Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 23

Week 23: Vele gaven, één Heer

Eindelijk was het volk van Israël klaar om uit ballingschap terug te keren. De Heere God had naar hen omgezien. De machtigste koning van die tijd gaf de opdracht om de tempel te herbouwen. Het volk vond een nieuw begin in ware aanbidding.
In de gemeente van Korinthe ging het er vaak rumoerig aan toe. Paulus wilde er orde op zaken stellen. Hij onderwees hen de Heere Jezus te dienen met een grote verscheidenheid aan gaven.
           
Week 23: van 5 tot 9 juni 2017

Lees elke dag: 1 Korinthe 15:58
Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.


Maandag 5 juni 2017 – Genadegaven, nuttig voor de ander
Lezen: 1 Korinthe 12:1-11

De gemeente van Korinthe bestond vooral uit christenen die vroeger heidenen waren geweest. Ze wisten nog hoe het eraan toeging tijdens de feesten voor de afgoden. Het waren chaotische bijeenkomsten. Bij de christenen was dit anders. Ook al sprak iemand in een vreemde taal, de Heere Jezus werd verheerlijkt. Het spreken in tongen mocht dan belangrijk zijn, er waren nog andere gaven van de Heilige Geest. De drie-ene-God, Vader, Zoon en Heilige Geest, deelde de geestesgaven uit om de gemeente van Christus op te bouwen tot één geheel. Paulus stelde dit voorop: al wie een gave van de Heilige Geest ontvangt, kan dit niet voor zichzelf houden. Het is bedoeld om anderen te dienen.

De Heere God heeft Zijn gemeente lief. Hij geeft door de Heilige Geest genadegaven zodat het goed met de gemeente gaat. Hij heeft aan sommige mensen gaven van wijsheid en kennis gegeven. Deze zijn nodig wanneer de gemeente doorheen een moeilijke periode gaat. In sommige omstandigheden is uitzonderlijk geloof nodig. Je mag als christen in vrijmoedigheid bidden dat de Heilige Geest je dit geloof geeft. Er is maar één voorwaarde: genadegaven zijn niet om voor jezelf te houden. Het komt altijd de gemeente van Jezus Christus ten goede.

Gebed
Vader in de hemel, hoe bijzonder dat de gemeente hier op aarde de eenheid kan weerspiegelen die bij U is. Toont U me hoe ik hierin kan bijdragen?

Dagsluiting
Lees Efeze 4:3-12. Er is iets bijzonders gebeurd toen de Heere Jezus Zich heeft neergezet aan de rechterhand van de hemelse Vader. De banden van de duisternis, waarmee wij gevangen werden gehouden, heeft Jezus verbroken. Nadat wij zijn bevrijd, heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven. Doorheen de Heilige Geest ontvangen we die gaven die Jezus nodig acht om anderen te dienen. Aan het einde van de tijd zal iedereen hierop getoetst worden: “In welke mate heb je de heiligen toegerust tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus?” Heb je de gemeente van de Heere Jezus lief?

Van kaft tot kaft         
5 juni OT: 2 Kronieken 31-32 NT: 1 Korinthe 11


Dinsdag 6 juni 2017 –  Koning Kores
Lezen: 2 Kronieken 36:22-23

Aan het einde van zijn boeken verwees de kroniekenschrijver naar de profetie van Jeremia: “Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven (Jeremia 29:10-11).” De koningen van Israël en Juda hadden zich met afgoderij ingelaten. Hierdoor hadden ze enorme schuld op het land van Israël gelegd. Volgens de wetten die God had ingesteld moest het land nu rusten. De zeventig jaren van ballingschap was een periode bepaald door een goddelijk decreet. Jeremia had dit als profeet van God voorspeld.

Kores was koning van het machtige koninkrijk van Medië en Perzië. In zijn twaalfde regeringsjaar annexeerde hij het koninkrijk van Babel. Zo werd hij koning over het land Israël. De Heere God heeft toen deze machtige koning ingegeven om te zien naar het volk Israël. God vergeet Zijn volk niet. Hij blijft bij Zijn beloften. Dit geldt ook voor jou. God heeft Zijn trouw bewezen toen de Heere Jezus voor jouw zonden stierf. Dat is het hoogtepunt van Zijn trouw!

Gebed
Vader in de hemel, U bent onveranderlijk! Dank U voor Uw trouw!

Dagsluiting
Lees Daniël 6:26-29. Daniël was één van de drie machtigste mannen aan het hof van de koningen van Medië en Perzië. Toen zijn vijanden een complot tegen hem smeedden, belandde hij in een leeuwenkuil. Daniël bleef trouw. Het resultaat? De machtige koning van Medië, koning Darius, kwam tot erkenning dat de God van Daniël, de levende God en eeuwige God is. De trouw van één man heeft een wereldbeheerser beïnvloed! Hoe groot is ook jouw trouw!
 
Van kaft tot kaft
6 juni OT: 2 Kronieken 33-34 NT: 1 Korinthe 12


Woensdag 7 juni 2017 – Tongentaal en profetie
Lezen: 1 Korinthe 14: 18-25

Paulus had de genadegave van spreken in tongen ontvangen. Tongentaal heeft geloofsopbouw tot doel. Wanneer in de gemeente in tongen werd gesproken, was er vertaling nodig.
Profetie, zegt Paulus, is voor de gelovigen. Het zijn woorden die de Heilige Geest aan de gemeente geeft, de gelovigen horen deze woorden, en de gemeente ontvangt onderwijs.

Ook de ongelovigen horen en verstaan de goddelijke wijsheid waar de profeet over spreekt. De woorden die profeten spreken zijn niet los te maken van de Bijbel. De Bijbel bevat woorden die de Heilige Geest heeft ingegeven. De schrijvers van de Bijbel hebben deze woorden opgeschreven. Zo is de Bijbel tot stand gekomen. God heeft profeten gegeven om de woorden van de Bijbel aan gelovigen en ongelovigen te verduidelijken.

In de Bijbel staat beschreven hoe een mens God kan vinden. Wanneer de Heilige Geest de verborgenheden van je hart duidelijk maakt, weet je dat je Jezus nodig hebt. Alleen Hij kan je vrijzetten van schuld en schaamte. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij alleen overtuigt iemand van zonde, zodat bekering en bevrijding komt.

Gebed
Hemelse Vader, dank U wel voor Uw vele genadegaven. Helpt U me om er op een goede manier mee om te gaan?

Dagsluiting
Lees 2 Petrus 1:16-21. Het profetische woord is vast en zeker. Petrus heeft het over het woord van de Bijbel. De woorden die in het Nieuwe Testament zijn opgeschreven, dienen om het werk van de Heere Jezus te verkondigen. Petrus wilde het getuigenis dat God over Jezus gegeven had nog eens extra benadrukken: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.” Dit waren profetische woorden. Mensen hebben woorden opgeschreven en de Heilige Geest gebruikt deze woorden om de Heere Jezus te verkondigen. 

Van kaft tot kaft
7 juni OT: 2 Kronieken 35-36 NT: 1 Korinthe 13


Donderdag 8 juni 2017 – Terug naar ware aanbidding
Lezen: Ezra 3:1-6

In het boek Ezra staat beschreven hoe het volk Israël uit de ballingschap terugkeerde naar het land Israël. De reis duurde ongeveer vier maanden en nadat ze zich gesetteld hadden in hun steden, kwamen ze aan het begin van de zevende maand in Jeruzalem samen. Volgens de wet van Mozes was deze maand gevuld met offerfeesten. Waar er geofferd werd, moest er ook een altaar zijn. Zo toonde het volk Israël aan zijn vijanden dat het hun menens was: God gaf het land terug en ze wilden Hem hiervoor danken.

Tweemaal per dag offerden ze een lam: dat was voor hen een herinnering aan de trouw van God. Het bloed van een lam had hen beschermd bij de uittocht uit de slavernij van Egypte. De Heere God had hen in het land Kanaän gebracht. Maar door afgoderij en ontrouw van de vele koningen was het volk uit het land verdreven. Nu was het tijd voor berouw en herstel. Israël wilde terugkeren naar de aanbidding zoals de Heere God het had ingesteld. De priesters en Levieten wilden het volk hierin leiden. Ze wilden opnieuw rekening houden met de wet van Mozes. 

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me helpen om U te zoeken in aanbidding en wijs met Uw Woord om te gaan?

Dagsluiting
Lees Hebreeën 13:8-16. Het volk Israël bracht dagelijks offers op het altaar in Jeruzalem. Dit hielp hen om dicht bij hun God te blijven. Het lam dat ze tweemaal per dag offerden werd verbrand. Enkel het bloed werd als een teken van verzoening op het altaar gesprenkeld. De vergelijking met het offer van de Heere Jezus is compleet. Zijn lichaam werd geofferd aan het kruis, en Zijn bloed heeft voor ons gevloeid. Onze dankbaarheid om wat Hij voor ons deed is een gepast geschenk. Het mag een dagelijks lof offer zijn. 

Van kaft tot kaft
8 juni OT: Ezra 1-2  NT: 1 Korinthe 14


Vrijdag 9 juni 2017 – De kracht van de opstanding
Lezen: 1 Korinthe 15:50-58

De mensen die leefden in de Grieks-Romeinse cultuur geloofden niet in het leven na de dood. Paulus gaf onderwijs over het eeuwig leven. Net zoals Jezus Christus was opgestaan uit de dood en met een verheerlijkt lichaam in de hemel is, zo zullen de gelovigen opstaan uit de dood. Er komt namelijk een moment waarop de Heere Jezus terugkomt op de wolken om de kinderen Gods tot Zich te trekken. Dan zal het eeuwig Koninkrijk gekomen zijn.

Paulus sprak over een geheimenis: op het moment van de wederkomst zullen de gelovigen in één ogenblik veranderen. Zij zullen niet sterven, maar plotseling bij Jezus zijn. De anderen die gestorven zijn, zullen opstaan uit het graf. Toen Hij stierf aan het kruis verbrak Jezus de macht van de zonde én overwon Hij de dood. Geloven in Hem heeft als gevolg dat de schuld van de zonde van ons wordt weggenomen. Maar alle gelovigen sterven nog. De dood is nu nog een vijand, maar hij is overwonnen. Straks, als Jezus terugkomt, zal dit voor iedereen duidelijk zijn. Dit is onze hoop, onze blijdschap en ons vertrouwen: Maranatha, Jezus komt terug!

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat U in de Heere Jezus de dood hebt overwonnen. Ik ben niet bang want ik ben voor eeuwig veilig dicht bij U!

Dagsluiting
Lees 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Paulus had een woord van God ontvangen, wat er zal gebeuren in de toekomst, wanneer de Heere Jezus terugkomt. Bij het geluid van een bazuin zal de Heere Jezus nederdalen uit de hemel en zullen de overleden gelovigen opstaan uit het graf. Daarna zullen de gelovigen die leven in een ogenblik veranderen tot het eeuwige leven. Zo zullen wij samen in de eeuwigheid bij de Heere zijn. Dit is een vaste hoop die zeker is.   

Van kaft tot kaft
9 juni OT: Ezra 3-4 NT: 1 Korinthe 15:1-19


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
10 juni OT: Ezra 5-6 NT: 1 Korinthe 15:20-58
11 juni OT: Ezra 7-8 NT: 1 Korinthe 16

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Genadegaven zijn niet om voor jezelf te houden.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw