Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 5

Week 5: In het spoor van Jezus

Week 5 : van 30 januari t/m 5 februari 2017

Lees elke dag: Johannes 14:6
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


Maandag 30 januari 2017 – Jezus Christus geeft eeuwig leven
Lezen: Johannes 3:16-21

God houdt van de wereld. Hij heeft hemel en aarde geschapen, en alles wat zich in de hemel en op de aarde bevindt. Hij kent ieder mens, ook al willen velen niet van Hem weten. God wil niet dat het slecht met de wereld afloopt. Hij wil de wereld behouden. Hij wil dat mensen voor Hem kiezen en Hem als God erkennen. Hij wil dat mensen een keuze maken om het spoor te volgen dat bij Hem uitkomt. Deze week staan we stil bij de vraag: In welk spoor verder? Er zijn vele sporen die leiden naar verschillende bestemmingen. Ook in het dagelijks leven, leiden vele sporen naar vele plaatsen.

God wil dat het goed gaat met mensen. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat mensen bij Hem thuiskomen en zich bij Hem veilig voelen. Daarom is de Heere Jezus naar de wereld gekomen. Hij nam de zonde van mensen op Zich toen Hij stierf aan het kruis. Jezus vertelde het aan Nicodemus: “Wie gelooft in de Zoon des mensen, ontvangt eeuwig leven.”  Wie niet gelooft, maakt ook een keuze. God is een Vader die wil dat het met alle mensen goed gaat. Hij nodigt je uit om Zijn spoor te volgen en te geloven in Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat U Uw Zoon aan deze wereld gegeven heeft. Omdat ik in Hem geloof, mag ik eeuwig bij U zijn. Dit is bijzonder.

Dagsluiting
Lees Johannes 4:1-30. De Heere God zoekt naar mensen die Hem aanbidden. Wanneer je Jezus gelooft, helpt de Heilige Geest je om God te zoeken. Hij spoort je hiertoe aan. De Heere God verlangt ernaar om van hart tot hart met je te praten. Hij is heel dichtbij. Hij zoekt totdat Hij je gevonden heeft. De discipelen begrepen niet waarom Jezus met de Samaritaanse vrouw in gesprek was. Jezus echter wist dat Zijn hemelse Vader haar zocht om Hem te aanbidden.

Van kaft tot kaft
30 januari OT: Exodus 37-38 NT: Mattheüs 21:1-22


Dinsdag 31 januari 2017 – De weg terug
Lezen: Lukas 15:11-22

Soms leidt een spoor naar de weg waar je vandaan komt. Zo was het voor de verloren zoon in het verhaal dat Jezus vertelde. Deze jonge man had vele sporen gevolgd. Toen hij veel geld had, had hij vele vrienden. Het leven was geweldig toen hij leefde van feest tot feest. Maar toen zijn geld opraakte, verdwenen de vrienden en bleef hij alleen over. Hij zat helemaal aan de grond. Hij werd gedwongen om een keuze te maken. Blijven zitten wilde hij niet. Toen dacht hij na.

De verloren zoon heeft gekozen om de weg te gaan die hem terug bij zijn vader bracht. Hij kon niet zomaar bij zijn vader binnengaan. Hij had zijn erfenis opgemaakt. Hij was tot schande voor zijn familie. Omdat hij wist dat zijn vader goed was waagde hij het erop om terug te keren. Hij wist dat het niet mogelijk was om zoals vroeger een kind aan huis te zijn. Hij nam zich voor om aan zijn vader te vertellen dat hij gezondigd had. Hij wilde om vergeving vragen.

Deze jonge man stond op een kruispunt. Hij heeft de keuze gemaakt om zijn zonde te belijden en vergeving te zoeken. Het bracht hem bij zijn vader. Toen heeft hij de liefde van zijn vader begrepen. Bij God is er altijd een weg terug.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me helpt om Uw vergeving te zoeken.

Dagsluiting
Lees Lucas 15:25-32. De oudste broer was niet blij met de thuiskomst van zijn broer. Hij was jaloers en boos. Hij noemde de zonde van zijn broer. Dat deed zijn vader niet. De liefde van de vader was zo groot dat hij zijn jongste zoon niet liet uitspreken, toen deze zijn zonde beleed. Liefde noemt de zonde niet. Liefde vergeeft. Liefde zoekt en vindt.

Van kaft tot kaft
31 januari OT: Exodus 39-40 NT: Mattheüs 21:23-46


Woensdag 1 februari 2017 – Jezus is de Weg
Lezen: Johannes 14:1-7

Jezus is de Weg naar de hemel. Voordat Jezus werd geboren was Hij bij Zijn Vader in de hemel. Hij kwam naar de aarde met de opdracht om mensen over God te vertellen. Jezus leerde Zijn discipelen dat God een Vader is. Zoals een vader voor zijn kind zorgt, zo zorgt God voor ieder die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Het geloof in Jezus is een spoor dat je kunt volgen. Wanneer je dit spoor volgt, verzekert Jezus je dat je weg gevonden hebt die je bij de Vader brengt.

Nadat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan, zette Hij Zich neer aan de rechterhand van de Vader. Hij zit er op de troon en voert een taak uit: Hij maakt voor iedere gelovige een plaats klaar. In het huis van onze hemelse Vader zijn vele woningen. Voor ieder die in Hem gelooft, maakt Jezus een plaats gereed. Toen Thomas vroeg naar de weg om bij deze woning te komen, zei Jezus: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”  Er is maar één weg die naar de hemel leidt, en deze weg loopt via Jezus.

Gebed
Jezus, dank U wel dat U me de weg naar de hemel toont. U bent de Weg, de Waarheid en het Leven.

Dagsluiting
Lees Johannes 14:8-14. De discipelen vonden het moeilijk om te begrijpen dat Jezus intens met Zijn Vader verbonden is. Jezus moedigde hen aan om te denken aan de dingen die Hij deed. Hij genas zieken, dreef demonen uit en deed zelfs doden opstaan. Hij nodigde hen uit om te geloven. Nadat Jezus naar de hemel ging, deden Zijn discipelen dezelfde wonderlijke werken, omdat ze in de Naam van de Heere Jezus geloofden. Jezus nodigt ook jou vandaag uit om in Zijn Naam wonderlijke werken te doen. Zo wordt in jouw leven onze hemelse Vader in Zijn Zoon verheerlijkt.  

Van kaft tot kaft
1 februari  OT: Leviticus 1-3 NT: Mattheüs 22:1-22


Donderdag 2 februari 2017 – Goede keuzes maken
Lezen: Psalm 25:12-15

De weg die je gaat leidt tot een doel. Indien je het spoor van Jezus volgt zal de weg leiden tot het Eeuwige Leven. Er staan in de Bijbel vele beloften waar Jezus dit heeft beloofd. In het Oude Testament staat veel geschreven over de ‘vreze des Heren’. Dat wil zeggen dat, wanneer je met God rekening houdt, je eerbied voor Hem hebt. Wanneer je eerbied voor God hebt, wil je rekening houden met de wetten die Hij heeft gegeven. Dan, zegt Psalm 25, zal God je de weg tonen die je moet kiezen. Wie God kent maakt goede keuzes, omdat God daarbij helpt.

God zoekt naar mensen en wil vertrouwelijk met hen omgaan. Hij dwingt niet. Hij is de God van Israël. Lang voor de komst van Jezus maakte Hij Zichzelf kenbaar aan de profeten van Israël. In het Oude Testament kun je lezen Wie Hij is en hoeveel Hij van mensen houdt. Hij gaf aan het volk Israël wetten om Hem te kennen. Het volk keerde zich herhaaldelijk af, maar God bleef hen zoeken. Iedere persoon die God zoekt, hem zal God helpen in moeilijke omstandigheden. wie op God vertrouwt mag zoals de psalmist zeggen: “Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.”

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U helpt om goede keuzes te maken.

Dagsluiting
Johannes 2:13-17. De Heere Jezus had diep ontzag voor Zijn hemelse Vader. Hij was vaak in de tempel van Jeruzalem. Hij sprak er met de Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij onderwees er uit de wetten. Hij genas er zieken. Toen Hij zag dat de plaats van aanbidding veranderd was in een marktplaats, was Hij boos. Verontwaardigd joeg Hij de handelaars naar buiten. Heb jij dezelfde ijver voor Jezus wanneer mensen geen rekening met Hem houden?

Van kaft tot kaft
30 januari OT: Levicticus 4-6 NT: Mattheüs 22:23-46


Vrijdag 3 februari 2017 – Op het kruispunt
Lezen: Mattheüs 22:1-14

Jezus vertelde een verhaal over een koning die voor zijn zoon een bruiloftsfeest gaf. De genodigden kwamen niet naar het feest. Zij hadden geen respect voor hun koning noch voor zijn zoon. Ze gingen verder met hun leven en wilden liever niet op audiëntie komen. De koning was teleurgesteld en boos. Daarna zond hij zijn dienaren naar de kruispunten van de wegen om iedereen uit te nodigen voor het feest van zijn zoon.

De eerste gasten in dit verhaal is het volk van God. Het volk Israël luistert niet naar de uitnodigingen die God stuurt. Velen van de profeten zijn omgebracht. Zelfs de Heere Jezus hebben ze gekruisigd. Maar God geeft het niet op. Nu geeft Hij mensen uit alle volken de opdracht om het Evangelie te verkondigen. Iedereen moet weten Wie Jezus is. Hij is de Weg die naar de hemel leidt, naar het Koninklijke Bruiloftsmaal op het einde van tijden. Al wie meegaat naar de hemelse Bruiloft trekt bruiloftskleding aan. Dit betekent dat je je oude kleding aflegt. Het verleden en je oude leven is voorbij. Wanneer Jezus in je leven komt maakt Hij je helemaal nieuw. Nieuwe keuzes leiden tot een veranderd leven.   

Gebed
Hemelse Vader, U stuurde me een uitnodiging voor Uw Bruiloftsfeest. Dank U wel. Af en toe wil ik er nu al heen!

Dagsluiting
Lees Filippenzen 2:12-16. Paulus riep de christenen van Filippi op om het voorbeeld van de Heere Jezus te volgen. Dat is niet eenvoudig. Niemand heeft uit zichzelf de neiging om gehoorzaam te zijn, of anderen voor te laten gaan. Een christen vertrouwt dat God hem hiertoe de kracht geeft: “Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” God helpt je om zowel te willen als te werken. Dat is bemoedigend en troostend.

Van kaft tot kaft
3 februari OT: Levicticus 7-9 NT: Mattheüs 23


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft

4 februari OT: Leviticus 10-12 NT: Mattheüs 24:1-28
5 februari OT: Leviticus 13-15 NT: Mattheüs 24:29-51

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Niemand heeft uit zichzelf de neiging om gehoorzaam te zijn, of anderen voor te laten gaan. Een christen vertrouwt dat God hem hiertoe de kracht geef.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw