Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 16

Week 16: De God Die dient

God houdt van je en zal je nooit afwijzen. Hoewel Gods plan met de wereld door de satan ernstig werd verstoord, mag je als kind van God een schitterende toekomst verwachten. Jezus heeft de schuld van de wereld op Zich genomen op het kruis van Gologtha en de weg vrij gemaakt naar onze hemelse Vader. De wetten die God aan het volk Israël gaf komen tot leven voor ieder die Jezus aanneemt als Redder en Heer. Jezus leert je om te dienen en te leven vanuit de genade die God aan de wereld gaf.

Week 16: van 17 t/m 21 april 2017

Lees elke dag: Markus 10:44-45
En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.


Maandag 17 april 2017 – Zegen of vloek voor Salomo
Lezen: 1 Koningen 9:1-9

De eerste maal dat God Zich aan Salomo vertoonde, was aan het begin van zijn koningschap. Salomo had God oprecht lief en volgde het voorbeeld van zijn vader David. Later echter, verliet hij dit pad en liet hij ander godsdiensten in Israël toe. Dit ging geleidelijk. Toen hij dreigde Gods wegen te verlaten, verscheen God hem voor een tweede maal. De tempel was de centrale plaats geworden om God te aanbidden. Dit was een verzoek van Salomo geweest, en God had hem daarin verhoord.  De tempel was een heilige plaats geworden, gevuld met Gods aanwezigheid.

Omdat Salomo dreigde de God van Israël te verlaten, en het hele volk hem hierin volgde, verscheen God voor een tweede maal. Hij waarschuwde Salomo. Het nalopen van andere goden had gevolgen. Wat God voorspelde is later uitgekomen. Het volk Israël werd verstrooid, het land werd bezet door vreemde volken en de tempel van Salomo werd vernietigd. Het koningshuis van David heeft geen standgehouden. God echter bouwde in Zijn Zoon Jezus een eeuwig koningshuis. Wie Jezus kent, heeft Zijn Woord lief.  Wie Zijn Woord bewaart, zal met Hem in dit hemels Koninkrijk komen. God spoort nog steeds aan om gehoorzaam te zijn, en Hij wil dat we Zijn geboden houden. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me helpt om Uw geboden ernstig te nemen.

Dagsluiting
Lees Johannes 14:15-21. God openbaart Zich op vele manieren. De natuur laat zien dat er een Schepper is. Een machtig God heeft dit bedacht. God doet Zich ook kennen in de Bijbel. Hij gaf aan mensen geboden, zodat het goed met ze gaat en ze in harmonie met elkaar leven. Jezus heeft dit geleerd. Omdat Hij nu als verheerlijkte Heer in de hemel is, geeft Hij je de Heilige Geest. Deze helpt je om de geboden van God en de woorden van Jezus in acht te nemen. Zo leeft Jezus in je hart en bewaart Hij je totdat je voor altijd bij Hem zult zijn.

Van kaft tot kaft         
17 april OT: 1 Koningen 7-8 NT: Markus 9:1-29


Dinsdag 18 april 2017 – Twee zijn één
Lezen: Markus 10:1-12

In de Joodse samenleving van de eerste eeuw was het enkel voor de man mogelijk om te scheiden van zijn vrouw. Een scheidbrief was een document dat getekend werd door een aantal getuigen. Jezus confronteerde Zijn toehoorders dat scheiding te maken had met een hard hart. De scheidbrief die Mozes had ingesteld, was niet wat God wilde. Jezus ging terug naar het begin: één man en één vrouw die voor elkaar kiezen, voegt God voor altijd samen. Jezus citeerde letterlijk Genesis 2:24: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.”

De aanwezigheid van de scheidbrief laat zien dat echtscheiding wijdverspreid was in de tijd waarin Jezus leefde. Jezus ging hiertegen in. Hij was niet akkoord met deze gewoonte. Daarom legde Hij de nadruk op Gods oorspronkelijk plan voor het huwelijk. Echtscheiding verbreekt de eenheid die God bedoeld heeft. De discipelen hadden moeite met wat Jezus had gezegd. Daarom vroegen ze om uitleg. Jezus bleef bij wat Hij had gezegd. Het huwelijksverbond is heilig voor God. Jezus vermeldt een uitzondering (in Mattheüs 19:8): wie seksueel contact buiten het huwelijk heeft, pleegt overspel, wat een reden kan zijn (maar niet moet zijn!) om een huwelijk te ontbinden.

Gebed
Vader in de hemel, dank U voor Uw zorgzaamheid voor het huwelijksverbond. U bedacht de eenheid tussen man en vrouw en maakte hen van twee tot één.

Dagsluiting
Lees Efeze 5:22-33. Jezus heeft Zijn hemelse Vader bekend gemaakt aan mensen. Hij had Zijn Vader lief, en was gehoorzaam. Tussen Vader en Zoon is een hechte band. Ze zijn Eén. Omdat mensen naar het beeld van God geschapen zijn, heeft God man en vrouw samengebracht in een verbond van eenheid. Het huwelijk is, omdat God dit zo heeft bedoeld, een heilig verbond. Paulus leerde dat man en vrouw een bijzondere plaats innemen in dit verbond. Zo heeft onderdanigheid van de vrouw en hoofd zijn van de man met een geheimenis te maken: zoals Christus met Zijn gemeente omgaat, zo dienen man en vrouw met elkaar om te gaan.

Van kaft tot kaft
18 april OT: 1 Koningen 9-10 NT: Markus 9:30-50


Woensdag 19 april 2017 – Jerobeam en de profeet
Lezen: 1 Koningen 13:1-6

Jerobeam was koning geworden van de 10 stammen van Israël. Omdat hij bang was dat het volk terug zou gaan naar het koningshuis van David, had hij twee afgodsbeelden opgericht, één in Dan en één in Bethel. Het was in Bethel dat hij een tempelcomplex bouwde met een altaar. God stuurde een profeet met een woord. Hij voorspelde dat er in Juda een koning zou opstaan die de afgodendienst in Bethel zou beëindigen. De profeet noemde deze koning bij naam: Josia. Ongeveer driehonderdvijftig jaar later heeft koning Josia inderdaad gedaan wat deze profeet voorspelde. Als teken dat zijn voorspelling zou uitkomen, scheurde het altaar.

Jerobeam was woedend. Toen hij zijn hand uitstrekte en riep: “Grijp hem,” verstijfde zijn hand. Pas toen de profeet op zijn vraag voor genezing bad, genas de koning. Het was voor iedereen duidelijk: deze profeet was door God gezonden. Jerobeam had een nieuw systeem van aanbidding bedacht voor de 10 stammen van Israël. Maar hierdoor kon hij God niet controleren. Het was Gods bedoeling om dit van bij het begin van zijn regeringsperiode duidelijk te stellen. Hoewel Jerobeam genezen werd, is zijn hart niet veranderd. De profeet daarentegen heeft goed gedaan voor de koning, die hem vervolgde. Hij wist dat God dit van hem vroeg.   

Gebed
Heere Jezus, U zoekt mensen die U aanbidden. Dank U wel dat ik dit steeds mag leren.

Dagsluiting
Lees Johannes 4:1-30. Toen Jezus sprak met de Samaritaanse vrouw, wilde Hij haar niet alleen confronteren met haar leven. Zij was iemand die God zocht. Jezus wilde dat ze zag Wie Hij was: de Messias Die mensen bij de Vader bracht. God zoekt mensen die Hem aanbidden. Toen de vrouw zag Wie Jezus werkelijk was, bracht ze anderen bij Hem. Zij had een hart van aanbidding.   

Van kaft tot kaft
19 april OT: 1 Koningen 11-12 NT: Markus 10:1-12


Donderdag 20 april 2017 – De lijdende Koning
Lezen: Markus 10:35-45

Jakobus en Johannes waren vaak bij Jezus geweest. Hij vroeg hen om samen met Petrus bij Hem te zijn wanneer Hij Zich alleen voelde. Dat vonden ze een voorrecht. Omdat Jezus hen verteld had dat Hij voor het laatst naar Jeruzalem ging, wilden ze dat Hij hen een vaste plaats zou geven in Zijn Koninkrijk. Ze dachten dat Hij Zich als Koning ging vestigen en vanuit Jeruzalem over Israël zou regeren. Jezus zal inderdaad vanuit Jeruzalem regeren en Zijn Koningschap zal voor eeuwig zijn. Maar het pad tot verheerlijking ging voor Jezus doorheen lijden en dood. De beker die Hij moest drinken was de beker van Gods toorn. Zo vergeleek Jezus het water van de doop met woeste watergolven die, voordat Hij stierf, over Zijn leven kwamen.

Jakobus en Johannes wilden samen met Jezus regeren. Jezus heeft hen daarvoor niet berispt. Hij wilde dat ze begrepen dat, indien je deelt in het hemels Koninkrijk, je ook bereid moet zijn om deel te krijgen aan lijden. Voor Jakobus betekende dit dat hij een paar jaar later in de gevangenis werd onthoofd door Herodes Antipas. Johannes was de apostel die het langst in leven bleef. Hij werd herhaaldelijk omwille van zijn geloof vervolgd. Op hoge leeftijd stierf hij in ballingschap op het eiland Patmos.

Gebed
Dank U Heer Jezus, dat U de beker van de toorn van God hebt gedronken, zodat ik voor eeuwig leef.

Dagsluiting
Lees Johannes 12:23-26. Jezus sprak vele gelijkenissen. Hier sprak Hij over de graankorrel die in de aarde valt en sterft. In de aarde ontkiemt de korrel en groeit uit tot een plant, die nieuwe graankorrels voortbrengt. Zoals Jezus gestorven is om ons tot leven te brengen, moeten ook wij sterven. Wie bereid is om zijn leven te verliezen, mag voor het Koninkrijk van God veel vrucht dragen.

Van kaft tot kaft
20 april OT: 1 Koningen 13-14 NT: Markus 10:13-34


Vrijdag 21 april 2017 – Elia en de weduwe: geloof en vertrouwen
Lezen: 1 Koningen 17:7-16

God stuurde Elia naar Zarfath, een plaats dichtbij Sidon. Dit was een stad buiten Israël. Er woonde in Zarfath een weduwe, die de God van Israël kende. God sprak tot haar en gaf haar de opdracht om voor Zijn profeet te zorgen. Ze wist niet hoe ze dit zou doen. Er was een hongersnood; iedereen was radeloos. Als weduwe wist ze niet hoe ze haar gezin moest onderhouden. En nu had God haar dit gevraagd … Toen de profeet kwam en om brood vroeg, sprak ze: “Zo waar de HEERE, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek meer…” Het was geen onwil, en ze geloofde dat God grote dingen kon doen, maar ze kon niet geven wat ze niet had. 

Elia heeft toen deze weduwe uitgedaagd om te vertrouwen op het woord van God. Ook hij sprak de woorden: “Zo zegt de HEERE, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken…” De vrouw ging naar huis en deed zoals Elia gevraagd had. En elke dag aten ze brood, en elke dag dankte ze God omdat Hij dit brood had gegeven. Elia was gehoorzaam en zocht naar een niet-Joodse vrouw in Zarfath. De weduwe geloofde het woord van de profeet en vertrouwde op de God van Israël.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me leert om, ook in moeilijke omstandigheden, op U te vertrouwen.

Dagsluiting
Lees Psalm 32. Deze psalm eindigt met bemoedigende woorden: “Wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen.” Dit wil je graag ervaren: dat Gods goedheid je omringt. Want dat geeft diepe vreugde. David vertelde dat hij iets leerde. Hij had zich bedrukt gevoeld, was helemaal uitgeput geraakt. Totdat hij met zijn zonden naar God ging, ze beleed, en vergeving ontving. Dat gaf opluchting. Hij wist dat God van hem hield, ook wanneer hij had gezondigd.

Van kaft tot kaft
21 april OT: 1 Koningen 15-16 NT: Markus 10:35-52


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
22 april OT: 1 Koningen 17-18 NT: Markus 11
23 april OT: 1 Koningen 19-20 NT: Markus 12:1-17

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God zoekt mensen die Hem aanbidden.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw