huwelijk is seksualiteit een feest. Het boek Hooglied laat zien hoezeer bruid en bruidegom naar elkaar verlangen en van elkaar genieten tijdens hun huwelijksnacht. Het huwelijk is bedoeld als levenslang verbond zonder alternatieven. Dit onderwijs moet benadrukt worden gezien het toenemend aantal echtscheidingen onder christenen.
Seksualiteit is een belangrijk deel van de huwelijksrelatie. Vrouwen kunnen elkaar hierin bemoedigen. Seksualiteit is een privilege en een verantwoordelijkheid. Indien we dit lichamelijke aspect van de huwelijksrelatie uit het oog verliezen, wordt het huwelijk onder druk gezet. Het bijbels onderwijs is duidelijk: “De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens (uw) gemis aan zelfbeheersing.” (1 Korintiërs 7:3-6) Een vrouw die in reinheid leeft en kiest om trouw te blijven aan haar man, eert God en is een zegen voor haar gezin.

Management van het huishouden
De vrouw heeft van God gezag gekregen over alles wat met het huishouden te maken heeft. Ze is de “bestierder” van haar huis (1 Timoteüs 5:14) en mag hiervan genieten. Maar vele vrouwen voelen zich meer een dienstbode omdat wat ze doen niet gewaardeerd wordt. Geen wonder dat vele jonge vrouwen hun voldoening elders zoeken. Wanneer een vrouw het gezag en de verantwoordelijkheid krijgt om het huishouden te organiseren, zal ze hierin voldoening vinden. We vinden onze waarde evenwel niet in een huwelijk, het huishouden of een job. Alleen Christus kan ons vervullen en in onze diepste noden voorzien.
Vele jonge vrouw willen leren om hun huishouden te organiseren maar weten niet hoe. Ofwel studeerden ze tot voor hun huwelijk en was er weinig tijd en gelegenheid om het te leren ofwel waren hun moeders geen voorbeeld in organisatie van hun huishouden. Jonge vrouwen zijn op zoek naar een model waaraan ze zich kunnen spiegelen. Oudere vrouwen hebben door jaren ervaring vaardigheden ontwikkeld die voor hen vanzelfsprekend zijn, zoals een weekmenu opstellen, koken, bakken, naaien, ordenen van de linnenkasten en tijdsplanning. Een jonge vrouw kan hier veel van leren.
In welke zin heeft het huishouden wat te maken met de liefde voor uw man? Ik geloof dat wanneer een man thuis komt na een moeilijke dag op kantoor, hij tot rust komt in een huis dat op orde is en waar hij zich welkom voelt. Na een dag van chaos en stress komt hij thuis waar alles een plekje heeft. Wij zijn als vrouwen er goed in om een omgeving van rust te scheppen waar iedereen in liefde met elkaar omgaat. Een vrouw die met zorg en attentie haar huis bestuurt, is goed voor haar man. De vrouw die in haar huwelijk deze ondersteunende rol op zich neemt en bereidt is om haar man te dienen, zal hem tonen hoe waardevol hij is voor God en voor haar. De zorg voor het huishouden en het dienen van haar man heeft voor een vrouw eeuwigheidswaarde. We weten dat we de kroon des levens zullen ontvangen. Zal deze meer blinken door het vele poetswerk, de vaat die we deden, de was die we plooiden? Ik denk het wel.

Goed en aan haar man onderdanig zijn
Een vrouw is goed voor haar man wanneer hij het prettig vindt om met haar te leven. Een vrouw kan zich de vraag stellen: “Snelt mijn man naar huis omdat hij bij me wil zijn?” Een vrouw die bemoedigt en vergeving schenkt, zoekt naar humor in haar relatie omdat ze weet dat dit nieuwe energie geeft. Een vriendin van me knipt regelmatig grappige cartoons uit de krant en legt die op het bord van haar man wanneer ze ’s avond aan tafel gaan. Een lach brengt hen bij elkaar.
Een vrouw die de keuze maakt om aan haar man onderdanig te zijn, als aan de Here, zal zijn waarde zien zoals God die bedoeld heeft. Op deze manier bemoedigt een vrouw haar man en bevestigt zij hem in de taken die hij heeft, ook al voert hij ze uit in een stressvolle omgeving. Er is steeds veel verwarring geweest over het begrip onderdanigheid. Vele vrouwen worden opstandig wanneer ze dit woord horen. Onderdanigheid heeft te maken met je vrijwillig schikken naar het leiderschap van je eigen man. Het komt voort uit een geest van gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Onderdanigheid is niet iets wat een man oplegt aan zijn vrouw wanneer ze onwillig is. Dit is overheersen en komt niet van God. Het is niet zoals de gehoorzaamheid die men van kinderen of dienaren mag verwachten. Onderdanigheid is de verantwoordelijkheid van de vrouw terwijl ze leeft voor het aangezicht van God. Het betekent niet dat vrouwen minderwaardig zouden zijn. Onderdanigheid heeft met de houding van Christus te maken. Hij was bereid om aan Zijn Vader onderdanig te zijn door mens te worden. Zijn onderdanigheid heeft op geen enkele wijze zijn goddelijke natuur aangetast. Zo vermindert een vrouw haar waarde niet door onderdanig te zijn aan haar man, veeleer toont ze haar toewijding aan God en vertrouwt ze Hem. Op deze wijze zal een vrouw respect tonen voor haar man en zal hij haar liefhebben. Man en vrouw kunnen dit enkel doen in de kracht van de Heilige Geest. In een omgeving van dienend leiderschap en vrijwillige onderdanigheid zal een vrouw aangemoedigd worden om ten volle tot ontplooiing te komen.

Het doel van haar onderwijs: het Woord van God wordt niet gelasterd
Het onderwijs van vrouw tot vrouw is van groot belang voor onze evangelie verkondiging. Wanneer jonge vrouwen het voorbeeld van oudere vrouwen volgen zal er door de omgeving positief gereageerd worden. Er zal geen reden zijn om de gemeente Gods in opspraak te brengen. De wereld ziet nauwlettend toe hoe we leven. Indien ons leven gelijkvormig is aan de ons omringende cultuur, indien ons leven geen reinheid en goedheid reflecteert, indien we onze man en kinderen niet liefhebben, zal de wereld waarin we leven geen oog hebben voor het Woord van God dat eeuwig leven geeft. Indien ons leven de waarheid van Gods Woord weergeeft, zullen mensen door ons heen tot God komen. Jezus leerde dit in Matteüs 5:16: “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Paulus zegt het volgende over een weduwe in 1 Timoteüs 5:10: “…inzake goede werken moet van haar getuigd kunnen worden, dat zij kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten ondersteund en alle goed werk behartigd heeft.” Een vrouw die in afhankelijkheid van God leeft, is bruikbaar om aan anderen Gods liefde te tonen.

Gebruikte literatuur :
Bauer, Walter, A Greek-English Lexicon of the New Testament and other early christian literature. (London-Chicago: The university of Chicago Press, 1979)
Fitzpatrick, Elyse and Cornish, Carol, eds, Women helping women. (Eugene, Oregon: Harvest House, 1997)
Hendriksen, William, 1&2 Timothy and Titus, New Testament Commentary. (London: The Banner of Thruth Trust, 1972)
Huizenga, Betty & Herlinde De Vriese, Appels van Goud, Zes weken geestelijk voedsel en kooktips voor vrouwen . (Heverlee: CPC, 2004)
Huizenga, Betty, Gifts of Gold, gathering, training and encouraging mentors. ( Colorado Springs: Cook Communications Minitries, 2002)
Hunt, Susan, Spiritual Mothering, The Titus 2 model for women mentoring women. (Wheaton: Crossway Books, 1992)
Kraft, Vickie, Women mentoring women, ways to start, maintain, and expand a Biblical Women’s Ministry. (Chicago: Moody Press, 1992)

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift voor Theologie en Pastorale Counseling, 14de jaargang, 2de kwartaal 2005, nr 62, p 30-33. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De bereidheid om met een jonge vrouw te praten en ervaring te delen kan haar bij God brengen en haar houding veranderen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring