Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 25

Week 25: Wie mild uitdeelt ontvangt nog meer

Aan het einde van de tweede Korinthe brief gaf de apostel Paulus nog wat goede raad. Ook al riepen valse leraren hem op het matje heeft Paulus zich niet verdedigd. Hij riep hen op om het goede te doen. Dat is wat de Heere Jezus van al Zijn volgelingen verwacht: Zijn voorbeeld te volgen.  
           
Week 25: van 19 tot 23 juni 2017

Lees elke dag: 2 Korinthe 9:6
En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait zal ook zegenrijk oogsten.


Maandag 19 juni 2017 – Mild uitdelen, meer ontvangen
Lezen: 2 Korinthe 9:6-10

Paulus onderwees de gelovigen van Korinthe om giften te geven. In de gemeente van Korinthe suggereerden valse leraren dat Paulus het geld dat hij verzamelde, voor zichzelf gebruikte. In deze brief legt Paulus uit waarom het belangrijk is om mild te geven. Dit geldt voor elke gelovige, arm of rijk. Je bezit delen met broeders en zusters doe je niet morrend, maar blijmoedig. Het is een voorrecht om dit in het Koninkrijk van God te doen. Het is bovendien een gepaste manier om dankbaarheid te tonen omwille van het mooiste geschenk dat God gaf: Zijn Zoon Jezus.

Het Nieuwe Testament vermeldt niet hoeveel of welk percentage van ons bezit we moeten weggeven.  Paulus stelt voor om het bedrag waaraan je denkt, rijkelijk en uit vrije wil te geven. Zoals Jezus leerde geef je dan niet wat er overblijft. Net als de arme weduwe ben je bereid om alles weg te geven (Lukas 21:1-4). De manier waarop je je giften geeft, toont je liefde voor de Heere Jezus. De rijkdom die God geeft is niet bedoeld om voor jezelf te houden. Zoals de landman een rijke oogst binnenhaalt omdat hij mild gezaaid heeft, zo beloont de Heere God ieder die zijn bezit met zijn broeders en zusters deelt, met meer.

Gebed
Vader in de hemel, U hebt Uw grootste rijkdom met ons gedeeld toen U Uw Zoon aan de wereld gaf. Wilt U me helpen om het bezit dat U me hebt toevertrouwd, met broeders en zusters te delen?

Dagsluiting
Lees Psalm 112. Deze psalm begint met: Halleluja! Dit betekent: laten we Jahweh, de HEERE, loven! Deze psalm geeft een beschrijving van een man die met God wandelt. Eén van de kenmerken van zijn leven is dat hij mild geeft aan de armen. Hij ontfermt zich over hen die het moeilijk hebben. Hij leent uit en leeft volgens de wetten van God. Hij neemt het Woord van God, leest het en bewaart het in zijn hart. Zijn vertrouwen op de Heere God maakt dat hij standvastig is. Hij vertrouwt niet op zichzelf maar kent zijn God.

Van kaft tot kaft         
19 juni OT: Esther 1-2 NT: 2 Korinthe 8


Dinsdag 20 juni 2017 – Gebed geeft oplossing
Lezen: Esther 5:1-10

Esther was koningin van het wereldrijk Perzië geworden. De koning had, op advies van Haman, het bevel gegeven om overal in het land de Joden uit te roeien. Esther kon als koningin hier niets aan doen. Alle wetten die de koning van Perzië maakte waren overal en voor iedereen bindend. Enkel de Heere God kon deze situatie veranderen. Koningin Esther vroeg de Joden om samen met haar te vasten. Ook al was ze koningin, ze kon niet ongevraagd bij de koning komen. Ze riskeerde haar leven. De derde dag ging ze naar de koning. De koning was haar goedgezind en ze mocht binnenkomen. Ze had de eerste hindernis genomen.

Verder moest ze voorzichtig te werk gaan. Indien ze Haman onmiddellijk beschuldigde liep ze het gevaar ook de koning te beschuldigen van moord op haar volk. Ze wilde tijd winnen. Ze nodigde de koning samen met Haman uit voor een diner. Intussen zweeg ze over haar verzoek. De koning vond alles wat Esther deed goed. Hij vertrouwde haar en was bereid om alles te geven wat ze wilde. Intussen bleef Esther God smeken om in te grijpen en Hij verhoorde haar gebed. In de nacht voor het diner liet de Heere God aan de koning zien dat hij Mordechai, de oom van Esther, moest verhogen. God greep in en Haman, de vijand van de Joden, werd gestraft.

Gebed
Lieve Vader, wat een voorbeeld mag ik zien in het leven van Esther! Leert U me om te bidden en te wachten?
 
Dagsluiting
Lees Jesaja 30:18-22. De Heere God heeft tijd. God geeft alles wat je nodig hebt ook wanneer de omstandigheden je onder druk zetten. Hij hoort je roepen en zal je antwoorden. God geeft wijsheid en inzicht op het moment dat je dit nodig hebt. Hij toont je de weg die je moet gaan. Je bent zalig terwijl je wacht op Hem!
 
Van kaft tot kaft
20 juni OT: Esther 3-4 NT: 2 Korinthe 9

 

Woensdag 21 juni 2017 – Roemen in lijden
Lezen: 2 Korinthe 11: 22-30

Waarom zou de grote apostel Paulus spreken als een waanzinnige? In dit hoofdstuk maakt Paulus duidelijk waarom de gemeente van Korinthe op haar hoede moest zijn voor valse leraren. Dit waren Joden die religieuze ervaringen benadrukten. Ze ondermijnden het gezag van Paulus. Paulus toonde aan dat deze leraren een andere Jezus en een ander Evangelie brachten. Ze misleidden de gemeente. Om zichzelf te verdedigen zat er voor Paulus niets anders op dan te roemen op ‘zijn bediening’. Dit was niet zijn gewoonte. Indien hij al te roemen had, wilde hij de aandacht niet op zichzelf vestigen, maar op Christus.

Daarom verklaarde hij zichzelf gek. Hij wilde niet zelf in het middelpunt staan, dit in tegenstelling tot zijn tegenstanders. Hij wilde wel roemen, maar dan in het lijden. Het Evangelie had hem veel vervolging opgeleverd. Hij wilde spreken over de moeilijkheden, de ontgoochelingen, de mensen die hem tegenwerkten om zo de kracht van Christus in zijn leven te benadrukken. Eeuwen later is de boodschap van Paulus niet veranderd. Ook vandaag komen valse leraren onze gemeenten binnen. Ze onderwijzen wat mensen graag horen. Het is onze taak om hun onderwijs af te wegen tegenover het Woord van God.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U steeds leert om te veranderen naar het beeld van Christus.

Dagsluiting
Lees Galaten 1:10-17. Paulus benadrukte meer dan eens dat het de Heere Jezus was Die hem had aangesteld om apostel van de heidenen te zijn. God had hem voor deze taak afgezonderd van voor zijn geboorte. God had hem geroepen en Paulus had deze roeping niet zelf verdient. Integendeel. Er was niemand die zo de gemeente van God vervolgd had als hij. Wat werkelijk onmogelijk lijkt in de ogen van mensen, bewerkt God. Het is Gods uitzonderlijke goedheid die maakt dat ook jij zorgvuldig bent uitgezocht om de liefde van Jezus Christus in je leven te weerspiegelen. Dank God om zo’n groot cadeau!

Van kaft tot kaft
21 juni OT: Esther 5-6 NT: 2 Korinthe 10


Donderdag 22 juni 2017 – Het Purimfeest
Lezen: Esther 9:23-32

Haman, de vijand van de Joden, had het plan bedacht om overal in het Perzische Rijk de Joden uit te roeien. Door het lot, het ‘pur’, te werpen had hij de dag bepaald waarop dit moest gebeuren. Omdat het een bevel van de koning was kon dit niet veranderd worden. Toen Mordechai verhoogd werd, heeft hij een plan bedacht om dit eerste plan te vernietigen. De koning gaf een tweede bevel zodat het plan van Haman vernietigd werd. Overal in het Rijk kregen de Joden van de koning de toestemming om zich te verdedigen. Op die manier konden ze hun tegenstanders in hun macht krijgen. Omwille van wat er aan het hof van de koning was gebeurd, was het Joodse volk opeens overal geliefd.

Het Purimfeest werd voor het eerst gevierd toen koningin Esther leefde. Het is een eerbetoon aan de God van de hemel, die de benauwdheid van Zijn volk heeft gezien en hun hulpgeroep heeft gehoord. Op een wonderbaarlijke manier greep Hij in en gebruikte koningin Esther en haar oom Mordechai om Zijn volk voor uitroeiing te beschermen. Net zoals andere feesten was het belangrijk dat dit feest gevierd werd van geslacht op geslacht. Deze Joodse traditie werd opgeschreven in de kronieken van het grote Perzische rijk. 
 
Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U Uw volk voor uitroeiing hebt beschermd. Uw plannen zijn altijd hoger dan de plannen van mensen. U had immers aan mensen de Verlosser beloofd. Ik ben zo dankbaar voor de Heere Jezus, en voor Uw ingrijpen in de Joodse geschiedenis toen het Joodse volk nog in ballingschap was. U bent de Machtige Heerser van hemel en aarde!

Dagsluiting
Lees Psalm 22:1-6. Dit is een lied dat David schreef terwijl hij door vijanden werd vervolgd. Hij is meermaals bijna omgebracht. Toch wist hij dat God een bijzonder plan met hem had. Het maakte voor David niet veel uit of hij in leven bleef of niet. Hij wist dat zijn leven in de handen van God lag. God stond aan het begin van zijn bestaan, en ook aan het einde. Toch heeft hij zich dikwijls afgevraagd: “Waarom Heere?” Te midden van al het tumult was er een loflied in zijn hart: “U bent heilig!”  Dit is een prachtige combinatie van moeite en het besef van de soevereiniteit van God. Hij waakt over je. Herken je dit?

Van kaft tot kaft
22 juni OT: Esther 7-8 NT: 2 Korinthe 11


Vrijdag 23 juni 2017 – Doe het goede
Lezen: 2 Korinthe 13:1-9

In de gemeente van Korinthe waren er mensen die gezondigd hadden. In plaats van zich te bekeren, leefden ze verder in onreinheid, hoererij en losbandigheid. Paulus vermaande hen. Hij had hiertoe de bevoegdheid als gemeentestichter en apostel. Maar niet iedereen was het hiermee eens. Er waren valse leraren in de gemeente, die het gezag van Paulus betwijfelden. Ze opperden: “Paulus, indien je apostel van Christus bent, bewijs dat dan!” Dit heeft Paulus verdriet gedaan. Paulus wilde zich niet met veel woorden verdedigen. In plaats van te argumenteren, wilde hij zoals Jezus zijn.

De kruisdood van Christus is voor velen een hindernis geweest om tot geloof te komen. Wie wilt er nu een leider volgen die samen met misdadigers de dood vond? Maar Zijn zwakheid heeft na de dood tot kracht geleid. Wie van zichzelf zegt dat hij christen is, leeft in dezelfde zwakheid van Christus. Een christen beveelt zichzelf niet aan, maar weet dat de kracht in zwakheid ligt. Paulus was zich bewust van de minachting van sommigen in de gemeente van Korinthe, maar hij vond dit geen probleem. Hij riep ook hen op om het goede te doen en de waarheid lief te hebben.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat ik mag weten en zeker zijn dat U in mij leeft. Dank U dat U me helpt om het goede te zoeken en de waarheid lief te hebben.

Dagsluiting
Lees Psalm 37:3-6. Deze Psalm spreekt over de goedheid van God. Al wie Hem gelooft en zichzelf aan Hem toevertrouwt, wijst Hij de weg om het goede te doen. Ook wanneer je leven niet loopt zoals je zou willen, is Hij nabij. Hij zal de weg die je gaat zegenen. Hij geeft je Zijn vreugde. Hij zorgt voor je.

Van kaft tot kaft
23 juni OT: Esther 9-10 NT: 2 Korinthe 12


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
24 juni OT: Job 1-2 NT: 2 Korinthe 13
25 juni OT: Job 3-4 NT: Lukas 1:1-17

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Ook vandaag komen valse leraren onze gemeenten binnen. Ze onderwijzen wat mensen graag horen. Het is onze taak om hun onderwijs af te wegen tegenover het Woord van God.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw