Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 26

Week 26: God verhoort wie tot Hem roept

Jobs vrienden beoordeelden hem naar wat ze zagen: het ging niet goed met Job. Ze dachten dat God hem had verlaten. Job wilde zich vernederen. Hij wist dat God hem hoorde. Wanneer alles in je leven tegenzit, blijft God trouw. God heeft de Redder van mensen naar de wereld gestuurd. Toen Hij geboren werd, zagen herders het feest in de hemel. Toen Hij gedoopt was, rustte de Heilige Geest op Hem en uit de hemel klonk een stem: “U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!”
           
Week 26: van 26 t/m 30 juni 2017

Lees elke dag: Lukas 3:21-22
En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen.


Maandag 26 juni 2017 – God weeft een plan
Lezen: Job 7:1-6Job had reden om bitter te zijn. In het eerste hoofdstuk van het boek Job lezen we hoe hij van de ene dag op de andere alles verliest. Zijn bezit en zijn kinderen werden hem afgenomen. Hij werd ziek. Hij wist niet dat de vijand van God, de satan, toestemming had gekregen om al deze rampen over zijn leven te brengen. Job worstelde met God. In deze verzen beschrijft Job hoe hij al deze moeilijkheden heeft ervaren. Hij is eerlijk geweest.

We weten niet hoelang Job ziek was. Wel dat hij maanden van doelloosheid heeft ervaren. Voor een ondernemend man als Job is dit moeilijk geweest. Hij werd letterlijk stilgezet. Gedaan met zijn winstgevend bedrijf. Zijn ziekte bracht slapeloosheid mee. Job had geen hoop meer. Een wever kent het patroon van het kleed dat hij weeft. Job zag geen patroon in het kleed van zijn leven. Geen draad klopte meer. In zijn ervaring van het lijden begreep Job het plan van God niet meer. Dit is voor ons een les van troost. Wanneer lijden komt, zijn er vele vragen. Maar uit het leven van Job weten we: het patroon dat God zorgvuldig in onze levens weeft, zal op een dag tevoorschijn komen.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat ik mag weten: U vergist Zich nooit. Helpt U me om geduldig te zijn?

Dagsluiting
Lees Romeinen 8:31-39. Net zoals in Jobs leven gebeuren er in ons leven vele dingen die ons stilzetten. Moeilijkheden doen nadenken. We zijn teleurgesteld of twijfelen. Iemand die Jezus kent is niet hopeloos. Ook al zit dat alles tegen, Jezus bidt en pleit voor ons. Hij laat nooit alleen. We weten dat omdat Hij het ons heeft beloofd en Hij komt altijd Zijn beloften na! Niets kan ons scheiden van Zijn liefde.

Van kaft tot kaft         
26 juni OT: Job 5-6 NT: Lukas 1:18-38


Dinsdag 27 juni 2017 – Eer zij aan God
Lezen: Lukas 2:8-16

De nacht dat Jezus werd geboren, bleef de heerlijkheid van God niet verborgen. In de hemelen was er grote opwinding. God zond Zijn engel uit om de geboorte van Zijn Zoon aan te kondigen. Dat was Zijn taak, als Vader. Zijn blijdschap was overweldigend groot. De engel noemde de aankondiging terecht: grote blijdschap. In het Grieks staat: het Evangelie.

Voor het volk Israël betekende dit Evangelie dat de langverwachte Zoon van David, voorzegt door de profeten, was geboren. De engel noemde deze Zoon met drie titels die het reddingswerk en de hoge positie van Jezus benadrukken. Hij is de Zaligmaker. Voor het eerst in de geschiedenis waren mensen bevrijd van schuld en zonde. Hij is de Christus, in het Hebreeuws, de Messias, de Gezalfde. Deze titel wijst naar de Koninklijke positie van dit bijzondere Kind. Heer is de titel van een Heerser, een Bestuurder. Dit Kind Jezus was voorbestemd om in de hoogste hemel te zitten aan de rechterhand van de Allerhoogste God, Zijn Vader. Daar was Hem een plaats gegeven die Hij op een vastgelegd ogenblik in de geschiedenis zou innemen om bevrijding uit te delen aan mensen. Zalig is ieder die Hem kent!

Gebed
Vader in de hemel, U hebt Uw Zoon aan de wereld gegeven. Hoezeer hebt U mensen lief! Dank U voor Jezus, mijn Zaligmaker, de Christus en mijn Heer!

Dagsluiting
Lees Handelingen 2:32-36. Petrus verkondigde op Pinksterdag de opgestane Christus. Nadat Jezus opstond uit de dood en opgevaren is naar de Vader, heeft Hij Zich neergezet op de hoogste Troon. Vanaf die hoge plaats zendt Hij de Heilige Geest om ons bij te staan voor de taak die God aan Zijn kinderen heeft gegeven. Vanaf de Pinksterdag tot op vandaag mogen wij als kinderen van God zeker zijn dat elk gebed dat we bidden wordt gehoord en zorgvuldig wordt beantwoord. Wat een zekerheid, wat een troost!

Van kaft tot kaft
27 juni OT: Job 7-8 NT: Lukas 1:39-80


Woensdag 28 juni 2017 – God verhoort wie tot Hem roept
Lezen: Job 12:1-5

De drie vrienden van Job kwamen om hem te troosten. Maar in plaats van hem te bemoedigen beschuldigden ze hem. Ze gingen ervan uit dat Job wel ernstig gezondigd had, omdat hij alles kwijt was geraakt en hij ernstig ziek was geworden. Job verdedigde zich. Zijn vrienden hadden makkelijk praten. Hun ging alles goed. Ze legden Job een hard oordeel op. Wanneer iemand doorheen een moeilijke tijd gaat, moeten we dit voorzichtig beoordelen. Wie verdrukt wordt heeft bemoediging nodig, geen afwijzing. 

Job heeft aan den lijve ondervonden dat zijn vrienden hem belachelijk maakten. Dat was pijnlijk. Ze vertelden dat het niet goed met hem ging. Enkel Job wist dat dit niet zo was. Hij droeg geen schuld. De vrienden van Job zagen alleen wat er aan de buitenkant met Job gebeurde. De vrienden dachten: “Het gaat niet goed met Job; kijk maar hoe God hem verdrukt.” En dus minachtten ze Job. Maar Job leerde het volgende: “Ik word belachelijk gemaakt door mijn vrienden. Maar ik roep tot God, en Hij zal me verhoren.” Om in verdrukking staande te blijven, geeft God je kracht. Dat was zo voor Job; dat bemoedigt ook ons. Of zoals Job sprak: “Bij God is wijsheid en macht; Hij heeft raad en inzicht (Job 12:13).”

Gebed
Lieve Vader in de hemel, U verandert nooit. Dank U dat ik mag weten, wanneer het niet goed met me gaat, U dicht bij me wilt zijn. U houdt van me, ook wanneer ik dat niet voel. U bent goed. U bent mijn God.

Dagsluiting
Lees Jesaja 57:14-21. Wanneer er ziekte en lijden over ons leven komen, lijkt dat niet te kloppen met de zegeningen waarover we in de Bijbel lezen. We hebben een God die alle rijkdom van de hemel en de aarde beheerst, waarom verliezen broeders en zusters dan hun baan en waarom worden we ziek? Hoe moeten we de tegenslagen zien? Een kort antwoord zou ongepast zijn. Wat we wel weten is dat moeite en pijn ons hart zacht maakt. God wil dicht bij ons zijn, altijd en overal. Hij wil onze geest en ons hart vullen met Zijn leven.

Van kaft tot kaft
28 juni OT: Job 9-10 NT: Lukas 2:1-21


Donderdag 29 juni 2017 – Johannes de Doper
Lezen: Lukas 3:15-22

Johannes de Doper heeft de Heere Jezus aangekondigd. Hij riep mensen op om zich te bekeren. Iedereen verwachtte dat de Messias, de Verlosser van Israël, spoedig zou komen. Als voorbereiding van Zijn komst riep Johannes de woorden van de profeet Jesaja: “Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht (Jesaja 40:3).” Johannes sprak vaak over vergeving van zonden. Mensen moesten zich voorbereiden op een radicale verandering van hun leven. Toen velen dachten dat Johannes de Christus kon zijn, heeft hij dat terecht ontkend. Hij kondigde Jezus aan, Hij Die doopt met de Heilige Geest en met vuur.

Deze twee dopen, met de Heilige Geest en met vuur, zijn verbonden met Jezus’ eerste en tweede komst. Nadat de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, heeft Hij de Heilige Geest gezonden. Dit werk gaat nog steeds door. Wie gelooft in de Zoon van God en vergeving van zonden ontvangt, ontvangt de Heilige Geest. Als gevolg zijn de gelovigen kinderen van God geworden en krijgen ze een plaats in het gezin van God. Wanneer Jezus voor de tweede keer naar de aarde komt, komt Hij met een vuur van oordeel. Alles wat mensen deden uit liefde voor de Heere Jezus, zal standhouden. Het is zoals bij de oogst: de graankorrels worden vermaalt tot bloem. Het kaf dient nergens voor. Het wordt verbrand.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me in Uw gezin hebt geplaatst. Leert U me om de stem van Uw Geest steeds beter te horen? U leert me in Uw Woord om te zijn zoals U bent.

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 12:12-20. Vanmorgen lazen we hoe Johannes de Doper de Heere Jezus heeft aangekondigd: Hij Die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Paulus heeft in de eerste Korinthe brief deze doop met de Heilige Geest toegelicht. De Heilige Geest brengt mensen samen in de gemeente van Jezus Christus. Deze groep van mensen leeft samen als een mooi geheel. Het is God Die dit bewerkt. Mensen zijn zeer verschillend. Meestal valt een groep van mensen uit elkaar wanneer er geen gemeenschappelijke interesse is. Maar een organisatie waar de Heilige Geest in beweegt, blijft als één lichaam samen. Dit bewerkt God. Dank Hem voor Zijn Geest!

Van kaft tot kaft
29 juni OT: Job 11-12  NT: Lukas 2:22-52


Vrijdag 30 juni 2017 – Job, een man van smarten
Lezen: Job 16:15-22

Job zag zelf ook hoe erg het met hem gesteld was. Als hij maar wist wat de oorzaak van zijn lijden was, dan zocht hij er een oplossing voor. Maar nu kon hij niets anders dan alle rampen over zijn leven laten komen. Het had geen enkele zin om te doen alsof er niets aan de hand was. Dat had hij nooit gedaan. Hij was bereid om zijn lijden te dragen en zich te vernederen onder de machtige hand van God (1 Petrus 5:6). Job trok zijn rouwkleed aan. Hij wist dat hij het lang zou dragen. Hij heeft het op zijn huid genaaid. Een hoorn is een teken van waardigheid. Zoals een os of een ram fier de horens opricht, zo wordt in het Oude Testament de waardigheid van een man beschreven. Maar van Job is alle eer geweken. Hij heeft zijn hoorn in het stof gelegd.

De beschuldiging van Elifaz was niet niets. Hij verweet Job een huichelachtig leven, dat er bloed aan zijn handen kleefde. Hij verweet Job dat hij zich niet wilde bekeren, en dat hij zijn schuld niet wilde belijden. Job hield vast aan zijn onschuld en was bereid om de smalle weg te gaan. Job was zoals de Heere Jezus, de Man van smarten (Jesaja 53:3).

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat U helpt om oprecht met U te leven. Dank U Jezus, want U bent mijn Getuige Die voor me bidt en pleit.

Dagsluiting
Lees Jesaja 53:3-6. Vanmorgen lazen we een paar verzen uit het boek Job. Het lijden dat over het leven van Job kwam, was onbegrijpelijk. De ernst van zijn ziekte deed zijn vrienden grote zonden vermoeden. Maar Job was onschuldig. Hij leed onder de beschuldigingen. Zijn houding en zijn oprecht zoeken naar God doen denken aan de Heere Jezus, de Man van smarten. Wie Hem volgt put kracht uit Zijn lijden.

Van kaft tot kaft
30 juni OT: Job 13-14 NT: Lukas 3


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
1 juli OT: Job 15-16 NT: Lukas 4:1-30
2 juli OT: Job 17-18 NT: Lukas 4:31-44

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Johannes sprak vaak over vergeving van zonden. Mensen moesten zich voorbereiden op een radicale verandering van hun leven.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw