Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 18

Week 18: Ware aanbidding

God maakt Zich kenbaar. Hij openbaart Zich in de schepping en in Zijn Woord. Hij sprak tot Mozes en gaf hem Zijn wetten. Zo kregen alle volken de gelegenheid om Hem te leren kennen. Maar niet iedereen was trouw. Een aantal koningen van Israël volgden de goden van het land Kanaän.  Toch bleven velen van hen trouw en brachten het volk terug tot ware aanbidding van de God van Israël. God zoekt nog steeds mensen die Hem aanbidden met heel hun hart. Jezus, de opgewekte Heer, brengt jou en mij bij de Vader.

Week 18: van 1 tot en met 5 mei 2017

Lees elke dag: Markus 16:6
Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie, de plaats waar ze Hem gelegd hadden.


Maandag 1 mei 2017 – Koning Achaz
Lezen: 2 Koningen 16:1-9

Nadat er een aantal goede koningen waren in Juda, werd Achaz koning. Hij volgde de koningen van Israël in hun afgoderij. Hij ging hierin zo ver dat hij zijn zonen verbrandde als offer in de Baal eredienst (2 Kronieken 28:2-4). Hij leidde het volk in de godsdiensten van het land. Overal in het land bouwden mensen altaren en gebedshuizen voor afgoden. De tempel van Jeruzalem, de plaats die God had aangeduid om Hem te aanbidden, werd gesloten (2 Kronieken 28:24). Omwille van de zonde van Achaz maakte de Heere God twee vijandige koningen sterk: Rezin, de koning van Syrië, en Pekah, de koning van Israël. Ze vormden één leger, bedreigden het volk van Juda en namen een groot deel van hen gevangen. In Kronieken 28:19 lezen we: “Want de HEERE vernederde Juda, vanwege Achaz,… Hij had Juda immers van God afgehouden, zodat het trouwbreuk had gepleegd tegen de HEERE.”

Koning Achaz kwam in het nauw. In plaats van hulp bij God te zoeken, zocht hij hulp bij de koning van Assyrië. Deze koning breidde zijn koninkrijk uit. Hij trok op naar Syrië, doodde koning Rezin, en voerde de bevolking van het noordelijk rijk van Israël weg. God had besloten om Juda nog te sparen. Koning Achaz werd van zijn vijanden bevrijd.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U zo geduldig was met koning Achaz, en ook met mij.

Dagsluiting
Lees Jesaja 7:1-17. Ondanks de vele vormen van afgoderij waar koning Achaz zich mee bezighield, heeft God hem bevrijd van zijn vijanden. Hij stuurde de profeet Jesaja met de boodschap dat de koning van Assyrië bevrijding zou geven. Ook ontving deze goddeloze koning een teken van God voor de verre toekomst: “De maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven (Jesaja 7:14).” God is trouw aan Zijn beloften. In Zijn Zoon Jezus is deze belofte uitgekomen.

Van kaft tot kaft         
1 mei OT: 2 Koningen 13-14 NT: Markus 15:1-15


Dinsdag 2 mei 2017 – Jezus, opgestane Heer
Lezen: Markus 16:1-8

Na de dood van Jezus waren de elf discipelen in Jeruzalem gebleven. Ze waren bang dat de joodse leiders ook hen zouden vervolgen. Drie vrouwen bleven niet stil zitten. Maria Magdalena, Salome en Maria, de moeder van Jezus, wilden het lichaam van Jezus zalven. Ze wisten waarheen, want ze hadden gezien hoe Jozef van Arimathea en Nicodemus Jezus in een graf hadden gelegd. Ze wisten dus ook dat deze twee mannen een enorme grote steen voor het graf hadden geduwd en ze met drie vrouwen niet in staat zouden zijn om deze steen weg te duwen. Toch gingen de vrouwen op pad, en wilden ze dicht bij hun Heer zijn.

Maar het graf was open en de steen was weggerold. De vrouwen waren ontdaan, verwonderd en bevreesd. Toen de jongeman bij het graf hen toesprak en vertelde dat Jezus was opgewekt, liepen ze haastig weg. Pas nadien hebben ze begrepen wat een voorrecht het was om het eerst het lege graf te zien. Wie met een heilige passie op zoek gaat naar Jezus, merkt hoe Hij obstakels en onmogelijkheden wegneemt, boven alle verwachtingen in. Jezus is opgestaan en Hij helpt wie op Hem vertrouwt.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, voor de realiteit van het lege graf. U bent waarlijk opgestaan en U leeft!

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 2:4-15. De betekenis van het kruis van Christus is groot. Machten van de duisternis hielden een handschrift, een bewijsstuk tegen ons. Voor elke zonde die we ooit deden, stond een aanklacht voor de troon van God. Maar toen onze hemelse Vader naar ons omzag en we tot geloof kwamen, heeft Hij dit bewijsstuk aan het kruis genageld. Jezus heeft de overheden en de machten die ons aanklagen ontwapend. Aan het kruis droeg Hij elke schuld. Nu zijn wij vrij. Er is geen wettelijke aanklacht meer. Omdat Hij is opgestaan uit de dood, triomfeert Hij voor eeuwig en laat ons delen in Zijn heerlijkheid. Zo groot is Zijn macht.

Van kaft tot kaft
2 mei OT: 2 Koningen 15-16 NT: Markus 15:16-47


Woensdag 3 mei 2017 – God ijvert voor Jeruzalem
Lezen: 2 Koningen 19:20-28

De koning van Assyrië stuurde brieven naar Hizkia, de koning van Juda, waarin hij het volk van Juda bedreigde. Hij waande zich onoverwinnelijk en dacht Jeruzalem in te nemen. Maar Hizkia vertrouwde op zijn God. Hij ging de tempel binnen en toonde God de brieven. Hizkia wilde de koning van Assyrië verslaan, maar niet in eigen kracht. Hij wilde dat iedereen zou weten dat in Jeruzalem de God van hemel en aarde woont. God heeft dit gebed verhoord. Hij stuurde Zijn profeet Jesaja.

De koning van Assyrië waande zich een god. Hij dacht dat hij zijn veroveringen behaalde omdat hij sterker was dan al de andere koningen. Maar hij vergiste zich. Hij dacht zijn militaire campagnes in eigen kracht te houden, maar in feite heeft de God van Israël hem gebruikt om Zijn doel te bereiken. De trots van de koning werd zijn val.

Tijdens de regering van koning Hizkia werd Jeruzalem gespaard. De Heere God heeft Zijn geliefde stad beschermd zoals een vader naar zijn dochter omziet. De Heilige van Israël komt in actie wanneer één van Zijn geliefde kinderen wordt bedreigd. Wij, volgelingen van de Heere Jezus, zijn het volk van God, en zoals God ijverde voor Jeruzalem, zo ijvert Hij voor ieder van ons.   

Gebed
Dank U, Vader in de hemel, dat U ijvert voor de Bruid van Christus!

Dagsluiting
Lees Openbaring 21:1-4. De hemel en de aarde zoals we die nu ervaren, zullen voorbijgaan. Aan het einde van de tijd zal een prachtige stad uit de hemel op de aarde neerdalen. Dit is het nieuwe Jeruzalem. Wij, die gekocht en betaald zijn door het bloed van het Lam, zullen een plaats krijgen in de hemel om voor eeuwig bij God te zijn. God zal dan bij mensen wonen, en iedereen zal een deel zijn van Zijn volk. God ijvert voor jou, en heeft een plan voor jou, om voor eeuwig bij Hem te zijn, in het nieuwe Jeruzalem!

Van kaft tot kaft
3 mei OT: 2 Koningen 17-18 NT: Markus 16


Donderdag 4 mei 2017 – God openbaart Zichzelf
Lezen: Romeinen 1:18-23

God wil niets te maken hebben met zonde, want Hij is heilig. De toorn van God is een logisch gevolg van de zonde die in de wereld is. Toch is God overal in de schepping aanwezig. Ondanks het feit dat God Zich kenbaar maakt in de schepping, erkennen mensen niet spontaan dat God bestaat. Heel de natuur wijst doorheen haar complexiteit naar de creativiteit van de Schepper. Niemand heeft het excuus dat in de natuur vele bewijzen te vinden zijn dat God bestaat.

Omdat zonde in de wereld kwam, zijn mensen niet in staat om God boven alles te eren en Zijn Naam te verheerlijken. Ook al zijn mensen intelligent, door zonde zijn ze dwaas geworden. Zij wijzen God af. Ze willen een onafhankelijk leven leiden, zonder inmenging van wie ook, ook van God niet. Zo komt Paulus tot de conclusie: er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt (Romeinen 3:11). Omdat ze onafhankelijk willen zijn, maken mensen eigen goden. Ze maken beelden van mens en dier om die te aanbidden. Op die manier hebben ze greep gekregen op hun goden en manipuleren ze. De Heere God, Die Schepper is van hemel en aarde, wil hier niets mee te maken hebben. Hij wil dat mensen leren om van Hem afhankelijk te zijn. Dat is de enige veilige manier van aanbidding. 

Gebed
Dank U wel, Vader in de hemel, dat U Uw eeuwige kracht en Goddelijkheid hebt geopenbaard in Uw Zoon Jezus Christus, de Messias en Redder van de wereld.

Dagsluiting
Lees Exodus 3:10-15. God heeft Zich kenbaar gemaakt in Zijn schepping. Hij maakt Zich ook kenbaar in Zijn Woord. Zo sprak Hij tot Mozes en gaf hem de opdracht om het volk Israël uit Egypte te leiden. Toen Mozes vroeg naar Zijn Naam heeft God Zijn Naam genoemd: IK BEN DIE IK BEN. De God van de schepping, Die Zich geopenbaard heeft met Zijn Naam, aanbidden wij.

Van kaft tot kaft
4 mei OT: 2 Koningen 19-20 NT: Romeinen 1:1-17


Vrijdag 5 mei 2017 – De hervormingen van koning Josia
Lezen: 2 Koningen 23:1-7

Koning Josia was achttien jaar koning toen de wet van Mozes gevonden werd in de tempel. De koning las de volgende woorden: “Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt, anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken, want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god: de Naam van de HEERE is immers de Na-ijverige. Een na-ijverig God is Hij… (Deuteronomium 34:12-14).”

Manasse, de grootvader van Josia, had zich intensief met afgoderij beziggehouden en de eredienst van de God van Israël vervangen door die van Baäl en Asjera, goden van vruchtbaarheid. Zelfs de tempel, de centrale plaats van aanbidding, was gevuld met hun afgodsbeelden. De afgoderij ging samen met onreinheid en hoererij. De priesters gaven het voorbeeld en brachten prostitutie in de tempel van Jeruzalem. Koning Josia wilde voortaan alleen de God van Israël volgen. Nadat Hij samen met het volk van Jeruzalem een verbond sloot, vernietigde hij alle vormen van afgoderij waarmee het land gevuld was. Hij begon met de schoonmaak van de tempel, en nadien zuiverde hij het hele land.

Gebed
Vader in de hemel, houd U me alstublieft dicht bij U. Ik wil net zoals koning Josia zorgvuldig Uw Woorden lezen en ze navolgen. Ik wil leren van Uw beloften.

Dagsluiting
Lees Markus 12:28-34. De God van Israël is een Na-ijverig God. Hij duldt geen anderen goden naast Zich. Jezus heeft dit geleerd. Toen men vroeg naar de betekenis van de wetten, bracht Hij alles terug tot de houding waarmee je tot God nadert: alles wat in je is, is op Hem gericht. Dàt is liefde voor God. Dàt is passie voor Hem. Dàt is liefde zonder reserves. Dan is Hij alles wat je wil.   

Van kaft tot kaft
5 mei OT: 2 Koningen 21-22 NT: Romeinen 1:18-32


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
6 mei OT: 2 Koningen 23-25 NT: Romeinen 2
7 mei OT: 1 Kronieken 1-2 NT: Romeinen 3

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wij, die gekocht en betaald zijn door het bloed van het Lam, zullen een plaats krijgen in de hemel om voor eeuwig bij God te zijn.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw