Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 21

week 21: Dankbaar om Gods Geest

Nadat Jezus Zich heeft neergezet aan de rechterhand van de Vader, heeft Hij de Heilige Geest uitgestort op Zijn discipelen. Nu geeft Hij van Zijn Geest aan iedereen die in Hem gelooft. Het is de Geest van waarheid, de Geest van wijsheid, de Geest van liefde, de Geest van troost. De Heilige Geest opent de harten van mensen wanneer ze horen wat Jezus heeft gedaan toen Hij stierf aan het kruis. Wanneer mensen geloven, wordt er in hun hart een zaadje geplant dat uitgroeit tot een grote boom die veel vrucht draag.

Week 21: van 22 tot en met 26 mei 2017

Lees elke dag:1 Korinthe 2:12
En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.


Maandag 22 mei 2017 – Paulus wilt naar Spanje reizen
Lezen: Romeinen 15:23-29

Op het moment dat Paulus de brief aan de christenen van Rome schreef, had hij verschillende zendingsreizen gemaakt in Klein Azië, Macedonië en Griekenland. Steeds opnieuw bezocht hij er de jonge gemeenten die hij had gesticht. Overal waar hij kwam spoorde Paulus aan om gemeenten die in nood waren te helpen. Op zijn laatste zendingsreis had hij in Filippi, Thessalonica en Korinthe voor de gemeente van Jeruzalem geld ingezameld. Paulus was van mening dat, indien de niet-Joodse gemeenten mochten delen in het geestelijk erfgoed van het Joodse volk, ze hun Joodse broeders en zusters financieel moesten helpen.

Nadien had Paulus andere plannen. Hij wilde het Evangelie naar nieuwe streken brengen. Het Romeinse Rijk begon stilaan zijn invloed uit te breiden naar het Westen. Paulus wilde een nieuwe zendingsreis maken en via Rome naar Spanje reizen. Hij hoopte dat de christenen van Rome hem zouden helpen om deze reis te maken. Nadat hij de collecte van zijn vorige reis naar de gemeente van Jeruzalem had gebracht, werd hij gevangengenomen. Paulus is inderdaad in Rome aangekomen, maar niet zoals hij het zich had voorgesteld (zie Handelingen 22-28). Hij kwam er aan als gevangene. God wilde dat hij het Evangelie bracht aan de keizer van Rome.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U mijn plannen ombuigt naar Uw hoger plan.

Dagsluiting
Lees Handelingen 28:22-31. Paulus wilde naar Spanje reizen om het Evangelie te brengen aan de heidenen in het Westen. God heeft dit echter verhinderd. In Rome bracht hij opnieuw aan Joden het Evangelie. God ziet om naar het Joodse volk. Hij gebruikte Paulus nogmaals om over de Heere Jezus te vertellen.

Van kaft tot kaft
22 mei OT: 2 Kronieken 3-4 NT: Romeinen 15:7-21


Dinsdag 23 mei 2017 –  Gods goedheid duurt eeuwig
Lezen: 2 Kronieken 7:1-7

Bij de tempelwijding sprak Salomo een gebed uit. Dit gebed werd door God gewaardeerd, want er kwam vuur uit de hemel. God reageerde op het gebed en op de houding van de koning van Israël. Onze God is als een verterend vuur. Zoals Jesaja schreef: “Wie van ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed? (Jesaja 33:14)” De offerdieren droegen de zonden van het volk. God toonde aan Israël Zijn goedheid en verteerde het offer met vuur. Zo deed Hij hun zonden weg. Zo wendde Hij Zijn boosheid af.

Toen Jezus stierf op het kruis, kwam de schuld van onze zonden op Hem terecht. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. God heeft dit offer aanvaard. Het werd als het ware door vuur verbrand. God heeft de boosheid omwille van de zonde van ons afgewend. Zoals geschreven staat: “Om onze overtredingen is Hij verwond en verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,… (Jesaja 53:5).” Wie dit gelooft is zalig. Sindsdien stort de Heere een heilig vuur uit dat onze harten reinigt van trots en eigendunk. Wanneer wij onze zonden belijden, schenkt God vergeving. Wij bidden en God legt Zijn heilig vuur op ons…dat is Gods goedheid die eeuwig duurt!

Gebed
O HEERE, ik wil U prijzen, Uw goedheid duurt voor eeuwig!

Dagsluiting
Lees Efeze 5:1-10. Paulus roept op om de dingen van God te zoeken. Ontucht, hebzucht of onreinheid heeft geen plaats in het Koninkrijk van Christus en van God. We kunnen dagelijks zelf keuzes maken. Waarmee vullen we onze dag? Wij zijn kinderen van het licht, en kunnen kiezen voor de goedheid van God. Volg Hem na want Hij is goed!

Van kaft tot kaft
23 mei OT: 2 Kronieken 5-6 NT: Romeinen 15:22-33


Woensdag 24 mei 2017 – Dankbaar want God is goed
Lezen: 1 Korinthe 1:4-9

De dankbaarheid van Paulus voor de gemeente van Korinthe lijkt misplaatst, wanneer je bedenkt hoeveel problemen er speelden in deze gemeente. Maar Paulus legt aan het begin van zijn brief het accent op de eeuwige goedheid van God. Paulus prijst de gemeente niet voor haar werken, wat hij bij andere gemeenten wel doet (Efeze 1:15); maar hij prijst God Die in hen werkt. Wanneer we alleen maar aandacht hebben voor onze fouten, verdwijnt alle hoop en raken we helemaal ontmoedigd. Maar wanneer we onze aandacht bij de HEERE houden, kunnen we ook in moeilijke momenten Hem prijzen.

God is trouw. Hij roept je tot gemeenschap met Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Deze gemeenschap, koinonia in het Grieks, betekent: datgene wat je met iemand gemeenschappelijk hebt. Wat hebben we dan gemeenschappelijk gekregen met de Heere Jezus? De innige eenheid die Jezus bij Zijn Vader had, die deelt Hij nu met ons. Hij heeft aan Zijn discipelen de Vader doen kennen, en ook aan ons. Toen je Jezus hebt aangenomen heeft God de eenheid tussen Vader, Zoon en Geest, in je hart gelegd. Je bent geroepen tot een bijzondere inwoning van de Heilige Geest Die je gaven heeft gegeven, waarmee je God mag dienen. God is goed; daar was Paulus dankbaar voor.

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat ik mag weten dat U me vasthoudt en me overvloedig geeft wat ik nodig heb om U te eren. U zorgt goed voor me.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 2:1-4. Paulus prijst de christenen van Filippi om de bemoediging, troost, liefde en gemeenschap van de Heilige Geest. Ieder die Jezus kent heeft de Heilige Geest ontvangen. Deze Geest maakt dat we één zijn. Wanneer Jezus in ons midden is, en we allemaal oprecht Hem willen volgen, kan er in theorie geen sprake zijn van verdeeldheid. De praktijk is jammer genoeg anders. Paulus roept de christenen van Filippi op om Jezus te volgen: de ander belangrijker vinden dan jezelf. Hoe wil jij dat morgen doen?

Van kaft tot kaft
24 mei OT: 2 Kronieken 7-8 NT: Romeinen 16


Donderdag 25 mei 2017 – Rehabeam, de zoon van Salomo
Lezen: 2 Kronieken 11:1-17

Kort nadat Israël verdeeld werd in het noordelijk en zuidelijk rijk, voegde de stam Benjamin zich bij de stam Juda. Toen Rehabeam, de koning van Juda, wilde optrekken tegen de tien stammen van het noordelijk rijk, sprak God tot de profeet Semaja. De opsplitsing van het machtige Koninkrijk van koning Salomo, was het plan van God. Rehabeam gehoorzaamde de profeet die God stuurde. In plaats van op te trekken tegen zijn broeders, concentreerde hij zich op datgene wat God hem had toevertrouwd. Het grondgebied dat was overgebleven stelde niet veel voor in vergelijking met het Koninkrijk van zijn vader Salomo. Maar wat hij had gekregen, daar wilde hij goed voor zorgen. Dus versterkte hij in het grensgebied van zijn koninkrijk een aantal steden.

Intussen had Jerobeam, de koning van het noordelijk rijk, twee gouden kalveren opgericht. Hij vreesde dat, wanneer het volk naar Jeruzalem zou trekken om de Heere God te aanbidden, ze zouden terugkeren tot Rehabeam. De Levieten trokken zich terug en verlieten het grondgebied van de tien noordelijke stammen. Ze vluchtten naar Jeruzalem, de centrale plaats van aanbidding. Ze wilden liever bedelen, dan in een situatie blijven waarin ze God niet konden dienen. Koning Rehabeam was gastvrij voor de Levieten en God zegende hem.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U zegent wie Uw Woord liefheeft.

Dagsluiting
Lees Jesaja 26:1-4. De profeet Jesaja heeft liederen geschreven. Dit is er één van. Hij schreef een lied voor het land Juda, het zuidelijk rijk van Israël. In dit land lag zijn geliefde stad, Jeruzalem. Deze stad bood veiligheid voor hen die de God van Israël zochten. In deze stad stond de tempel van Salomo, de plaats waar de God van Israël wilde dat mensen Hem zouden aanbidden. “Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots,” mag vandaag jouw gebed zijn.

Van kaft tot kaft
25 mei OT: 2 Kronieken 9-10 NT: 1 Korinthe 1:1-9


Vrijdag 26 mei 2017 – De Geest Die uit God is
Lezen: 1 Korinthe 2:6-13

In de eerste verzen van dit hoofdstuk legt Paulus uit waar het hem om te doen is: hij wil het Evangelie brengen. Hij vat dit kort samen: Jezus Christus Die gekruisigd is. Wie deze boodschap hoort en het aanneemt, is door de Heilige Geest aangeraakt. Geloven is zo bijzonder. Het komt tot stand door ingrijpen van God. Paulus noemt het geloof een kracht die van God komt. Sommige mensen geloven en nemen de Heere Jezus aan, en anderen niet.

Iemand die het Evangelie hoort, en de boodschap aanneemt, ontvangt wijsheid van God. Paulus spreekt de wijsheid van God als een geheimenis, iets wat verborgen is en wat de Heilige Geest verder in iemands hart duidelijk maakt. Zo is het feit dat Joden en heidenen in Christus tot één volk zijn, een geheimenis, of dat Jezus terugkomt om Zijn gemeente te halen. Indien je dit begrijpt is het omdat de Heilige Geest je dit duidelijk maakt. Dit was tot voor de komst van Jezus een verborgen wijsheid, maar wie de Heilige Geest heeft ontvangen, begrijpt de dingen van God. De Heilige Geest heeft Paulus onderwezen. Hij legde woorden in het hart van Paulus om de dingen van God duidelijk te maken. Paulus begreep het en heeft het opgeschreven. Wie deze woorden leest wordt niet alleen door Paulus, maar ook door de Heilige Geest onderwezen. Zo is de wijsheid van God ook tot ons gekomen.   

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me een wijs hart geven, dat Uw Woord bewaart?
 
Dagsluiting
Lees 2 Petrus 1:16-21. Het Evangelie is geen verhaal dat mensen hebben verzonnen. Het is werkelijk gebeurd. Petrus benadrukte dat hij Christus gezien heeft, toen Hij verheerlijkt werd op de berg. Hij hoorde hoe de hemelse Vader tot Jezus sprak: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.” Petrus wilde dat alle christenen deze woorden zouden koesteren. Het Woord van God is nog altijd actueel. Het zijn de woorden van Gods hart. Lees ze, bestudeer ze, leer ze en bewaar ze in je hart. Wie is wijs?     

Van kaft tot kaft
26 mei OT: 2 Kronieken 11-12 NT: 1 Korinthe 1:10-31


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
27 mei OT: 2 Kronieken 13-14 NT: 1 Korinthe 2
28 mei OT: 2 Kronieken 15-16 NT: 1 Korinthe 3

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

“Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots,” mag vandaag jouw gebed zijn

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw