Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 24

Week 24: Wijsheid van God

Nehemia was een man van gebed. Voordat hij plannen maakte, ging hij ermee naar de Heere God. Alles wat Nehemia ondernam deed God lukken. Nehemia lette goed op en was voorzichtig. Hij doorzag de plannen van zijn vijanden en wist net op tijd aan hun listen te ontsnappen. De wijsheid van Nehemia kwam van God. Samen met de priesters bracht hij het volk opnieuw dicht bij de Heere God. Het was tijd voor een nieuw begin.
           
Week 24: van 12 tot 16 juni 2017

Lees elke dag: Nehemia 2:20a
Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen.


Maandag 12 juni 2017 – De God van de hemel doet slagen
Lezen: Nehemia 2:15-20

Nehemia was de wijnschenker van de koning van Perzië. Hij had bericht ontvangen dat, hoewel het volk Israël was teruggekeerd uit de ballingschap, Jeruzalem nog steeds in puin lag. Na een tijd van gebed en vasten wilde hij zelf, met hulp van de koning, daarheen. Dat deed hij op een discrete manier. Nadat hij ’s nachts de muur had geïnspecteerd, bracht hij de leiders van het volk van zijn plannen op de hoogte. Hij vertelde hen hoe de Heere God hem had gezegend. De koning van Perzië was immers op hun hand.

Nehemia wist in korte tijd een team rondom zich te verzamelen. Zij waren allen gemotiveerd om het werk dat de Heere God voor hen had voorbereid, aan te pakken. Nehemia wist dat er tegenstand zou komen, en heeft dit op een weloverwogen manier weerstaan. Hij liet zich niet afleiden door spot en minachting. Iedereen hoorde hoe hij de naam van de God van Israël proclameerde. Hij gaf God de eer: Hij zou hem doen gelukken. Samen met het volk was dit een bouwproject dat door de Heere Zelf geleid werd: in de kracht van God gingen ze met z’n allen aan de slag. Wie niet meewerkte, had geen deel aan Jeruzalem!

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat U me helpt om te bouwen in het hemelse Jeruzalem!

Dagsluiting
Lees Efeze 2:4-10. Ons geloof in de Heere Jezus heeft ons schatrijk gemaakt. Door dit geloof hebben we samen met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten. We hebben hiervoor niets gedaan. Het is ons gegeven. Dit betekent niet dat we vanaf nu lui achteroverleunen. Integendeel. We hebben wijsheid nodig om goede plannen te maken. Net zoals in het leven van Nehemia weten we dat de Heere God ons zal leiden om die werken te doen die Hij voor ons heeft voorbereid.

Van kaft tot kaft         
12 juni OT: Ezra 9-10 NT: 2 Korinthe 1


Dinsdag 13 juni 2017 – De bedekking is weggenomen
Lezen: 2 Korinthe 3:14-18

Toen Mozes op de berg Sinaï de stenen tafelen kreeg, kwam hij in de nabijheid van de Heere God. Hij straalde. Mozes zag de heerlijkheid van de Heere God, maar het volk kon die heerlijkheid niet verdragen. Dus bedekte hij zijn gelaat met een doek. Paulus gebruikt dit beeld van bedekking. Er ligt een bedekking op het Joodse volk, want hoewel de wetten van Mozes naar de Heere Jezus verwijzen, erkenden ze Hem niet als Messias. Telkens wanneer Mozes dicht bij God kwam, nam hij het doek dat zijn gelaat bedekte weg. Zo neemt de Heere God de bedekking op iemands hart weg, wanneer hij of zij de Heere Jezus erkent als Redder en Heer. 

De Heere God, Die Mozes kende, is dezelfde God Die Paulus predikt. Zo is de Heilige Geest, Die Mozes toegang gaf tot de tegenwoordigheid van de Heere God, ook werkzaam in eenieder die de Heere Jezus heeft aangenomen. Al wie Jezus kent, ontvangt vrijheid in Hem. Er is geen veroordeling meer. De schuld van zonden is weg. De macht van de dood is verbroken. Er is vrije toegang tot de liefdevolle aanwezigheid van de God van hemel en aarde. Maar er is meer: de Heilige Geest bewerkt een nieuw leven. Hij helpt om zoals Jezus te zijn.

Gebed
Vader in de hemel, ik wil met eerbied en ontzag komen voor Uw troon van genade. Wilt U me helpen om Uw stem te verstaan?

Dagsluiting
Lees Johannes 16:5-15. Toen Hij van Zijn discipelen afscheid nam, troostte de Heere Jezus hen met de belofte van de Heilige Geest. Deze belofte geldt ook voor jou. Hij wijst je de weg in heel de waarheid. Wat Hij hoort van de Vader en van de Zoon, spreekt Hij tot jou. Hij verheerlijkt de Heere Jezus in jouw hart. Heerlijk!

Van kaft tot kaft
13 juni OT: Nehemia 1-2 NT: 2 Korinthe 2


Woensdag 14 juni 2017 – Wijsheid van God
Lezen: Nehemia 6:5-15

Sanballat stuurde een open brief, waarin hij Nehemia beschuldigde van rebellie. In die tijd was er in Israël een profeet die een koning aankondigde. De profeet Zacharia maakte dit overal bekend: “Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen,… (Zacharia 9:9)” Sanballat insinueerde dat Nehemia zichzelf als nieuwe koning van Israël zag, en dreigde om naar de koning van Perzië te gaan. Hij zocht een manier om Nehemia in opspraak te brengen, zodat het volk het bouwen van de muur rondom Jeruzalem zou stoppen. Hij nodigde Nehemia uit om te onderhandelen.

Nehemia echter liet zich niet afleiden. Hij bracht de beschuldigingen in gebed. Zijn vijanden wilden hem ontmoedigen, dus bad Nehemia om het werk voort te zetten met sterke handen (Nehemia 6:9)! Ook kochten zijn vijanden één van de priesters om. Deze stelde aan Nehemia voor om naar de tempel te vluchten. Indien Nehemia binnenging op de plaats waar alleen de priesters mochten komen, zou hij ongehoorzaam zijn aan de wet van God. Opnieuw doorzag Nehemia hun list en bracht het in gebed. Niemand kon het plan van God dwarsbomen en Nehemia bleef trouw.  
 
Gebed
Vader in de hemel, ik heb Uw wijsheid nodig in alles wat ik doe. Wilt U me helpen alstublieft?

Dagsluiting
Lees Psalm 119:41-48. Vanmorgen lazen we in het boek Nehemia. Nehemia was een man van gebed. Hij betrok de Heere God in alles wat hij deed. Hij wandelde met God en God zegende. Hoewel zijn vijanden probeerden om hem te ontmoedigen, liet hij zich niet afleiden door wat mensen zeiden. Nehemia vertrouwde op God. Dit gedeelte van Psalm 119 zou een geschikt gebed van Nehemia kunnen zijn. Zijn vijanden hoonden hem. Voor hij naar Jeruzalem vertrok, had Hij met de koning van Perzië over de God van Israël gesproken en schaamde zich niet.

Van kaft tot kaft
14 juni OT: Nehemia 3-4 NT: 2 Korinthe 3


Donderdag 15 juni 2017 – Wij wandelen door geloof
Lezen: 2 Korinthe 5:1-10

Paulus heeft veel geleden omwille van het Evangelie. De kracht van zijn geloof hielp hem om trouw te blijven aan de roeping die de Heere Jezus op Zijn leven had gelegd. Hij vergeleek zijn aardse lichaam met een tent. Een tent is een geschikte verblijfplaats voor een toerist. Een tent is niet geschikt als permanente woning. Wanneer de christen sterft, gaat zijn tent definitief verloren. Maar de geest en de ziel van de christen gaan naar de plaats waar de Heere Jezus is.

Terwijl de christen op aarde leeft, mag hij iets wonderlijks verwachten in de hemel. Ieder christen zal in de hemel een bijzonder lichaam ontvangen. Zolang hij op aarde leefde, verlangde Paulus naar dit verheerlijkte lichaam. Alles wat hij op aarde deed stond in het teken van zijn ontmoeting met de Heere Jezus bij Zijn tweede komst naar de aarde. Paulus was daarom zeer gemotiveerd om voor Koning Jezus te werken. Paulus had goede moed; God had hem de Heilige Geest gegeven om hem hierbij te helpen. Ieder christen zal komen voor de rechterstoel van Christus. Hij zal ieders leven beoordelen. Wat we hier op aarde uit liefde voor Jezus hebben gedaan, zal ons loon in de hemel bepalen.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U de Heilige Geest geeft die me helpt om in geloof te leven. Wanneer ik me zwak voel werkt U nog in mij.

Dagsluiting
Lees Openbaring 21:1-8. Johannes zag hoe het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalde. De Heere God komt in de eeuwigheid te midden van mensen wonen. Dat is een heerlijke belofte waar wij naar uitzien. Ook al leven we nu nog in een moeilijk leven, toch mogen we weten dat God alles nieuw zal maken.

Van kaft tot kaft
15 juni OT: Nehemia 5-6  NT: 2 Korinthe 4


Vrijdag 16 juni 2017 – Een nieuw begin
Lezen: Nehemia 9:1-6

De derde week van de zevende maand was het volk Israël nog steeds verzameld in Jeruzalem. Ze hadden het Loofhuttenfeest gevierd en het werd steeds duidelijker hoe groot hun schuld was. Een algemene rouw en boete diende zich aan. De priester Ezra had het volk opgeroepen om de gemengde huwelijken te ontbinden, en nu voelde het volk zich gedrongen om al wie niet duidelijk kon bewijzen dat hij of zij van Joodse afkomst was, weg te sturen. De Heere, de God van Israël, was een heilig God.

De Levieten hadden zich op een podium opgesteld en lazen voor uit het wetboek van Mozes. Dit duurde drie uur. Het volk bleef staan en luisterde aandachtig. Daarna ging het volk over tot belijden van zonden. Iedere Israëliet werd door God gedrongen om zonden te belijden. Ook de collectieve schuld van het verleden werd beleden. Deze tijd van belijden van zonden duurde drie uur. Vanaf vers 5 lees je hoe de Levieten de schuld van de vaderen beleden. Van Genesis tot Kronieken namen ze de Bijbelboeken door en toonden Gods trouw. Nu stonden ze vanuit de ballingschap samen in Jeruzalem. Ze wilden zich als één volk aan God verbinden en trouw zijn aan Zijn woord. Het was tijd voor een nieuw begin.

Gebed
Vader in de hemel, ik wil me opnieuw aan U toevertrouwen. Toont U me de zonden die ik moet belijden? Ik wil dicht bij U zijn.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 1:5-7. God is licht. Mensen zijn in de duisternis. De zonde maakt het onmogelijk om in het licht te wandelen. Alleen wie gelooft in Jezus is in staat om in het licht te komen.  Het bloed van het Lam reinigt van zonde. Wie in het licht wandelt, kent de kracht van vergeving. Wie de kracht van vergeving kent, blijft dicht bij de Heere God en belijdt snel zijn of haar zonden. Want niet-beleden zonden staan het licht in de weg. Het is heerlijk wanneer je dit in elkaar herkent. Het licht van God bindt ons samen.  

Van kaft tot kaft
16 juni OT: Nehemia 7-8 NT: 2 Korinthe 5


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft

17 juni OT: Nehemia 9-11 NT: 2 Korinthe 6
18 juni OT: Nehemia 12-13 NT: 2 Korinthe 7

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wie in het licht wandelt, kent de kracht van vergeving. Wie de kracht van vergeving kent, blijft dicht bij de Heere God.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw