Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 28

Week 28: Wie is als God?

Deze week lezen we in de laatste hoofdstukken van het boek Job. De jonge Elihu spreekt woorden van wijsheid en bereidt Job voor, want God zal tot hem spreken. Job schrikt en is doodsbenauwd. Hij ziet nu dat zijn hoogmoedige houding niet helpt om antwoorden te vinden. In eerbied buigt hij neer.
           
Week 28: van 10 tot en met 14 juli 2017

Lees elke dag: Job 39:37
Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden?
Ik leg mijn hand op mijn mond.


Maandag 10 juli 2017 – Wie is als God?
Lezen: Job 36:16-23

De woorden van Job eindigen met hoofdstuk 31. Nu neemt Elihu het woord. Hij is jong en heeft tot het laatst gewacht met spreken. Hij is het niet eens met de drie vrienden van Job. En Job die vindt dat God hem uitleg moet geven, is te ver gegaan. Elihu raadt Job aan om voorzichtig te zijn. God heeft een plan met de rampen waarin Job terecht is gekomen. Het is hoog tijd dat Job dit plan gaat onderscheiden. Terwijl hij hem aanspoort om de aandacht te richten op de heerlijkheid van God als Schepper, bereidt Elihu Job voor op de woorden die de Heere God tot Job zal spreken.

Elihu vertelt Job dat God altijd omziet naar mensen die geduldig zijn in het lijden. God opent oren, Hij geeft blijdschap aan wie verdrukt wordt. Zo is God. Het probleem met Job is dat hij in zijn benauwdheden God in vraag stelt. Elihu waarschuwt Job. Opstandigheid leidt enkel tot meer onrust. En rust kun je niet afkopen met geld, onrust ontwijk je niet door weg te vluchten. De enige weg is de weg terug naar God. Hij is absolute Heerser over al wat leeft. Hij onderwijst het hart van mensen. Hij is altijd rechtvaardig omdat Hij de Rechtvaardige is. Er is niemand zoals Hij.
 
Gebed
Vader in de hemel, U bent mijn Vader. U bent de Almachtige, de Eeuwige, de Heilige, de Allerhoogste, de Rechtvaardige, de Ik Ben, de Voorziener, de Heer der Heerscharen, mijn Herder, de Heelmeester, …en nog zoveel meer!

Dagsluiting     
Lees Lukas 19:1-10. Zacheüs had voor de Joden het verkeerde beroep. Hij was een tollenaar. Hij inde belastingen van de Joden, en werkte voor de Romeinse overheid. Hij werkte voor de vijand van Israël. De priesters en Schriftgeleerden gingen niet om met tollenaars. Jezus doorbreekt alle barrières van mensen. Hij is gekomen om te zoeken wat verloren is. Ooit afgewezen? Jezus zoekt je en vindt je. Er staat geschreven: “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.”

Van kaft tot kaft         
10 juli OT: Job 27-28 NT: Lukas 6:39-49


Dinsdag 11 juli 2017 – Dienstbaar in het Koninkrijk
Lezen: Lukas 8:1-3

Jezus was voortdurend onderweg. Hij had een doel voor ogen en Zijn tijd was kort. Hij kreeg de opdracht om het Koninkrijk van God aan te kondigen. Daar wilde Hij dag en nacht mee bezig zijn. Hij deed dit op een zorgvuldige manier. Hij bleef nooit lang op één plaats. Hij trok de steden en dorpen rond, steeds uitziende hoe Zijn hemelse Vader Hem gebruikte om mensen te helpen. De discipelen gingen met Hem mee. De gelijkenissen die Jezus vertelde, de zieken die Hij genas en de bevrijdingen, Hij deed alles met eenzelfde doel: Hij kondigde Zijn Koninkrijk aan. Hij bereidde de discipelen voor om dit werk later verder te zetten.

Vele vrouwen vergezelden Jezus. Sommigen van hen waren gebonden geweest door boze geesten. Maar toen ze Jezus ontmoetten geloofden ze dat Hij de Messias was en Hij bevrijdde hen. Maria van Magdela was één van hen. Ze volgde Jezus, waar Hij heenging. Johanna was een welgestelde vrouw, ze volgde Jezus. Samen met Suzanna en vele andere vrouwen heeft ze de Zoon van God gediend met haar bezit. De Heere God zorgde ervoor dat Zijn Zoon, waar Hij ook ging, omringd werd door helpende handen. Zo gebruikt Hij ook ons om elkaar te dienen tot hetzelfde doel: het verkondigen van Zijn Koninkrijk.

Gebed
Hemelse Vader, dank U voor Uw Zoon. Dank U dat U Uw Koninkrijk verkondigt door mijn leven heen. Wilt U me helpen dat ik de weg bewandel die U voor me hebt bepaald?

Dagsluiting
Lees Galaten 5:18-26. Paulus houdt een pleidooi voor een leven met de Heilige Geest. Iemand die Jezus liefheeft merk je op. Zachtmoedige mensen zijn op anderen gericht. Ze laten anderen het eerst kiezen, en hebben veel geduld. Zijn zoals Jezus… je wilt het wel, maar het betekent dat je je hartstochten en begeerten voor dood achter je laat. Daar heb je Jezus voor nodig: dan beërf je Zijn Koninkrijk.

Van kaft tot kaft
11 juli OT: Job 35-36 NT: Lukas 7:36-50


Woensdag 12 juli 2017 – Ontmoeting met God
Lezen: Job 39:34-40:4

Na de woorden van Elihu kwam de Heere God tot Job. Hij sprak in de storm met oorverdovende stem: “Kijk Job, de pracht van de schepping toont Mijn majesteit en kracht.” Daarna sprak Hij opnieuw en gaf Job een onmogelijke opdracht: “Job, geef antwoord! Wij gaan een rechtszaak houden, want gij hebt Mij ter verantwoording geroepen!”

Job was verstomd. Hij durfde niet te antwoorden, en terecht. Wie was hij om de Heere God voor een rechtbank aan te klagen? Job kende God, hij had steeds met respect voor God geleefd. Hij had vragen gesteld en ja, was hierbij wat stoutmoedig geweest. Maar nu kwam de Heere God wel heel dichtbij. Job voelde zich overdonderd; deze confrontatie had hij niet verwacht. Hij had het natuurlijk niet zo bedoeld…Toen zijn vrienden met hem spraken had hij hen één voor één weerlegd. Hij was aan hen gelijk. Toen God sprak sloeg hij de hand voor de mond en hij zweeg.

Maar God was nog niet klaar met Job. Job vernederde zich, maar niet voldoende. God wilde verbrokenheid zien. Hij spoorde Job aan om sterk te zijn. Confrontatie met God verstomt de hoogmoed. God dwingt niemand tot bekering, maar wie Hij zoekt, ziet de heiligheid van God en buigt zich neer. Job heeft God ontmoet. Het veranderde zijn leven.

Gebed
Ontmoeting met U, mijn Vader, het is te groots voor woorden. Maar dankzij Uw Zoon, spreekt u tot mijn hart. Soms uit een storm, veel meer in een zachte stilte. Dank U, Heere Jezus, dank U wel.

Dagsluiting
Lees Spreuken 31:32. Vanmorgen lazen we hoe Job werd voorbereid om God te ontmoeten. God heeft de hoogmoed van zijn hart aangepakt. Job vernederde zich. Hij sloeg zijn hand voor zijn mond en zweeg. Ook de spreukendichter vermaant: “Wees op je hoede voor hoogmoed; let op wat je zegt indien je jezelf beter vindt dan iemand anders.”

Van kaft tot kaft
12 juli OT: Job 37-38 NT: Lukas 8:1-3


Donderdag 13 juli 2017 – Geloof tot redding
Lezen: Lukas 8:43-48

Jezus was met Zijn discipelen net terug in Kafarnaüm toen Jaïrus Hem zocht. Zijn dochter lag op sterven. Terwijl Jezus met hem meeging, kwam een vrouw die aan bloedvloeiing leed, achter Hem aan. Het was voor haar niet vanzelfsprekend om ongemerkt bij Jezus te komen. Ze liep helemaal gebogen en iedereen wist dat ze onrein was. In een massa mensen was ze in het gestommel minder zichtbaar. Ze durfde Jezus niet aan te spreken. Ze was een outcast in Israël. Maar ze geloofde Jezus’ verhalen over Zijn Vader en het Koninkrijk van de hemel. Ze had gehoord over de wonderen die Hij deed en geloofde dat Hij de Messias van Israël was.

Ze hoorde Jaïrus smeken om zijn dochter…en snel raakte ze de zoom van Jezus’ mantel aan. Onmiddellijk was ze genezen. Onmiddellijk! Jezus merkte dat kracht van genezing door Hem heen was gegaan. Zijn Vader had naar iemand omgezien en Hij wilde weten wie dit was. Iedereen moest dat weten! Toen Hij haar zag en haar verhaal hoorde begreep Jezus dat er meer was gebeurd met deze vrouw. Ze was niet alleen genezen, ze had Hem als Messias herkend. Ze was waarlijk een dochter van Abraham die geloofde in de Zoon van God. Dat geloof had haar niet alleen genezen, het had haar eeuwig leven gegeven.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me aanmoedigt om te getuigen van wat U in mijn leven doet. Dank U dat U dan zegent met vrede.

Dagsluiting
Lees Lukas 4:38-40. Op meerdere plaatsen in zijn evangelie benadrukte Lukas wat er gebeurde tijdens de wonderen van genezing. Van het ene moment op het andere konden mensen lopen, eten, praten, zien… wat ze voordien niet konden. Lukas heeft deze getuigenissen nauwkeurig opgeschreven. Zo vertelde Petrus hem hoe Jezus zijn schoonmoeder genas en hen nadien bediende. Dankzij Lukas zijn deze getuigenissen voor ons in de Bijbel bewaard. 

Van kaft tot kaft
13 juli OT: Job 39-40 NT: Lukas 8:4-25


Vrijdag 14 juli 2017 – Koning Jezus
Lezen: Psalm 2

Deze psalm spreekt over het komende Koninkrijk van de Messias. Koning David schreef deze psalm. In de tijd van koning David werden de koningen gezalfd. Telkens wanneer er een koning in de geslachtslijn van David in Jeruzalem werd gekroond, waren deze woorden van toepassing. De God van Israël nam op dat moment de koning aan als Zijn Zoon, en de koning beschouwde vanaf dat moment de Machtige van Israël zijn Vader. Deze woorden werden uitgesproken aan het begin van de plechtigheid waar de nieuwe koning werd gekroond. De koningen van Israël voerden hun oorlogen voor de God van Israël. Voor hen moest de Messias en Zijn Koninkrijk nog komen.

In het Nieuwe Testament was er een verwachting van de komende Messias. De Zoon van God, de Gezalfde zou een Koning zijn. Tijdens Zijn leven wilden sommigen Jezus tot koning maken, maar Hij trok Zich steeds terug (Johannes 6:15). Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Wanneer Hij terugkomt zal Zijn Koningschap duidelijk zijn. Ieder die Hem als Koning erkent, mag dan met Hem heersen. Het is nu, in dit leven, dat mensen de keuze maken om met of zonder God te leven. Zalig is ieder mens die bij Koning Jezus hoort.

Gebed
Heere Jezus, U bent de Koning van mijn hart!

Dagsluiting
Lees Psalm 110. Ook deze psalm is een koningspsalm. Beide psalmen (2 en 110) verwijzen naar het koningschap van Koning Jezus. Bijzonder aan psalm 110 is de beschrijving hoe de Heere Jezus Zich heeft neergezet aan de rechterhand van God. Dit is werkelijk gebeurd nadat de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel. Nu is de tijd dat de Heere God Zijn vijanden neerlegt aan de voeten van de Heere Jezus. Wanneer Jezus Koning van jouw leven is, overwint Hij ook jouw vijanden!

Van kaft tot kaft
14 juli OT: Job 41-42 NT: Lukas 8:26-56


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
15 juli  OT: Psalm 1-3 NT: Lukas 9:1-9
16 juli OT: Psalm 4-6 NT: Lukas 9:10-36

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer Jezus Koning van jouw leven is, overwint Hij ook jouw vijanden!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw