Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 6

Week 6: Het plan van God

De God van Israël is een levende God. Hij heeft een plan met het leven van elke mens. Aan het volk Israël gaf Hij richtlijnen voor alle volken. Deze wetten zijn goed om na te volgen. Omdat God van mensen houdt, wil Hij ze zegenen. Het navolgen van de wetten van God geeft aan mensen veel voordeel. Over enkele wetten denken we deze week na. Wie de wetten van God volgt ontvangt de vrede van God.

Week 6: van 6 t/m 10 februari 2017

Lees elke dag: Mattheüs 26:39
En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.


Maandag 6 februari 2017 – Eerbied voor je ouders
Lezen: Leviticus 19:1-4

In het boek Leviticus gaf de Heere God aan Mozes een praktische uitwerking van de tien geboden. Mozes sprak deze woorden niet alleen tot de hogepriester Aäron en zijn zonen, maar tot het gehele volk. In de eerste vijf boeken van de Bijbel worden deze geboden vaak herhaald. De priesters brachten de wetten bij het volk. Ze liepen van groep tot groep en proclameerden deze woorden telkens weer. De Heere God wilde dat het volk Israël op Hem zou gaan lijken. Hij zei: “Wees heilig, want Ik, de Heere, Uw God, ben heilig.” Daarom was het nodig dat het volk Israël de wet van God kende.

Eerbied hebben voor je ouders is voor God belangrijk. Volgens Joodse traditie betekent respect voor je vader het volgende: je loopt hem niet voor de voeten; je zit niet op zijn plaats; je spreekt hem niet tegen en brengt hem niet in verlegenheid; je noemt hem niet bij zijn voornaam maar spreekt hem aan met ‘mijn vader’ of ‘mijn heer’. Indien je vader verarmt, zorg je voor hem. Eerbied voor ouders houdt verband met het sabbatsgebod. Ouders die de zondagsrust respecteren, tonen hun kinderen ontzag voor God. God zegent deze gezinnen: wanneer de ouders God eren, leren de kinderen hun ouders respecteren.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U het belangrijk vindt dat mensen hun ouders respecteren. Eerbied voor mijn ouders maakt mijn hart zacht.

Dagsluiting
Lees Johannes 19:25-27. Aan het eind van Zijn leven heeft Jezus voor Zijn moeder gezorgd. Allicht was Maria weduwe geworden. Volgens de Joodse traditie zorgden kinderen voor hun onbemiddelde ouders. Jezus gaf Johannes de opdracht om Zijn moeder op te nemen in zijn gezin. Jezus wil dat Zijn volgelingen Zijn voorbeeld navolgen. Dit doen we door goed voor onze ouders te zorgen, wanneer ze oud geworden zijn.

Van kaft tot kaft
6 februari OT: Leviticus 16-18 NT: Mattheüs 25:1-13


Dinsdag 7 februari 2017 – Volgens Gods plan
Lezen: Mattheüs 26:1-16

Jezus heeft vaak Zijn dood voorspeld. Toen Hij, net voor het Paasfeest, Zijn discipelen hierover sprak, reageerden ze niet. Ze wisten dat wanneer hun Meester iets zei, het ook zou gebeuren. Hij sprak over kruisiging…De priesters en oversten, die de Joodse politieke macht vertegenwoordigden, wilden met Jezus van Nazareth afrekenen. Ze vonden dat Jezus een volksopruier was. Hij bracht een massa mensen bij elkaar en Zijn populariteit nam toe. Tijdens het Paasfeest was Jeruzalem vol, dus moest hun plan om Jezus te grijpen nog even wachten. Maar dat was buiten het plan van God gerekend. Het Paaslam werd immers op de avond voor het Pascha geslacht, zoals Jezus had voorspeld.

De Heere Jezus logeerde in Bethanië, een dorp nabij Jeruzalem. Simon, een man die melaats geweest was, nodigde Hem uit. Toen Jezus gezalfd werd, vonden de discipelen dat dit verspilling was. Maar Jezus wees hen op de zalving van Zijn lichaam. Hij wist dat Hij spoedig zou sterven. Judas Iskariot, de apostel die het geld beheerde, heeft toen in zijn hart Jezus verlaten. Zijn liefde voor het geld was groter dan zijn liefde voor God. Zonder het te weten heeft deze apostel het plan van de Heere God mogelijk gemaakt. Hij regelde met de priesters en de oversten dat Jezus van Nazareth op een snelle manier werd omgebracht.

Gebed
Heere Jezus, U bent de Grote Ik Ben. U houdt alles in Uw hand en bestuurt ook mijn leven. Bij U ben ik veilig.

Dagsluiting
Lees Psalm 27:1-6. David wist dat hij omringd was met vijanden. Wat een bijzondere psalm ook voor ons! Ben je vermoeid? De HEERE is je licht! Ben je bang? Hij is je kracht! Komt er een leger op je af? Bij God mag je schuilen! Want in Zijn huis, in Zijn Woord, daar beschermt Hij je voor alle onheil. Want: De HEERE is jouw licht en jouw heil, voor wie zou je vrezen?

Van kaft tot kaft
7 februari OT: Leviticus 19-21 NT: Mattheüs 25:14-46


Woensdag 8 februari 2017 – Zorg voor de armen
Lezen: Leviticus 25:35-38

De Heere God ziet om naar de armen. Daarom gaf Hij aan Zijn volk een wet om de armen niet te onderdrukken. Ook de vreemdeling, die onder hen woonde en de God van Israël wilde gehoorzamen, moesten zij helpen. Hij toonde aan Zijn volk dat ze zich niet mochten afsluiten van hen die hulp zochten. Als volk van God kregen ze de opdracht om van mensen te houden zoals God van hen houdt. God wil dat het met alle mensen goed gaat. Armoede en zorgen om levensonderhoud legt een last op iemands leven. Armoede kan je leven bedreigen. God vraagt ook nu dat wij, als kinderen van God, omzien naar elkaar. 

Indien een arme broeder geld kwam lenen, mochten de Israëlieten het geld niet met winst opvragen. De God van Israël had gezien hoe Zijn volk in Egypte onderdrukt werd. Velen waren omgekomen in de slavernij. Maar God had Zijn volk bevrijd en hen in het land Kanaän gebracht. Nu mochten ze de zegen van God met anderen delen. Hij die met God rekening houdt, handelt zoals God handelt. God ziet om naar de zwakken en hen die onderdrukt worden. Iemand die God vreest, zorgt ervoor dat het goed gaat met een arme broeder en helpt hem waar hij kan.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me helpt, steeds meer, om goed voor mijn naaste te zorgen. Leer me om lief te hebben met Uw liefde.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 10:7-10. Jezus heeft het Koninkrijk der hemelen dichtbij gebracht. Zoals Hij Zijn kinderen alles geeft wat Hij van de Vader ontvangen heeft, roept Hij op om uit te delen. “U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets, “zegt Hij. Jezus deelt rijkelijk uit. Hij geeft je Zijn kracht om zieken te genezen, doden op te wekken en demonen uit te drijven. Geloof je en ga je in Zijn Naam?

Van kaft tot kaft
8 februari OT: Leviticus 22-24 NT: Mattheüs 26:1-13


Donderdag 9 februari 2017 – Jezus’ drinkbeker
Lezen: Mattheüs 26:36-46

Na de Paasmaaltijd liep Jezus met Zijn discipelen naar de Olijfberg. Daar was een tuin, Gethsémané, wat olijfpers betekent. Jezus was doodsbenauwd, en de discipelen zagen het niet. Toen Hij Petrus, Johannes en Jakobus vroeg om bij Hem te zijn, vielen ze in slaap. Hij moest Zich voorbereiden op Zijn lijden en was alleen. Driemaal viel Hij op Zijn knieën, teken van totale overgave aan Zijn hemelse Vader. Hij bereidde Zich voor om de zwaarste last die ooit op iemands leven lag, te dragen. Zijn Vader had Hem de opdracht gegeven om de zonde van de wereld te dragen.

De drinkbeker die Hij moest drinken was de toorn van God, die op elke zondaar ligt. Ieder mens die het niet met God in orde maakt, moet deze beker drinken, zoals Psalm 75:9 beschrijft: “Want in de hand van de HEERE is een beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit; zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken.” Indien je gelooft dat Jezus Christus deze beker heeft gedronken, ontvang je eeuwig leven. De toorn van God is van je leven afgewend. Omdat Jezus gehoorzaam was om naar het kruis te gaan, mag je het eeuwig leven binnengaan. Hij stierf zodat jij leeft. Zijn bloed bevrijdt je van de eeuwige dood.  

Gebed
Heere Jezus, U hebt de schande van het kruis, de last van zonde en de scheiding van de hemelse Vader gedragen. Nu ben ik vrij. Ik wil U danken. U bent zo goed voor mij.

Dagsluiting
Lees 2 Korinthe 5:17-21. Omdat zonde een verwoestende werking heeft in het leven van een mens, is er maar één weg tot verzoening: geloof in het offer van Christus. God heeft de wereld met Zich verzoend in het offer van Zijn Zoon Jezus. De schuld van zonde die op mensen drukt, verhindert om bij God te komen. Alleen Christus kon deze schuld van mensen afwenden. God heeft Hem tot zonde gemaakt, zodat wij rechtvaardig zijn in Zijn ogen. Wat een cadeau!

Van kaft tot kaft
9 februari OT: Leviticus 25-27 NT: Mattheüs 26:14-35


Vrijdag 10 februari 2017 – De Heere zegene u!
Lezen: Numeri 6:22-27

De Heere God gaf aan de priesters Zijn zegen. Zij legden deze zegen op het volk Israël. Het waren niet hun eigen woorden, maar zij spraken de woorden van de Heere God: “De Heere zegene u en behoede u!” Deze zegen was persoonlijk. Elke Israëliet, man, vrouw en kind ontving de zegen van de God van Israël. Wie God zegent, is gezegend!

“De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!” Zoals de zon opkomt in haar kracht, zo is Gods liefde over ieder die Zijn zegen ontvangt. Ieder die de Heere God kent, ervaart Zijn aanwezigheid overal waar hij of zij gaat. Of zoals Psalm 25:5 zegt: “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.”

“De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!” Het is zoals een vader die glimlachend naar zijn kinderen kijkt, of de vreugde die je ervaart wanneer je goede vrienden ontmoet. In de Heere Jezus heeft onze hemelse Vader ons rijk gemaakt: wij zijn voor Hem bijzonder. Hij houdt van ons zoals we zijn. Hij beschermt, Hij waakt, Hij houdt ons dicht bij Zich. Hij vergeeft. Hij is geduldig. Hij geeft vrede. Bij Hem zijn we veilig.  

Gebed
Vader in de hemel, wat ontvang ik graag elke dag Uw liefdevolle zegen!

Dagsluiting
Lees Handelingen 3:22-26. De zegen die God aan Israël heeft gegeven, is in Jezus tot bij alle volken gebracht. Daarover sprak de apostel Petrus nadat de kreupele man genezen was. Jezus is in de eerste plaats tot het volk Israël gekomen, om het volk van God vrij te maken van hun zonde. Tot vandaag wordt deze zegen gebracht aan iedereen die de Heere Jezus als zijn Redder en Heer erkent. 

Van kaft tot kaft
10 februari OT: Numeri 1-3 NT: Mattheüs 26:36-56


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft

11 februari OT: Numeri 4-6 NT: Mattheüs 26:57-75
12 februari OT: Numeri 7-9 NT: Mattheüs 27:1-14

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De HEERE is je licht! Ben je bang? Hij is je kracht!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw