Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 32

Week 32: Jezus Christus, Redder van de volken

David, de herdersjongen die koning van Israël werd, heeft geleerd om op de Heere God te vertrouwen. Zijn vijanden hebben hem vervolgd, wilden hem ombrengen, maar tevergeefs. Uit alle benauwdheden heeft God hem gered. De liederen die hij zong spreken van de redding die God voor hem bedacht heeft. Hij vertrouwde op de beloften die God hem gegeven had. Ook de belofte van een eeuwig Koninkrijk. In de Heere Jezus is dit Koninkrijk gekomen. Wie in Zijn Naam gelooft, ontvangt het eeuwig leven.
           
Week 32: van 7 t/m 11 augustus 2017

Lees elke dag: Lukas 22:29-30
En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.


Maandag 7 augustus 2017 – God is mijn heil
Lezen: Psalm 62

Deze psalm heeft Koning David geschreven. Het is een lied dat de priesters in de tempel zingen. Wanneer hij bedreigd is door vijanden, zingt David dit lied. In plaats van wanhopig te zijn of te zoeken naar rijkdom en macht, vertrouwt David op de Heere God. Tweemaal vermaant hij zichzelf om rustig te zijn, want God is een rots. David weet wat de vijand doet: hij roept en tiert en spreekt leugens. Maar wie God kent, rust in een veilige vesting.

Vanaf vers 9 spreekt David tot heel het volk. Hij roept hen op om zijn voorbeeld te volgen. Wanneer de vijand komt, bedenk dan dat ze als een zucht zijn. In plaats van bang te worden, geeft David het volgende advies: ga bidden en stort je hart uit voor God; doe niet zoals je vijanden, die anderen onderdrukken; en luister naar de woorden die God spreekt. Wie dit advies volgt zal van God kracht ontvangen. Je moet je heil niet zoeken in mensen die je rijkdom, eer, succes en geluk geven. De kracht die God geeft, ligt in een leven met Hem. Wie God kent en God eert verwondert zich over Zijn goedheid en zegt zoals David: “Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.”

Gebed
Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.

Dagsluiting
Lees Johannes 1:14-18. David zong in Psalm 62:1: “Zeker, mijn ziel is stil voor God: van Hem is mijn heil.” In het Johannesevangelie lezen we hoe dit heil of deze redding naar mensen is gekomen: God Zelf is mens geworden: Jezus Christus heeft onder ons gewoond. Hij heeft de schuld van zonden op Zich genomen. Wie dat gelooft is kind van God.

Van kaft tot kaft         
7 augustus OT: Psalm 57-59  NT: Lukas 21:1-9


Dinsdag 8 augustus 2017 – Dienen in het Koninkrijk
Lezen: Lukas 22:24-30

Jezus had met de discipelen het laatste avondmaal gevierd. Hij had gesproken over Zijn lijden. De discipelen echter waren met zichzelf bezig. Ze vroegen zich af: wie is de belangrijkste? Geduldig onderwees Jezus hen. Hij kende hun hart. In het Koninkrijk van God is eer en aanzien niet zoals op deze aarde. Wie koning is in deze wereld draagt een titel en krijgt aanzien. Dat zegt niet veel over de persoon zelf. In het Koninkrijk van God is dit anders. Wie Jezus volgt, dient anderen.

Wie te gast is op een prachtig feest staat meer in de kijker dan hij die de tafels bedient. De directeur van een bedrijf krijgt meer aanzien dan de poetsvrouw. Jezus, de Koning der Koningen en de Heere der Heeren kwam als een dienaar. Wie Hem volgt, ontvangt in de wereld weinig eer. Jezus kende Zijn discipelen. Zij waren trouw geweest wanneer mensen Hem bedreigden. Ook al kibbelden ze onderling, en zouden ze Hem verlaten, wist Hij dat ze van Hem hielden. Jezus wist dat ze in Zijn Koninkrijk met Hem het volk Israël zullen besturen. Jezus ziet onze liefde voor Hem. Dat is het enige wat telt. Wij mogen vasthouden aan al Zijn beloften. En dan zal Hij Zijn Koninkrijk ook met ons delen.

Gebed
Vader, in de hemel, Uw naam is een heilige Naam. Uw Koninkrijk zal komen en wat zie ik uit naar de dag dat ik samen met broeders en zusters zal aanzitten aan Uw tafel!

Dagsluiting
Lees Mattheüs 19:27-30. De discipelen hadden veel opgegeven toen ze Jezus volgden. Petrus, Jakobus en Johannes waren vissers geweest. Ze hadden hun baan opgezegd. Petrus vroeg Jezus naar zijn loon. Jezus beloofde hen het eeuwig leven te geven. Dit was niet alles. In het Koninkrijk van Jezus zullen tronen zijn. Wie Jezus trouw blijft in dit leven, zal samen met Hem als koning heersen (zie ook 2 Timotheüs 2:12).

Van kaft tot kaft
8 augustus OT: Psalm 60-62 NT: Lukas 21:10-38


Woensdag 9 augustus 2017 – Gods zegen
Lezen: Psalm 67

Deze psalm is een oproep voor het volk Israël om hun God bekend te maken aan alle andere volken. De Heere God, de Schepper van hemel en aarde, had Israël uitgekozen om aan alle andere volken hun God kenbaar maken. Er is maar Eén God. Wie gehoorzaam leeft onder Zijn heerschappij, zal Hij zegenen. Het volk Israël mocht deze zegen doorgeven aan andere volken. De redding en al het goede dat God op het oog had, was niet enkel voor Israël bestemd. Het gaat goed met elke mens die bij God schuilt. Israël werd tot een volk van priesters gemaakt en zij mochten bemiddelen bij de verzoening van andere volken met de God van Israël.

Helaas viel Israël vaak in afgoderij en vergat dit volk zijn eerste roeping. Het doel dat God voor ogen had, geldt nog steeds. Sinds Jezus als Messias een volk heeft verworven, zijn er uit alle volken mensen opgestaan die de God van Israël kennen en dienen. Het is Gods wil dat het goed gaat met deze wereld. Hij wil dat alle mensen Hem als God erkennen. Dan komt Zijn zegen, over gans de aarde. Dan zal het zijn, zoals geschreven staat: “God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen (Psalm 67:8).”

Gebed
O Heere, wees ons genadig en zegen ons!

Dagsluiting
Lees 2 Petrus 3:8-10. Het is Gods plan dat alle volken voor Hem in aanbidding neerbuigen. Dat hebben we vanmorgen gelezen. Dit plan en de vele beloften die Hij gesproken heeft in Zijn Woord, zullen nooit verloren gaan. God wil dat alle mensen tot bekering komen. Hij heeft een plan met iedereen. Hij heeft geduld. En op de dag dat de Heere Jezus komt als een dief in de nacht, brengt Hij Zijn kinderen thuis. Maranatha, Heere Jezus, kom!

Van kaft tot kaft
9 augustus OT: Psalm 63-65 NT: Lukas 22:1-38


Donderdag 10 augustus 2017 – De beschuldiging
Lezen: Lukas 23:1-6

De leiders van de Joden hadden Jezus ondervraagd. Omdat Jezus bevestigde dat Hij de Christus is, was Hij volgens de Joodse wet schuldig aan het lasteren van de Naam van God. Daarop stond doodstraf. Maar volgens de wetten van Rome mochten de Joden de doodstraf niet uitvoeren. Dus brachten ze Jezus voor Pilatus. Ze moesten een politieke aanklacht vinden om Jezus te veroordelen. Pilatus was omwille van de politieke onrust, naar Jeruzalem gekomen. Hij stond bekend als een meedogenloze heerser, met een diepe minachting voor het Joodse volk.

De Joodse leiders hadden een politieke beschuldiging gevonden. Het kwam erop neer dat Jezus het volk misleidde, weg van het gezag van Rome. Pilatus doorzag het spel dat de Joodse leiders speelden. Hij had weinig zin om hierin mee te gaan en zei: “Ik vind geen schuld in deze Mens.” Verder in dit hoofdstuk lezen we dat Pilatus dit tot driemaal toe herhaalde. Er was geen rechtsgrond om Jezus van doodstraf te beschuldigen. Jezus, de Messias, de Zoon van God, werd als een misdadiger gekruisigd. De politieke aanklacht werd aan het kruis gespijkerd. Het was voor iedereen te lezen: dit is de Koning van de Joden. Toen Hij stierf riep Hij uit: “Het is volbracht!” De schuld, namelijk de zonde van de mensheid, werd vereffend. De straf is betaald.

Gebed 
Heere Jezus, U bent mijn Heer, mijn Messias, het Lam van God! Dank U dat U voor mijn schuld bent gestorven aan het kruis. U betaalde de straf die ik nooit kon betalen. Onschuldig en rein stierf U voor mij.

Dagsluiting
Lees Handelingen 4:1-11. Jezus was gestorven, begraven en opgestaan. Enkele weken later werd een kreupele man genezen. Petrus en Johannes werden hierom weggeleid naar het Sanhedrin, de Joodse Raad. De leiders van het Joodse volk hadden de Koning van de Joden omgebracht, maar Zijn Naam was springlevend! In Zijn Naam werd een man genezen. Petrus en Johannes getuigden van deze Jezus, de hoeksteen waarop ook jij mag bouwen!

Van kaft tot kaft
10 augustus OT: Psalm 66-67 NT: Lukas 22:39-71


Vrijdag 11 augustus 2017 – Help, Heere!
Lezen: Psalm 70

In deze korte psalm herhaalt David wat hij schreef in Psalm 40:14-16. Hij voelt zich ellendig. Hij is omgeven door mensen met leedvermaak. David weet wat er gaande is. Zijn vijanden maken hem beschaamd zodat hij zich terugtrekt. Hij is geïsoleerd geraakt en heeft geen vrienden meer. Toch zoekt hij niet krampachtig naar middelen om zijn omstandigheden te keren. Hij legt zich neer bij zijn lot en zoekt God. David kent God. Hij weet dat Hij elk gebed hoort en zal ingrijpen. God wilt dat hij wacht.

Het gebed van David is een hulpvraag. Hij wil dat God iets doet. Dit is geen vriendelijk gebed voor zijn vijanden. David vraagt dat God hen beschaamd doet staan, dat Hij hen doet terugwijken en dat Hij hen het verdiende loon geeft. David heeft geen leedvermaak. Hij wil een rechtvaardig oordeel. Daarom spoort hij ieder die zich zwak voelt aan om God te aanbidden. Dat brengt geluk. Wie God in alle omstandigheden zoekt, zal Hem ontmoeten als Helper en Bevrijder. God haast Zich om te helpen, op Zijn tijd. Zelfs in paniek en wanhoop vergeet David niet om God te loven. Hij voelt zich zwak en God is zijn enige bron van kracht, van hulp en van bevrijding.

Gebed
Hemelse Vader, wanneer ik zwak ben, maakt U me sterk. Dank U daarvoor!

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:1-12. Jezus brengt het Koninkrijk van God. Dit is een land waar het goed is om te wonen. De bewoners zijn er arm van geest, zij zijn de treurenden, zachtmoedigen, rechtvaardigen, barmhartigen, reinen, vredestichters en mensen die vervolgd en veracht zijn omdat ze Jezus kennen en Hem liefhebben. Blijdschap in de hemelen begint hier op aarde.

Van kaft tot kaft
11 augustus OT: Psalm 68 NT: Lukas 23:1-25


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:
Van kaft tot kaft

12 augustus  OT: Psalm 69-70 NT: Lukas 23:26-56
13 augustus OT: Psalm 71-72 NT: Lukas 24:1-27

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Je moet je heil niet zoeken in mensen die je rijkdom, eer, succes en geluk geven. De kracht die God geeft, ligt in een leven met Hem.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw