Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 22

Week 22: Luisteren naar de profeet

God heeft aan Zijn volk profeten gegeven met een bijzondere boodschap. Hij legde woorden in hun mond om Israël te bemoedigden en te vermanen. Deze week lezen we hoe koning Josafat luisterde naar de profeet. God gaf de overwinning in de strijd. Een andere koning, Joaz, luisterde niet naar de profeet die God zond. Dit werd zijn ondergang. Vandaag spreekt God door Zijn Woord. Hij stuurt nog steeds profeten. Horen we en luisteren we naar hun boodschap?  
           
Week 22: van 29 mei tot 2 juni 2017

Lees elke dag: 2 Kronieken 20:20
Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn.


Maandag 29 mei 2017 – De strijd is van God
Lezen: 2 Kronieken 20:20-24

De Moabieten, Ammonieten en de inwoners van het Seïrgebergte hadden een leger gevormd tegen Juda. Ze trokken op naar Jeruzalem. Koning Josafat was zeer bang en zocht hulp bij God. Hij had in Jeruzalem een dag van vasten gepland. Velen waren gekomen. Toen de koning had gebeden antwoordde de Heere God door één van de profeten: “Weest u niet bevreesd …, want niet aan u is de strijd, maar aan God (vers 15).”

De profeet zei aan de koning wat hij moest doen. Josafat geloofde dit en vertrouwde dat de woorden die de profeet sprak, werkelijk de woorden van de Heere God waren. Hij luisterde en volgde de instructies op. Terwijl het leger van Israël uittrok naar de vastgestelde plek om te strijden, organiseerden de Levieten een grote lofprijs-dienst. En op dat moment legde de Heere God hindernissen in het leger van de vijand.  De Ammonieten en Moabieten vielen de geallieerde troepen van het Seïrgebergte aan en nadien streden ze tegen elkaar. Josafat behaalde de overwinning zonder te vechten. De strijd was van God. Ook vandaag legt God geloof in onze harten. Wij mogen vertrouwen dat onze strijd Zijn strijd is. De kracht van onze lofliederen brengt onze vijanden in verwarring. God is goed!

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel voor het voorbeeld van koning Josafat. U gaf hem wijsheid om in benauwdheid te doen wat U van hem verwachtte. Wilt U dit ook aan mij leren?

Dagsluiting
Lees 2 Kronieken 20:27-30. Na de strijd, waarin niemand was omgekomen, kwamen de troepen van Juda in Jeruzalem aan. Ze hadden een grote buit meegebracht. Het was tijd om feest te vieren. Dat deden ze op gepaste wijze: in de tempel van Jeruzalem, het huis van de HEERE. De omliggende landen hoorden van de overwinning. Iedereen erkende dat de God van Israël een machtige God was.

Van kaft tot kaft         
29 mei OT: 2 Kronieken 17-18 NT: 1 Korinthe 4


Dinsdag 30 mei 2017 –  Onrecht lijden om Jezus wil
Lezen: 1 Korinthe 6:1-11

Korinthe was een rijke handelsstad. In de jonge gemeente was er onenigheid over materiële zaken. In plaats van hun geschil aan de oudsten voor te leggen, daagden christenen elkaar voor de Romeinse rechtbank. Iedereen kon er zien en horen hoe de twee partijen openlijk met elkaar ruzieden. Paulus vond dit beschamend voor de gemeente van Korinthe. Hij schreef: “Weten jullie niet dat jullie samen met Jezus Christus recht zullen spreken?”  Christenen behoren dus voor de buitenwereld bekend te staan voor hun rechtvaardige rechtspraak. Wat in de gemeente van Korinthe gebeurde was een aanfluiting voor het Christendom.
 
Paulus leerde wat Jezus had gezegd in Mattheüs 5:40-42: “…en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil.” Zo vond Paulus dat het beter was om onrecht te lijden dan dat het getuigenis van de gemeente van Christus zou schade lijden. Wie christen is, legt oude gewoonten af. Wie christen is, volgt Jezus na. Hij betaalde de hoogste prijs. Wie in Hem gelooft leeft schoon, heilig en rechtvaardig.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om te zijn zoals U?

Dagsluiting
Lees Hebreeën 12:1-3. Vanmorgen lazen we hoe Paulus de christenen van Korinthe vermaande én bemoedigde. Hij schreef o.a. dat de christenen geheiligd zijn door hun geloof in de Heere Jezus. Dit wil niet zeggen dat een christen niet zondigt. Het christenleven is, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, een wedloop. We leren om ‘neen’ te zeggen tegen de zonde zodat we het goede kunnen doen. Dat is een leerproces, dat heet heiliging. De Heilige Geest helpt om het vol te houden.

Van kaft tot kaft
30 mei OT: 2 Kronieken 19-20 NT: 1 Korinthe 5


Woensdag 31 mei 2017 – Koning Joas valt in afgoderij
Lezen: 2 Kronieken 24:17-22

Jojada, de hogepriester van Jeruzalem, had koning Joas als zevenjarige jongen tot koning van Juda gekroond. Zolang Jojada hem als raadsheer begeleidde, was koning Joas trouw aan de Heere God. Nadat Jojada gestorven was, volgde Joas de raadgevingen van de leiders van Juda. Dit werd zijn ondergang.

Koning Joas besloot om de vele vormen van afgoderij, naar het voorbeeld van de koningen van Israël, op zijn grondgebied toe te laten. De organisatie van de priesterdienst die Jojada zorgvuldig had ingevoerd, de dienst van het Woord van God en het herstel van het tempelgebouw, werden verwaarloosd. De afgoderij kwam opnieuw het huis van God binnen. God zond profeten, maar koning Joas luisterde niet.

Toen ontving Zacharia, de zoon van Jojada, een woord van God voor het volk. Iedereen wist dat de God van Israël niet wilde dat Zijn volk zich boog voor de gewijde palen van de andere volken. Iedereen kende de gevolgen van afgoderij: God zou hen verlaten. Toen Zacharia deze woorden sprak, luisterden noch de koning, noch het volk. Op het teken van de koning stenigden ze de profeet. Koning Joas luisterde naar verkeerde raadgevers. Wie zijn onze raadgevers? Zoeken we mensen op die God liefhebben, of verwijderen we de profeten van God?
 
Gebed
Lieve Vader in de hemel, houdt U me dicht bij U?

Dagsluiting
Lees Johannes 4:21-26. Jezus sprak met een Samaritaanse vrouw over aanbidding. Hij vertelde haar dat God mensen zoekt die Hem met een oprecht hart aanbidden. Alleen God weet wat er in ons omgaat. Wie Hem gelooft en zoekt, ontmoet Jezus. Hij is de Enige Die ons tot God, de Schepper van hemel en aarde, brengt. Jezus legt de Heilige Geest in onze harten, zodat we onze Vader aanbidden in Geest en in waarheid.

Van kaft tot kaft
31 mei OT: 2 Kronieken 21-22 NT: 1 Korinthe 6


Donderdag 1 juni 2017 – De liefde bouwt op
Lezen: 1 Korinthe 8:1-9

In hoofdstuk acht beantwoordt Paulus de vraag van de christenen van Korinthe: Mag een christen vlees eten gekocht in de vleeshal? Eten van offervlees was in de gemeente een discussiepunt. In het oude Korinthe werd in een grote vleeshal vlees aangeboden. Een deel van dit vlees kwam uit de afgodentempels. Volgens sommige christenen was dit vlees ‘besmet’ en kocht je beter geen vlees in de vleeshal. Volgens anderen was het eten van dit vlees geen enkel probleem.

De ‘zwakke christenen’ waren van mening dat je het vlees dat uit de afgodentempels kwam niet kon eten. Ze waren van mening dat het zonde was. De anderen vonden dat een afgod niet zoveel voorstelde. Paulus ging hiermee akkoord: in Christus zijn we vrij en het eten van vlees brengt je niet onder de heerschappij van een afgod. Waar Paulus niet akkoord mee ging, was dat zij die de juiste kennis hadden, zich arrogant gedroegen tegenover de anderen. Ze schoten te kort in liefde. Ze keken neer op de anderen en noemde hen ‘zwak’, in plaats van hen in liefde vooruit te helpen. Indien ze hun ‘zwakke’ broeders en zusters liefhadden zouden ze, net zoals Paulus, geen vlees meer eten. Dit geldt ook voor ons. Indien je aanstoot geeft door iets wat je doet of zegt, wees dan bereid om het na te laten.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me getoond hebt hoe ik anderen kan liefhebben.

Dagsluiting
Lees Romeinen 14:1-8. Paulus schreef over meningsverschillen in de gemeente. Wie gelooft dat hij alles mag eten moet niet neerkijken op iemand die denkt dat hij dat niet mag. Wij moeten voorzichtig met elkaar omgaan. Onze eenheid als kinderen Gods komt niet in gevaar, indien we elkaar respecteren en verdragen. Het is goed om elkaar lief te hebben en goed voor elkaar te zorgen.

Van kaft tot kaft
1 juni OT: 2 Kronieken 23-24 NT: 1 Korinthe 7


Vrijdag 2 juni 2017 – Oded, profeet in Samaria
Lezen: 2 Kronieken 28:8-15

Het Noordelijk rijk van Israël volgde de Heere niet. Toch was er een profeet in Samaria. Hij heette Oded. Juda was in afgoderij gevallen en de Heere God gebruikte het leger van Israël om Juda te straffen. Het volk van Israël wilde de Judese broeders en zusters tot slaven maken, maar God liet dit niet toe. De profeet Oded vermaande hen om hun harde en zelfingenomen houding. Hij herinnerde hen eraan hoe vaak ze met hun afgoderij de Heere God hadden beledigd. Hierom werden ze door de koningen van Assyrië bedreigd. Tien jaar later werd Samaria ingenomen en de bewoners van Israël in slavernij weggevoerd.

De profeet Oded sprak een hard oordeel uit. Zijn vermaning toonde aan dat de Heere God Israël nog steeds als één volk zag. Het was duidelijk dat beide groepen hun God hadden verlaten. Toch was het mogelijk om tot God terug te keren. God stuurde Zijn profeet. Hij nodigde uit tot bekering. Een paar leiders uit de stam Efraïm luisterden naar de profeet. Ze toonden bijzondere zorg en liefde voor hun broeders. Waar berouw en bekering is, komt God binnen. Hij zalft diepe wonden die in een meedogenloze strijd zijn geslagen. Hij ziet om en troost. Zo is Jezus voor ons.

Gebed
Dank U Jezus dat U naar me omziet. U zalft en geneest en geeft wat ik nodig heb. U bent zo goed voor me!

Dagsluiting
Lees Mattheüs 8:14-17. Overal waar Hij kwam toonde de Heere Jezus de bijzondere liefde en goedheid van God. Hij zag waar de mensen met noden waren en vond het niet vervelend om naar ze te luisteren, integendeel. Hij wist dat ze genezing nodig hadden, en leerde hen Wie Zijn Vader was. Toen Hij de zieken zag, nam Hij hun ziekten en lasten op Zich. Dat doet Hij nog steeds. Hoe groot is Hij!  

Van kaft tot kaft
2 juni OT: 2 Kronieken 25-26 NT: 1 Korinthe 8


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
3 juni OT: 2 Kronieken 27-28 NT: 1 Korinthe 9
4 juni OT: 2 Kronieken 29-30 NT: 1 Korinthe 10

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Zo vond Paulus dat het beter was om onrecht te lijden dan dat het getuigenis van de gemeente van Christus zou schade lijden.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw