Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 13

Week 13: Onze hoop

Jezus Christus is de hoop van alle volken. Paulus verwachtte de opstanding uit de doden. Hij keek uit naar de dag waarop Jezus ieder mens zal oordelen. Op die dag wordt alles nieuw. Op die dag zal ieder mens God zien als Allerhoogste Heer. Dan zal voor iedereen duidelijk zijn dat de boodschap van Jezus Christus werkelijkheid is geworden.

Week 13: van 27 t/m 31 maart 2017

Lees elke dag: Handelingen 24:15
Ik heb hoop op God …  dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.


Maandag 27 maart 2017 – Opstanding van de doden
Lezen: Handelingen 24:10-16

Paulus was gevangengenomen in Jeruzalem en overgebracht naar Caesarea, waar hij door de stadhouder Felix werd ondervraagd. De Joden beschuldigden hem van oproer, ontheiligen van de tempel van Jeruzalem en dat hij een leider was van de sekte van de Nazarenen. Paulus hoorde de aanklager rustig aan. Hij weerlegde de beschuldigingen. Er was geen sprake geweest van het opruien van een grote groep van mensen, omdat hij maar twaalf dagen in Jeruzalem was geweest. Iedereen wist dat hij, zoals elke Jood, naar de tempel ging om te aanbidden, en niet om te redetwisten.

Paulus onderwees dat er een dag komt dat ieder die ooit heeft geleefd, zal geoordeeld worden. Hij ging uit van een profetie uit het boek Daniël (Daniël 12:2-3). Ook Jezus had over dit moment gesproken: “Verwondert u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis (Johannes 5:28-29).” Paulus verlangde naar deze dag. Daarom ijverde hij om mensen te vertellen dat Jezus Christus de vervulling is van wat er in het Oude Testament geschreven stond. 

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om van U, vanuit de Schrift, te getuigen? Dank U dat ik mag leven in deze hoop van Paulus, dat er een opstanding van de doden zal zijn.

Dagsluiting
Lees Daniël 12:1-4. De opstanding van de doden is steeds een omstreden thema geweest. Dat was in de tijd toen Paulus leefde, en ook vandaag. Als volgeling van Jezus mag je weten dat je naam opgetekend staat in het boek des levens (Openbaring 3:5). God ziet je als een ster die eeuwig schijnt. Wat je omstandigheden ook zijn, God houdt je vast, en Jezus noemt je naam bij de troon van God!

Van kaft tot kaft
27 maart  OT: 1 Samuël 7-8 NT: Handelingen 23


Dinsdag 28 maart 2017 – Wachten op God
Lezen: 1 Samuël 13:8-14

Koning Saul verzamelde zich met zijn leger van drieduizend soldaten in Gilgal. Hij had de opdracht gekregen van Samuël om er zeven dagen te wachten. Dan zou Samuël een offer brengen en van God een woord ontvangen voor de strijd. Het leger van de Filistijnen had zich intussen tegenover hen opgesteld: naast een ontelbaar leger waren er dertigduizend wagens en zesduizend ruiters. De soldaten van Saul waren bang. Steeds meer mannen sloegen op de vlucht.

Toen de zevende dag aanbrak en Samuël niet kwam opdagen, besloot Saul zelf het offer te brengen. Hij wilde niet langer wachten en zou zelf God gunstig stemmen. Hij had zijn excuses vroom verpakt. Maar toen Samuël in Gilgal arriveerde wist hij onmiddellijk wat er was gebeurd. Saul luisterde niet naar wat God van hem vroeg: hij moest wachten op Samuël. Saul dacht dat God wel blij zou zijn met de offers die hij bracht, terwijl hij zijn eigen weg ging en niet luisterde naar de profeet die God had aangesteld. De gevolgen zijn ernstig geweest. Saul heeft zijn koningschap verloren en de troon van Israël is gegaan naar iemand anders: David, een man naar Gods hart.

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me leren om te wachten op U?

Dagsluiting
Lees Psalm 20:22. Indien je met God leeft, weet je dat Hij dicht bij je is. Soms sta je onder druk door omstandigheden of omdat je zelf geen goede keuzes hebt gemaakt. Dan mag je bidden en wachten. God toont altijd de weg tot de oplossing. Hij verlost. Hij bevrijdt. En soms vraagt Hij je om te wachten.

Van kaft tot kaft
28 maart OT: 1 Samuël 9-10 NT: Handelingen 24


Woensdag 29 maart 2017 – Paulus kiest gehoorzaamheid
Lezen: Handelingen 26:19-23

Paulus vertelde koning Agrippa over zijn bekering. Op weg naar Damascus had hij in een visioen Jezus gezien. Dat moment had God zijn hart veranderd. Voortaan wilde hij Jezus volgen, Hem gehoorzamen en gaan waar Jezus hem zou leiden. Paulus had kunnen bedenkingen maken, mensen om advies vragen, hij had zijn eigen plannen kunnen maken. Hij deed dat niet. Hij wilde gehoorzaam zijn, en God sprak tot zijn hart. Onmiddellijk deed hij wat Jezus vroeg: in Damascus, de plaats van zijn bekering, ging hij naar de synagoge en verkondigde dat Jezus de Messias was. In Jeruzalem, waar hij als Farizeeër was opgeleid, getuigde hij van Jezus. De Joden wilden hem doden. Vervolgens ging hij, net zoals Jezus had gedaan, de dorpen en steden van Judea langs, omdat hij in de eerste plaats het Evangelie naar het Joodse volk wilde brengen.

De boodschap van Paulus was eenvoudig. Hij spoorde mensen aan om tot inkeer te komen. Iedereen doet zonde. Wie dit beseft, kan zijn zonden belijden en zich ervan afkeren. Je bent niet aan je lot overgelaten. Paulus leerde dat Jezus leeft en Zijn volgelingen aanspoort om Hem te volgen. Wanneer je tot bekering komt en vervolgens aan Jezus vraagt om je te helpen, geeft Hij de kracht om anders te denken en een nieuw leven te leiden.  

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat U me de weg van gehoorzaamheid leert.

Dagsluiting
Lees Openbaring 1:1-8. Vanmorgen lazen we dat Paulus van Jezus getuigde toen hij terecht stond voor koning Agrippa. Hij noemde Jezus: de Eerste uit de opstanding van de doden. Aan het begin van het boek Openbaring lezen we vele namen van onze Heere. Eén ervan is: de Eerstgeborene uit de doden. Dit is een bijzondere Naam waarmee we onze Heere Jezus mogen aanbidden! Het is tevens een proclamatie in de hemelse gewesten van wat Hij voor ons heeft gedaan: Hij is opgestaan uit de dood en leeft voor altijd om voor ons te pleiten voor de troon van onze God en Vader!

Van kaft tot kaft
29 maart OT: 1 Samuël 11-13 NT: Handelingen 25


Donderdag 30 maart 2017 – David en Jonathan
Lezen: 1 Samuël 18:1-5

Nadat David de reus Goliath had gedood, riep Saul hem bij zich. Iedereen was onder de indruk van wat deze jonge man gedaan had. Het was duidelijk dat David niet alleen dapper en slim was, maar dat hij met heel zijn hart vertrouwde op de God van Israël. Eerder had de profeet Samuël David tot koning gezalfd. Het is niet duidelijk of Saul hiervan op de hoogte was, maar hij was door Samuël gewaarschuwd; zijn koningschap zou van hem weggenomen worden. Later bleek hoezeer hij David als een bedreiging zag voor zijn troon.

En Jonathan, de zoon van Saul, was niet bang voor de vijand. Ook hij streed net zoals David in het leger van de God van Israël. Jonathan hield van David en hij wist dat liefde voor God hen samen had gebracht. Ook al was Jonathan de troonopvolger, voelde hij zich niet bedreigd door David. David streefde niet naar een machtspositie aan het hof van Saul. Jonathan zag zijn wijsheid, nederigheid en liefde tot God, en voelde zich onmiddellijk met hem verbonden. Jonathan sloot een verbond met David. Hij bekleedde hem met zijn Koninklijke kleding, met zijn zwaard, boog en gordel. Dit doet God met ieder die Hem liefheeft. In de Heere Jezus zijn wij in Zijn verbond geplaatst, bekleed met Zijn wapenrusting, klaargemaakt tot Zijn strijd. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me bekleedt met Uw goedheid, liefde en trouw.

Dagsluiting
Lees Handelingen 13:21-23. Overal waar Paulus kwam, bracht hij het Evangelie van Jezus Christus. Deze Jezus was de langverwachte Messias van het volk Israël. Hij was geboren in de stam Juda, was een nakomeling van koning David. Net zoals koning David was Hij een man naar Gods hart. Meer nog, Hij was en is de Zoon van God. God wil jouw hart aan Hem verbinden!

Van kaft tot kaft
30 maart OT: 1 Samuël 14-16 NT: Handelingen 26


Vrijdag 31 maart 2017 – Iedereen gered
Lezen: Handelingen 27:33-39

Paulus was onder bewaking van Romeinse soldaten, op een vrachtschip gezet richting Rome. Door noodweer dreigde het schip te vergaan. Maar een engel had Paulus bemoedigd. Niemand zou omkomen. De zeelui en de soldaten zagen enkel de omstandigheden. Ze wisten dat dit het einde was. Toen ze de vrijmoedigheid van Paulus zagen, lieten ze zich door hem leiden. En Paulus handelde in geloof. Hij had de engel gezien. Hij wist dat wanneer Jezus een engel stuurt, hij niet moest twijfelen. Hij wist dat God de uitkomst al wist en dat hij, Paulus, nu daar moest naar handelen.

Omwille van de storm hadden de zeelui en de soldaten niets gegeten. Dat was het eerste wat Paulus ondernam: iedereen moest eten. Dat was nodig om snel te handelen en helder te denken. Paulus nam brood en dankte God. Iedereen kon het horen: de God van Israël zou redden. Toen de bemanning het vertrouwen van Paulus zagen, bemoedigde het hen. Paulus heeft wat gedaan met datgene wat hij van Jezus ontvangen had. De engel sprak hem toe. Paulus had dit voor zich kunnen houden, maar hij heeft het aan anderen verteld. Iedereen werd gered. Wanneer Jezus jou bemoedigt is het belangrijk om het met anderen te delen. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me bemoedigt met kracht in mijn ziel en me uit benarde situaties haalt.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 10:28-32. Jezus leerde Zijn discipelen om niet bevreesd te zijn. Misschien zit je te midden van omstandigheden waar je bang bent geworden, of ben je moe en zie je het niet meer… Laat Jezus nu tot je hart spreken: “Wees niet bevreesd, Ik ben bij je, al de haren van je hoofd zijn geteld…”

Van kaft tot kaft
31 maart OT: 1 Samuël 17-19 NT: Handelingen 27:1-26


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
1 april OT: 1 Samuël 20-22 NT: Handelingen 27:27-44
2 april OT: 1 Samuël 23-25 NT: Handelingen 28

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer Jezus jou bemoedigt is het belangrijk om het met anderen te delen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw