Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 29

Week 29: Eeuwige rijkdom

Wie voor God leeft, verzamelt geen schatten op aarde. Wie voor God leeft bouwt relaties. Van mensen houden levert een schat op die eeuwigheidswaarde heeft. Wie meebouwt aan het Koninkrijk van God maakt het Evangelie bekend, met woord en daad. Er zijn nog vele arbeiders in de oogst nodig en de oogsttijd wordt steeds korter. Wie heeft het hart van de hemelse Vader? Wie redt mee hen, die ten dode gegrepen zijn?
           
Week 29: van 17 t/m 21 juli 2014

Lees elke dag: Lukas 10:2-3
Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.


Maandag 17 juli 2017 – Lammeren onder de wolven
Lezen: Lukas 10:1-11

Toen Jezus rondging in de streken van Galilea zond Hij de twaalf apostelen uit om het Koninkrijk van God aan te kondigen (Lukas 9:1-6). Later ging Hij op weg naar Jeruzalem en stuurde Hij zeventig van zijn volgelingen voor Zich uit. Ze gingen twee aan twee. Hij gaf hen dezelfde instructies die Hij aan de twaalf apostelen had gegeven. Hij drukte hen op het hart om te bidden. Er waren meer helpers nodig. God zendt mensen uit. God weet wat nodig is. Hij roept en zendt.

Jezus zond Zijn discipelen naar vijandig gebied. Hij stuurde hen als lammeren onder wolven. Jezus leerde dat het Koninkrijk van God geen rijkdom bracht. Wie Hij zond liep gevaar, want wolven verslinden lammeren. Maar wie arm is en van weinig betekenis, wie God kent en Hem belijdt, mag anderen rijk maken. Wie Jezus zond bracht vrede. De discipelen genazen de zieken. Ze dreven demonen uit. Ze waren als schapen gezonden, maar ontvingen kracht van de Zoon van God om Zijn Koninkrijk bekend te maken. De discipelen van Jezus verkondigden Jezus van Nazareth als Messias van Israël. Wie Hem erkende vond het licht. De vrede van Christus was op hen. Wie niet luisterde, werd gerust gelaten. Het Koninkrijk van God was voor niemand verplicht.

Gebed
Heere Jezus, U hebt me gezonden om Uw Koninkrijk aan te kondigen. Leert U me om dit trouw te doen, bij elke gelegenheid die U me geeft?

Dagsluiting
Lees Romeinen 10:11-15. Wij weten dat er maar één Naam is in de hemel en op de aarde, waardoor mensen het eeuwige leven ontvangen: Jezus Christus, de Zoon van God. Paulus vraagt zich af hoe mensen van deze Naam weten, indien niemand hen vertelt Wie Jezus is. Daarom roept hij uit met de woorden van Jesaja: “Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! (Jesaja 52:7)” Heb je iemand vandaag over Jezus verteld?

Van kaft tot kaft         
17 juli OT: Psalm 7-9 NT: Lukas 9:37-62


Dinsdag 18 juli 2017 – Eeuwige woning
Lezen: Psalm 15

Deze psalm is een loflied. Het is een vraag met een antwoord. Wie mag bij de Heere God zijn? Welke persoon is zo rechtvaardig of heilig dat hij bij God mag wonen? Er is in de hemel maar één Persoon die dicht bij God mag zijn: Jezus, de Messias. Wie in Hem gelooft en vergeving van zonden heeft ontvangen, mag ook naderen tot God. Wie in Jezus gelooft is rechtvaardig verklaard. Dit geschenk geeft dat we met goede moed mogen naderen tot de Heilige God in de hemel. We komen bij onze hemelse Vader binnen op het gezag van Zijn Zoon, Jezus Christus. Wanneer je denkt aan de Heere God, de Allerhoogste, Die zit in de hoogste hemel, voel je je wat ongemakkelijk. De Heere Jezus helpt je om je er thuis te voelen. Je mag tot God naderen omdat je Jezus kent.

Wie Jezus liefheeft, heeft zijn naaste lief. Wie Jezus liefheeft doet leugen weg. Een volgeling van Jezus is oprecht van hart. Je leeft zoals je in je hart denkt en omgekeerd. Deze psalm zegt niet dat je enkel tot God mag naderen wanneer je zonder zonden bent. Wel spoort het de gelovige aan om te streven naar een leven dat op anderen is gericht. Wanneer je dicht bij God wil verblijven verlang je om op te trekken met mensen die het licht zoeken en met God leven. Dan volgt de belofte: wie zo wil leven, zal voor altijd standvastig zijn.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik in U voor eeuwig bij de Heere God mag zijn. U geeft me een hart dat de waarheid wil spreken. Dank U daarvoor.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 4:14-16. Wanneer iemand vroeger in Israël gezondigd had, moest hij volgens strikte regels een offer brengen. De zonden kwamen op het offerdier terecht en dit dier werd geslacht. De mens werd zo vrijgemaakt van de schuld die door de zonde op zijn leven was gelegd. Toen Jezus stierf aan het kruis heeft Hij de zonden van alle mensen op Zich genomen. Indien iemand dit gelooft, is hij of zij vrijgemaakt van de schuld van zonden. Wanneer de satan ons aanklaagt voor de troon van God zegt Jezus: “Deze persoon is vrijgesteld van schuld. Ik heb betaald.” Zo mogen we vrijmoedig naderen.

Van kaft tot kaft
18 juli  OT: Psalm 10-12 NT: Lukas 10:1-16


Woensdag 19 juli 2017 – Onze Vader
Lezen: Lukas 11:1-4

In het Evangelie van Lukas lezen we veel over het gebedsleven van Jezus. De discipelen van Jezus hadden vaak gezien hoe hun Meester aan het bidden was. De discipelen vroegen Hem om te leren bidden. Ze hadden gemerkt dat gebed Jezus kracht gaf en wanneer ze Hem hoorden bidden, wilden ze dit ook zo doen. In het Lukasevangelie lezen we geen model gebed. Het is een opeenvolging van tips: het is een voorbeeld van wat gebed kan zijn.

Jezus leert om de God van Israël aan te spreken als ‘onze Vader’. Niet vaak hadden mensen de Schepper van hemel en aarde spontaan als ‘Vader’ aangesproken. Toen Jezus naar de aarde kwam, vond Hij het belangrijk dat mensen de Schepper-God op een persoonlijk manier leerden kennen. Wie Jezus kent, heeft de kracht van de machtige Geest van God leren kennen. Gods Geest spoort aan om de Naam van God te zoeken, te kennen en te verheerlijken. De Heere God zit op de hoogste troon. Hij is Koning tot in eeuwigheid. Jezus leerde aan de discipelen om het hemels Koninkrijk te verwachten. Er komt een tijd dat Hij, Koning Jezus, dit Koninkrijk zal besturen tot in eeuwigheid. Dan zal de macht van de vijand van God voor eeuwig verbroken zijn. De wil van God zal dan gebeuren, zoals dat reeds in de hemel is, zo ook op de aarde. Wie Jezus kent weet dat dit komt, en verlangt ernaar dat Zijn Koninkrijk spoedig komt. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U voor dagelijks brood. Dank U voor vergeving van zonden en dat U me leert om anderen te vergeven. Dank U dat U me verlost van de boze, telkens weer. U bent Heer!

Van kaft tot kaft
19 juli OT: Psalm 13-15 NT: Lukas 10:17-42


Donderdag 20 juli 2017 – Een veilige Burcht
Lezen: Psalm 18:1-7

Dit is een lied van David en staat in 2 Samuël 22. David bewerkte het tot psalm voor de liturgie van de tempel. David is vaak vervolgd geweest. Toen hij erkend werd als koning van Israël, wilde hij dat iedereen de God van Israël kende. Het volk Israël moest weten dat elke overwinning die hij had behaald, niet door eigen kracht kwam. God had hem bevrijd van zijn vijanden. God had David beschermd.

In de eerste plaats drukt David zijn liefde uit voor God. De God van Israël is een God van nabij. Hij is een Rots, een Burcht en een Bevrijder. Hij kijkt niet vanop afstand, maar trekt ieder die op Hem vertrouwt, omhoog, naar een plek waar het veilig is. David wist wat het betekende om voor vijanden te vluchten. Overal waar hij ging was de Heere God nabij. Meer dan één keer liep David bijna in een hinderlaag, en dacht hij: “Nu is het afgelopen!” Maar zijn hulpkreet: “Heere, help!” werd gehoord in het paleis van Zijn Koning. De God van Israël bevrijdde hem telkens weer. De Heere God plaatst een schild van bescherming rondom Zijn kinderen. Hij deed dit bij David, en Hij doet het bij jou.

Gebed
Vader in de hemel, ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn Sterkte. U bent mijn Rots en mijn Burcht en mijn Bevrijder, mijn God tot Wie ik de toevlucht neem, mijn Schild en de Hoorn van mijn heil, mijn veilige Vesting!

Dagsluiting
Lees Handelingen 2:17-23. Op Pinksterdag toonde Petrus aan dat Jezus van Nazareth de langverwachte Messias van Israël is. Hij citeerde de profeet Joël, en kondigde aan dat er op het einde van de tijd grote rampen zullen zijn. Alleen zij die de Naam van de Heere zullen aanroepen, vinden redding. Zijn Naam is Jezus!

Van kaft tot kaft
20 juli OT: Psalm 16-17 NT: Lukas 11:1-28


Vrijdag 21 juli 2017 – Kind van de Vader
Lezen: Lukas 12:13-21

Iemand vroeg Jezus om te bemiddelen bij zijn broer. Dit was niet ongewoon. In de dorpen waren Joodse rechtbanken waar Schriftgeleerden de bevolking hielpen met dergelijke geschillen. De Heere Jezus had als rondreizende leraar gezag, vandaar deze vraag. Jezus wilde Zich niet mengen in een geschil over geld, omdat het in dit geval scheiding bracht in een familie. Zulke ruzies zetten relaties onder druk. Jezus vertelde daarom een gelijkenis. De man in het verhaal had een probleem. Hij vroeg zich af hoe hij zijn toenemend bezit kon veiligstellen. Terwijl Jezus vertelt valt op hoe vaak Hij: ‘ik…ik…ik…’ herhaalde: zesmaal. De man bedacht een goed plan, maar zijn motivatie was hebzucht. Hij investeerde zijn rijkdom niet in relaties.

De rijke man wilde heel de opbrengst van de oogst voor zichzelf houden. Jezus keurt dit af. Gods oordeel over hebzucht is helder. Iemand die met zichzelf bezig is, zorgt uitsluitend voor zichzelf. Zo schiet je te kort in het liefhebben van je naaste. “Indien je broer de erfenis niet met je wil delen, laat
dan je geld los,” zegt Jezus, “en toon hem de barmhartigheid van de Vader.” Jezus spoort deze man aan om zijn broer te winnen voor de eeuwigheid door relatie met hem te bouwen. Misschien zal zijn broer door zijn barmhartigheid, de Vader leren kennen.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren om goed voor anderen te zorgen?

Dagsluiting
Lees Jakobus 5:1-6. Jakobus heeft een scherp oordeel over hen die hun rijkdom verkeerd gebruiken. Dit sluit aan bij wat we vanmorgen lazen. Jezus wil niet dat er hebzucht in je hart is. Wat je nodig hebt om te leven, daar zorgt je hemelse Vader voor. Al het overige mag je investeren in het Koninkrijk van God. Dit geeft eeuwige rijkdom die nooit vergaat.

Van kaft tot kaft
21 juli OT: Psalm 18 NT: Lukas 11:29-54

Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
22 juli  OT: Psalm 19-21 NT: Lukas 12:1-40
23 juli OT: Psalm 22-23 NT: Lukas 12:41-59

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eén zonde doodt doeltreffender
dan duizend kernraketten.
(Jef)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw