Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 17

Week 17: Een God Die rijkelijk voorziet

Elisa was een profeet die grote wonderen heeft gedaan. Hij was gekend door vriend en vijand, en iedereen erkende hem als profeet van de God van Israël. Net als Jezus zag hij om naar weduwen. God ziet om naar zwakke mensen. Jezus Christus, hoewel Zoon van David, Messias en Mensenzoon, werd het perfecte offer om verloren mensen met God te verzoenen. Jezus stierf aan het kruis, en ieder die in Hem gelooft ontvangt eeuwig leven. Zo rijk zijn wij.

Week 17: van 24 tot en met 28 april 2017

Lees elke dag: Markus 12:36
Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten.


Maandag 24 april 2017 – Messias, Zoon en Heere
Lezen: Markus 12:35-37

De Schriftgeleerden leerden dat de Messias uit het nageslacht van Koning David zou komen. Voor hen was deze Persoon vooral een mens. Jezus benadrukte dat Deze Messias God was. Daarom citeerde Hij Psalm 110:1: “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.” Hij gaf aan dat David naast de God van Israël sprak over een andere Heer. David noemde Hem ‘mijn Heere’. De Schriftgeleerden wisten dat dit de Messias zou zijn.

Jezus vroeg aan Zijn toehoorders: “Hoe kan de Messias de zoon van David zijn en dat David Hem tegelijkertijd Heer noemt?” Wij weten hoe dit mogelijk is geweest. Omdat in Jezus de Messias zowel Mens als God is. Als zoon van David is Jezus geboren uit Maria, in het geslacht van Juda. Als Zoon van God is Hij God en noemde David Hem terecht Heere. In Psalm 110 zag koning David vooruit in de tijd. Hij zag in de hemelse gewesten hoe Jezus, na Zijn hemelvaart, Zich heeft neergezet aan de rechterzijde van de troon van God. Al de vijanden van de Heere Jezus worden daar neergelegd onder Zijn voeten. Dit gebeurt tot aan het moment dat Hij terugkomt naar de aarde.    

Gebed
Heere Jezus, U bent Messias, Zoon van de levende God. U bent mijn Heere!

Dagsluiting
Lees Psalm 110. Dit is een psalm die spreekt over de Messias. Koning David heeft door de Heilige Geest deze Psalm geschreven. Met de Heere Jezus is deze Messias Priesterkoning geboren, en op dit moment zit Hij aan de rechterhand van God. Nadat alle vijanden overwonnen zijn, zal Koning Jezus een eeuwig Koninkrijk vestigen. Ieder die Hem als Messias erkent, mag in de eeuwigheid met Hem heersen.

Van kaft tot kaft         
24 april OT: 1 Koningen 21-22 NT: Markus 12:18-34


Dinsdag 25 april 2017 – Elisa zorgt voor de weduwe

Lezen: 2 Koningen 4:1-7

Nadat Elia in de hemel werd opgenomen, ontving Elisa kracht van God om wonderen te doen. Zo mocht hij een weduwe helpen. Op het woord dat hij sprak ontving deze vrouw olie om te verkopen, zodat ze haar schulden kon betalen. Door de wonderen die hij deed, werd Elisa na Elia als profeet van God bevestigd. Dit wonder staat naast het wonder van Elia die de weduwe van Zarfath hielp met het meel en de olie (1 Koningen 17). Ook bij Elisa zien we een bijzonder kenmerk van het karakter van God: zorgzaamheid voor de armen en minderbedeelden.

Zowel Elia als Elisa hadden te maken met koningen, legerofficieren en andere invloedrijke personen. Maar ook hielpen ze mensen die niet meetelden. In dit verhaal lezen we over een weduwe die dreigde haar zonen te verliezen door de schulden van haar overleden man. Hierdoor zou ze elke bron van inkomen verliezen en kon ze nog enkel bedelen. God heeft haar nood gezien en gaf aan Elisa kracht om een wonder te doen. Misschien zegt dit verhaal ons niet veel, maar voor deze vrouw was God de Grote Voorziener, zoals staat in Psalm 68:5: “Kom en zie Gods daden; ontzagwekkend is Zijn doen voor de mensenkinderen.”

Gebed
Dank U Vader, dat U voorziet. U weet wat ik nodig heb. Wilt U me helpen om niet bezorgd te zijn en te vertrouwen dat U de God bent Die rijkelijk geeft!

Dagsluiting
Lees Jakobus 1:19-27. Jakobus roept op om het Woord van het Evangelie in toepassing te brengen. Hij ziet en aantal christenen die wel weten hoe het moet, maar wanneer hij hun leven ziet, blijft het bij woorden. Ze leven niet naar wat ze geloven. Jakobus geeft twee tips hoe je je geloof in toepassing kunt brengen: omzien naar de zwakken en onbesmet in de wereld leven. Hoe wil jij dit doen?

Van kaft tot kaft
25 april OT: 2 Koningen 1-2 NT: Markus 12:35-44


Woensdag 26 april 2017 – Dagen van verdrukking
Lezen: Markus 13:14-23

De discipelen vroegen Jezus naar de verwoesting van de tempel. In Zijn antwoord beschreef Jezus een periode van grote verwarring en vervolging. Hij verwees hierbij naar het beeld dat beschreven wordt in het boek Daniël (Daniël 11:31; 12:11): de gruwel van verwoesting. Zij die weigeren om dit beeld te aanbidden, zullen met de dood worden bedreigd. Dit afgodsbeeld in Jeruzalem zal het begin zijn van een periode van grote verdrukking. Mensen zullen nauwelijks kunnen ontsnappen. Toen Jezus dit beschreef, drukte Hij Zijn zorgen uit voor zwangere vrouwen en jonge moeders. 

De verdrukking die over de wereld komt, zal zo ernstig zijn, dat, indien God het niet korter maakt, niemand overleeft. Omwille van de kinderen Gods, zal deze periode beperkt zijn. Een ander teken van deze tijd zullen de valse profeten zijn. Dit zijn mensen die zich voordoen alsof ze een bijzondere aanraking van God hebben gekregen. Dezen zijn in staat om wonderen te doen. De volgelingen van de Heere Jezus zullen de misleidende werken onderscheiden. Jezus heeft Zijn discipelen gewaarschuwd en Hij waarschuwt ook ons. Hij moedigt aan om waakzaam te zijn. Hij zal helpen om de leugen van de waarheid te onderscheiden. Wij zijn veilig in de hand van onze hemelse Vader.   

Gebed
Vader in de hemel, U hebt me gekocht en betaald met het kostbare bloed van de Heere Jezus. Ik behoor U toe en U bewaart me voor de boze. Wilt u me helpen om zijn misleidingen te onderscheiden?

Dagsluiting
Lees 2 Thessalonicenzen 2:1-12. Paulus waarschuwde de christenen van Thessalonica om zich niet te laten afleiden van hun eerste roeping: het volgen van Jezus. Blijkbaar waren er mensen de gemeente binnengekomen die dachten dat Jezus spoedig zou komen. Paulus moedigde de gelovigen aan om nuchter te zijn en te letten op de tempel in Jeruzalem. Daar zal de satan zich neerzetten en mensen zullen hem aanbidden. Dit alles is opgeschreven voor ons opdat we voorbereid zijn wanneer dit gebeurt.   

Van kaft tot kaft
26 april OT: 2 Koningen 3-4 NT: Markus 13:1-13


Donderdag 27 april 2017 – God voorziet
Lezen: 2 Koningen 8:2-6

Zoals in de dagen van Elia, bracht God opnieuw een hongersnood over het land Israël, om het volk tot inkeer te brengen. God wilde het gezin van de Sunamitische vrouw sparen. Hij zond Elisa naar haar toe, die haar advies gaf om tijdens de hongersnood naar het land van de Filistijnen uit te wijken. Ze had haar bezit niet verkocht, en rekende erop dat ze na de hongersnood terug kon keren. Na zeven jaar bleek dat haar bezit door anderen was ingenomen. Ze richtte zich tot de koning om haar bezit op te eisen.

Toen ze in het paleis van de koning kwam, bleek dat Gehazi, de knecht van Elisa, bij de koning op audiëntie was. Even later kon de vrouw getuigen hoe haar zoon door Elisa opgewekt was uit de dood. Joram, de koning van Israël, leefde niet met God. Hij had zelfs Elisa vervolgd, omdat de profeet hem niet goedgezind was. Nu hij de vrouw ontmoette en hoorde wat Elisa voor haar betekend had, wilde hij op een behoorlijke manier rechtspreken. Hij deed meer dan dat. Hij gaf niet alleen haar bezit terug, maar ook de opbrengst van de zeven jaren van haar afwezigheid. Wanneer God voorziet doet Hij dat rijkelijk. En soms gebruikt Hij mensen die niet met Hem leven. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U mijn leven stuurt.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 4:10-20. Paulus zit in de gevangenis op het moment dat hij deze brief schrijft. Hij weet wat het betekent om gebrek en overvloed te hebben. In welke omstandigheden hij zich ook bevindt, Paulus is er zich van bewust dat God in alles voorziet. Dat is Paulus’ kracht. Hij bidt dit anderen toe. God voorziet ook in al jouw noden. Je kunt God grootmaken in elke situatie.

Van kaft tot kaft
27 april OT: 2 Koningen 5-6 NT: Markus 13:14-37


Vrijdag 28 april 2017 – Het plan van God
Lezen: Markus 14:43-49

De Schriftgeleerden en de oudsten van het Joodse volk stuurden met Judas, de apostel die Jezus verraadde, een grote groep soldaten om Jezus gevangen te nemen. De kus die Judas aan Jezus gaf, was een teken van verraad. De vijand van Jezus was op zijn hoede. Het inrekenen van iemand die zo geliefd was bij het volk, moest dan ook voorzichtig gebeuren. Het was alleen mogelijk omdat Jezus had gezegd: “Het uur is gekomen.” Het reddingsplan van God zou spoedig duidelijk worden.

Toen Hij gearresteerd werd, bood Jezus geen weerstand. Hij heeft wel Zijn tegenstanders berispt. Ze waren er ’s nachts op uitgetrokken met een grote groep om één man te arresteren. Ze waren gewapend met zwaarden en stokken, alsof ze een grote groep misdadigers moesten inrekenen. Zij die Jezus zochten waren lafaards; waarom zochten ze Hem op zulk een agressieve manier?  Maar Jezus bleef rustig en zag het plan van God dat zich duidelijk ontvouwde. Er staat immers geschreven: “Sla die Herder, en de schapen zullen overal verspreid worden (Zacharia 13:7) en … Hij is onder de overtreders geteld (Jesaja 53:12).”

Gebed
Heere Jezus, U bent overgeleverd in de handen van Uw vijanden, en dit was Gods reddingsplan voor mij. Dank U voor het kruis.

Dagsluiting
Lees Jesaja 53:10-12. Jezus heeft geleden onder de druk van onze zondeschuld. Hij was er ziek van. Alleen Hij was in staat om deze last te dragen. Omdat Hij zonder zonden was, is Hij in de ogen van God het perfecte offer geweest. Op dat moment, toen Hij Zijn Zoon doorheen dit lijden bracht, is Gods hart gebroken. Maar Jezus was akkoord en is gehoorzaam geweest om te sterven aan het kruis. Hij droeg de schuld die wij niet kunnen dragen. Zoveel hield Hij van jou en mij.  

Van kaft tot kaft
28 april OT: 2 Koningen 7-8 NT: Markus 14:1-25


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
29 april OT: 2 Koningen 9-10 NT: Markus 14:26-52
30 april OT: 2 Koningen 11-12 NT: Markus 14:53-72

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wij zijn veilig in de hand van onze hemelse Vader. 

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw