Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 12

Week 12: God verlost

Toen de Benjaminieten zich op een ernstige manier vergrepen aan een reiziger en diens vrouw, kwam er schuld op het gehele volk Israël. Toch zien we hoe God zelfs toen een manier zocht om Zijn volk tot inkeer te brengen. We dienen een God die gehoorzaamheid wil. Deze week lezen we in het Oude en Nieuwe Testament over Paulus, Agabus en Samuël. Ze waren profeten en wilden de God van Israël kennen, volgen en dienen.

Week 12: van 20 tot en met 24  maart 2017

Lees elke dag: Handelingen 21:13
Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus.


Maandag 20 maart 2017 – Burgeroorlog in Israël
Lezen: Richteren 20:12-26

Er gebeurde in de stam Benjamin een groot kwaad. Een man die in de stad Gibea op doorreis was, werd er bedreigd. Zijn vrouw werd verkracht en vermoord. Het volk Israël verzamelde zich in een volksvergadering om zich over deze misdaad te beraadslagen. Iedereen was het erover eens dat ze dit kwaad moesten uitroeien. Ze stuurden een delegatie naar de stam Benjamin, met de vraag om de daders uit te leveren. Het volk Israël wilde deze zaak oplossen volgens de voorschriften die God had gegeven. De schuldigen moesten worden omgebracht. Maar de Benjaminieten luisterden niet. Het gevolg van de keuze van de stam Benjamin betekende voor Israël een burgeroorlog.   

De Benjaminieten negeerden de oprechte zorgen van de andere stammen. Waren er geen wijze mannen onder hen die de ernst van deze misdaad konden inschatten? Omdat ze het nalieten de schuldigen aan te duiden, waren ze samen schuldig. Even leek het dat het kwade overwon. Tot tweemaal toe werden de elf stammen van Israël in deze oorlog verslagen. Als gevolg zochten de Israëlieten naar hun God, iets wat zelden gebeurde in de tijd van de Richteren. Ze kwamen samen in Bethel, waar de tabernakel stond. Daar offerden ze voor hun God en hielden een dag van vasten en gebed.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om de zonde van mijn hart snel aan het licht te brengen? Dank U voor Uw vergeving.

Dagsluiting
Lees Efeze 5:6-13. Wie Jezus kent, wandelt in het licht met Hem. Gevolg is dat je je oude levensstijl loslaat. Enkel wanneer je in het licht bent, kun je duisternis onderscheiden. Dan komt het erop aan om neen te zeggen tegen alles wat God niet eert. “De vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid,” schreef Paulus. Kies daarom om in het licht met Jezus te leven.

Van kaft tot kaft
20 maart  OT: Richteren 16-18 NT: Handelingen 19:1-20


Dinsdag 21 maart 2017 – Paulus in Troas
Lezen: Handelingen 20:7-11

Paulus was samen met zijn reisgezelschap in Troas aangekomen. Gewoonlijk ging Paulus op de Sabbat naar de plaatselijke synagoge, maar in Troas bezocht hij de samenkomst van de christenen. Ze kwamen samen op de eerste dag van de week, de dag des Heeren (zie ook Openbaring 1:10). De christenen in Troas ontmoetten elkaar in een bovenzaal. Centraal stond het breken van het brood. Hiermee dachten ze terug aan de kruisdood van Jezus. De christenen wilden de betekenis van Zijn lijden, sterven en opstanding goed vasthouden.

Omdat velen van hen niet vertrouwd waren met de Joodse geschriften, hadden de gelovigen onderwijs nodig. Paulus en de Joden die met hem meereisden, kenden het Oude Testament. Overal waar ze kwamen onderwezen ze de jonge gelovigen in de profetieën, met betrekking op de Heere Jezus. Omdat ze vroeger zonder God hadden geleefd, wisten velen van hen niet hoe ze dagelijks met Jezus moesten leven. Het onderwijs van Paulus liep uit, want de volgende dag wilde hij verder reizen. Toen een jonge man, overmand door slaap, dodelijk verwond werd, ontving Paulus kracht om hem op te wekken uit de dood. De troostende liefde van Jezus was tastbaar aanwezig. 

Gebed
Dank U, Jezus, dat ik de betekenis van Uw lijden en sterven mag begrijpen.

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 10:16-21. In alle gemeenten waar Paulus kwam, onderwees hij dat Jezus de Verlosser van mensen was. De kruisdood van Christus stond in zijn onderwijs centraal. Ook hier legt Paulus uit dat, wie tot de gemeente van Christus behoort, losgekomen is van oude levenspatronen. Wie Jezus had gekozen, kon niet langer deelnemen aan praktijken van afgodendiensten. Dat geldt ook voor jou. Heb je je vroegere leven afgelegd?

Van kaft tot kaft
21 maart OT: Richteren 19-21NT: Handelingen 19:21-40


Woensdag 22 maart 2017 – Boaz huwt Ruth
Lezen: Ruth 4:11-17

De bestuurders van de stad Bethlehem, voordien Efrata genoemd, waren getuigen op de bruiloft van Boaz en Ruth. Iemand sprak een zegen uit. Dat Ruth mocht zijn als Rachel, begraven in Bethlehem en als Lea, de moeder van Juda. Zo werd Ruth als Moabitische vrouw met een rijke zegen binnengehaald in het volk Israël. De bestuurders van Bethlehem erkenden haar als één van hen. Ook Boaz kreeg een zegen. Hij was een belangrijk man in Bethlehem. De oudsten van de stad vroegen God dat de invloed van Boaz zou toenemen, en dat hij samen met Ruth een schakel mocht zijn in de geslachtslijn van de stam Juda.

Toen hun zoon, Obed, werd geboren, heeft ook Naomi een zegen ontvangen. Naomi had geen zonen meer, maar door Ruth mocht ze grootmoeder worden. De naam Obed betekent: hij die dient. Via hem kreeg Naomi een nageslacht. Aan het einde van het boek Ruth staat vermeld dat Obed, Isaï verwekte, die de vader van koning David geworden is. In de geslachtslijn van Juda werd de Messias geboren. Tijdens Zijn leven werd Hij de Zoon van David genoemd. Hij is de Verlosser, die mensen gediend heeft door hun zonden op Zich te nemen op het kruis van Golgotha.

Gebed
Heere Jezus, U, de Zoon van David, de Messias, de Verlosser van mensen, bent naar het kruis gegaan om me vrij te maken van mijn zonden. Dank U wel!

Dagsluiting
Lees Jesaja 11:1-10. Jesaja, de grote profeet van Israël, voorspelde een bijzonder vrederijk dat bestuurd zal worden vanaf de heilige berg van God. Wij weten dat dit het nieuwe Jeruzalem zal zijn. Het rijk van vrede zal bestuurd worden door de Messias, de Heere Jezus. Jesaja noemde Hem: het Twijgje van Isaï en de Wortel van Isaï. Deze Isaï is vermeld aan het einde van het boek Ruth.

Van kaft tot kaft
22 maart OT: Ruth 1-2 NT: Handelingen 20:1-16


Donderdag 23 maart 2017 –  De profetie van Agabus
Lezen: Handelingen 21:10-16

Agabus, een profeet uit Judea, kwam in Cesarea aan. Hij had een profetie voor Paulus gekregen. Toen hij hem zag, nam hij zijn gordel en bond zijn handen en voeten. Hij voorspelde dat Paulus op deze manier in de gevangenis zou belanden. Dit schokte de omstaanders. Sommigen van hen huilden. Anderen probeerden Paulus te overtuigen om niet naar Jeruzalem te gaan.

Allicht heeft Paulus hen verbaasd aangekeken. Hun vraag om moeilijkheden te ontvluchten begreep hij niet. In plaats dat ze hem week maakten, wilde hij dat ze hem bemoedigden. Jezus leerde toch dat wie Hem wil volgen zijn kruis op moet nemen? Paulus sprak bemoedigende woorden: hij was bereid om niet alleen zijn vrijheid, maar ook zijn leven op te geven voor Jezus. Overal waar hij kwam had hij de discipelen aangespoord om te blijven geloven en gezegd “dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan (Handelingen 14:22).” Paulus bleef trouw aan Jezus Die Zijn discipelen had geleerd: “Onze Vader, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde…”
In moeilijke tijden heb je geen getreur maar bemoediging nodig. Verdrukking hoort bij het leven van een volgeling van Jezus. Soms zit je op de bergtop en soms in het dal. God blijft God en houdt alles onder controle.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me kracht geeft, wanneer ik het nodig heb.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 10:34-42. Jezus is de Vredevorst. Wie in Hem gelooft, ervaart Zijn vrede. Wie niet in Hem gelooft, staat tegen Hem op. Zo ondervind je vijandschap wanneer je Jezus volgt. Voor velen is het licht dat je in je draagt bedreigend. Deze tegenstand moet ons niet verwonderen. Het is het kruis waar Jezus over spreekt. Hij geeft je Zijn kracht om het te dragen. Wees sterk en moedig!

Van kaft tot kaft
23 maart OT: Ruth 3-4 NT: Handelingen 20:17-38


Vrijdag 24 maart 2017 – Het visioen van Samuël
Lezen: 1 Samuël 3:10-15

Tijdens de periode van de Richteren had men de tabernakel naar de stad Silo gebracht. De leviet Eli was er hogepriester. Toen zijn zonen bij de offerdiensten ernstig zondigden, had Eli hen zelfs niet berispt. God vertelde de jonge Samuël dat Hij van plan was om de familie van Eli uit te roeien.

Nadat God tot hem gesproken had, bleef Samuël op bed liggen. Hij stond niet, zoals de vorige keren op om Eli te vertellen wat hij had gehoord. Allicht herhaalde hij elk woord dat God gesproken had en dacht hij erover na. Toen het tijd was om op te staan opende hij, zoals gewoonlijk, de deuren van de tabernakel. Samuël was zachtmoedig en nederig. God had hem uitgekozen en sprak tot hem, en toch had dit Samuël niet trots gemaakt. Hij deed zijn werk, zoals dit van hem werd verwacht. Wat God hem had toevertrouwd, hield hij voor zichzelf. Wat God in stilte openbaar maakt, is niet altijd geschikt om aan iedereen te vertellen. Samuël begreep dat dit een moeilijke boodschap voor Eli was. Hij respecteerde zijn leermeester. Hij was immers de hogepriester, door God aangesteld. Eli was altijd goed voor hem geweest. Wie was hij dat hij zulke harde boodschap aan Eli zou brengen?

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel voor de genadegave van profetie. Wilt U wijsheid geven aan hen die deze gave ontvangen?

Dagsluiting
Lees Spreuken 8:34-36. God spreekt met wijsheid. Hij is Wijsheid. Wanneer je Hem zoekt, gaat het goed met je. Hij nodigt je altijd uit om dicht bij Hem te blijven en nauwgezet met Hem te wandelen. God wil dat je eerlijk bent en dat er geen verborgen dingen in je hart zijn. Hij wil geen geheimen tussen Hem en jou. Ga daarom zorgvuldig met Hem om. Hij houdt van je.

Van kaft tot kaft
24 maart OT: 1 Samuël 1-2 NT: Handelingen 21:1-16


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
25 maart OT: 1 Samuël 3-4 NT: Handelingen 21:17-40
26 maart OT: 1 Samuël 5-6 NT: Handelingen 22

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Verdrukking hoort bij het leven van een volgeling van Jezus. Soms zit je op de bergtop en soms in het dal. God blijft God en houdt alles onder controle.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw