Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 19

Week 19: Vrede door onze Heere Jezus Christus

Het mooiste cadeau dat God ons gaf is het eeuwige leven. Dat is niet zomaar gebeurd. Daarvoor heeft God Zijn zeer kostbare Zoon prijsgegeven. De Zoon van God heeft de hemel verlaten en is mens geworden. Hij stierf voor ons aan het kruis van Golgotha. Als een misdadiger, zonder ooit enige zonde te doen, droeg Hij de schuld van de wereld. Al wie dit gelooft, ontvangt vergeving van zonden. De schuld die we zelf moesten dragen, kwam op Hem terecht, en wie in Hem gelooft mag zich ‘rechtvaardig’ weten; niet op grond van enige verdiensten. Het is alles genade.

Week 19: van 8 tot en met 12 mei 2017

Lees elke dag: Romeinen 5:1
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.


Maandag 8 mei 2017 – Vrede met God
Lezen: Romeinen 5:1-5

Wie niet gelooft, is in onrust met God. Wie gelooft heeft zich verzoend met God en ontvangt vrede, diepe vrede. De gelovige ontvangt toestemming om tot God te naderen. Hij mag komen in de troonzaal van de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. De grootste boef mag, op grond van geloof in het bloed van het Lam, komen voor de troon van genade. Hij mag weten dat hij een kind van God geworden is, door God uitverkoren, door God geroepen. Dit is geen sprookje. Dit is een feit. Ieder die gelooft mag hierin roemen, of uitzinnig blij zijn. Wees blij, ga uit je dak!

Maar, zegt Paulus, dezelfde blijdschap en zekerheid op een hoopvolle toekomst, geldt ook in onze moeilijkheden. Wanneer we te maken hebben met verdrukkingen, en er lijden over ons leven komt, zij het lichamelijk, zij het in onze zorgen voor hen die we liefhebben, moeten we vasthouden aan deze vrede, blijdschap en diepe zekerheid. Dat heet volharding. We laten onze vrede niet roven. De volharding werkt door in ondervinding. Het vormt ons karakter. Wanneer een golf van lijden komt, schrikt dit ons niet meer af. We zijn geoefend en we houden vast aan de uitkomst die God ons heeft beloofd: de liefde van God die in ons leeft.

Gebed
Dank U wel, lieve Vader, dat ik mag roemen in de hoop op Uw heerlijkheid. Hoe kan ik verlangen naar die eeuwigheid met U!

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:10-12. Zij die geloven mogen altijd weten dat de liefde van God in hun harten is uitgestort. Gods Geest woont in ons, wat er ook gebeurt. Deze morgen hebben we hierover gelezen. Maar ook al leeft de Heilige Geest in ons, hebben we met vervolgingen en verdrukkingen te maken. We volgen de Heere Jezus na en hebben dus met deze moeilijkheden te maken. Jezus prijst ons zalig!

Van kaft tot kaft         
8 mei OT: 1 Kronieken 3-4 NT: Romeinen 4


Dinsdag 9 mei 2017 –  De stam Benjamin
Lezen: 1 Kronieken 8:29-40

Toen de Joden in ballingschap waren, hielden ze geslachtsregisters bij. Deze zijn beschreven in de eerste negen hoofdstukken van de boeken Kronieken. Het volk van God zocht een aanknopingspunt met het verleden. Weldra zouden ze terugkeren naar het land dat God hen had gegeven. De kroniekenschrijver vermeldde dat de stam Benjamin in Jeruzalem woonde. Deze stad was in de tijd van de Richteren niet veroverd door de Israëlieten. Er woonden Jebusieten. Bij de inname van Kanaän zijn de Benjaminieten in deze stad gaan wonen.

Het samenleven met de volken van Kanaän had gevolgen. De stam Benjamin kwam in afgoderij terecht. De vader van Saul was Kis. Diens broer was Baäl, genoemd naar de belangrijkste afgod van Kanaän. Saul noemde zijn jongste zoon Esbaäl, wat ‘vuur van Baäl’ betekent (in 2 Samuël 2:8 wordt hij Isboseth genoemd). Jonathan, de zoon van Saul, gaf zijn zoon de naam Merib-Baäl (in 2 Samuël 4:4 wordt hij Mefiboseth genoemd). Deze naam betekent: Baäl is mijn raadgever. In 1 Kronieken 8 komt Saul op de voorgrond. Voordat David koning werd, was hij koning van Israël. Vanaf het 10de hoofdstuk komt de focus van de Kronieken op de stam van Juda, bij koning David te liggen. Uit deze stam is de Messias, de Eeuwige Koning voortgekomen.

Gebed
Heere Jezus, wilt U mijn hart behoeden voor afgoderij. Ik wil alleen U dienen. U bent mijn Koning, mijn Heer!

Dagsluiting
Lees 2 Samuël 5:6-10. Jeruzalem is ooit een heidense stad geweest. Het was koning David die deze stad heeft veroverd op de Jebusieten. Sindsdien is deze stad de belangrijkste stad geweest voor het volk Israël. Het is de plaats van waaruit de Koning der Koningen, Jezus Christus, zal regeren in Zijn eeuwig Koninkrijk. Jeruzalem, de stad van David, blijft van grote waarde voor eenieder die Jezus als Koning aanbidt.

Van kaft tot kaft
9 mei OT: 1 Kronieken 5-6 NT: Romeinen 5


Woensdag 10 mei 2017 – Inwendige strijd
Lezen: Romeinen 7:14-28

Paulus was eerlijk wanneer hij nadacht over zonde: hij neigde naar de zonde. Hij realiseerde zich dat er niet veel goeds in zijn vlees aanwezig was. Dit deed hem uitroepen: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?”
Paulus had niet een slechte dag toen hij Romeinen 7 schreef. Het was niet zo dat hij moeite had met minderwaardigheid of een slecht zelfbeeld had. Hij had een realistische kijk op zijn geestelijk leven omdat hij zichzelf zag in het licht van de hoge verwachtingen die God van ons allemaal heeft. Paulus zei terecht dat de wet, de hoogste norm die God geeft, de zonde doet kennen. Niemand gaat vrijuit.

Niemand is in staat om de wet voor 100 % te houden. Hoe meer Paulus bestudeerde wat God verwacht, hoe meer hij zag dat hij in eigen kracht de wetten van God niet kon houden. Het enige antwoord was Jezus Christus. Alleen Jezus heeft het mogelijk gemaakt om de hoge eisen van God te vervullen. Laten we eerlijk zijn. Uit eigen kracht kunnen we niet heilig leven. Wanneer we bewust worden van zonden geeft Jezus uitkomst: vergeving. Wanneer we onze zonden belijden vinden we Gods vergeving. Wanneer we toegeven dat we zwak zijn, geeft Hij kracht. Zijn kracht. Indien we onze ware toestand ontkennen, dan misleiden we onszelf. Dat is gevaarlijk, want dan komen we opnieuw in slavernij terecht: denken dat we in eigen kracht de zonde kunnen overwinnen is levensgevaarlijk.  

Gebed
Heere Jezus, ik wil opnieuw mijn zonden belijden. Ik hoef niet bang te zijn. Dank U wel dat U me leert wat vergeving is.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 1:8-2:2. Johannes sluit zich in zijn eerste brief aan bij wat we vanmorgen lazen in Romeinen 7. Onze God is een God van licht en waarheid. Het is onmogelijk voor ons om een volkomen heilig leven te leiden, maar omdat de Heere Jezus ons leert om onze zonden te belijden, kunnen we ver blijven van dingen die niet goed voor ons zijn. Hij is onze Advocaat in het hemelse Tribunaal. Terecht kan de satan ons aanklagen, maar wanneer we onze zonden belijden doet Jezus alle aanklachten van ons weg. Zijn bloed wast de schuld van de zonde af. We zijn vrij.

Van kaft tot kaft
10 mei OT: 1 Kronieken 7-8 NT: Romeinen 6


Donderdag 11 mei 2017 – Davids helden
Lezen: 1 Kronieken 11:15-19

In het boek Kronieken staan de helden van David vermeld, aan het begin van zijn regeringsperiode. Deze elitegroep van strijders heeft zich gevormd gedurende een langere periode. Sommigen kwamen bij David toen hij zich nog schuilhield in de grot van Adullam. Anderen kwamen later, toen hij van de Filistijnen de stad Ziklag toegewezen kreeg. Anderen kwamen tijdens zijn eerste regeringsperiode toen hij in Hebron zeven jaar koning was. Binnen de groep van de dertig helden onderscheidden zich kleinere groepen, mannen die uitmuntten in de strijd. Hier is een groep van 3 helden die zich een weg baande dwars doorheen het leger van de Filistijnen. De grot van Adullam lag 18 km ten Zuidwesten van Bethlehem. Het was een favoriete schuilplaats van David.
 
Te midden van de strijd verlangde David naar zijn geboortestad Bethlehem. Hij herinnerde zich het koele water van haar bron. De helden van David hadden zoveel respect voor hun leider dat ze alles voor hem wilden doen. Om het water uit Bethlehem te halen moesten deze drie mannen dwars doorheen het leger van de Filistijnen breken. Dat was onbegonnen werk. Dat ze dit konden doen laat iets zien van hun dapperheid en trouw aan hun koning. God gaf hen kracht om te slagen.

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me helpen om op een gepaste manier ontzag te hebben voor hen die gezag over me hebben in de gemeente, op het werk en in de wereld waarin ik leef?

Dagsluiting
Lees Exodus 20:12. Wie rekening houdt met gezag is vandaag niet populair. Toch spreekt de Bijbel hier vaak over. Het is goed om rekening te houden met hen die boven je zijn geplaatst. In de tien geboden lees je dat het goed is om respect voor je ouders te hebben. Er staat een belofte bij: “Opdat uw dagen verlengd worden…” Dit is een belofte die van God komt. Het is niet altijd vanzelfsprekend om respect voor anderen te hebben, maar God ziet de inspanningen je doet. Hij beloont je om zachtmoedigheid.

Van kaft tot kaft
11 mei OT: 1 Kronieken 9-10 NT: Romeinen 7


Vrijdag 12 mei 2017 – Wij zijn overwinnaars!
Lezen: Romeinen 8:33-39

De Heere God heeft ons in Zijn Zoon Jezus rechtvaardig verklaard. Niets of niemand kan ons beschuldigen, omwille van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij is voor ons gestorven aan het kruis. Daar heeft Hij onze zonden gedragen en onze schuld op Zich genomen. Mogelijks waren we schuldig voor wat we vroeger deden, maar toen we tot geloof kwamen heeft Jezus die schuld voor ons gedragen. Jezus bleef niet dood. Hij stond op uit het graf en Hij heeft Zich neergezet aan de rechterhand van God. Jezus draagt nu het hoogste gezag in de hemel en op de aarde. Wij zijn door ons geloof in Hem met Hem verbonden. Indien wij bidden, hoort Hij ons en bidt Hij voor ons mee bij de Heere God, de Almachtige. Er is in het hele universum niets dat ons meer zekerheid kan geven dan het volbrachte werk van de Heere Jezus aan het kruis van Gologtha. 

Indien niemand met succes een aanklacht tegen ons kan inbrengen, veroordelen of kan scheiden van de Heere God, dan volgt daaruit dat niemand ons kan weghouden van Zijn liefde. Natuurlijk komen we weleens in moeilijkheden terecht. Natuurlijk probeert de satan ons te misleiden en tot zonde te verleiden. Maar dit kan ons niet scheiden van het plan dat God met ons leven heeft. Integendeel. De moeilijkheden helpen om vast te houden en maken sterk. Wij zijn overwinnaars! 

Gebed
Heere Jezus, wat een voorrecht dat ik mag weten dat niets of niemand mij kan scheiden van Uw liefde! Dank U wel.

Dagsluiting
Lees Romeinen 8:1-5. Wij, die in Christus Jezus geloven, kunnen niet veroordeeld worden. Wij zijn rechtvaardig verklaard door het offer aan het kruis. Het enige wat voor ons belangrijk is, is dat we met vrijmoedigheid naar de troon van genade gaan. Daar is Jezus als verheerlijkte Heer. Indien we onze zonden belijden, vergeeft Hij en helpt Hij om te leven naar de Geest. Hij spoort ons dan ook aan om de dingen te bedenken die van de Heilige Geest zijn. Dit loopt via een veranderingsproces in ons denken. We mogen leren om de dingen van God te bedenken.    

Van kaft tot kaft
12 mei OT: 1 Kronieken 11-12 NT: Romeinen 8:1-16


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft

13 mei OT: 1 Kronieken 13-14 NT: Romeinen 8:17-36
14 mei OT: 1 Kronieken 15-16 NT: Romeinen 9

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Laten we eerlijk zijn. Uit eigen kracht kunnen we niet heilig leven.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw