Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 27

Week 27: Doe het goede

Wie Jezus volgt doet het goede. Jezus heeft de geboden van het Oude Testament tijdens Zijn leven onderwezen. Af en toe heeft Hij ze samengevat. Deze week lezen we in het Lukas Evangelie een ‘gouden regel’: zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Dat is liefde. De liefde van God geeft en verwacht niets terug.

Week 27: van 3 t/m 7 juli 2017
           
Lees elke dag: Lukas 6:31
En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.


Maandag 3 juli 2017 – Gelovige vrienden
Lezen: Lukas 5:17-26

Wij zijn aan het begin van het openbaar leven van de Heere Jezus. Overal waar Hij kwam gaf Hij onderwijs over het Koninkrijk van God. Hij leerde, net zoals Johannes de Doper, bekering van zonden.  Jezus deed vele wonderen. Lukas schreef: “En er was kracht van de Heere om hen te genezen.” Waar Jezus werkte, was Zijn Geest aan het werk. Dit verhaal laat zien wat er gebeurde. De verlamde man kon niet tot bij Jezus komen. Zijn vrienden kenden Jezus. Zij hadden Zijn onderwijs gehoord. Ze geloofden elk woord dat Hij sprak. De hoop op vergeving van zonden had hen veranderd. Gedreven door die nieuwe passie voor God, brachten ze hun vriend bij Jezus.
           
Merkwaardig hoe Lukas de gebeurtenis beschreef. Jezus zag het geloof van de vrienden en sprak tot de verlamde man. Jezus sprak met hem niet over genezing, maar over vergeving van zonden. Jezus gaf onderwijs. Hij sprak over vergeving van zonden…en er was kracht om te genezen. Het woord van God dat gepredikt wordt, is als een zaadje dat goede aarde vindt in het hart van degene die gelooft. Het ontkiemt en groeit. De Heilige Geest bewerkt de groei. Er komt kracht vrij voor ieder die gelooft, en dan volgt genezing. Jezus zag het geloof van de vrienden. Hun geloof had de lamme bereikt. Aan de voeten van de Heere Jezus vond hij vergeving en werd genezen.

Gebed
Dank U Heere Jezus voor Wie U bent. U bent voor eeuwig Dezelfde. U redt, vergeeft en geneest!

Dagsluiting
Lees Mattheüs 13:1-9. Jezus vergeleek de woorden die Hij sprak met zaad dat de boer op het veld zaait. Enkel het zaad dat in de goede aarde valt, komt op en geeft veel vrucht. Wanneer wij de woorden die wij in de Bijbel lezen onthouden en toepassen, zullen we veranderen. Het is goed om te luisteren naar de woorden die God spreekt.

Van kaft tot kaft         
3 juli OT: Job 19-20 NT: Lukas 5:1-16


Dinsdag 4 juli 2017 – God is de Almachtige
Lezen: Job 23:10-17

Job zocht God. Hij wist dat God, ondanks het lijden, rechtvaardig is. Job verdedigde zich niet tegenover Elifaz. Het was hem niet te doen om gelijk te halen; hij wilde begrijpen waarom God Zich voor hem verborgen hield. Job vroeg niet om genezing of het einde van zijn lijden. Hij verlangde naar veiligheid: hij wilde net zoals vroeger God van dichtbij ervaren.

Herhaaldelijk heeft Job zijn hart onderzocht. Hij vroeg zich af wanneer hij had gezondigd. Hij deed dit niet in een hoogmoedige houding. Hij had geleefd naar de geboden van God. Job wist dat God het lijden gebruikte om hem te louteren, zoals men goud zuivert door het vuur. Maar God had Zich tegen Job gekeerd. Job erkende de almacht van God, hij vernederde zich onder Zijn machtige hand. Job was doodsbang. Hoewel hij God kende en Hem liefhad, was hij bang voor de heiligheid van God. Het was niet de duisternis van de zonde, of de donkerheid van de omstandigheden waar Job bang voor was. In zijn lijden kwam Job voor de troon van God, met zijn boosheid, met zijn angsten, in ontzag voor de Almachtige.   

Gebed
Vader in de hemel, U bent heilig en almachtig. Wilt U me leren om dit steeds voor ogen te houden, ondanks de moeite die ik ervaar?

Dagsluiting
Lees Spreuken 16:3,9. Een mens maakt voortdurend keuzes: Hoe laat sta je op? Wanneer ga je lunchen? Wat zal je studeren? Welke job kies je? Waar zal je wonen? De schrijver van het boek Spreuken geeft een goed advies: bespreek je keuzes eerst met God. We hebben de indruk dat we zelf bepalen wat er in ons leven gebeurt. Natuurlijk maken we zelf de keuzes, maar God bestuurt elke voetstap. Hij is Almachtig!
 
Van kaft tot kaft
4 juli OT: Job 21-22 NT: Lukas 5:17-39


Woensdag 5 juli 2017 – Doe goed
Lezen: Lukas 6:27-36

Jezus onderwees de discipelen in de goddelijke liefde. Het liefhebben van een vijand vraagt bovennatuurlijke kracht. Dit is de liefde die God de gelovige geeft bij de wedergeboorte. Deze goddelijke liefde ontvang je door de Heilige Geest. De wereld slaat hard terug en vergeldt kwaad met kwaad. Iemand die bij onrecht reageert met vriendelijkheid en geduld, wordt niet begrepen. Niemand kan vijanden liefhebben in eigen kracht. Wie Jezus Christus kent als Verlosser en Heer van zijn leven, heeft de sleutel gevonden om lief te hebben zoals God van mensen houdt. Deze liefde gaat verder dan menselijke liefde.

Iedereen houdt van vrienden. Daar kijkt niemand van op. Mensen lenen uit om terug te ontvangen. De bank leent geld uit en hoopt dit kapitaal met intrest terug te krijgen. Daarvoor is geen goddelijke liefde nodig. Maar vijanden liefhebben, hen goed doen en uitlenen om weg te geven, laat zien dat we kinderen van onze Vader zijn. Het Koninkrijk van God keert je leven binnenste buiten. God toont telkens weer Zijn liefde die vergeeft. Hij is goed voor iedereen. Terwijl je Zijn voorbeeld volgt, geeft Hij het loon.

Gebed
Heere Jezus, toen U stierf aan het kruis hebt U het grootste bewijs gegeven dat U van mensen houdt. Ik was vijand toen U stierf voor mij. Dank U voor Uw offer.

Dagsluiting
Lees 2 Petrus 1:3-4. Vanmorgen lazen we dat de liefde van God kracht geeft om vijanden lief te hebben. Deze goddelijke kracht is in onze harten uitgestort toen we de Heere Jezus hebben aangenomen als onze Heere en Redder. Hij heeft ons van de schuldlast van zonden bevrijd. Wie Hem heeft aangenomen heeft de kracht van goddelijke liefde ontvangen om kind van God te zijn. Daarom kunnen we wegvluchten van de begeerte van de wereld om dicht bij Jezus te zijn, terwijl we vasthouden aan Zijn beloften.

Van kaft tot kaft
5 juli OT: Job 23-24 NT: Lukas 6:1-23


Donderdag 6 juli 2017 – Wijsheid
Lezen: Job 28:20-28

Hoofdstuk 28 van het boek Job is bekend om het laatste vers: “Maar tegen de mens heeft Hij (God) gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.” Dit vers geeft antwoord op de vraag: waar komt wijsheid vandaan? De vrienden van Job waren overtuigd van de schuld van Job. Job hield vast aan zijn onschuld, en zocht naar wijsheid. Mensen zochten edelstenen diep in de rotsen, maar de plaats waar wijsheid werd gevonden, bleef verborgen. Enkel God kent de waarde van wijsheid en alleen Hij kan wijsheid geven. Er is geen wijsheid buiten God. 

Wijsheid kan men vinden wanneer men God erkent als Schepper. God staat aan het begin van alle dingen. Wijsheid en schepping zijn nauw met elkaar verbonden. Het doet denken aan de Persoon van de Heere Jezus, Die bij de schepping betrokken was (zie Kolossenzen 1:16-17). Met dit loflied op de wijsheid reageerde Job op zijn vrienden. Ze hadden hem onfatsoenlijk behandeld. Zij hielden geen rekening met de wijsheid van God, en evenmin begrepen ze de vreze des Heeren. Van dit hoofdstuk leren we om ons te onderwerpen aan God. Soms begrijpen we Hem niet. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij vergist Zich niet.

Gebed
Heere Jezus, U bent wijsheid. U bent Schepper. Door Uw Geest openbaart U hoe ik vreze des Heeren vind. Dank U daarvoor.

Dagsluiting
Lees Johannes 1:1-14. De Heere Jezus was aanwezig bij de schepping. Johannes heeft dit op een bijzondere manier verwoord. Het begin van zijn Evangelie doet denken aan de eerste woorden van het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel: In het begin schiep God de hemel en de aarde. Johannes heeft dit bewust gedaan. De God van Israël is de Schepper van hemel en aarde. Zijn Zoon, Jezus Christus, is naar de aarde gekomen om niet alleen het Joodse volk, maar iedereen die in Hem gelooft, bij Zijn Vader te brengen. Wie in Hem gelooft, leeft tot in eeuwigheid met Hem.

Van kaft tot kaft
6 juli OT: Job 25-26 NT: Lukas 6:24-38


Vrijdag 7 juli 2017 – De jongen van Naïn
Lezen: Lukas 7:11-17

Jezus vertrok uit Kafarnaüm. Vergezeld van vele discipelen liep Hij naar Naïn, een kleine stad in de buurt. Naarmate ze verder gingen sloten zich meerdere mensen bij hen aan. Bij de stadspoort van Naïn kwam net een menigte van mensen naar buiten. Ze volgden een weduwe die haar zoon buiten de stad wilde begraven. Jezus zag haar verdriet. In plaats van de rouwstoet te laten passeren, liep Hij naar de weduwe en sprak haar aan. Deze vrouw was ten einde raad. Ze was niet alleen haar man, nu ook haar enig kind verloren. Jezus zei: “Huil niet.”

Iedereen keek toe. Iedereen was stil. Toen Jezus de baar waarop de dode lag, aanraakte, werd de jongen levend. Jezus sprak hem aan en zei: “Sta op.” Iedereen kon zien hoe de jongen rechtop ging zitten, Jezus hem optilde en het kind aan zijn mama gaf. Het gebeurde allicht zeer snel. Mensen waren het ene moment in diep verdriet en vervolgens overweldigd door intense vreugde. Deze emotionele klap werkte op hen in en heeft de verwachting van de komende Messias aangewakkerd. Velen van hen dachten toen aan Elia, die een jongen tot leven bracht en hem aan zijn moeder teruggaf (1 Koningen 17:23). Zij die toekeken dachten dat een groot Profeet was gekomen. En Jezus was de Messias.

Gebed
Heere Jezus, U bent de Messias, de Zoon van de levende God. U sprak en gaf leven aan de dode. U spreekt en wekt leven in mijn hart.

Dagsluiting
Lees Lukas 7:18-23. Nadat Johannes de Doper in de gevangenis terechtkwam, volgden een aantal van zijn discipelen de Heere Jezus. Ze hadden net gezien hoe de jongen van Naïn uit de dood was opgestaan. Johannes stuurde zijn discipelen naar Jezus met de vraag of Hij de Messias was. Het antwoord van Jezus kwam uit de profeet Jesaja, woorden die Johannes de Doper goed kende. Op deze manier bevestigde de Heere Jezus dat Hij de Messias was. Zalig is ieder die in Hem gelooft!

Van kaft tot kaft
7 juli OT: Job 27-28 NT: Lukas 6:39-49


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
8 juli OT: Job 29-30 NT: Lukas 7:1-17
9 juli OT: Job 31-32 NT: Lukas 7:18-23

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Niemand kan vijanden liefhebben in eigen kracht.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw