Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 1

Week 1: Beste wensen!

Beste wensen voor het nieuwe jaar! Een gezegend 2017 toegewenst! Het nieuwe jaar begint met nieuwe voornemens, nieuwe verwachtingen… Laten we dit nieuwe jaar beginnen bij onze God, de Schepper van hemel en aarde, over Wie Jesaja schreef: “Hoor naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene. Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste. Ook heeft Mijn hand de aarde gegrondvest en Mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen.”

Week 1: van 2 t/m 6 januari 2017

Lees elke dag: Jesaja 48:12-13
Luister naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene; Ik ben dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste. Ook heeft Mijn hand de aarde gegrondvest, en Mijn rechterhand heeft de hemelen uitgespannen.


Maandag 2 januari 2017 – Simeon
Lezen: Jesaja 48:12-13; Lukas 2:22-35

Veertig dagen na de geboorte van de Heere Jezus waren Jozef en Maria in de tempel voor de ceremonie van reiniging. Jozef en Maria waren arm. Daarom brachten ze als offer in plaats van een lam, twee duiven. Jozef en Maria waren vroom en wilden naar de wetten van Mozes leven. Terwijl ze in de tempel waren, kwam Simeon bij hen staan. Hij verwachtte de Verlosser van Israël. De Heere God had tot hem gesproken, dat hij, voordat hij zou sterven, de Messias zou zien.

Toen hij Jezus zag, profeteerde Simeon dat deze Baby een licht was voor de heidenen. Jezus sprak over dit licht. In Johannes 12:46 zei Hij: “Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.” Het is de Heere Jezus Die maakt dat alle volken van de aarde tot God komen. In het Oude Testament was dit het voorrecht van het volk Israël. De Heere Jezus heeft ook de andere volken tot het licht gebracht. Simeon zag dit omdat de Heilige Geest het hem openbaarde.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U het Licht van de wereld bent en dat ik in U mag geloven.

Dagsluiting
Lees Lukas 2:34-35: “En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël …” Simeon voorspelde wat er met de Heere Jezus zou gebeuren. Al wie zich niet wil bekeren, al wie niet in Hem gelooft, al wie niet met Jezus rekent en niet naar Zijn woorden luistert, zal veroordeeld worden. Maar al wie zichzelf vernedert, al wie zich van zijn zonden bekeert, al wie in Jezus gelooft, zal God zegenen. De voorspelling van Simeon is nog altijd waar. Iedereen die niet voor Jezus is, is tegen Hem.

Van kaft tot kaft
2 januari OT: Genesis 4-6 NT: Mattheüs 2


Dinsdag 3 januari 2017 – Een gebed van Mozes, de man Gods
Lezen: Jesaja 48:12-13; Psalm 90

In vele gezinnen wordt op 31 december Psalm 90 als een gebed voorgelezen. In deze Psalm spreekt Mozes over zijn geloof. Hij aanbidt God omdat Hij de Schepper van hemel en aarde is. Het is de God Die eeuwig leeft. Mensen zijn tijdelijk. Wij leven en na zeventig of tachtig jaar sterven we. Wat stand houdt, is het geloof in de Heere God. Hij geeft betekenis aan ons leven. Wanneer we God erkennen als Heer, komt de zonde van ons hart aan het licht. Dat is nodig, omdat we Zijn vergeving nodig hebben. Al wie leert om in deze vergeving te wandelen, ontvangt van God een wijs hart.
 
Mozes vroeg God om het volk Israël te verzadigen met Zijn goedheid. Dit mag ook ons gebed zijn. Elke morgen hebben we Zijn goedheid nodig, zodat we de dag in vrede en rust kunnen beginnen. Soms leven we in moeilijke omstandigheden, maar wanneer de rust en vrede van de Heere Jezus aanwezig is, kunnen we alles beter aan. In zijn gebed rekende Mozes erop dat hij niet alleen deze rust en vrede zou ervaren, maar dat hij zou jubelen van vreugde. Het mag ons gebed zijn dat God onze harten dagelijks met deze vreugde vult.

Gebed
Heere Jezus, soms is het voldoende om te weten dat U bij me bent. Dank U dat U mijn hart met Uw vrede en vreugde vult.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 1:1-4. Vanmorgen lazen we Psalm 90. Mozes schreef over de vreugde, waarmee God zijn hart vulde (Psalm 90:14). De apostel Johannes schreef over deze vreugde. Deze vreugde gaat over het eeuwige leven dat Jezus geeft. Wanneer we in Hem geloven, en de vergeving voor onze zonden aanvaarden, geeft dit diepe vrede en rust. Dàt is de blijdschap waarover Johannes het had.

Van kaft tot kaft
3 januari OT: Genesis 7-9 NT: Mattheüs 3


Woensdag 4 januari 2017 – In den beginne
Lezen: Jesaja 48:12-13;  Genesis 1:1-2

De Heere God is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de wereld, en alles wat zich daarin bevindt, gemaakt. Mozes schreef over de schepping van de zichtbare dingen, zoals wij dit kunnen waarnemen. God schiep de natuur, dieren, planten, sterren en planeten, alles in grote verscheidenheid, in adembenemende schoonheid, met bijzondere nauwkeurigheid, met grote kracht.

Aan het begin van de tijd schiep God de hemel en de aarde. Voor die tijd bestond enkel de Heere God, namelijk de Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan het begin van het boek Genesis wordt God als Elohim, letterlijk ‘Goden’, genoemd. Het toont de drie-eenheid van de God van Israël. De drie Personen, Vader, Zoon en Geest, waren betrokken bij de schepping. De apostel Johannes heeft aan het begin van zijn evangelie verwezen naar de aanwezigheid van de Heere Jezus bij de schepping toen hij schreef: “In het begin was het Woord (Jezus) en het Woord was bij God en het Woord was God…Alle dingen zijn door het Woord (Jezus) gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is (Johannes 1:1-3).”

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat ik mag weten dat U, de Zoon van God, ook de Schepper bent van hemel en aarde. U bent machtig!

Dagsluiting
Lees Psalm 121. De Heere die de hemel en aarde gemaakt heeft, helpt ons. Hij zal niet toelaten dat we wankelen. Hij zorgt ervoor dat we veilig zijn. Jezus heeft ons gekocht en betaald met Zijn kostbaar bloed. Wanneer we geloven dat Hij voor onze zonden aan het kruis gestorven is, zijn we kinderen van God geworden. Hij zorgt voor ons, tot in eeuwigheid!

Van kaft tot kaft
4 januari OT: Genesis 10-12 NT: Mattheüs 4


Donderdag 5 januari 2017 – Anna
Lezen: Jesaja 48:12-13; Lukas 2:36-39

Terwijl Simeon Jozef en Maria zegende, kwam Anna bij hen staan. Anna was een profetes die net zoals Simeon de Verlosser voor Israël verwachtte. Zij was een vrome vrouw. Ze was zeven jaar getrouwd geweest, en nadien weduwe gebleven. Heel haar leven stond in het teken van God. Ze wilde dicht bij Hem zijn, in de tempel. Ze verwachtte dat God opnieuw tot Zijn volk zou spreken, maar veel krachtiger dan dat Hij dat vroeger deed.

De Heere God sprak tot het hart van Anna. Ze wist wat het betekende om te wachten. Nadat ze jong weduwe werd, was haar hart dicht bij God gebleven. Hij was haar man en haar Maker (Jesaja 54:5). Ze wist dat God een geweldig plan van verlossing had. Ze wachtte op Zijn tijd. Ze sprak hierover met iedereen die in de tempel kwam. Allicht heeft ze veel met de priesters gepraat over de profetieën die in de Bijbel staan. Ze was altijd te vinden in de tempel. Ze diende God met bidden en vasten. Ze deed dit dag en nacht.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ook met ons een plan van redding heeft.

Dagsluiting
Lees Psalm 27:1-6. Vanmorgen lazen we hoe Anna dagelijks in de tempel aan het bidden was. Haar hart was dicht bij God. Ze kende Psalm 27:4: “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dàt zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.” We mogen aan God vragen dat Hij ons een hart van aanbidding geeft, net zoals Hij dat aan Anna gaf. Hij zal het geven.

Van kaft tot kaft
5 januari OT: Genesis 13-15 NT: Mattheüs 5:1-26


Vrijdag 6 januari 2017 – De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lezen: Jesaja 48:12-13; Lukas 2:40-52

Tijdens hun jaarlijkse reis naar Jeruzalem bleef de twaalfjarige Jezus in de tempel achter. De jongen vond dit geen probleem, want Hij wilde bezig zijn met de dingen van Zijn hemelse Vader. Toen Zijn ouders Hem vonden was Hij in gesprek met de leraren van de tempel. Iedereen was verbaasd. De antwoorden die Hij op vragen gaf, toonden Zijn bijzondere wijsheid.

Jozef en Maria begrepen niet wat er gebeurde, toen ze hun twaalfjarige zoon aan de tempel zagen staan. Jezus vertelde hun over een bijzondere taak die Hij ontvangen had, en dus wilde Hij op de plek zijn waar God was. Hij noemde God Zijn Vader. Dat was een merkwaardige uitspraak voor een jongen van twaalf. Maria bewaarde alles in haar hart, en vertelde dit later aan Lukas, die het opschreef in zijn Evangelie.

De Heere Jezus groeide op zoals elk kind. Alles wat Hij deed en hoe Hij als mens ontwikkelde was perfect. De genade van God was op Hem. Lukas schreef dat Hij Zijn ouders onderdanig was. De volgende achttien jaar van voorbereiding en training maakte God Hem klaar om voor ons te sterven aan het kruis.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U, als Zoon van de Allerhoogste God, mens was zoals wij. We strekken ons uit naar meer van Uw wijsheid en genade.

Dagsluiting
Lees Johannes 14:1-7. Vanmorgen lazen we dat de Heere Jezus ervan hield om naar de tempel in Jeruzalem te gaan. Het was het huis van Zijn hemelse Vader. Hij ging er om te bidden, om te onderwijzen, om zieken te genezen. Hij heeft er zelfs dieren en kooplui weggejaagd (Johannes 2:13-25). Hij vertelde Zijn discipelen over een ander huis, een hemels huis. Een plaats die Hij klaarmaakt voor ieder die in Hem gelooft. Om deze plaats te bereiken moeten we Jezus erkennen als Heer. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Van kaft tot kaft
6 januari OT: Genesis 16-18 NT: Mattheüs 5:27-48


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft

7 januari Genesis 19-21 Mattheüs 6:1-18
8 januari OT: Genesis 22-23 NT: Mattheüs 6:19-34

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Mozes vroeg God om het volk IsraŽl te verzadigen met Zijn goedheid. Dit mag ook ons gebed zijn.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw