Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 10

Week 10: De erfenis van God

God heeft aan mensen een erfenis gegeven. Aan Abraham beloofde God een groot volk en een land om in te wonen. Het was Jozua die het land mocht innemen. Ook Kaleb veroverde het bergland dat God hem had beloofd. In de Heere Jezus heeft God een hemelse erfenis beloofd. Paulus sprak hierover toen hij Jezus als Messias verkondigde in de Joodse synagogen, en nadien het Evangelie aan de heidenen bracht.

Week 10: van 6 t/m 10 maart 2017

Lees elke dag: Jozua 1:8-9
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.


Maandag 6 maart 2017 – Wees sterk en moedig
Lezen: Jozua 1:1-9

Na de dood van Mozes, sprak God tot Jozua. Hij was aangesteld als leider over het volk Israël. God toonde hem het grondgebied dat Hij aan Israël wilde geven: van de Middellandse Zee tot aan het gebied van de rivieren Tigris en Eufraat. God riep Jozua op om sterk en moedig te zijn. Het land dat Jozua ging betreden was jaren tevoren aan Abraham beloofd. De erfenis lag vast en dit grondgebied had God veilig bewaard voor Abrahams nageslacht.

De periode van het verblijf in de woestijn was voorbij. God had voorschriften en wetten gegeven om verstandig in het land te wonen. Het volk kon zelf kiezen. Indien ze rekening hielden met wat hun God wilde, zouden ze lang leven in dit goede land. God wilde dat het goed met ze ging. Hij drukte hen op het hart: “Wees sterk en moedig, wijk niet af van de wet die Ik Mozes heb gegeven. Zorg ervoor dat je deze wetten kent, overdenk ze overdag en ook ’s nachts. Wanneer je ze goed kent, dan ben je ook in staat om ernaar te leven.”

De opdracht die God aan Jozua gaf was niet onmogelijk: God Zelf ging met hem mee, overal waar hij zou gaan.

Gebed
Vader in de hemel, U bent trouw! Ik mag weten dat U bij me bent, overal waar ik heenga.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 28:18-20. Toen Jezus van Zijn discipelen afscheid nam, bemoedigde Hij ze om sterk te zijn. Hij had van Zijn Vader alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. In deze kracht mochten ze voortaan gaan staan. De opdracht die Hij aan Zijn discipelen gaf was niet onmogelijk. Hij had hen Zijn geboden gegeven. Nu mochten zij aan anderen onderwijzen wat Hij hen had geleerd. Tenslotte verzekerde Hij ze: “Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.”

Van kaft tot kaft
6 maart  OT: Deuteronomium 33-34 NT: Handelingen 11


Dinsdag 7 maart 2017 – Paulus op Cyprus
Lezen: Handelingen 13:4-12

Barnabas en Saulus werden door de Heilige Geest aangeduid en door de gemeente in Antiochië uitgezonden op hun eerste zendingsreis. Barnabas, afkomstig van Cyprus, kende het eiland goed. Zoals gewoonlijk bezochten ze de Joodse synagogen. De Joden kenden het Oude Testament en Saulus toonde aan de hand van de profetieën, dat de Heere Jezus de Messias is.

Saulus en Barnabas reisden het eiland door en kwamen in Pafos aan. Dit was de hoofdstad van Cyprus, waar de Romeinse stadhouder, Sergius Paulus, verbleef. Toen deze van het Evangelie hoorde, riep hij Saulus en Barnabas bij zich. Maar Elymas, een Joodse tovenaar, werkte hen tegen. Hij wilde niet dat Sergius Paulus in Jezus zou geloven. Hij vreesde dat hij zijn invloed zou verliezen.

Toen Saulus hem vermaande deed hij dit niet in eigen kracht. Door de Heilige Geest onderscheidde Saulus dat de satan het leven en het werk van Elymas bestuurde. God greep in en Elymas werd blind. Verwonderd door de kracht van de Heilige Geest, kwam Sergius Paulus tot geloof. Door het geloof in de Heere Jezus was hij in staat om de dwaalleer van Elymas te onderscheiden. Vanaf dat moment noemde Lukas, de schrijver van het boek Handelingen, Saulus bij zijn Romeinse naam: Paulus. 

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U de Heilige Geest geeft. Hij helpt om dwaalleer te onderscheiden.

Dagsluiting
Lees 1 Petrus 5:5-9. Het Evangelie van God is een boodschap van nederigheid. Petrus gaf aan dat nederigheid de beste manier is om de duivel te weerstaan. Het is goed om je te schikken in het gezag waaronder God je heeft geplaatst. Respect voor gezag maakt nederig. Wanneer je nederig bent, is God voor je. Dan krijgt de duivel geen vat op je.   

Van kaft tot kaft
7 maart OT: Jozua 1-3 NT: Handelingen 12


Woensdag 8 maart 2017 – De krijgslist
Lezen: Jozua 8:1-9

Na de mislukte aanval op Ai, waarbij een aantal Israëlieten waren omgekomen, sprak de Heere God Jozua troostend toe: “Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.” De zonde van Achan had de relatie tussen God en het volk Israël verstoord. Alles was uitgekomen en God had vergeving geschonken. Nu nam God initiatief om met Ai af te rekenen. Een aantal soldaten legde zich in een hinderlaag ten westen van de stad. ’s Morgens viel het leger van Israël de stad aan. Toen er vanuit de stad een tegenaanval kwam, sloeg het leger van Israël op de vlucht. Intussen bleef de stad onbewaakt achter, zodat de soldaten uit de hinderlaag de stad binnenvielen en in brand staken. Spoedig werd het leger van Ai ingesloten en overwonnen.

Net zoals bij de stad Jericho, heeft de Heere God een strategie gegeven om de stad Ai in te nemen. Jozua voerde de opdracht nauwgezet uit. Nu mocht Israël wel buit nemen. In Jericho was de buit aan God gewijd. Alles moest vernietigd worden. Maar in Ai was dat anders. Omdat Israël de eerste buit aan God had gegeven, mochten ze als beloning de andere steden leegroven. In tegenstelling tot de eerste aanval op Ai, gehoorzaamde het volk Israël in alles wat de Heere God had gezegd.

Gebed
Vader in de hemel, U hebt een strategie voor mijn leven. Wilt U me helpen om deze nauwgezet uit te voeren?

Dagsluiting
Lees 2 Korinthe 10:3-6. God geeft aan christenen een levensstrategie. Er woedt een strijd in ons denken. We worden gebombardeerd door misleidende gedachten en valse redeneringen. Deze staan tegenover de beloften van God. Indien we niet opletten kunnen deze gedachten tot bolwerken worden, die ons leven sturen, in plaats van te vertrouwen op God.

Van kaft tot kaft
8 maart OT: Jozua 4-6 NT: Handelingen 13:1-12


Donderdag 9 maart 2017 – Paulus in Antiochië
Lezen: Handelingen 13:26-42

Paulus en Barnabas komen in Antiochië aan. Ze brengen er het Evangelie in de synagoge. Paulus richt zich tot de Joden, kinderen van het geslacht van Abraham. Vervolgens noemt hij ook hen die God vrezen. Dit zijn niet-Joden die interesse tonen in de Joodse godsdienst. Paulus vertelt hoe God de geschiedenis van Zijn volk bestuurt. Het koninkrijk van David is niet het uiteindelijke doel voor het volk Israël. Dit koninkrijk verwijst naar de komst van de Messias. De Joden zochten naar vergeving van zonden door de wet van Mozes te houden. Al de offers van het Oude Testament zijn een verwijzing naar het offer van Christus.

Jezus Christus heeft het perfecte offer gebracht. Zijn dood betekent dat Hij de straf voor onze zonden droeg. Hij is opgestaan en leeft, en omdat wij dit geloven worden wij door Hem rechtvaardig verklaard. Enkel het geloof in Christus en in wat Hij voor ons heeft gedaan, maakt vrij van zonde. Dit is de enige weg waardoor we aanvaardbaar zijn voor God. Stilaan zien we hoe Paulus meer tot de heidenen gaat spreken. Paulus volgt steeds dezelfde weg: aanvankelijk verkondigt hij het Evangelie in de synagoge. Maar omdat de tegenstand groeit, richt hij zich nadien alleen nog tot de heidenen.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel voor de kracht van het Evangelie: U maakt van zonde vrij!

Dagsluiting
Lees Romeinen 10:9-13. Paulus legt uit dat je rechtvaardig bent verklaard op grond van het geloof in de Heere Jezus. Indien je gelooft dat Hij de straf voor jouw zonden droeg aan het kruis, en dat God Hem deed opstaan uit de dood, ontvang je vergeving voor jouw zonden. Zo wordt je een kind van God. Niet omwille van goede werken mag je bij God komen, maar op grond van geloof in wat Jezus voor jou heeft gedaan.

Van kaft tot kaft
9 maart OT: Jozua 7-9 NT: Handelingen 13:13-25


Vrijdag 10 maart 2017 – Hebron
Lezen: Jozua 14:6-15

Kort na de uittocht uit Egypte had Mozes twaalf verspieders aangesteld, die het land Kanaän verkenden. Jozua en Kaleb waren de enigen die overbleven. Zij waren trouw en geloofden God op Zijn woord. De anderen waren omgekomen in de woestijn. Nu, veertig jaar later, herinnerde Kaleb zich de belofte die Mozes had uitgesproken: “Het land dat uw voet betreden heeft, zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn, omdat u erin volhard hebt de HEERE, mijn God, na te volgen.”

Op het grondgebied dat God aan Kaleb had beloofd, woonden Enakieten. De verspieders noemden ze reuzen. De steden die ze bewoonden waren versterkt en nauwelijks in te nemen. De houding van Kaleb stemt tot nadenken. Hij had veertig jaar voordien het erfdeel ontvangen. God beloofde het tot een eeuwig eigendom voor zijn nageslacht. Kaleb eigende zich zijn erfdeel toe, nog voor dat hij het grondgebied werkelijk innam. Kaleb veroverde zijn erfdeel. Hij ging staan op de belofte en overwon de vijand. God was met hem. Hebron werd één van de grote steden van Israël. Abraham bouwde er een altaar voor God. Hij woonde er en heeft er Sara begraven. Koning David regeerde er zeven jaar over Juda.

Gebed
Hemelse Vader, dank U wel voor de beloften die U geeft in Uw Woord. U bent altijd bij ons.

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 1:9-14. Kaleb geloofde en hield vast aan de belofte van God. Het is mijn gebed dat je mag weten wat God van je vraagt. Hij geeft wijsheid en geestelijk inzicht, om te leven in de kracht van Jezus. Dan zul je blij en geduldig zijn en deel uitmaken van het Koninkrijk van God.

Van kaft tot kaft
10 maart OT: Jozua 10-12 NT: Handelingen 13:26-52


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
11 maart OT: Jozua 13-15 NT: Handelingen 14
12 maart OT: Jozua 16-18 NT: Handelingen 15:1-11

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Enkel het geloof in Christus en in wat Hij voor ons heeft gedaan, maakt vrij van zonde.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw