Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 30

Week 30: De vreugde van bekering

God is als een herder. Hij ziet voortdurend om naar mensen in nood. Koning David was ten einde raad en riep tot God. En God antwoordde. Hij vulde het hart van David met diepe vreugde. Deze hemelvreugde ervaart iedereen die tot God nadert. Daarover vertelde de Heere Jezus in de gelijkenis van het verloren schaap. De vreugde van de Herder wanneer iemand zich bekeert, is een prachtig en kostbaar cadeau.
           
Week 30: van 24 t/m 28 juli 2017

Lees elke dag: Lukas 15:7
Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.


Maandag 24 juli 2017 – Van rouw tot vreugde
Lezen: Psalm 28

David bidt. Hij roept en smeekt en hoopt dat God hem hoort. Hij is bang dat God geen tijd voor hem maakt. Indien dit zo is, wil hij niet verder leven. David ziet geen uitkomst meer. Het ziet ernaar uit dat hij zal omkomen. Hij is opgejaagd door zijn vijanden. Hij knielt neer en richt zijn handen naar het heiligdom waar God woont.

David heeft de goddelozen gezien. Ze doen zich anders voor dan ze zijn. Ze spreken over vrede maar ze menen niet wat ze zeggen. Ze kennen God niet. Ze leven enkel voor zichzelf. Dit is totaal anders dan Wie God is. Hij zorgt voor wie Hem zoekt. Er komt een dag dat iedereen, ook zij die met God geen rekening houden, God als Schepper zal erkennen.

De psalm eindigt met een loflied. David merkt dat, terwijl hij aan het bidden is, zijn hart tot rust is gekomen. Dat is het werk van de Heilige Geest. De angst en uitzichtloosheid aan het begin van zijn gebed zijn veranderd in een diepe zekerheid dat God zijn gebeden heeft verhoord. David dankt God voor zoveel genade. Zijn rouwklacht is veranderd in een vreugdedans. De goede Herder heeft dit in zijn hart bewerkt!

Gebed
Alleen U, Heere Jezus, geeft rust wanneer ik me opgejaagd voel. Wilt U me helpen om mijn ogen op U te richten?

Dagsluiting
Lees Psalm 23. Dit is een psalm die de Heere God als goede Herder bezingt. Er zijn twee eigenschappen van God die hier benadrukt zijn: de Herder Die voor zijn schapen zorgt en de Gastheer die zijn gasten gastvrij verwelkomt. Zo is de Heere Jezus. Hij zorgt voor jou heel persoonlijk. Je mag een deel zijn van Zijn kudde. Hij spoort je aan om goed voor broeders en zusters te zorgen. Zijn zoals Jezus: een prachtig doel voor je leven.
 
Van kaft tot kaft         
24 juli OT: Psalm 24-26 NT: Lukas 13:1-5


Dinsdag 25 juli 2017 – Advies van Jezus
Lezen: Lukas 14:12-14

Aan het begin van Lukas 14 lees je dat Jezus uitgenodigd is bij een Farizeeër. Als groep van leiders van het volk Israël wilden de Farizeeën Jezus beoordelen. Jezus was niet geïntimideerd. Hij gebruikte deze gelegenheid om hen wat te leren. Hij genas voor hun ogen een zieke. Hij observeerde hoe iedereen een goede plaats uitzocht en zei er wat over. Hij keek naar de genodigden, de gedekte tafel, de dienaren, de heerlijke gerechten. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Dan richtte Hij Zich tot de gastheer en gaf deze een goedbedoeld advies.

De Farizeeën en Schriftgeleerden hadden een bepaald idee van het Koninkrijk van God. Ze voelden zich zeer voornaam. Ze hadden zekerheid dat ze bij God hoorden. Ze kenden de wetten van God en waren blij met hun plaats in de samenleving. Natuurlijk zagen ze om naar hun naasten, maar dan op hun manier. Jezus toonde een hogere weg. De Farizeeën en wetgeleerden wilden niet dat Jezus mensen op de sabbatdag genas. Voor hen was de wet van de sabbat belangrijker dan wat mensen werkelijk nodig hebben. Jezus leerde hen om oog te hebben voor de noden van mensen. Dat gaf meerwaarde aan dit feest.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel wat U leert. Wilt U me gevoelig maken voor de noden van anderen en me leren om hen te dienen?

Dagsluiting
Lees Lukas 4:16-19. Vanmorgen lazen we over gastvrijheid en wie je uitnodigt bij je thuis. Een discipel van de Heere Jezus heeft aandacht voor armen, zieken, lammen en blinden. Gastvrijheid, zoals Jezus bedoelt, is omzien naar mensen die je niets kunnen teruggeven. Zo is onze Heere Jezus.

Van kaft tot kaft
25 juli  OT: Psalm 27-29 NT: Lukas 13:6-35


Woensdag 26 juli 2017 – Een nieuw lied
Lezen: Psalm 33

De psalmschrijver roept zijn lezers op voor een worship-samenkomst. Eerst richt hij zich tot het volk Israël, vanaf vers 8 tot alle volken. Iedereen die God kent en Hem liefheeft mag komen. De instrumenten zijn gestemd voor een nieuw lied. Het oude lied staat in de vorige psalm: een lied van berouw en belijden van zonden. Wie zich vernedert voor God ontvangt Zijn vergeving. Wie berouw heeft vindt rust bij God, want Hij ontfermt Zich over je wanneer je verdrietig bent over je zonden.

In het nieuwe lied staat het Woord van God centraal. Wie geproefd heeft van Gods goedheid, weet dat Hij de aarde schiep met een woord. De schepping toont hoe groot God is. Er is nog een andere schepping, onzichtbaar voor onze ogen. In de hemel zijn heerschappijen, machten en krachten. Ook dezen zijn in Gods hand. Als God zo oneindig groot is en Zijn majesteit en luister niet te vatten zijn voor ons denken, zouden we Hem dan niet vrezen? Het is gepast om te buigen voor Hem Wiens eeuwige Majesteit we niet doorgronden. Het volk dat de God van Israël kent mag zich gelukkig weten. Aan dit volk heeft God het eeuwige leven gegeven. Daarom: laten we een nieuw lied zingen, want God is goed! 

Gebed
Ik loof U, God van Israël, want Uw goedheid is tot in eeuwigheid!

Dagsluiting
Lees Psalm 150. Het volk Israël is een volk dat graag zingt. Dat is altijd al geweest. Koning David hield van muziek. Hij ontwierp vele instrumenten. Snaarinstrumenten, blazers en percussie ondersteunen het gezang. Laten wij onze almachtige God loven!

Van kaft tot kaft
26 juli OT: Psalm 30-32 NT: Lukas 14:1-24


Donderdag 27 juli 2017 – Jezus en het verlorene
Lezen: Lukas 15:1-7

Aan het begin van dit hoofdstuk lezen we hoe de kritiek van Farizeeën en Schriftgeleerden de Heere Jezus achtervolgde. Jezus nodigde bij Hem thuis mensen uit en at met hen. Vaak waren dit tollenaars en zondaars. De Farizeeën en Schriftgeleerden vonden dit maar niets. Maar de Zoon van God was gekomen om het verlorene te zoeken. Jezus vertelde dit aan de hand van drie gelijkenissen: het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon.

Jezus vertelde een verhaal over een herder met honderd schapen. Wanneer hij er één verliest, gaat hij op zoek. Het verloren schaap is zo verzwakt, dat de herder het op zijn schouders naar huis draagt. Jezus wilde zijn toehoorders bij de blijdschap van de herder brengen. Want dit is wat God ervaart wanneer een zondaar zich bekeert. De Farizeeën en Schriftgeleerden staan model voor een samenleving zonder God. Mensen die met God geen rekening houden, zien hun zonden niet. En dus hebben ze geen bekering nodig. Enkel zij die weten dat ze verloren zijn, gaan op zoek naar God. Ze weten dat ze Iemand nodig hebben, die de schuld van de zonden kan wegnemen. Wie zo door de Herder gevonden wordt, vindt rust. De hemelvreugde is een extra cadeau!

Gebed
Vader in de hemel, wat een bijzonder cadeau! U bent blij wanneer ik me van zonden bekeer. Ik heb U nodig.

Dagsluiting
Lees Johannes 10:14-18. Jezus is de goede Herder. Jij bent Zijn schaap. De Herder kent jouw naam. Wanneer je afdwaalt, komt Jezus je zoeken. Hij heeft Zijn leven gegeven en je gered uit het rijk van de duisternis. De Vader in de hemel heeft Hem hiertoe de opdracht gegeven. Jij bent zoveel waard!

Van kaft tot kaft
27 juli OT: Psalm 33-34  NT: Lukas 14:25-35


Vrijdag 28 juli 2017 – Zalig de zachtmoedigen
Lezen: Psalm 37:1-11

Psalm 37 is een psalm van wijsheid. Het geeft de eenvoudige boodschap om in moeilijkheden geduldig te zijn. David heeft heel wat geleden onder geweldenaars. Hij noemt hen goddelozen en kwaaddoeners. Nu is hij oud geworden en geeft advies hoe je kunt reageren wanneer je lijdt onder laster en pesterijen. Laat je niet afleiden door wat mensen zeggen. Indien je niet oplet lig je er ’s nachts wakker van. De enige die er last van heeft ben je zelf. David geeft een goed advies: stop daarmee!

Vertrouw op God en doe het goede! Focus je denken op datgene waar je mee bezig bent en geef God de eer in alles wat je doet. Word je aangevallen door mensen of demonen? Onze Heere Jezus heeft beloofd dat Hij je brengt in het huis van de Vader (Johannes 14:1-4). Soms gebeurt het dat mensen met opzet je ontmoedigen. Davids advies: rustig blijven, zwijgen en wachten. De Heere God staat aan jouw kant. Hij weet. Hij ziet. Hij strijdt. Vertrouw jouw hele leven aan Hem toe. Dan zul je rusten in Hem. In vers 11 hoor je de woorden van Jezus: “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven (Mattheüs 5:5).”

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me leert om rustig op U te wachten.

Dagsluiting
Lees Openbaring 21:1-8. “Nog even,” staat in Psalm 37, “en de goddeloze zal er niet meer zijn (vers10).” Wij weten dat er een tijd komt dat er op aarde geen kwaad meer zal zijn. Wanneer Jezus zal terugkomen op de wolken, zal Hij Zijn eeuwig Koningschap vestigen. Dan is de tijd gekomen dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Kom, Heere Jezus, kom!

Van kaft tot kaft
28 juli OT: Psalm 35-36 NT: Lukas 15


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
29 juli  OT: Psalm 37 NT: Lukas 16
30 juli OT: Psalm 38-39 NT: Lukas 17:1-10

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Vertrouw op God en doe het goede!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw