Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 20

Week 20: Geloofd zij U, HEERE!

Aan het einde van zijn leven heeft koning David een prachtig dankgebed gebeden. Hij kende de God van zijn vaderen Abraham, Izak en Jakob. God, de Schepper van hemel en aarde, blijft trouw aan het plan dat Hij met mensen heeft. Koning David wist dit en heeft vele lofliederen geschreven om de HEERE te eren. God houdt ervan wanneer mensen dankbaar zijn. De HEERE Jezus leerde ons bidden: “Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.” 

Week 20: van 15 tot en met 19 mei 2017

Lees elke dag: 1 Kronieken 29:10-11
Geloofd zij U, HEERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.


Maandag 15 mei 2017 – David overwint de Filistijnen
Lezen: 1 Kronieken 20:4-8

De Filistijnen waren hardnekkige vijanden van het volk Israël. Toen Jozua het land Kanaän veroverde waren de Enakieten bijna onoverwinnelijk geweest. Toch had hij ze verslagen (Jozua 11:21-22). De reuzen van Gath had hij niet overmeesterd. Uiteindelijk was koning David samen met zijn helden in staat om het overblijfsel van deze reuzen te verslaan.

David was klein van gestalte, toch heeft hij de reus Goliat overwonnen. Ook de helden van David waren heel gewoon. Maar ze waren veel sterker dan de reuzen, want ze hadden een sterke God aan hun zijde staan. Wie op eigen kracht vertrouwt verliest de strijd in het leger van God. Een dienstknecht van God komt niet onder de indruk van de grootspraak en het geweld van zijn vijand. We moeten de groten van deze wereld niet vrezen terwijl een Grote God met ons meegaat. De Heere Jezus, de Zoon van David, overwint Zijn vijanden stap voor stap. Op deze manier mogen ook wij toezien hoe Hij de vijand, stap voor stap, onder Zijn voeten brengt. Ten laatste zal Hij over de dood, als laatste vijand, triomferen. Daarna zal Hij Zijn Koninkrijk definitief op aarde vestigen.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U in mijn leven Overwinnaar bent!

Dagsluiting
Lees Lukas 10:19-20. Zeventig discipelen waren twee aan twee uitgezonden om mensen te vertellen over de Heere Jezus. Jezus had hen onderwezen en hen macht gegeven om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Wat waren ze verrast toen ze zagen hoe geesten luisterden naar de Naam van Jezus! Jezus gaf hen een ontnuchterend antwoord. Tekenen en wonderen zijn heel gewoon. Wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis van Golgotha, dat verdient eeuwige verwondering!

Van kaft tot kaft         
15 mei OT: 1 Kronieken 17-18 NT: Romeinen 10


Dinsdag 16 mei 2017 –  God ziet om naar Israël
Lezen: Romeinen 11:17-26

De tijd dat Paulus schreef aan de christenen van Rome, waren gelovigen uit de heidenen de meerderheid geworden in de jonge Kerk. De Joden kregen minder invloed zowel theologisch, cultureel als politiek. De vooringenomenheid en trotse houding van de Joodse gemeenschap die neerzag op de heidenen, achterhaalde hen. De christenen uit de heidenen keerden zich af van Joodse broeders en zusters.

In dit hoofdstuk van de Romeinenbrief pleitte Paulus ervoor dat de gelovigen uit de heidenen nooit zouden vergeten dat God omzag naar Zijn volk. Christenen uit de andere volken mogen niet arrogant zijn: zij zijn toegevoegd aan het volk van God zoals men een tak ent op een boom. Paulus heeft deze vergelijking gemaakt omdat het gevaar van verdeeldheid de kop opstak. Indien dit gebeurde zouden de heidenen de Joodse gemeenschap uit het oog verliezen. Het is via de heidenen dat God zal omzien naar Zijn volk om het te behouden. Er is een belangrijke taak weggelegd voor de Nieuw Testamentische Gemeente: met liefde omzien naar het volk van Israël, de oogappel van God.  Wij zijn geënt op de wortel van het volk Israël, want door de Heere Jezus werden we deel van het volk van God. We moeten nooit vergeten Wie onze redding heeft mogelijk gemaakt.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U me toont hoeveel U van Uw volk Israël houdt!

Dagsluiting
Lees Hosea 14:6-7. Hosea gebruikt het beeld van de olijfboom die uitloopt en bloeit, om de zegen over Israël te illustreren. God houdt van Zijn volk. Dat deed Hij steeds en zal het altijd doen. God blijft zoeken naar Zijn volk en er komt een dag dat Israël Jezus Christus als Zijn Messias zal erkennen. Dan zal het overal feest zijn: in de hemel en op de aarde.

Van kaft tot kaft
16 mei OT: 1 Kronieken 19-20 NT: Romeinen 11:1-16


Woensdag 17 mei 2017 – De Levieten
Lezen: 1 Kronieken 23:1-6

Aan het einde van koning Davids leven, hij was zeventig toen hij stierf, trof hij voorbereidingen voor zijn land. Hij riep in een vergadering de verantwoordelijken van elke stam bijeen. Het waren de prinsen van Israël. Koning David wilde dat het land na zijn overlijden niet in verdeeldheid zou komen en wilde het bestuur van het land en de dienst van de tabernakel veiligstellen. Israël kende geen scheiding van Kerk en Staat. De Koning gaf de wereldlijke macht door aan zijn zoon Salomo en tegelijkertijd legde hij de belangen van de tempel, die God had verbonden aan de stam van Levi, vast.

Nog voor de tempel werd gebouwd, werden de taken van de priesters en Levieten vastgelegd. Het grootste deel van hen deed dienst in de tempel, hielpen de priesters bij de offers en hielden toezicht tijdens de tempelbouw. Een tweede deel heeft koning David aangesteld als rechters en ambtenaren. Zij oefenden hun ambt uit in alle delen van het land. Ze hielpen de stamhoofden en oudsten bij de rechtspraak. Een derde deel waren de poortwachters. Zij zorgden voor de goede orde in de stad Jeruzalem. Allicht waren zij ook aangesteld als tempelwacht. Een vierde deel waren de zangers en muzikanten. Zij verzorgden de aanbiddingsdiensten in de tempel, want koning David hield van muziek.

Gebed
Dank U Jezus, dat U ervan houdt dat ik lofliederen zing om U te eren en te aanbidden. Niemand is als U!

Dagsluiting
Lees Jesaja 6:1-5. Koning David had een hart van aanbidding. Koning David was een profeet en wist dat de Heere God wil dat mensen Hem aanbidden. God zoekt mensen die Hem aanbidden. Toen Jesaja als profeet werd aangesteld, mocht hij God Zelf zien in de tempel. Jesaja was helemaal ontdaan. Hij zag de engelen die voortdurend voor de troon van God zijn en Hem aanbidden: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” Je kunt dezelfde woorden bidden wanneer je de Almachtige als God aanbidt.

Van kaft tot kaft
17 mei OT: 1 Kronieken 21-22 NT: Romeinen 11:17-36


Donderdag 18 mei 2017 – De overheid is Gods dienares
Lezen: Romeinen 13:1-7

God is in de hemel en Hij heeft het hoogste gezag. Elke burgerlijke overheid draagt gezag, omdat God dit gezag gegeven heeft. Daarom is het goed dat alle mensen zich vrijwillig schikken onder dit gezag. Opmerkelijk is dat Paulus dit schreef op het moment dat Nero keizer in Rome was. Hij regeerde het Romeinse wereldrijk van het jaar 54 tot 68. De laatste jaren van zijn regeringsperiode vervolgde hij de christenen op een gruwelijke manier. Toch heeft Paulus de christenen van Rome aangespoord om zich te onderwerpen aan het gezag van de keizer, ook al was hij het niet eens met alles wat de keizer deed.

Paulus vond dat, door belastingen te betalen, je respect toont aan de overheid. De meeste streken waar het Evangelie verkondigd werd, waren provincies van het Romeinse Rijk. Overal werden belastingen geïnd. Maar respect toon je niet alleen door je belastingen te betalen. Je hebt ontzag voor ieder die boven je staat, zoals je werkgever, je ouders, de oudsten van je gemeente, enz. Dit is zoals het vijfde gebod dat God aan het volk Israël gaf, waar staat: “Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat God u geeft (Exodus 20:12).” Wie God kent en Hem liefheeft, houdt graag rekening met Zijn geboden.

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat Uw woorden ook voor vandaag relevant en praktisch zijn. U wilt dat het goed met me gaat.

Dagsluiting
Lees Markus 12:13-17. Herodianen en Farizeeën probeerden de Heere Jezus te vangen op een woord. Het betalen van belastingen was niet populair onder het Joodse volk. Er was weinig respect voor de Romeinse bezetter. Door de vraag te stellen of het wel goed is om belastingen te betalen, probeerden de Joden Jezus aan te klagen bij de Romeinse overheid. Indien Jezus negatief had geantwoord, was dit een terechte aanklacht geweest waarvoor Hij kon vervolgd worden. Jezus moest voortdurend op Zijn hoede zijn. Maar dat was Hij. Hij hield immers altijd rekening met de wetten van God. Respect tonen voor de overheid is daar één van. Heb jij vandaag iedereen die boven je staat gerespecteerd? Hoe kan het beter?

Van kaft tot kaft
18 mei OT: 1 Kronieken 23-24 NT: Romeinen 12


Vrijdag 19 mei 2017 – Dankgebed van koning David
Lezen: 1 Kronieken 29:10-29

Koning David had het volk Israël samengeroepen. Het was een grote opkomst geworden waarin hij het koningschap aan zijn zoon Salomo wilde doorgeven. Aan het begin van de bijeenkomst sprak hij een dankgebed uit. De koning had een lied gemaakt (vers 10-12), gevolgd door gebed (vers 13-17). David heeft ervoor geijverd dat zijn volk God zou erkennen als de Enige Levende God. David loofde de God van Israël, Die leeft in eeuwigheid. Dit heeft ook de Heere Jezus gebeden toen Hij zijn volgelingen leerde bidden: “Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen…. (Mattheüs 6:13).”

David wist dat de rijkdom en de eer die hij had ontvangen van God kwam. De offers die hij en zijn volk brachten om God te eren konden ze enkel brengen omdat God het hen had gegeven. Als God al alles heeft, waarom waren de offers dan nodig? David gaf het antwoord. David erkende dat hij in alles, ook in zijn rijkdom, volledig van God afhankelijk was. Met een dankbaar hart wilde hij van deze rijkdom teruggeven aan de Gever. God zoekt naar een hart dat Hem zoekt in dankbaarheid en gehoorzaamheid. Dit heeft koning David gebeden voor zijn volk en voor zijn zoon Salomo.

Gebed
Vader in de hemel, van U is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U.

Dagsluiting
Lees 1 Timotheüs 1:15-17. Paulus wist wat genade betekent. Hij was een grote zondaar geweest toen hij de volgelingen van Christus had vervolgd. Voor hem was de genade van God heel bijzonder. Dagelijks dankte hij God, dat ook hij de Heere Jezus had leren kennen en er voor hem vergeving was. Hij was voor iedereen een levend bewijs, dat er bij God altijd een weg terug is. Hij schreef in een loflied: “De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen (1 Timotheüs 1:17).”      

Van kaft tot kaft
19 mei OT: 1 Kronieken 25-26 NT: Romeinen 13


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
20 mei OT: 1 Kronieken 27-29 NT: Romeinen 14
21 mei OT: 2 Kronieken 1-2 NT: Romeinen 15:1-6

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen (1 TimotheŘs 1:17).

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw