Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 11

Week 11: Leiding van God

Mensen vragen soms: “Wat wil God dat ik doe?” Dat was voor Paulus ook zo. Hij had een plan om het Evangelie naar Klein Azië te brengen. Toen hij in deze streek aankwam liet de Heilige Geest hem niet daarheen te reizen. Omdat Paulus gevoelig was voor de leiding van de Heilige Geest, kwamen mensen in Griekenland tot geloof. Eerst in Filippi, later ook in Athene.
Mensen vragen soms: “Heb ik Gods stem wel verstaan?” Dat was voor Gideon ook zo. Maar God is geduldig en Gideon mocht op een wonderlijke manier Gods overwinningen beleven. Het is goed om deze week stil te staan bij de vraag: “Heere God, hoe wilt U me leiden vandaag?”

Week 11: van 13 t/m 17 maart 2017

Lees elke dag: Handelingen 17:24
De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.


Maandag 13 maart 2017 – Paulus naar Macedonië
Lezen: Handelingen 16:1-10

Paulus reisde langs de steden waar hij tijdens zijn eerste zendingsreis gemeenten had gesticht. Silas vergezelde hem. Toen ze in Lystra kwamen, ontmoetten ze er Timotheüs. Hij was een jongeman die tijdens het eerste bezoek van Paulus tot geloof was gekomen, samen met zijn moeder en grootmoeder. Met een Griekse vader en een Joodse moeder was hij vertrouwd met zowel de Joodse als de Griekse cultuur. Om aan de Joden geen aanstoot te geven, vond Paulus het raadzaam om de jonge man te laten besnijden.

Overal waar ze kwamen vertelden ze de jonge gelovigen hoe ze moesten leven: enkel door geloof in Jezus ontvang je eeuwig leven; een christen is rein in denken en doen; alles wat met afgoderij te maken heeft moet je uit je leven wegdoen. Omdat de christenen naar deze voorschriften wilden leven, zegende God de gemeenten. Vele mensen kwamen tot geloof. Paulus wilde de andere steden van deze streek langsgaan, maar de Heilige Geest liet dit niet toe. Paulus had het plan om naar het Zuiden en vervolgens naar het Noorden te reizen, maar telkens opnieuw werd hij verhinderd. Tot het hem duidelijk werd dat hij de weg moest gaan die Jezus hem toonde: hij zou het Evangelie naar Griekenland en naar Europa brengen.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U een plan met mijn leven hebt, ook al is dat plan niet altijd duidelijk voor mij

Dagsluiting
Lees 2 Timotheüs 1:3-6. Deze brief heeft Paulus aan het einde van zijn leven geschreven. Hij noemde Timotheüs zijn geliefde zoon. Vele jaren trokken ze met elkaar op, en Paulus had gezien hoezeer Timotheüs in het geloof groeide. Paulus noemde zijn geloof ongeveinsd: echt en zuiver. Hij had dit ontvangen via zijn gelovige moeder en grootmoeder. Merk op dat Paulus dag en nacht voor zijn jonge vriend heeft gebeden en hem aanmoedigde om vast te staan in dit geloof.
 
Van kaft tot kaft
13 maart  OT: Jozua 19-21 NT: Handelingen 15:12-41


Dinsdag 14 maart 2017 – Othniël, de eerste richter van Israël
Lezen: Richteren 3:7-11

Voor het eerst lezen we in het boek Richteren: “En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de HEERE, hun God, …” God was boos omdat Zijn volk de Baäls en de gewijde palen dienden. Dit waren afgoden (mannelijke en vrouwelijke) van vruchtbaarheid. Door deze te aanbidden probeerden de volken van Kanaän greep te krijgen op de oogst. Het waren afgoden, door mensen gemaakt en bedacht, en hadden geen macht in zichzelf. Ieder die in hen geloofde werd in gebondenheid van bijgeloof en angst gehouden. Wreedheid, lust en geweld ging van de afgod over op ieder die zich met hem of haar verbond.

Omwille van de afgoderij gaf God de Israëlieten over aan de koning van Syrië. Acht jaar duurde de onderdrukking van deze wrede koning. Onze God, de God van Abraham, Izak en Jakob, is trouw. Hij blijft Wie Hij is en verandert nooit. Toen het volk Israël terugkeerde naar God, gaf Hij aan het volk een verlosser. Deze had de volgende kenmerken: de Heilige Geest was op hem; hij was een leider; hij voerde de strijd aan; hij overwon; tijdens zijn leven was er vrede in Israël. De eerste Richter van Israël was Othniël. Tijdens zijn leven was er veertig jaar rust.

Gebed
Vader in de hemel, U bent een jaloers God. U laat niet toe dat ik afgoden dien. Wilt U op me toezien, zodat ik rein wil leven?

Dagsluiting
Lees 2 Timotheüs 2:22-26. Het is goed om samen te leven met mensen die God liefhebben en voor Hem willen leven. Paulus spoorde zijn jonge vriend aan om zich met goede vrienden te omgeven. Iemand die God liefheeft, houdt je alert en vermaant je om te groeien naar het beeld van de Heere Jezus. Het is goed om elkaar te bemoedigen, èn elkaar in liefde aan te scherpen. 

Van kaft tot kaft
14 maart OT: Jozua 22-24 NT: Handelingen 16:1-10


Woensdag 15 maart 2017 – De cipier van Filippi
Lezen: Handelingen 16:25-40

Paulus en Silas waren in de gevangenis van Filippi terecht gekomen. Zonder enig proces waren ze geslagen en onder strenge bewaking gesteld. Midden in de nacht merkten ze een sterke aanwezigheid van de Heilige Geest. Hun harten waren vol van blijdschap. Ze zongen lofliederen. De andere gevangenen luisterden naar hun liederen en hoorden wat ze zeiden. Toen de aardbeving alle deuren van de gevangenis opende, zijn Paulus en Silas niet gevlucht. Zo verhinderden ze dat de cipier zelfmoord pleegde. Het was de regel dat, wie gevangenen liet vluchten, zelf werd omgebracht.

De cipier had de gebeden en gezangen van Paulus en Silas gehoord. Hij wilde weten hoe ook hij gered kon worden. In plaats van zichzelf van het leven te beroven, koos de cipier ervoor om in de Heere Jezus te geloven. Midden in de nacht nam hij Paulus en Silas mee naar huis, maakte er iedereen wakker en vertelde wat er was gebeurd. Toen zijn gezin het Evangelie hoorde en ook geloofde, zijn ze allen gedoopt. Het was nog nacht, maar de cipier wilde feestvieren. De God van Israël was werkelijk zijn Vader geworden.

Toen het ochtend werd, bracht de cipier Paulus en Silas naar de gevangenis terug. De magistraten van Filippi hadden een fout gemaakt. Paulus wilde dat ze hen persoonlijk in vrijheid stelden.  

Gebed
Vader, dank U wel voor de blijdschap die U geeft, wanneer ik over U mag vertellen.

Dagsluiting
Lees Psalm 118:13-18. We weten niet precies welke lofliederen Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi zongen. Maar toen de cipier het Evangelie hoorde zijn hij en zijn gezin tot geloof gekomen. De vreugde van God kan ons zodanig aangrijpen dat anderen, die Jezus nog niet kennen, het merken en nieuwsgierig worden. Ben je nog blij om wat God in je leven doet?

Van kaft tot kaft
15 maart OT: Richteren 1-3 NT: Handelingen 16:11-24


Donderdag 16 maart 2017 –  Gideon
Lezen: Richteren 7:1-15

Gideon was een held. Mensen gaven hem de naam Jerubbaäl. Dit betekent: hij die met de Baäl strijdt. Gideon had namelijk het altaar van de afgod Baäl omvergehaald. De Heere God sprak tot Gideon’s hart. Hij moest het leger van de Midianieten verslaan. Hij verzamelde het leger van Israël: ze waren met dertigduizend, maar dat stelde niet veel voor tegenover het leger van de vijand dat niet te tellen was. Toen sprak God: “Jullie zijn met te veel.” God was vastbesloten om de overwinning te geven, maar met een heel klein leger. Zo zou het voor iedereen duidelijk zijn dat de overwinning niet in hun eigen kracht zou zijn.

Al wie bang was, mocht naar huis. Er bleven nog tienduizend mannen over voor de strijd. Toen er nog driehonderd overbleven, was dit goed voor God. Gideon was bang. Ook al sprak God tot zijn hart en wist hij dat het goed kwam, zag hij het grote leger van de Midianieten en werd hij doodsbenauwd. Die nacht kon hij niet slapen. Opnieuw sprak God tot Gideon. Hij moest afdalen naar het kamp van de vijand. Wat hij te horen kreeg, was een teken dat God overwinning gaf. Pas toen alles gebeurde zoals God had gezegd, kwam Gideon tot rust. Hij was klaar om God te vertrouwen op Zijn woord. Hij was niet langer bang. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat U rekening houdt met mijn angst en twijfel. U hebt geduld met me.

Dagsluiting
Lees Psalm 31:20-25. Wanneer je bang en onzeker bent, mag je weten dat God over je waakt. Denk aan wat de psalmdichter zegt: God doet je schuilen in een hut en beschermt je voor kwaadsprekerij van mensen. Omdat je gelooft in de Heere Jezus, sta je in de gunst bij de Vader in de hemel. Dat is bijzonder. Omdat je op Hem hoopt, zal Hij je hart sterk maken!

Van kaft tot kaft
16 maart OT: Richteren 4-6 NT: Handelingen 16:25-40


Vrijdag 17 maart 2017 – Paulus in Athene
Lezen: Handelingen 17:22-32

De filosofen van Athene nodigden Paulus uit om de leer van het Christendom uit te leggen. Mits ze de geschriften van het Oude Testament niet kenden, probeerde Paulus aansluiting te vinden via datgene wat hen interesseerde: hun vele afgoden. Zo was er de dichter Epimenides, die een altaar bouwde waarop hij schreef: aan een onbekende god. Paulus citeerde deze dichter toen hij zei: “…want in Hem leven wij, bewegen wij…” Deze, voor hen onbekende god, verkondigde Paulus als de Schepper God. Omdat ze door God geschapen zijn, verlangen mensen naar Hem. Daarom proberen ze van God een voorstelling te maken en maken ze beelden. Indien God niet tot mensen had gesproken, zou iedereen zich voor beelden buigen.

Paulus toonde aan dat God niet ver weg is. Hij geeft dagelijks het leven. Bovendien zond Hij Zijn Zoon Jezus, en toonde Zijn liefde voor ons. Maar toen Paulus over lichamelijke opstanding sprak, wilden de Atheners niet meer luisteren. Ze geloofden wel dat de ziel van een mens voor eeuwig blijft bestaan, maar het lichaam niet. Alles wat met het lichaam te maken had, vonden ze onbelangrijk. Paulus vertelde over de Heere Jezus, de opgestane Heer, Die terugkomt om de wereld te oordelen. Dit paste niet bij hun geloof. Maar zij die hun harten openden voor Jezus, sloten zich bij Paulus aan. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat ik in Uw Zoon eeuwig mag leven, en dat ik dit zal doen met mijn lichaam, ziel en geest.

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 8:4-6. Afgoden die mensen maken, stellen op zich niet veel voor. Dit geldt ook voor de offers die men aan afgoden brengt. Het is maar wanneer iemand gelooft dat een afgod macht heeft, dat de afgod macht ontvangt. Bij God, de Schepper van hemel en aarde, is dit anders. Hij is de Enige God, en Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. 

Van kaft tot kaft
17 maart OT: Richteren 7-9 NT: Handelingen 17:1-21

Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
18 maart OT: Richteren 10-12 NT: Handelingen 17:22-34
19 maart OT: Richteren 13-15 NT: Handelingen 18

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Omdat je gelooft in de Heere Jezus, sta je in de gunst bij de Vader in de hemel.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw