Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 2

Week 2: Het Koninkrijk der hemelen

Week 2: van 9 t/m 13 januari 2017

Het Koninkrijk van de hemel is het Koninkrijk van de Heere Jezus. Het is het Koninkrijk van God dat ook leeft in de harten van iedereen die gelooft. Mensen in het Oude Testament, zoals Jakob en Jozef, geloofden in dit Koninkrijk, want ze geloofden in de God van Israël. Toen de Heere Jezus naar de wereld kwam, toonde Hij de kracht van dit Koninkrijk: Hij genas zieken en dreef demonen uit.

Lees elke dag: Mattheüs 10:7-8
En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

 

Maandag 9 januari 2017 – Spreek slechts een woord
Lezen: Mattheüs 8:5-13

Na het onderwijs van de Bergrede ging Jezus naar huis, naar Kapernaüm. Toen Hij de stad was ingegaan, kwam er een Romeins officier naar Hem toe. Zijn knecht was ziek. Zoals vele anderen zocht hij om genezing voor zijn knecht bij de Heere Jezus. Jezus beloofde om langs te komen en bood aan om de knecht te genezen. Toch zei de officier: “Heere, ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek één woord…” Jezus verwonderde Zich.
 
Deze officier was een heiden. Hij was zich ervan bewust hoe Joden dachten over heidenen, en hij respecteerde dat. Joden gingen niet bij heidenen op bezoek, want ze wilden zich niet verontreinigen. Deze Romein kende de God van Israël en geloofde in Jezus als Messias, de Zoon van God. Hij erkende het gezag en de macht van de Almachtige van Israël. Hij wilde gehoorzaam zijn aan dit hoogste gezag. Hij geloofde en wist dat Jezus, als Zoon van God, macht en gezag had in de hemel en op de aarde. Hij kon Zijn macht gebruiken om te genezen. Eén woord was genoeg.
 
De man geloofde in de grote God van Israël. Hij Die de Schepper is van hemel en aarde, Hij die alles in Zijn hand houdt en doet wat Hij belooft, is vandaag Dezelfde God. Geloof je dat?

Gebed
Heere Jezus, U bent de Almachtige van Israël, Hij die is en was en komen zal!

Dagsluiting
Lees Jesaja 53:4-6. Vanmorgen lazen we dat de Heere Jezus een zieke genas. De Romeinse officier geloofde dat Jezus macht had om zijn knecht te genezen. Hij geloofde dat Jezus de Messias was. Later is Jezus naar het kruis gegaan, en heeft Hij de zonden van mensen gedragen. Toen Hij stierf is niet alleen de schuld van de zonden op Hem terecht gekomen, maar ook alle ziekten en vele vormen van menselijk lijden. Jezus weet wat pijn is. Hij helpt om ziekte te dragen. Hij is nabij.

Van kaft tot kaft
9 januari OT: Genesis 24-26 NT: Mattheüs 7


Dinsdag 10 januari 2017 – Voor het aangezicht van God
Lezen: Genesis 32: 24-32

Jakob was onderweg om zijn broer Ezau te ontmoeten. Hij had zijn vrouw en kinderen vooruitgestuurd en bleef alleen achter. Tot de morgen aanbrak worstelde hij met een Man. Jakob ging ervan uit dat het God Zelf was. Omdat Jakob niet wilde opgeven, sloeg zijn Tegenstrever hem op de heup. Zelfs toen wilde Jakob niet loslaten. Hij wilde dat God hem zegende. Hij kreeg de naam ‘Israël’. Deze naam betekent: strijder met God.

Het leven van Jakob was een aaneenschakeling van strijd met mensen geweest. Toen hij die nacht strijdend met God doorbracht begreep hij dat hij enkel bij de Heere God tot rust kon komen. De voorbije jaren hadden Jakob veranderd. Nu was de God van zijn vader, ook zijn God geworden.

Pniël betekent: het aangezicht van God. Jakob wist dat hij God had gezien en dat dit uitzonderlijk was voor iemand als hij. Dat God zoveel van hem hield, maakte hem stil. Ook Mozes mocht de Heere God van dichtbij ontmoeten. In Exodus 33:11 staat geschreven: “De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt.” Jezus wil vandaag dicht bij jou zijn. God is een God van nabij.

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me helpen om vandaag dicht bij U te blijven?

Dagsluiting
Lees 2 Korinthe 2:15-17. Paulus vertelde het Evangelie, overal waar hij kwam. Hij wilde dat ieder die hem hoorde de Heere Jezus leerde kennen. Hij werd daar zelf niet beter van. Vaak kwam hij in de gevangenis terecht. Zij die op zijn woorden geloofden en de Heere Jezus als hun Heer hebben aangenomen, waren blij met hem. Anderen, die niet geloofden, vervolgden hem. Paulus wilde dat iedereen tot geloof kwam. Wat hij zei meende hij oprecht. Hij sprak voor het aangezicht van God, in Zijn tegenwoordigheid en op Zijn gezag.

Van kaft tot kaft
10 januari OT: Genesis 27-29 NT: Mattheüs 8:1-22


Woensdag 11 januari 2017 – Het vasten
Lezen: Mattheüs 9:14-17

De leerlingen van Johannes de Doper vroegen zich af waarom de leerlingen van Jezus niet vastten. Bij het Joodse volk was het heel gewoon om regelmatig te vasten. Minstens eenmaal per jaar was er een vastenperiode als voorbereiding op het feest van de Grote Verzoendag. De Israëlieten zochten verzoening met God en deden boete.

Jezus wilde dat Zijn leerlingen vastten pas nadat Hij naar de hemel was gegaan. Hij wilde dat ze dit op een nieuwe manier deden. Vasten is nu niet langer een vastgestelde periode en verloopt niet meer volgens bepaalde voorschriften. Vasten doe je omdat je een diepe overtuiging krijgt dat God dit van je vraagt. Het is een periode waarin de Heere God heel dichtbij komt en vraagt of je jezelf aan Hem wilt toevertrouwen zoals je dit nog nooit hebt gedaan. Het betekent dat je berouw hebt van zonden. Je durft haast niet tot bij de Heere God komen, Die Heilig is. Je bent vervuld met ontzag voor Hem. Je bent je bewust van Zijn grootheid en almacht. Zijn genade maakt je stil. Bidden en vasten doe je wanneer niemand het ziet. Je hemelse Vader, Die in het verborgene ziet, beantwoordt je gebed (Mattheüs 6:16-18). Na deze ontmoeting ben je nooit meer dezelfde.

Gebed
Vader in de hemel, U bent de Hoge en Verhevene, U woont in de eeuwigheid en Uw Naam is heilig. Dank U dat U mijn verbrijzeld hart en geest geneest (naar Jesaja 57:15).

Dagsluiting
Lees Handelingen 13:1-3. Antiochië was de eerste gemeente waar de volgelingen van Christus christenen genoemd werden. De jonge gemeente werd geleid door enkele profeten en leraars, waaronder Paulus en Barnabas. Op een bepaald moment heeft de Heilige Geest deze leiders aangezet om te bidden en te vasten. Terwijl ze de wil van God zochten, werd de bedoeling van de Heilige Geest duidelijk: de Heere Jezus wilde Paulus en Barnabas op zendingsreis sturen. Wanneer de Heilige Geest een last op je leven legt, is het mogelijk dat Hij je aanmoedigt om te vasten. Hij maakt stap voor stap Zijn plan duidelijk. Het is bijzonder wanneer je Zijn stem hoort.

Van kaft tot kaft
11 januari OT: Genesis 30-32 NT: Mattheüs 8:23-34


Donderdag 12 januari 2017 – De dromen van Jozef
Lezen: Genesis 37:1-11

Jakob woonde in het land Kanaän, samen met Lea en zijn twaalf zonen. Jakob had Jozef lief. Jozef was geboren toen Jakob ouder was, en hij was een uitzonderlijke jonge man geworden. Jakob gaf hem meer aandacht dan aan zijn andere kinderen. Hij maakte een jas met vele kleuren voor Jozef. Het was een koninklijk gewaad. Jozef droeg hem elke dag.

Zijn vader stuurde Jozef naar zijn broers die de kudde schapen hoedden. Jakob wist dat Jozef eerlijk vertelde wat er gebeurde. Hij was een pientere jonge man. De broers echter waren helemaal niet blij met hun jongere broer. Ze vonden hem een bemoeial. Ze vonden zijn oprechtheid vervelend.

Jozef kreeg bijzondere dromen. In die tijd gaf men aan dromen een speciale betekenis. De eerste droom toonde dat Jozef Koninklijke macht uitoefende over zijn broers. Het lag voor de hand dat de jongen zichzelf verhief. Zijn vader had hem een opmerkelijke jas gemaakt. Maar toen in de tweede droom duidelijk werd dat hij gezag kreeg over de rest van de familie, vond zelfs zijn vader dat hij hoogmoedig werd. De jaloersheid van de broers werd haat. Er kwamen plannen in hun hart om Jozef om te brengen. Jaloersheid is gevaarlijk. Zorg ervoor dat je het tijdig aanpakt.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U bitterheid in mijn hart aanpakt. U weet wat goed voor me is.

Dagsluiting
Lees Jakobus 3:13-18. Bittere afgunst en eigenbelang zijn kenmerken van jaloersheid. Het past niet bij een wijs en verstandig persoon. Daarom is het goed om je hart te onderzoeken en waakzaam te zijn. De Heere Jezus helpt en spoort je aan om zonde te belijden. Maak van dit moment gebruik om bij Hem te schuilen.

Van kaft tot kaft
12 januari OT: Genesis 33-35 NT: Mattheüs 9:1-17


Vrijdag 13 januari 2017 – Het Koninkrijk der hemelen
Lezen: Mattheüs 10:1-15

Jezus heeft twaalf apostelen uitgekozen en gaf hen een opdracht. Hij zond hen uit naar de steden van Israël om het Koninkrijk van God aan te kondigen. Jezus, de Mensenzoon, is naar de aarde gekomen om mensen terug bij God te brengen. De aarde die beheerst werd door het koninkrijk van de satan, werd teruggebracht onder het machtsdomein van de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde.

Jezus onderwees Zijn discipelen om Zijn Koninkrijk in eenvoud aan te kondigen; geen machtsvertoon, geen pracht en praal. Het was geen groot reisgezelschap, maar ze gingen twee aan twee op weg. Bij het verkondigen van Jezus’ Naam gebeurden bijzondere dingen: zieken en melaatsen genazen, doden stonden op en demonen gingen weg. De macht van het Koninkrijk van God is gigantisch. Het is de macht van de God Die zit op de allerhoogste troon. Hij geeft Zijn macht aan ieder die Hij het wil geven. Het prediken van het Koninkrijk der hemelen en het verkondigen van de Naam van de Mensenzoon blijft samengaan met kracht. Banden van de duisternis breken wanneer mensen geloven dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Hij kwam naar de aarde om mensen te redden van hun zonden. Hij is onze Zaligmaker!

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat ik in U geloof. U heeft me de macht van Uw Koninkrijk toevertrouwd. Wilt U me leren om er zorgzaam mee om te gaan?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 6:9-15. Jezus leerde Zijn discipelen te bidden. Hij gaf hen het ‘Onze Vader’. Onze God is hoogverheven. Hij zit in de hoogste hemel op Zijn troon, terwijl Hij dicht bij mensen wil zijn. Zijn Naam is bijzonder. Zijn Naam is heilig en onderscheiden van elke andere naam. Het is goed om na te denken over de Naam van God. Hij is de Almachtige, de Allerhoogste, Hij Die is, was en komt, de God die omziet en voorziet, de Heere der Heerscharen en de Heere der Gerechtigheid,… Hij is de Koning van het Koninkrijk der hemelen: Zijn Naam is Jezus!

Van kaft tot kaft
13 januari OT: Genesis 36-38 NT: Mattheüs 9:18-38


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:
Van kaft tot kaft
14 januari OT: Genesis 39-41 NT: Mattheüs 10:1-23
15 januari OT: Genesis 42-44 NT: Mattheüs 10:24-42

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De aarde die beheerst werd door het koninkrijk van de satan, werd teruggebracht onder het machtsdomein van de God van IsraŽl, de Schepper van hemel en aarde.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw