Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 31

Week 31: Het hoogste gezag

De Heere God heeft in de hemel en op de aarde het hoogste gezag. Wie met dit gezag rekening houdt is wijs en verstandig. Toen Jezus in de wereld kwam, leefde Hij als Mensenzoon in het gezag dat God Hem had gegeven. De Schriftgeleerden hebben zich tegen dit gezag verzet. Ze geloofden niet dat Jezus de Messias was. Voor hen was Jezus een eenvoudige timmerman uit Nazareth. Zacheüs, een tollenaar in Jericho, geloofde in Hem. Dit geloof veranderde zijn leven.  
           
Week 31: van 31 juli t/m 4 augustus 2017

Lees elke dag: Lukas 19:8
Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat viervoudig terug.


Maandag 31 juli 2017 – Altijd bidden
Lezen: Lukas 18:1-8

Jezus vond gebed belangrijk. Om dit te benadrukken vertelde Hij het verhaal van een goddeloze rechter. Deze wilde geen recht spreken voor een arme weduwe. De weduwe bleef hem lastigvallen bij hem thuis, op straat, op de rechtbank, en de rechter gaf haar waar ze om vroeg. Hij zocht niet om haar te geven waar ze recht op had. Hij vond haar vervelend. Jezus prees de volharding van de vrouw. Daar was geloof voor nodig.

De Heere God ziet om naar Zijn kinderen. Hij heeft hen met grote zorg uitgekozen en heeft Zich met hen verbonden. De kinderen van God zijn niet zichtbaar voor de wereld, maar de Heere God heeft hen lief. Het is normaal dat er rondom hen zeer veel strijd is. De tegenstander, de satan, rust niet. Hij wiegt hen in slaap, confronteert hen, klaagt hen aan, onderdrukt hen, misleidt hen en doet alles om hen het eeuwig leven af te nemen. Maar God beschermt Zijn kinderen. Hij heeft een plan met hen. Hij bindt hen samen tot de bruid van Zijn geliefde Zoon. Dit verhaal is een dringende oproep van Jezus: bidt, wacht en waakt! Terwijl je aanhoudend bidt, groeit je vertrouwen. Terwijl je wacht mag je vergeven. Terwijl je waakt, dag en nacht, onderscheid je de strategie van de vijand. Zo groeit je geloof. 

Gebed
Vader in de hemel, ik mag als een kind bij U komen. De weduwe was alleen, maar ik heb een Middelaar aan de hoogste troon. Helpt U me om meer te bidden?

Dagsluiting
Lees Jesaja 62:6-7. Jesaja leefde in de tijd dat Jeruzalem bedreigd werd door machtige vijanden. Iedereen dacht dat de stad zou ingenomen worden, maar de Heere God beschermde haar. Hij had Zijn geliefde Sion uitgekozen om er te wonen. Hij had wachters op haar muren gezet om de stad te bewaken. Dat deden ze dag en nacht. Dit is wat gebed doet: God hoort wanneer je smeekt om bescherming. Hij bewaart je. Hij houdt van je.

Van kaft tot kaft         
31 juli OT: Psalm 40-41 NT: Lukas 17:11-37


Dinsdag 1 augustus 2017 – Koning Jezus
Lezen: Psalm 45:1-8

Psalm 45 is een koningspsalm. Een priester schreef een lied voor de bruiloft van één van de koningen van Israël. Het is niet bekend wie deze koning was. Deze psalm is met zulk een grandeur geschreven dat de schrijvers van het Nieuwe Testament er de majesteit van Koning Jezus in zagen. Het zal fantastisch zijn wanneer Jezus terugkomt om Zijn eeuwig Koninkrijk te vestigen. Iedereen zal Hem zien als de Mensenzoon: veel mooier dan de andere mensenkinderen. Het is duidelijk: God Zelf heeft Hem aangesteld en Hem voor eeuwig gezegend. 

Dan zien we Jezus als Krijgsheld, zoals Hij zal verschijnen bij Zijn wederkomst naar de aarde. In majesteit en glorie spreekt Hij woorden van waarheid. Wanneer Hij zich neerzet om mensen te oordelen, zal Zijn oordeel rechtvaardig zijn. Wat Hij zegt is aangenaam, want Hij is zachtmoedig. Voor Zijn vijanden is Hij ontzagwekkend scherp. Zijn woorden treffen hun hart, ze vallen neer voor Zijn troon. Het is zoals in Hebreeën 1:8-9 staat: “Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.”

Gebed
Heere Jezus, U bent de grote Koning, Heerser tot in eeuwigheid!

Dagsluiting
Lees 2 Petrus 1:8-11. Het leven van Petrus liep op zijn eind. In deze brief spoort hij de christenen aan in broederliefde samen te leven. Hij keek uit naar zijn ontmoeting met de Heere Jezus. Hij zou spoedig binnengaan in het eeuwig Koninkrijk van zijn Zaligmaker. Dat is een kenmerk van elke christen: je ziet uit naar het moment dat de Heere Jezus je komt halen om voor altijd bij Hem te zijn.

Van kaft tot kaft
1 augustus OT: Psalm 42-43 NT: Lukas 18:1-14


Woensdag 2 augustus 2017 – De oppertollenaar van Jericho
Lezen: Lukas 19:1-10

Jericho was in de tijd dat Jezus leefde een belangrijke stad geworden. Herodes de Grote had deze stad gekregen van Keizer Augustus. Herodes bouwde er aquaducten, een burcht en een groot paleis.  Jericho was gelegen op een belangrijke Oost – West verbinding. Er was een groot belastingkantoor en Zacheüs was er de baas. Hij was rijk geworden van het belastinggeld van anderen. Mensen moesten hem niet. 

Jezus zag Zacheüs zitten. Hij wilde bij hem zijn. Zacheüs was niet geliefd, maar Jezus stoorde Zich niet aan wat mensen van hem dachten. De blijdschap van Zacheüs staat in contrast met de minachting van sommige omstanders. Jezus sprak Zacheüs niet aan op zijn fouten. De ontmoeting met Jezus veranderde hem. Hij bekeerde zich van zijn vroegere handel. De helft van zijn bezit gaf hij weg. Wat hij onrechtmatig had ontvangen, wilde hij viervoudig teruggeven. Zacheüs was blij dat God hem vergeven had. Hij wist dat het daar niet bij bleef. Wie gezondigd heeft, moet in de mate van het mogelijke, relaties herstellen. Voor Zacheüs betekende dit dat hij al zijn schuldeisers op de hoogte bracht dat ze de schuld met hoge interest terugkregen. Bekering, vergeving en herstel horen bij elkaar. Jezus biedt vergeving aan wie berouw heeft over zonden. Hij toont de weg om relaties te herstellen. Hij geeft je de kracht!

Gebed
Heere Jezus, bij U is er altijd een weg terug. Dank U daarvoor!

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:1-10. De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om mensen te zoeken, te vinden en voor eeuwig bij Hem te brengen. Je bent zalig wanneer je mag binnengaan in het Koninkrijk der hemelen. Wil je Jezus volgen, dan hoef je niet succesvol te zijn. Tenminste, niet in dit leven. Je schat is in de hemel. Dat maakt je rijk en zalig.

Van kaft tot kaft
2 augustus OT: Psalm 44-45 NT: Lukas 18:15-43


Donderdag 3 augustus 2017 – De rechte weg
Lezen: Psalm 50

Deze psalm is de eerste psalm van Asaf. Hij was priester en was door koning David als zangleider aangesteld. God ziet wie rechtvaardig en wie goddeloos leeft. Wie wijs is leeft in de ‘vreze des Heeren’. Wie God ‘vreest’ is zich bewust van de heiligheid van God. God spreekt in deze psalm als Rechter. Hij bestuurt Zijn volk vanuit Sion, Zijn heilige berg. Hij spreekt tot Zijn volk Israël en verwacht dat ze Hem zoeken, Hem aanbidden, op de manier die Hij heeft bepaald. De offers die God vraagt, zijn belangrijker voor mensen dan voor God. Hij heeft de offerdieren niet nodig, want ze zijn van Hem. God ziet hoe mensen leven. Hij ziet hun hart. Hij weet wat ze denken, wat hun plannen zijn.

Asaf beschrijft dat God in Zijn volk teleurgesteld is. In plaats van de wet ter harte te nemen, is het volk Israël een eigen weg gegaan. De Heere God had hun waarheid aangeboden, maar zij kozen voor leugen. Zij wisten van een leven met God, maar ze wilden leven zoals de andere volken. Ze veronachtzaamden de familierelaties, en wilden niet zorgen voor ouders en kinderen. God ging van hen weg. Hij zweeg. Toch toonde Hij hun de rechte weg: de weg van belijden van zonden.

Gebed
Vader in de hemel, U toont in deze psalm hoe geduldig en liefdevol U bent. Dank U wel, ik eer U, U wijst mij Uw weg!

Dagsluiting
Lees Romeinen 10:9. We vinden troost in benauwdheid wanneer we bedenken dat we de Heere Jezus kennen. Zijn Naam belijden maakt dat we op Zijn steun kunnen rekenen op momenten dat we geen uitkomst meer zien. Hij is altijd trouw. Hij helpt en bevrijdt. Vanmorgen lazen we in Psalm 50:15: “Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.” De Heere God verandert niet. Hij helpt altijd.

Van kaft tot kaft
3 augustus OT: Psalm 46-48 NT: Lukas 19:1-27


Vrijdag 4 augustus 2017 – Het gezag van Jezus
Lezen: Lukas 20:1-8

Lukas legt in zijn evangelie een verband tussen de bediening van Johannes de Doper en die van de Heere Jezus. In deze passage had Jezus net de tempel gereinigd en Lukas beschrijft de reactie van de Schriftgeleerden. Volgens hen had Jezus geen gezag dat van God kwam. Hij was geen priester en ook geen Schriftgeleerde. Toch had Hij, toen Hij de tempel reinigde gezegd: “Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt (Lukas 19:46).” De Schriftgeleerden waren overtuigd dat Jezus als gewone timmerman, het Woord van God misbruikte en op menselijk gezag sprak. Maar Jezus liet niet toe dat het gezag van de Allerhoogste God werd betwijfeld.

Hij antwoordde met een vraag over Johannes de Doper. Indien de Schriftgeleerden erkenden dat Johannes doopte op gezag van God, waarom hadden zij zich niet bekeerd en de Messias aangenomen? Voor de Schriftgeleerden stond er veel op het spel. Heel hun leven was gericht op eer van mensen, kennis, titels en diploma’s. Jezus behoorde niet tot hun club. Hij onderwees het Woord van God en was vervuld met de Heilige Geest. Hij droeg het hoogste gezag. Studie, titels, diploma’s voegen niets toe aan de bevoegdheid die van God komt. De doop van Johannes was uit de hemel, zo ook het gezag van de Messias, de Mensenzoon.

Gebed
Heere Jezus, U bent de Messias, de Gezalfde, de Mensenzoon. U bent gekomen om mensen te bevrijden van hun zonden. Dank U dat ook ik me mag bekeren, mijn zonden belijden en leven in Uw vergeving. Ik heb U lief.

Dagsluiting
Lees Ezechiël 36:25-32. Hoewel het volk Israël vaak de wetten van God had overtreden, was het Gods plan om hen te vergeven. Vergeving schenken is veel meer dan een tweede kans geven. Zoals het vroeger was, schenkt God nog steeds vergeving. Deze vergeving gaat gepaard met verandering. Eerst komt er een grondige reiniging. Al je ‘stinkgoden’ moeten in het licht komen. Dat is pijnlijk, maar goed en noodzakelijk. God duldt geen andere goden in je hart. Daarna schenkt God een nieuw hart en een nieuwe geest.

Van kaft tot kaft
4 augustus OT: Psalm 49-51 NT: Lukas 19:28-48


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
5 augustus  OT: Psalm 52-54 NT: Lukas 20:1-18
6 augustus OT: Psalm 55-56 NT: Lukas 20:19-47

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God hoort wanneer je smeekt om bescherming. Hij bewaart je. Hij houdt van je.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw