Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 8

Week 8: Vrijheid in Christus

God gaf aan het volk Israël vele wetten. Bij onvrijwillige doodslag kon de dader naar een stad vluchten waarin hij veilig was tot de dood van de hogepriester. Jezus, onze Hogepriester, heeft ons een veilige plaats gegeven, dicht bij de troon van God. Hij heeft gebeden voor onze eenheid en onderlinge liefde. Dat doet Hij nog steeds. Hij heeft ons lief en kende ons lang voordat wij Hem zochten.

Week 8: van 20 t/m 24 februari 2017

Lees elke dag: Handelingen 5:31
Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden.


Maandag 20 februari 2017 – De vrijstad
Lezen: Numeri 35:10-15;25-29

De Levieten waren apart gezet voor de dienst van God. Ze woonden in 48 steden verspreid over het land Israël. Zes van deze steden werden aangeduid als vrijsteden. Deze steden boden veiligheid aan hem die onopzettelijk iemand had omgebracht. In Israël gold een algemene wet dat, wie iemand doodde zelf gedood moest worden (Exodus 21:12). Maar bij onvrijwillige doodslag kon de dader vluchten naar één van de vrijsteden om aan de bloedwreker te ontkomen. Daar stond hij onder wettelijke bescherming. De rechters van de stad onderzochten zijn zaak. 

Indien vastgesteld werd dat de dader schuldig was aan moord met list, kon de stad niet langer zijn veiligheid garanderen. Het vonnis was doodstraf. Indien hij iemand onopzettelijk had gedood, kon hij veilig verblijven in de vrijstad. Indien hij zich buiten de stad zou wagen, was dat op eigen risico. De familie van de omgebrachte persoon had het recht om hem buiten de stad te doden. De dood van de hogepriester bracht verandering in heel de situatie. Dan was de man vrij om naar zijn gezin terug te keren. Denk aan onze Hogepriester, de Heere Jezus. Hij heeft ons van elke veroordeling bevrijd. Onze vijand, de satan, klaagt ons aan en dwingt tot straf. Maar onze Hogepriester heeft Zijn leven afgelegd. Hij spreekt ons vrij.

Gebed
Dank U, Jezus, dat ik dicht bij U mag schuilen. U spreekt me vrij va

n elke veroordeling.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 6:13-20. Vanmorgen zagen we hoe de dood van de hogepriester hoop gaf. Hij die onopzettelijk iemand had omgebracht was immers verplicht om in ballingschap te leven in één van de zes vrijsteden van Israël. Maar bij de dood van de hogepriester kon hij terugkeren naar zijn gezin. In de tekst van Hebreeën lezen we hoe Jezus onze Hogepriester is. Hij geeft vrijheid. Door geloof in Hem hebben wij een veilige stad gevonden waarin het veilig is om te verblijven. Jezus brengt ons bij de hemelse Vader.

Van kaft tot kaft
20 februari OT: Numeri 31-33 NT: Handelingen 3


Dinsdag 21 februari 2017 – Eenheid
Lezen: Handelingen 4:32-37

De groep van gelovigen groeide in Jeruzalem uit tot een grote gemeenschap. Op een dag kwamen drieduizend mensen tot geloof (Handelingen 2:41); dagelijks werden mensen toegevoegd (Handelingen 2:47). Het aantal van gelovigen groeide uit tot vijfduizend (Handelingen 4:4). Deze groep viel op door onderlinge eenheid en zorg voor elkaar. Ze waren één van hart en één van ziel. Toch hadden velen elkaar nooit eerder ontmoet of kwamen ze uit verschillende culturen, spraken ze een andere taal. Jong en oud werd verenigd rondom dezelfde Heer. Allen hadden ze de Heere Jezus lief en het leek alsof ze elkaar al jaren kenden.

Hun liefde voor de Heere Jezus bracht hen samen. Voordat Hij stierf had Jezus gebeden voor eenheid en Zijn discipelen zagen dit nu gebeuren. Het was duidelijk dat de kracht van de Heilige Geest in de gemeente werkzaam was. Toen de apostelen uitgingen om te verkondigen dat de Heere Jezus werkelijk de Messias was, deden ze dit in de kracht van de Heilige Geest. De verheerlijkte Christus zond vanaf de troon de Heilige Geest. Hij had beloofd dat ze kracht zouden ontvangen om Zijn Naam te verkondigen. Dezelfde Geest bewerkte eenheid in de jonge gemeente, zodat niemand iets tekort had.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat U eenheid bewerkt die niemand anders geeft. Uw Heilige Geest werkt met grote kracht.

Dagsluiting
Lees Johannes 17. Jezus heeft voor onze eenheid gebeden. Hij vroeg aan de Vader dat Hij ons, die in de wereld zijn, zou bewaren in Zijn Naam. De Naam van onze hemelse Vader is een wonderlijke Naam. In Zijn Naam zijn wij één. Door geloof in de Heere Jezus, kwam Hij in ons wonen. De Heilige Geest geeft kracht en bewerkt deze onderlinge eenheid. Denk na over vers 11, waar Jezus zegt: “En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.”

Van kaft tot kaft
21 februari OT: Numeri 34-36 NT: Handelingen 4:1-22


Woensdag 22 februari 2017 – God strijdt
Lezen: Deuteronomium 3:21-29

Israël versloeg de twee koningen ten Oosten van de Jordaan. Iedereen had gezien hoe God de overwinning had gegeven. Mozes droeg stilaan het leiderschap over aan Jozua. Hij verzekerde hem dat de strijd voor de inname van het land, de strijd van God was. Mozes had vele malen de overwinningen van God gezien. Zijn taak bestond er nu in om Jozua te bemoedigen. Hij sprak bekende woorden, zoals vroeger, aan de Rode Zee: “De HEERE, uw God, Hij is het die voor u strijdt (zie ook Exodus 14:14).”

Mozes wilde graag het beloofde land binnengaan. Hij wilde het met eigen ogen zien. Hij smeekte in zijn gebed tot God. Hij wilde erbij zijn wanneer het volk stap voor stap het land in bezit nam. Hoe groot was zijn verlangen. Hoe groot was zijn geloof. Maar God zei: “Laat het u genoeg zijn; spreek niet meer tot Mij over deze zaak.”  God zei neen. Hij had voor Mozes een ander plan. Voordat hij stierf zag Mozes vanaf een berg het land. Eeuwen later stond hij samen met Elia in het beloofde land, op de berg, in gesprek met de Heere Jezus (Mattheüs 17:3). 

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U mijn leven bestuurt. Dank U dat U weet wat goed voor me is.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 17:1-9. Hoog op de berg gebeurde er iets bijzonders. Hoog op de berg was er een ontmoeting tussen God de Vader en God de Zoon. Petrus, Jakobus en Johannes zagen hoe de Heere Jezus veranderde. Even later zagen ze bij Jezus twee mannen staan. Hoorden ze hun namen? Geen van hen had ooit Mozes en Elia gezien. En toen klonk de stem van God: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” Dit zijn ze nooit vergeten (zie 2 Petrus 1:17).

Van kaft tot kaft
22 februari OT: Deuteronomium 1-2 NT: Handelingen 4:23-37


Donderdag 23 februari 2017 – De langverwachte Messias
Lezen: Handelingen 5:24-32

Opnieuw kwamen een aantal apostelen, waaronder Petrus, in de gevangenis terecht. Een engel bevrijdde hen en gaf hen de opdracht om naar de tempel te gaan. Toen ze voor de Joodse Raad werden gebracht, verbood de hogepriester hen opnieuw over Jezus te spreken. De Joodse leiders zagen hoezeer het volk meer over Jezus van Nazareth wilde horen. Velen geloofden reeds in Hem en wilden Hem volgen. Ze wisten van de wonderen die de apostelen deden. Deze nieuwe groep van volgelingen werd steeds groter en de leiders van de Joden konden niet langer ontkennen dat God Zelf aan het werk was.

Petrus sprak moedig en verkondigde zelfs in de Joodse Raad de Naam van Jezus. Deze Jezus was niet dood. Petrus vertelde dat Jezus, de Zoon van de God van Israël, was opgewekt. Petrus wist dat Jezus kracht gaf om Zijn Naam te verkondigen. Nog niet zo lang geleden was hij bang geweest, maar nu sprak hij vrijuit over zijn Heer. Jezus had het volmaakte offer gebracht tot vergeving van zonden. God Zelf had Hem verhoogd als Koning en Messias. Het volk Israël had al zo lang op Hem gewacht en nu stonden de leiders van het volk op het punt hun Messias af te wijzen.

Gebed
Vader in de hemel, U hebt door Uw rechterhand de Heere Jezus verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om me bekering te geven en vergeving van mijn zonden. Dank U wel!

Dagsluiting
Lees Handelingen 5:34-42. Gamaliël, een vooraanstaand Farizeeër, bracht de gemoederen tot rust. Hij was de bekendste leraar in Jeruzalem, en had Paulus onderwezen (Handelingen 22:3). Wanneer de leer niet van God kwam, zou de beweging van deze Jezus vanzelf stoppen. Weet dat Jezus leeft tot in eeuwigheid. Onze hemelse Vader heeft je uitgekozen om de Naam van Jezus te verkondigen aan de mensen van vandaag. In de kracht van Zijn Geest mag je dit doen! Wees gezegend, want de Vorst en Zaligmaker is je Heer!

Van kaft tot kaft
23 februari OT: Deuteronomium 3-4 NT: Handelingen 5:1-26


Vrijdag 24 februari 2017 – God kiest wat klein is
Lezen: Deuteronomium 7:1-8

In het land Kanaän leefden zeven volken. Mozes noemde ze bij naam en wist dat ze sterker waren dan het volk Israël. De Heere God had beloofd dat Hij deze volken zou verdrijven. Ze zouden vluchtten en zij die overbleven moesten ze doden. Ze mochten zich niet door huwelijk met deze volken binden, noch hun goden aanbidden. Het volk Israël wist wel wat de Heere God bedoelde. Ze wisten dat vreemde volken verleiden tot afgodendienst. En God wilde niet dat Zijn volk andere goden diende.

Alle religieuze voorwerpen moesten ze vernietigen. De volken die ze moesten verdrijven kenden vele goden. Op heuvels stonden altaren en waren stenen opgericht. Houten palen waren gewijd aan de godin van de vruchtbaarheid. Op deze manier werd in dit land de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde, beledigd. Het land was in de ogen van God besmet en besmeurd, en moest gereinigd worden. God had Israël uitgekozen. Hij gaf wetten zodat ze zich niet zouden inlaten met deze afgodendienst. Als ze maar dicht bij Hem zouden leven, dan kwam alles goed. De Heere God kiest nog steeds mensen uit. Hij heeft je lief, niet omdat je groot en sterk bent, maar omdat Hij je heeft apart gezet. Dat deed Hij met Zijn volk, en dat doet Hij met jou.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me eerst hebt liefgehad.

Dagsluiting
Lees Johannes 15:9-17. Jezus spoorde Zijn discipelen aan om dicht bij Hem te blijven. Dit is ook voor ons belangrijk. Er zijn vele dingen die ons afleiden, waardoor we vergeten om aan Hem te denken. Maar Hij wil helpen en laat Hij ons niet alleen. Hij wist al lang dat wij van Hem zouden houden. Hij heeft ons uitgekozen, lang voordat wij Hem kenden.

Van kaft tot kaft
24 februari OT: Deuteronomium 5-6 NT: Handelingen 5:27-42


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
25 februari OT: Deuteronomium 7-9 NT: Handelingen 6
26 februari OT: Deuteronomium 10-12 NT: Handelingen 7:1-22

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wees gezegend, want de Vorst en Zaligmaker is je Heer!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw