Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 7

Week 7: God kiest

God zegent wie Hem volgt. Het volk Israël wilde zijn eigen weg gaan. Vele malen waren ze het niet eens met de leider die God had aangesteld. Maar God greep in en gebruikte Zijn profeten om Zijn woorden te spreken. Deze week lezen we over Mozes en Bileam, een heidens profeet. Toen Jezus, de Zoon van God, naar de aarde kwam, wilde het volk Israël nog steeds niet luisteren. Toen de Heilige Geest werd uitgestort op Pinksterdag, vermaande Petrus hen en toonde aan dat Jezus werkelijk de Messias is.

Week 7: van 13 t/m 17 februari 2017

Lees elke dag: Numeri 17:5
En het zal gebeuren dat de staf van de man die Ik verkies, in bloei zal staan. En Ik zal het gemor van de Israëlieten over Mij, waarmee zij tegen u morden, tot zwijgen brengen.


Maandag 13 februari 2017 – Jezus bespot
Lezen: Mattheüs 27:27-32

Tijdens het Joodse Pascha was Jeruzalem gevuld met pelgrims. Het was onrustig in de stad. Pilatus had zijn soldaten verzameld en wist dat hij het doodvonnis van deze ‘koning der Joden’ snel moest uitvoeren. De soldaten voerden Jezus weg en riepen het hele garnizoen, ongeveer vijfhonderd soldaten, samen. Zij zagen hoe Jezus werd vernederd en bespot.

De soldaten trokken Jezus de klederen uit. Ze deden Hem, Die zonder zonde was, beschaamd staan; Hij zou de zonde dragen. Ze sloegen Hem een rode mantel om en drukten een doornen krans op Zijn hoofd. Jezus zweeg en onderging de spot en het gehoon. Hij wist dat Zijn Koninkrijk elders was. In plaats van een gouden heersersstaf kreeg Jezus een dun riet in de handen gestopt. Voor de wereld was Zijn Koningschap zwak en breekbaar. Maar in Psalm 45:7 staat geschreven: “Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.”

Eens zullen wij, de volgelingen van Jezus, regeren in Zijn Koninkrijk. Tot aan die dag zijn we bereid om het kruis te dragen en net zoals Hij, ons leven af te leggen (Mattheüs 16:24).

Gebed
Heere Jezus, ik wil vandaag denken aan de prijs die U betaalde om mij eeuwige vrede te geven.

Dagsluiting
Lees Psalm 22. Koning David is vaak vervolgd geweest. In dit lied beschreef hij zijn eenzaamheid maar ook zijn vertrouwen op God. Lees opnieuw verzen 9, 17b en 19, waarin het lijden van Jezus Christus werd voorspeld.

Van kaft tot kaft
13 februari OT: Numeri 10-12 NT: Mattheüs 27:15-26


Dinsdag 14 februari 2017 – De bloeiende staf
Lezen: Numeri 17:1-9

Korach, een Leviet, kwam in opstand tegen Mozes en Aäron. God greep in. Toch bleven de Israëlieten ontevreden. Toen toonde God op een bijzondere manier wie als priester mocht dienen in de tabernakel. De twaalf leiders van Israël brachten een staf, uit amandelhout gemaakt, en legden ze neer voor de tabernakel.

Toen Mozes de volgende morgen de tent binnenkwam, zag hij dat de staf van Aäron niet alleen bloeide, maar ook amandelen droeg. De twaalf leiders namen elk hun staf, en beseften dat God Zelf Aäron als hogepriester verkoos boven hen. Het herinnerde hen aan de gouden kandelaar die in het heiligdom stond. De kandelaar had de vorm van bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, met bijhorende bloesems en knoppen versierd. De priesters zorgden dat het licht niet doofde.
Eén blik op de bloeiende staf van Aäron was genoeg: God had duidelijk gesproken.

De bloeiende staf van Aäron is een beeld van het hogepriesterschap van Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld om als Priester mensen bij God te brengen. Indien je in Hem gelooft, schrijft Hij Zijn Woorden in je hart. Hij helpt je om God te aanbidden en te dienen. 

Gebed
Heere Jezus, U nam de schuld van mijn zonde weg. U bent Hogepriester voor eeuwig. Door Uw offer ben ik vrij. Ik wil U volgen.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 8. Toen Mozes de tabernakel bouwde, deed hij dat naar het voorbeeld in de hemel dat God hem had getoond. Het priesterschap van Aäron verwees naar de dienst die de Heere Jezus als verheerlijkte Heer doet in het hemelse tabernakel. Wij leven in de tijd dat Jezus Zijn plaats heeft ingenomen aan de rechterhand van God. Hij is er Hogepriester en geeft de Heilige Geest aan ieder die in Hem gelooft.

Van kaft tot kaft
14 februari OT: Numeri 13-15 NT: Mattheüs 27:27-44


Woensdag 15 februari 2017 – Ga dan
Lezen: Mattheüs 28: 16-20

Na de opstanding sprak Jezus met Zijn discipelen in Jeruzalem. Hij vroeg hun om naar een berg in Galilea te gaan. Daar kwam Hij als verheerlijkte Heer in hun midden staan. Velen van hen aanbaden Hem, sommigen twijfelden. Mogelijks was dit de samenkomst waarover Paulus schreef in 1 Korinthe 15:6: “Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.”

Jezus gaf een drievoudige opdracht aan Zijn discipelen: “Ga en maak discipelen, doop hen en leer hen om alles wat Ik geboden heb in acht te nemen.” Evangelisatie houdt in dat er overal in de wereld volgelingen van Jezus zijn. Na Zijn opstanding uit de dood werd Jezus herenigd met Zijn Vader en de Heilige Geest. In die Eenheid wordt elke nieuwe volgeling gedoopt. Vervolgens mag de discipel worden als zijn Meester. Een Bijbelgetrouwe gemeente waar het Woord van God wordt onderwezen, helpt hierbij.

Na de opstanding sprak Jezus troostende woorden: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde…en zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” Nu, twintig eeuwen later hebben deze woorden dezelfde betekenis. Werken we mee aan Zijn opdracht?

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me helpt om gehoorzaam te zijn in het verkondigen van Uw Naam. Dank U dat ik het in Uw macht mag doen.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 2:5-11. Gehoorzaamheid gaat niet vanzelf. De Heere Jezus leert je om te worden zoals Hij. Hij is God en is Mens geworden. Toen Hij mens was, heeft Hij er telkens opnieuw voor gekozen om anderen te dienen. En aan het einde van Zijn leven is Hij tot het uiterste gegaan. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld en heeft de straf van de wereld gedragen. Hij helpt je om Zijn voorbeeld te volgen.

Van kaft tot kaft
15 februari OT: Numeri 16-18 NT: Mattheüs 27:45-66


Donderdag 16 februari 2017 – De zegen van Bileam
Lezen: Numeri 23:1-12

Het volk Israël was tot bij de Jordaan gekomen. Het grote volk vulde het land. Balak, de koning van Moab, vroeg aan Bileam om over het volk Israël een vloek uit te spreken. Hij nam hem mee naar de plaatsen waar de goden van zijn land werden vereerd. Bileam was een beroemde profeet. Hij kende de God van Israël. Hij was bereid om met Balak mee te gaan onder één voorwaarde: hij kon enkel die woorden spreken die de HEERE, de God van Israël, in zijn mond had gelegd.

Naar heidense gewoonten bouwde Balak zeven altaren om dieren te offeren voor de God van Israël. Nadien kwam de Heere God bij Bileam en gaf de woorden die hij moest spreken. Hoewel hij gevraagd was om Israël te vervloeken, liet God dit niet toe. Het kamp van Israël was in vier delen rondom de tabernakel opgesteld. Vanwaar hij stond kon Bileam maar één deel van het volk zien; het was niet te tellen. Bileam zag in zijn geest dat dit een bijzonder volk was. Geen enkele macht noch kracht kon de zegen van dit volk wegnemen, want de HEERE, de Schepper van hemel en aarde, had dit volk lief! Bileam kon niet anders dan de zegen uitspreken.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel voor de zegen over mijn leven omdat U me liefheeft omwille van Uw Zoon Jezus.  

Dagsluiting
Lees Jeremia 1:4-10. Vanmorgen lazen we hoe de Heere God Zijn woorden in de mond van Bileam legde. Op deze manier sprak God tot Zijn profeten: Hij legde Zijn woorden in hun gedachten, zij spraken deze woorden uit en schreven ze op. Zo lees je meerdere malen in het boek van de profeet Jeremia: “Het woord van de HEERE kwam tot mij:...”

Van kaft tot kaft
16 februari OT: Numeri 19-21 NT: Mattheüs 28


Vrijdag 17 februari 2017 – De naam van de HEERE aanroepen
Lezen: Handelingen 2:14-24

Op die eerste Pinksterdag verkondigde Petrus de opgestane Heer. Het was zeven weken geleden dat de Heere Jezus was opgestaan. Tien dagen geleden hadden Zijn discipelen gezien hoe Hij opgenomen werd in de hemel. Jezus vroeg hen om te wachten totdat de Heilige Geest zou uitgestort worden, en vandaag was het zover. Petrus sprak vrijmoedig over zijn Heer. De profetie van Joël was uitgekomen: Petrus zag hoe de discipelen profeteerden; in talen die ze niet kenden spraken ze over de God van Israël die had omgezien naar Zijn volk en Zijn Zoon naar de aarde had gestuurd.

Petrus vertelde over het leven van de Heere Jezus, Zijn wonderen, Zijn onderwijs; hoe Hij onschuldig gekruisigd werd. Hij legde uit waarom de Zoon van God moest sterven, dat Hij het volmaakte offer bracht om schuld van mensen weg te nemen. Maar bovenal bracht Petrus het blijde nieuws dat de Heilige Geest nu in mensen kwam wonen. Jezus als verheerlijkte Heer had dit mogelijk gemaakt. De Naam van de Heere aanroepen betekent veel meer dan weten wie Jezus is. Het is God kennen van hart tot hart; Zijn Naam koesteren en liefhebben boven alles; je uitstrekken naar ontmoeting met Hem terwijl je beseft dat je Hem niets te bieden hebt; aanbidding is veel meer dan woorden. 

Gebed
Vader, dank U voor zoveel genade: dat ik Uw Naam kan aanroepen.

Dagsluiting
Lees Handelingen 2:25-36. Petrus toonde vanuit de geschriften van het Oude Testament dat er veelvuldig over de Heere Jezus is geprofeteerd. Het was hem en de andere apostelen stilaan duidelijk geworden dat alles wat over de Heere Jezus geschreven is, was uitgekomen. Ieder die Jezus kent en aanroept mag weten dat de Heilige Geest in zijn/haar hart is uitgestort. De Heere God doet Zijn werk door ons heen!

Van kaft tot kaft
17 februari OT: Numeri 22-24 NT: Handelingen 1


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft

18 februari OT: Numeri 25-27 NT: Handelingen 2:1-36
19 februari OT: Numeri 28-30 NT: Handelingen 2:37-47

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eens zullen wij, de volgelingen van Jezus, regeren in Zijn Koninkrijk. Tot aan die dag zijn we bereid om het kruis te dragen en net zoals Hij, ons leven af te leggen (MattheŁs 16:24)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw