Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 15

Week 15: Geloven en leven in overvloed

God ziet om naar mensen. Dat heeft Hij altijd al gedaan. David kreeg honger en Barzillaï bracht hem te eten. Jaren later vermenigvuldigde Jezus broden omdat Hij mensen niet zonder eten naar huis wilde sturen. Jaïrus smeekte om leven en Jezus hoorde zijn gebed. Onze God is zorgzaam, ook vandaag, ook voor jou.

Week 15: van 10 t/m 14 april  2017

Lees elke dag: Markus 5:23
Hij (Jaïrus) smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven.


Maandag 10 april 2017 – Jaïrus gelooft
Lezen: Markus 5:21-24, 35-43

In Kafarnaüm, aan de oever van het meer, waren vele mensen samengekomen om Jezus te zien. Onder hen was Jaïrus, de overste van de plaatselijke synagoge. Zijn dochter, pas 12 geworden, was ernstig ziek. Niets kon haar nog helpen. Toen Jezus uit de boot was gestapt, viel Jaïrus voor Hem neer. Hij smeekte voor het leven van zijn dochter, want hij wist dat alleen Jezus haar kon helpen. Jezus zag zijn nood en ging met hem mee.

Toen even later Jaïrus hoorde dat zijn dochter was overleden, wilde Jezus niet dat hij angstig werd. Hij keek hem aan. Hij vroeg geloof. Zo is Jezus. Wanneer alles tegenzit zegt Jezus: “Houd vast, geloof alleen, wees niet bang.” Jaïrus liep niet weg, hij bleef dicht bij de Meester. Toen even later zijn dochter levend werd, wist Jaïrus dat Jezus werkelijk de Messias was. Alleen zijn vrouw en een paar leerlingen van Jezus zagen het wonder. Het maakte diepe indruk op hen, en het liefst wilde ze het meteen overal vertellen. Maar Jezus liet dit niet toe. Wat moet dat moeilijk geweest zijn! Maar zo is Jezus. Rustig en in eenvoud bewerkt Hij wonderen.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat de wonderen in mijn leven bedoeld zijn om Uw Naam groot te maken.

Dagsluiting
Lees Lukas 17:5-6. Geloof is kostbaar. Geloof werkt. Tijdens Zijn leven spoorde Jezus mensen aan om in Hem te geloven. Velen genazen omdat ze in Hem geloofden. Sommigen werden bij Jezus gebracht omdat hun vrienden in Hem geloofden. Geloof van vrienden is niet voldoende. Wanneer je Jezus ontmoet, mag je zèlf geloven. Het is God die Zijn kracht aan het geloof verbindt. Dan gebeuren er wonderen.

Van kaft tot kaft         
10 april OT: 2 Samuël 13-15 NT: Markus 5:1-20


Dinsdag 11 april 2017 – Een vriend als Barzillaï
Lezen: 2 Samuël 19:31-39

Barzillaï, een invloedrijk man, respecteerde David toen hij door Saul en Absalom werd vervolgd. Nu David als koning van Israël werd bevestigd, begeleidde hij hem tot aan de oever van de Jordaan. Hij zou er afscheid nemen van zijn geliefde koning. David ging zorgzaam om met Barzillaï. Hij wilde dat Barzillaï met hem meeging naar Jeruzalem. Hij zou nooit vergeten hoe zijn oude vriend hem en zijn mannen te eten had gegeven.

Toen Barzillaï hoorde dat de koning hem wilde belonen was hij blij verrast. Wie was hij dat zijn koning had gemerkt wat hij had gedaan? Hij vond dat niets bijzonders. Nu hij oud geworden was, dacht hij een last te zijn aan het hof van de koning. Dus zag hij af van de beloning en wilde dit goede aan zijn zoon doorgeven. David nam afscheid van zijn vriend. Hij kuste hem en zegende hem. In 1 Koningen 2:7 lezen we hoe David aan Salomo de opdracht gaf om de zonen van Barzillaï een plaats te geven aan zijn hof. David leerde zijn vrienden kennen in tijden van nood. Toen hij koning werd heeft hij hun trouw beloond. Het is goed om dankbaar te zijn, vooral voor vrienden die naar je omzien wanneer je alleen komt te staan. 

Gebed
Dank U, Vader, dat U vrienden geeft die, net zoals Barzillaï deed, me bemoedigen in moeilijke momenten.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 25:31-40. Wat een dag zal dat zijn, wanneer de Heere Jezus zal komen in Zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem. We zullen zien hoe Hij Zich neerzet op de troon. Dan zal het einde gekomen zijn. Ieder mens zal geoordeeld worden met een rechtvaardig oordeel. Jezus vertelde Zijn discipelen dat het duidelijk zal zijn wie het eeuwige leven ontvangt. Wie trouw met God wandelt en omziet naar Zijn kinderen, zal het Koninkrijk van God binnen gaan.

Van kaft tot kaft
11 april OT: 2 Samuël 16-18 NT: Markus 5:21-43


Woensdag 12 april 2017 – Lopen op het water
Lezen: Markus 6:45-52

Jezus stuurde Zijn discipelen vooruit naar de overkant van het meer van Galilea. Hijzelf bleef achter. Het was een drukke dag geweest en Hij wilde tijd nemen om te bidden. Terwijl Hij in gebed was, zag Hij hoe de discipelen in een storm terecht kwamen. Ze wilden naar Betsaïda varen, maar door de storm dreigden ze helemaal af te wijken van hun koers. Zo zouden ze Jezus, Die, dachten ze, te voet naar Betsaïda ging, mislopen. Nerveus werkten ze hard om het schip varende te houden. Het was al drie uur geweest en ze kwamen nauwelijks vooruit.

Toen Jezus hen op het water tegemoetkwam, raakten ze helemaal in paniek. Maar Hij sprak hen geruststellend toe. Jezus maakte Zichzelf kenbaar als Zoon van God. De discipelen hadden al zoveel wonderen gezien, en toch waren ze bang toen ze alleen waren in de storm. Jezus kwam midden in de nacht naar ze toe, en niet eerder. Hij heeft dit moment uitgekozen om Zijn macht te tonen. Wanneer het stormt in je leven, blijft dit niet duren. Jezus heeft macht om de storm tot rust te brengen. Hij is dichter dan je denkt en zegt: “Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.”

Gebed
Heere Jezus, U bent altijd bij me, dank U wel daarvoor.

Dagsluiting
Lees 2 Korinthe 1:3-7. Paulus moedigde de christenen van Korinthe aan om in verdrukkingen bij God te schuilen. Paulus wist wat dit betekende. Hij was vervolgd, had in de gevangenis gezeten en was geslagen omwille van het Evangelie. Toch kon niets hem verhinderen om mensen over Jezus te vertellen. Hij noemde zijn hemelse Vader, de God van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. God wil ook jou troosten en Hij doet dit opdat jij op jouw beurt anderen kunt troosten. God werkt door je heen. 

Van kaft tot kaft
12 april OT: 2 Samuël 19-21 NT: Markus 6:1-29


Donderdag 13 april 2017 – Hosanna, de koning!
Lezen: 1 Koningen 1:32-40

Adonia, de vierde zoon van koning David, wilde koning worden. Hij had zijn troonopvolging voorbereid, bracht de meest invloedrijke mensen bij elkaar en liet zich tijdens een groot feest tot koning uitroepen. Iedereen was aanwezig behalve zijn vader, koning David, en zijn broer Salomo. Toen David hoorde wat er gebeurde wist hij dat hij snel moest handelen. Hierbij gebruikte hij een aantal symbolen waardoor het voor heel het volk Israël duidelijk was dat Salomo zijn troonopvolger werd.

David gaf de priester de opdracht om zijn zoon Salomo tot koning te zalven. Ook de profeet Nathan was aanwezig. Deze sprak de woorden van God. Zadok was priester na Abjathar, die naar Adonia overgelopen was. Zadok vulde in de tent van God een hoorn met olie en liep met Nathan en Salomo naar Gihon. Daar was een bron, niet ver van de stad Jeruzalem. Heel de bevolking van de stad was aanwezig toen Zadok Salomo tot koning zalfde. Even later reed koning Salomo op het jong van een ezel de stad Jeruzalem binnen. Jaren later reed Jezus op dezelfde manier de stad Jeruzalem binnen en de mensen riepen luid: “Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! De koning van Israël! (Johannes 12:13).”  

Gebed
Heere Jezus, U bent de Gezalfde des Heren, U bent Koning tot in eeuwigheid, U bent mijn Heer!

Dagsluiting
Lees 2 Korinthe 1:21-22. God zalft met de Heilige Geest ieder die in Zijn Zoon gelooft. Zoals in het Oude Testament staat beschreven dat koningen en priesters werden gezalfd, zo zijn wij, de kinderen Gods, met de Heilige Geest gezalfd tot priesters en koningen van onze Heere Jezus. In dit leven is dat nog niet duidelijk, maar er staat geschreven dat we in het eeuwige Koninkrijk als koningen zullen heersen (Openbaring 22:5).

Van kaft tot kaft
13 april OT: 2 Samuël 22-24 NT: Markus 6:30-56


Vrijdag 14 april 2017 – Een wonder met brood
Lezen: Markus 8:1-9

Jezus was met de discipelen naar de oostkust van het meer van Galilea gereisd. Dit was heidens gebied. Vele mensen verzamelden zich rondom hen. Sommigen hadden een verre reis gemaakt om het onderwijs van Jezus te horen. Het was al de derde dag dat Jezus het volk leerde over het Koninkrijk van God, en hun proviand was opgeraakt. Jezus wist dat sommigen dringend moesten eten. Toen Zijn discipelen zeven broden brachten, dankte Hij de Vader, brak het brood en gaf het aan de discipelen. Jezus bleef uitdelen totdat er voldoende was voor iedereen. Hetzelfde deed Hij met enkele vissen.

Met hoeveel zorgzaamheid ziet Jezus om naar hen die Hem volgen. Deze mensen waren al drie dagen bij Hem en ze maakten geen aanstalten om weg te gaan. Ze geraakten niet verzadigd van de woorden die Hij sprak. Maar Jezus zag niet alleen hun hart. Hij wilde ze te eten geven voordat Hij ze wegstuurde. Dit was de tweede maal dat Jezus broden vermenigvuldigde. Hij gebruikte wat voorhanden was, dankte God en deelde uit. God voorzag in brood en gaf overvloedig. Jezus weet wat we nodig hebben. Wanneer we Hem volgen, zorgt Hij voor de ziel en voor het lichaam.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, want U geeft in overvloed.

Dagsluiting
Lees Johannes 10:7-11. Jezus vergeleek Zichzelf met de deur van een schaapstal. Ieder die via deze deur binnengaat is veilig bij Hem. Ieder die via deze deur naar buiten gaat, vindt weiden waar het goed is om te zijn. Want zo is Jezus. Hij toont je de weg naar de hemelse Vader. Daar is het veilig, daar vind je leven in overvloed.

Van kaft tot kaft
14 april OT: 1 Koningen 1-2 NT: Markus 7


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
15 april OT: 1 Koningen 3-4 NT: Markus 8:1-10
16 april OT: 1 Koningen 5-6 NT: Markus 8:11-38

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God wil ook jou troosten en Hij doet dit opdat jij op jouw beurt anderen kunt troosten. God werkt door je heen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw