Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 3

Week 3: De Leeuw van Juda

Deze week staan we stil bij de Heere Jezus: Hij is de Messias, de Leeuw van Juda, het Licht van de wereld, de Bevrijder, de kostbare Parel, het Lam voor ons geslacht. Hij is het antwoord voor een wereld in nood. Laten we deze week samen nadenken Wie Hij is en hoe Hij onze levens verandert. Hij wil dat het goed met ons gaat. Hij heeft ons lief.

Week 3: van 16 t/m 20 januari 2017

Lees elke dag: Genesis 49:10
De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.


Maandag 16 januari 2017 – De Leeuw van Juda
Lezen: Genesis 49:8-12

Jakob zegende zijn zonen net voor hij stierf. Juda ontving een bijzondere zegen. Hij en zijn nageslacht werden om hun leiderschap geprezen. Hoewel Jozef, tijdens Juda’s leven over Egypte heeft geregeerd, staat hier over Juda geschreven: “Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen.” Iemand in het nageslacht van Juda zou opstaan, aan wie volken zullen gehoorzamen. David, geboren uit de stam Juda, werd een grote koning. Toch is zijn koninkrijk ten ondergegaan.

Het volk Israël bleef vasthouden aan de belofte van Jakob. De Heere Jezus werd geboren in de stam van Juda. In Hem is de belofte van Jakob uitgekomen. Silo is een andere naam voor Messias. Zo staat er in vers 10: “De scepter zal van Juda niet wijken …totdat Silo (de Messias) komt,…” In de Heere Jezus is het aardse koningschap van het volk Israël overgegaan in een hemels koningschap. Hij bracht de heidense volkeren met het volk Israël samen tot één groot volk van God. Al wie in Hem gelooft komt binnen in Zijn eeuwig Koninkrijk. 

Juda, de stam uit wie belangrijke koningen van Israël zijn voortgekomen, wordt met een leeuw vergeleken. Zo zijn enkele Namen van de Heere Jezus: de Leeuw van Juda, de Wortel van David (Openbaring 5:5).

Gebed
Heere Jezus, dank U wel voor Uw hemels en eeuwig Koningschap. U regeert want aan U is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Dagsluiting
Lees Jesaja 11:1-9. Jesaja heeft in deze woorden over de komst van de Heere Jezus geprofeteerd. Hij noemde Jezus een Twijgje uit de stronk van Isaï en voorspelde dat de Messias zou komen uit de stam van Juda. Op Hem rust de machtige Geest van God: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. Zo is Jezus geboren, zo heeft Hij geleefd en zo zit Hij aan de rechterhand van de Vader.
 
Van kaft tot kaft
16 januari OT: Genesis 45-47 NT: Mattheüs 11


Dinsdag 17 januari 2017 – Woorden uit het hart
Lezen: Mattheüs 12:33-37

Jezus genas zieken, dreef demonen uit en de mensen herkenden Hem als de langverwachte Messias. Ze noemden Hem de Zoon van David. De Schriftgeleerden en de Farizeeën waren daar niet blij mee. Ze beschuldigden Jezus dat Hij demonen uitdreef op gezag van de duivel. Dat was een ernstige beschuldiging. Hoewel ze de Heere Jezus dagelijks hoorden en ze zagen wat Hij deed, konden ze niet onderscheiden dat Hij de Messias was. Ze zagen niet dat Hij het Licht van de wereld was, omdat hun hart er niet voor openstond. 

Omdat de Farizeeën Jezus beschuldigden, zondigden zij tegen de Heilige Geest. Er lag een eeuwig oordeel op hen omdat ze het werk van de Heilige Geest verhinderden. Hun woorden lieten zien hoe het met hun hart gesteld was. Zij waren bomen die slechte vruchten voortbrachten. Zij hadden een radicale bekering nodig. Ze legden een hard oordeel op het leven van de Heere Jezus, vanuit de boosheid van hun hart. Jezus onderwees Zijn discipelen om voorzichtig te zijn met woorden en niet ondoordacht een oordeel op anderen te leggen. Enkel de Heere God verandert mensen. Hij legt Zijn vrede, kennis en liefde in het hart van wie Hem liefhebben.

Gebed
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 3:1-4. Indien je Jezus wilt volgen, legt Hij de schatten van Zijn Koninkrijk in je hart. Eén manier waarop dit gebeurt is door te doen wat Paulus leert in deze tekst: zoek de dingen die boven zijn. Hoe kun je dit doen? Door te zoeken naar wat Jezus heeft onderwezen, in de Bijbel te lezen, christenvrienden op te zoeken. De Heere Jezus verandert je hart wanneer je jezelf aan Hem toevertrouwt.

Van kaft tot kaft
17 januari OT: Genesis 48-50 NT: Mattheüs 12:1-21


Woensdag 18 januari 2017 – Verlossing uit de slavernij
Lezen: Exodus 6:1-8

Het verbond dat de Heere God met Abraham sloot bestond uit 2 delen: de belofte dat zijn nageslacht een groot volk zou zijn en de belofte van een land. Het volk Israël was talrijk geworden in Egypte. Nu was het tijd om Egypte te verlaten. Er waren een aantal hindernissen. Het volk was in slavernij terecht gekomen en er was geen leider. Op wonderlijke manier heeft de Heere God Mozes aangeduid. Het eerste wat God deed was Zichzelf openbaren met een nieuwe Naam: “Ik ben die Ik ben: HEERE.”

God sprak: “Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn,”  en toonde Zijn verlangen naar een persoonlijke relatie met Zijn volk. God is trouw en heeft Zijn volk uitgeleid, gered en verlost van de slavernij in Egypte. De Heere Jezus, als Zoon van God, heeft ons deze machtige God van Israël doen kennen. Al wie in Hem gelooft heeft Hij uit de duisternis van deze wereld uitgeleid. Hij redt en verlost ook vandaag mensen uit de slavernij van de satan. Al wie in Hem gelooft brengt Hij bij Zijn Vader en ervaart Zijn zegen, vreugde en bescherming. De Heere God verandert nooit. Door Jezus Christus heeft Hij ons als Zijn kinderen aangenomen. Wij weten dat Hij, de HEERE onze God, ons uitleidt weg van de dwangarbeid van onze vijand.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me gered en verlost heeft uit de duisternis van het rijk van de satan. Ik ben nu Uw kind.

Dagsluiting
Lees Efeze 1:3-14. Vanmorgen lazen we dat de Heere God het volk Israël heeft uitgekozen en bevrijd. Dit werk van bevrijding zet Hij in Jezus verder. Hij heeft je aangenomen als Zijn kind omdat je in Jezus gelooft. In Jezus heb je vergeving van zonde ontvangen. Sindsdien heb je een erfdeel ontvangen: het eeuwige leven.

Van kaft tot kaft
18 januari OT: Exodus 1-3 NT: Mattheüs 12:22-50


Donderdag 19 januari 2017 – Het Koninkrijk der hemelen
Lezen: Mattheüs 13:44-46

Deze twee gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen horen bij elkaar. De discipelen geloofden dat Jezus het Koninkrijk van God nog tijdens Zijn leven zou vestigen. In deze twee gelijkenissen wees Jezus hun op de gevolgen ervan. De eerste man vindt een schat als bij toeval. Wanneer hij de grote waarde ziet, geeft hij alles op wat hij heeft om deze schat te kopen. Jezus Zelf is de schat. Wie Jezus ontmoet, is blij met de schat die hij gevonden heeft. Gaandeweg ontdekt hij de grote waarde ervan en is hij bereid om heel zijn leven rondom deze schat te organiseren.

De tweede gelijkenis gaat over een koopman die gericht naar mooie parels zoekt. Wanneer hij die ene parel gevonden heeft weet hij onmiddellijk wat te doen: hij verkoopt al wat hij heeft. Hij twijfelt niet en koopt de parel. Het Koninkrijk der hemelen vind je wanneer je er zorgvuldig naar zoekt. De Heere Jezus laat Zich vinden. Hij is de kostbare parel. Wanneer je Hem gevonden hebt, ben je bereid om alles op te geven en Hem te volgen. Al wat je mogelijk hindert om Jezus te volgen, Hem te dienen en dicht bij Hem te blijven, daar neem je afstand van. Niets is belangrijker geworden dan het koesteren van deze parel.

Gebed
Heere Jezus, U wil ik kennen en volgen en zijn waar U bent.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 3:4-11. Paulus had alles om door de mensen gewaardeerd te zijn. Hij was Jood, had een goede opleiding, en hij leefde onberispelijk. Toch heeft hij alles achter zich gelaten, toen hij de Heere Jezus heeft ontmoet. De Heere Jezus te kennen, daarvoor wilde hij alles opgeven en alleen Hem volgen was het hoogste doel van zijn leven geworden.

Van kaft tot kaft
19 januari OT: Exodus 4-6 NT: Mattheüs 13:1-30


Vrijdag 20 januari 2017 – Het Paaslam
Lezen: Genesis 48-50

Het volk Israël stond op het punt om Egypte te verlaten. Nog een laatste plaag moest over het land komen, waardoor de eerstgeborenen van mens en dier stierven. De Heere God wilde Zijn volk voor deze plaag beschermen. Daarom moest elk gezin een lam slachten. Het bloed ervan streken ze aan de deurposten van hun huizen. De letterlijke betekenis van Pascha is ‘voorbijgaan’. Zo passeerde de plaag van de dood, de huizen van de Israëlieten.

De Heere God stelde dit Pascha in als een feest die de Israëlieten elk jaar moesten vieren. Het werd een eeuwige instelling. Generatie na generatie werd dit feest gevierd en dachten de Israëlieten terug aan de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Toen de Heere Jezus leefde, werd nog steeds het Paasfeest gevierd. Op de avond dat in elk gezin het lam werd geslacht, is de Heere Jezus aan het kruis gestorven. Hij is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Wie dit gelooft gaat van het rijk van de dood over naar het rijk van het Leven. Wie dit gelooft wordt, net zoals het volk Israël, bevrijd uit een leven van slavernij. Jezus Christus maakt waarlijk vrij. Hij is de Enige Die de dood verandert in eeuwig Leven.

Gebed
Dank U, Jezus, U bent voor mij gestorven aan het kruis. U bent het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 5:1-9. Wanneer je Jezus volgt, heb je een nieuw leven ontvangen. Je oude gewoonten en vroegere levensstijl heb je afgelegd. In de gemeente van Korinthe waren er mensen die nog niet afgerekend hadden met hun verleden. Wanneer Paulus dit hoorde, vermaande hij de jonge gelovigen om hun gemeente te zuiveren. Zoals de Israëlieten het oude zuurdeeg niet mochten gebruiken, moesten de christenen van Korinthe hen die ongehoorzaam waren tot orde roepen. Paulus herinnerde hen dat Jezus een hoge prijs betaalde: Hij stierf voor onze zonden. Hij is ons Paaslam.

Van kaft tot kaft
20 januari OT: Exodus 7-9 NT: Mattheüs 13:31-58


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
21 januari OT: Exodus 10-12 NT: Mattheüs 14
22 januari OT: Exodus 13-15 NT: Mattheüs 15:1-28

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De Heere Jezus laat Zich vinden. Hij is de kostbare parel.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw