Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 4

Week 4: Nederig als Jezus

Jezus Christus was en is de Zoon van God. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven. Dit leven begint hier op aarde. Een leven met de Heere Jezus verandert van dag tot dag. Hij nodigt je uit om te worden zoals Hij. Hij plaatste een kind in de kring van Zijn discipelen en toonde eenvoud. Hij bracht de rijke jongeling op de weg naar nederigheid. In het volgen van Jezus is groot gewin, voor wie eenvoudig en nederig wil zijn.

Week 4: van 23 t/m 27 januari 2017

Lees elke dag: Mattheüs 18:4-5
Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, ontvangt Mij.


Maandag 23 januari 2017 –  De Christus
Lezen: Mattheüs 16:13-20

In de streek van Ceasarea Filippi stonden vele tempels. Ze waren gewijd aan verschillende afgoden. De God die de Heere Jezus verkondigt leeft in tegenstelling tot de andere goden. Jezus is Zijn unieke Zoon. Hij is de vervulling van de belofte van Psalm 2:7: “De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt.”

Toen Petrus een bijzondere uitspraak deed, prees Jezus hem. Hij zei: “Zalig zijt gij, Simon Barjona.” Deze naam betekent letterlijk: Simon, de zoon van Jona. Simon had een natuurlijke vader, maar zijn erkenning van Jezus als Zoon van God, kwam niet van zijn aardse vader of van een mens, maar van de Vader in de hemel.

Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Hij overwon de macht van de dood aan het kruis van Golgota. Al wie in Zijn Naam gelooft, gaat van het koninkrijk van de duisternis over naar het Koninkrijk van God. Zoveel macht is er in Zijn Naam. De macht van de dood is overwonnen. De Kerk van God is wereldwijd op Jezus Christus gebouwd.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, want U overwon de dood op het kruis van Golgota.

Dagsluiting
Lees Psalm 2. De Psalmdichter spreekt over de HEERE, de God van Abraham, en Zijn Gezalfde, de Messias. Deze laatste kennen wij: Jezus Christus, de Zoon van de levende God. God zal Zijn Zoon, Jezus Christus, tot Koning zalven. Hij zal heersen over een Koninkrijk op aarde vanuit Sion, het nieuwe Jeruzalem. Zijn rijk zal een eeuwig Koninkrijk zijn. Indien koningen die nu op aarde leven, Jezus erkennen als Zoon van God, zullen ze verstandig regeren. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Van kaft tot kaft
23 januari OT: 16-18 NT: Mattheüs 15:29-47


Dinsdag 24 januari 2017 – De Engel van God
Lezen: Exodus 23:20-25

Het volk Israël heeft van God wetten ontvangen in de woestijn Sinaï. Bij hun tocht naar het land dat God hen beloofde, hoefden ze zich geen zorgen te maken. God zond Zijn Engel voor ze uit. Deze Engel zou de Heere God Zelf kunnen zijn, omdat Hij de eigenschappen heeft van Wie God is. Hij waakt over Zijn volk. Wat Hij beloofde, heeft Hij ook gedaan. Hij heeft hen veertig jaar lang door de woestijn geleid. Hij heeft het land Israël gereed gemaakt opdat Zijn volk het land kon innemen.

De Heere God vond het belangrijk dat het volk goed naar Zijn stem luisterde. Hij beloofde dat, wanneer ze ook deden wat Hij vroeg, Hij hen beschermde tegen de vijanden. Het land waar God hen heenleidde werd door andere volken bewoond. Deze vreemde volken hadden andere goden. God wilde niet dat ze in contact kwamen met deze andere goden. Hij wilde niet dat Zijn volk zich zou inlaten met de gewoonten van andere godsdiensten.

De God van Israël is een God die leidt. Hij sprak tot het hart van Zijn volk. God spreekt nog steeds tot jouw hart. Hij is trouw omwille van Wie Hij is. De Engel droeg de Naam van God. De Naam van God is heilig.  

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U waakt over Uw Kerk, zoals U over Uw volk waakt.

Dagsluiting
Lees 2 Korinthe 6:14-18. Zoals God vroeg aan het volk Israël om goed naar Zijn stem te horen, zo vroeg Paulus aan de gemeente van Korinthe om gehoorzaam te zijn. Indien je in God gelooft en Jezus wilt volgen, ben je dan ook bereid om gehoorzaam te zijn en je niet in te laten met de gewoonten van mensen om je heen? Wanneer je God wil volgen ben je anders, want je ben onderdeel geworden van het Koninkrijk van het licht.

Van kaft tot kaft
24 januari OT: Exodus 19-21 NT: Mattheüs 16


Woensdag 25 januari 2017 – Nederig zijn
Lezen: Mattheüs 18:1-10

Jezus onderwees de discipelen wel vaker over het Koninkrijk van de hemel. Ze vroegen zich af hoe dat nu zat in dat Koninkrijk. Ze wilden weten wat hun plek was. Geduldig en liefdevol toonde Jezus hen om te zijn als een kind. Het geloof in Jezus betekent een nieuw begin. God geeft een nieuw leven. Een zondaar die zich bekeert is opnieuw geboren en komt als een kind het Koninkrijk binnen. Net zoals een pasgeboren baby is hij van anderen afhankelijk. Dat is een karaktereigenschap van iemand die het hemels Koninkrijk zal binnengaan. Een kind van God is nederig en vraagt zich voortdurend af hoe hij zijn Heer kan dienen.

Nederigheid moet je leren. Het kost inspanning, maar het brengt je later veel op. Hoe meer je een ander laat voorgaan, hoe dichter je plek bij Jezus zal zijn. Nederigheid maakt dat je zorgzaam wordt voor anderen. Je moedigt anderen aan om de Heere Jezus te volgen en je kijkt naar hen met de ogen van de hemelse Vader. Jezus waarschuwde de discipelen geen struikelblokken voor anderen te zijn. Wanneer je niet zoekt om nederig te zijn, ben je meer bezig met je eigen leven. Misschien ben je zo een hindernis voor anderen om in Jezus te geloven.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, voor Uw voorbeeld van nederigheid. Wilt U me leren om U te volgen.

Dagsluiting
Lees Psalm 138. Wanneer je God looft met heel je hart, helpt Hij je om nederig te zijn. Dat is heel bijzonder. De Heere God is hoogverheven. Hij woont in de hoogste hemel. Toch ziet Hij om naar mensen met een nederig hart. God blijft niet ver weg. Hij is in Zijn Zoon Jezus heel dichtbij gekomen. Jezus helpt je om nederig te zijn. Wanneer je Zijn voorbeeld volgt, ziet de hemelse Vader naar je om.

Van kaft tot kaft
25 januari OT: Exodus 22-24 NT: Mattheüs 17


Donderdag 26 januari 2017 – God in ons midden
Lezen: Exodus 29:38-46

De Heere God wilde in het midden van Zijn volk wonen. Dit was nieuw. Niet eerder had de Schepper van hemel en aarde zo dicht bij mensen gewoond. Om dit mogelijk te maken was er voor het volk bescherming nodig. Israël zou de heiligheid van God niet kunnen verdragen. Het was de taak van de priesters om te voorzien in deze bescherming. De Heere God gaf aan de priesters een schema van handelingen die ze nauwgezet moesten volgen. Tweemaal per dag brachten ze een offer. Met deze brandoffers toonde het volk Israël een totale overgave aan God.

Zonde is een ernstige zaak. In het Oude Testament werd de zonde van het volk Israël symbolisch op het offerlam gelegd. Hierdoor werd de schuld van de zonde afgewend, en was het voor God mogelijk om dicht bij Zijn volk te komen. De Heere Jezus heeft dit offer eenmalig voor ons gebracht. Het gevolg van de zonde werd zo van ons afgewend. Om tot God te kunnen naderen is een offer nodig. Daarom moest Jezus sterven als een offerlam. Zoals de priesters kunnen wij de dag beginnen en afsluiten, Jezus dankende voor dit offer. De God van Israël is een Vader voor ons. Hij wil bij ons wonen. Om dit mogelijk te maken heeft Hij ons gereinigd door het bloed van het Lam.

Gebed
Vader, wat bent U goed. U gaf Uw eigen Zoon om bij me te zijn. Dank U dat U nu in me leeft.

Dagsluiting
Lees Johannes 16:25-28. De discipelen waren verdrietig. Jezus had hen verteld dat Hij hen zou verlaten. Ze begrepen niet wat er gebeurde. Hoe moesten ze dan verder gaan, zonder hun Heer bij hen? Jezus spoorde hen aan om Hem te vertrouwen. Hij zei dat het was zoals bij een vrouw die een kindje krijgt. Een bevalling is hard labeur. Maar wanneer het kind geboren is, is er blijdschap om het nieuwe leven. Jezus zei tot de discipelen: “Vertrouw op God. Mijn Vader is jullie Vader. Hij heeft jullie lief. Wanneer Ik bij Mijn Vader ben, vraag in Mijn Naam. Daarin zal jullie vreugde zijn.”

Van kaft tot kaft
26 januari OT: Exodus 25-27 NT: Mattheüs 18:1-14


Vrijdag 27 januari 2017 – Eeuwig leven
Lezen: Mattheüs 19:16-30

Jezus toonde de jonge man de weg tot het eeuwig leven. Jezus vertelde hem dat God goed is. Indien hij de oneindige goedheid van God begreep, zou hij weten dat goede werken niet leiden tot eeuwig leven. Een levende relatie met God, te weten Wie Hij is, maakt dat je gehoorzaam bent aan de wetten van God. De jonge man draaide het om. Hij dacht en hoopte dat hij via de goede dingen die hij deed, tot bij God kon komen. Hij had God lief, hij geloofde, hij zag Jezus als de Messias, en toch ontbrak hem iets.

Jezus wist wat rijkdom betekende voor deze man. Allicht gaf hij wat van zijn bezit aan de armen. Dat hoorde zo bij de Joden. Jezus echter moedigde hem aan om de schatten van dit leven op te geven. Hij mocht Zijn discipel worden. Zijn plaats in de eeuwigheid zou verzekerd zijn. Deze jonge man heeft toen zijn keuze gemaakt. Hij kwam bij Jezus omdat hij eeuwig leven zocht. Toch kon hij er zichzelf niet toe brengen om zijn liefde voor zijn bezit los te laten en Jezus te volgen. Het volgen van Jezus is niet vrijblijvend. Maar wat je voor Hem prijsgeeft in dit leven, weegt nooit op tegen jouw beloning: een eeuwigheid lang genieten van Zijn heerlijkheid!

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U de weg bent tot het eeuwige leven. Dank U wel dat ik U mag kennen.

Dagsluiting
Lees 2 Timotheüs 2:11-13. Dit is de laatste brief die de apostel Paulus geschreven heeft. Hij drukte zijn leerling Timotheüs op het hart om trouw te blijven aan Jezus. Zoals de Heere Jezus gestorven was, was ook hij voor dit leven gestorven. Hij had alles opgegeven om Jezus te volgen. Eén ding was zeker: hij had eeuwig leven ontvangen. Bovendien was er een bijzondere belofte: al de volgelingen van Jezus zullen in de eeuwigheid samen met Hem als koningen heersen. Iets om nu al naar uit te zien!

Van kaft tot kaft
27 januari OT: Exodus 28-30 NT: Mattheüs 18:15-35


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft

28 januari OT: Exodus 31-33 NT: Mattheüs 19
29 januari OT: Exodus 34-36 NT: Mattheüs 20

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer je God looft met heel je hart, helpt Hij je om nederig te zijn

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw