Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 33

Week 33: Christus in ons

God is in Zijn Zoon Jezus heel dicht bij mensen gekomen. Wie in de Zoon van God gelooft, is een kind van God. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Elk kind van God weet dat het een eeuwige erfenis ontvangt. Dat is een troostende verwachting.  We leven nu nog in het vlees, soms in moeizame omstandigheden of met verborgen pijn. Het geloof in de Zoon van God, Die in ons leeft, sterkt ons om vast te houden aan Zijn beloften. Hij is trouw!
           
Week 33: van 14 t/m 18 augustus 2017

Lees elke dag: Galaten 2:20
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.


Maandag 14 augustus 2017 – Een boodschap van geloof
Lezen: Galaten 1:10-24

Paulus had tijdens zijn eerste zendingsreis verschillende gemeenten gesticht. Vele christenen waren Joden, die vroeger leefden naar Joodse wetten. Ook Paulus was overtuigd geweest dat hij zelf hard moest werken om door God aanvaard te zijn. Jezus toonde hem wat genade betekende. Door openbaring van God Zelf zag Paulus Jezus Christus als Zoon van God. Hij wist nu dat verzoening met God mogelijk is, niet door werken, maar door geloof. Dit geloof brengt mensen samen. Jezus stuurde Paulus naar de heidenen, om hun door het geloof verzoening met God te brengen. 

De Joodse christenen wilden hun tradities houden. Ze verweten Paulus eigenbelang. Paulus weerlegde dit. Hij zocht bij niemand goedkeuring, zelfs niet bij de apostelen in Jeruzalem. Vele christenen hadden er over Paulus gehoord. Het bemoedigde hen dat Paulus het Evangelie verkondigde. God gebruikte de vervolger van het Evangelie om Jezus bij de heidenen te brengen. Wanneer iemand tot bekering komt, oude gewoonten achterlaat en trouw met God wandelt, dan zien mensen dat en verheerlijken ze God. Jezus Christus heeft Zichzelf gegeven voor hen die in Hem geloven. Wie in Hem gelooft, helpt Hij om in deze wereld te leven (Galaten 1:3-5).

Gebed
Heere Jezus, U bent de Zoon van God, de Christus, het Lam op de troon. Geloof in U maakt vrij.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:13-16. Jezus heeft redding gebracht. Hij heeft ons met God verzoend door voor ons te sterven aan het kruis. Onze zonden zijn vergeven. Nu mogen we leven voor Gods aangezicht. Dat stemt dankbaar. Jezus zegt dat we licht en zout zijn. Wanneer mensen ons leven zien, zullen ze dan onze Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken? Waar geloof is, zijn goede werken zichtbaar.

Van kaft tot kaft         
14 augustus OT: Psalm 73-74  NT: Lukas 24:28-53


Dinsdag 15 augustus 2017 – God is trouw
Lezen: Psalm 78:34-41

Het volk Israël kent een lange geschiedenis. Deze psalm is een leerdicht, bedoeld om aan kinderen aan te leren. De dichter wil de geschiedenis van Israël in herinnering brengen. De schrijver benadrukt de trouw van God. Eerlijk beschrijft hij de ongehoorzaamheid en arrogantie van het volk. Hoewel God steeds ingrijpt en zegent, gaan ze hun eigen weg. Op een bepaald moment is het dan genoeg geweest. God laat hen los. En dan lijkt het of het einde gekomen is. Dan verwacht je dat het volk Israël stopt om te bestaan. Maar God is trouw. Wanneer ze terugkeren naar God, kiest Hij ervoor om opnieuw voor hen te zorgen. Geen mens zou dit doen. Mensen die je herhaaldelijk arrogant afwijzen, zijn gevaarlijk. Maar God is anders.

God gaat altijd op zoek om mensen met Zich te verzoenen. Hij wil mensen niet te gronde richten. Hij heeft Zijn volk uitgekozen en blijft trouw aan dit ene volk. Zo handelt Hij ook met ons. Via de stam van Juda heeft God in een eeuwige Koning voorzien. In Christus heeft Hij ons tot Zijn volk gemaakt. Jezus toont de weg naar de Vader en helpt ons om trouw te zijn.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me de weg toont om trouw met God te wandelen. Dank U voor Uw Woord.

Dagsluiting
Lees Handelingen 11:21-26. In Antiochië werden de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen genoemd. Lukas beschrijft deze jonge gemeente als een groep van mensen die trouw de Heere Jezus volgde. Ze oefenden een belangrijke invloed uit op hun omgeving. Vele mensen wilden Jezus volgen en sloten zich bij hen aan. De Heilige Geest was met hen.

Van kaft tot kaft
15 augustus OT: Psalm 75-77 NT: Galaten 1


Woensdag 16 augustus 2017 – Christus leeft in mij
Lezen: Galaten 2:15-21

Toen Paulus in Antiochië was, had hij gezien hoe Petrus zich als Jood gedroeg en enkel met Joodse broeders aan tafel zat. Paulus vond dat Petrus huichelde. Hij moest niet meer leven naar de Joodse tradities. Er was maar één wet overgebleven: de wet van het geloof. Volgens de Joodse wet was iemand rechtvaardig wanneer hij al de wetten van God perfect naleefde. Dit is onmogelijk. Terecht. Niemand leeft perfect.

De enige mogelijkheid om rechtvaardig te leven komt, wanneer iemand gelooft in het offer van Jezus aan het kruis. Dit geloof geeft je toegang tot de troon van God. Je bent rechtvaardig verklaard. Je bent kind van God geworden. God aanvaardt je op grond van het offer van Zijn Zoon. Dat is de enige manier. Als kind van God kun je de hemel niet verdienen. Je hebt hem al. Wat je verder doet is tot eer van God. Je doet Zijn werken. God voorziet in al je noden, en toont je Zijn plannen. Dan kun je enkel zeggen zoals Paulus: “Voor zover ik in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God.” Je leeft niet zonder zonden. Je leeft in de vergeving van zonden en je beseft dat je Jezus elk ogenblik nodig hebt.

Gebed
Jezus, U bent mijn Heer! Dank U voor Uw kruis. U bent opgestaan en zit nu aan de rechterhand van de Vader. U geeft me moed om mijn zonden te belijden en vergeeft me, keer op keer.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 1:5-10. Vanmorgen lazen we over de rechtvaardig verklaring. Omdat we geloven dat Jezus voor onze zonden stierf aan het kruis, wil dat niet zeggen dat we niet meer zondigen. God heeft ons aangenomen als Zijn kinderen op grond van ons geloof. Maar we zondigen nog. Het bloed van Jezus reinigt ons van deze zonden. Indien we de zonden belijden, vergeeft Hij ons. Rechtvaardiging en het belijden van zonden gaan samen.

Van kaft tot kaft
16 augustus OT: Psalm 78 NT: Galaten 2:1-10


Donderdag 17 augustus 2017 – Van kracht tot kracht
Lezen: Psalm 84

Gelukkig zijn zij die wonen in het huis van God! Dit lied opent met een beschrijving van de tempel, de centrale plaats van aanbidding in Jeruzalem. Dit is de plaats waarin ieder die God liefheeft wil zijn. Immers, het is de plaats waar God verblijft. Het volk Israël maakt verre reizen om lofliederen te zingen in de tempel van Jeruzalem. Het huis van God is een veilige plaats. Zoals de mus een huis vindt, en een zwaluw haar nest, komt de gelovige er thuis. Ieder die God vreest, mag binnengaan. Wie een loflied zingt, geniet van de aanwezigheid van de Allerhoogste God.

De tempel in Jeruzalem staat nu symbool voor de plaats waar Jezus woont. Hij verblijft in het hart van ieder kind van God. Dat geeft diepe vreugde. Ook al zijn we pelgrims in de wereld, wij gaan voort van kracht tot kracht. Een leven met de Heere Jezus is nooit saai. Eén dag met Hem is veel beter dan duizend dagen zonder Hem. Wanneer er strijd over je leven komt, is de Heere Jezus je schild. De kracht van de Heilige Geest omringt je helemaal. De Gezalfde Gods met Zijn legermachten hoort je gebed. Wanneer je oprecht met God wandelt, zal Hij het goede geven.

Gebed 
Dank U wel Heere Jezus, voor Uw schild om me heen. Ik voel me veilig bij U.

Dagsluiting
Lees Openbaring 21:1-8. Wanneer het einde zal gekomen zijn, en de heilige stad uit de hemel neerdaalt, zal God Zelf voor altijd bij ons wonen. De Heere Jezus zal alles nieuw maken. Hij stond aan het begin van de wereld, omdat Hij de Schepper is. Hij zal ook bij het einde aanwezig zijn. Hij is de Alfa en de Omega.

Van kaft tot kaft
17 augustus OT: Psalm 79-81 NT: Galaten 2:11-21


Vrijdag 18 augustus 2017 – Erfgenaam van God
Lezen: Galaten 4: 1-7

De Heere God heeft het hemels Koninkrijk weggelegd tot de komst van de Heere Jezus. Pas dan werd duidelijk hoezeer mensen als slaven gebonden waren. De Jood volgde de wetten van Mozes. De heiden hield zich aan een ander religieus systeem. Beiden gingen gebukt onder een wettisch bijgeloof. Toen God Zijn Zoon in de wereld zond, had Hij een doel voor ogen: al wie in Zijn Zoon gelooft en Zijn reddingsplan aanneemt, maakt Hij los van de banden van dit wetticisme. Wie een kind van God is geworden is onderworpen aan een nieuwe wet: leven in gehoorzaamheid aan de hoogste Heer.

Jezus was tijdens Zijn leven onderworpen aan de wetten van het Oude Testament. Omdat Hij deze wetten nooit heeft overtreden, was Hij in staat om mensen van hun overtredingen vrij te kopen. Het werkwoord ‘vrijkopen’ beschrijft het loskopen van een slaaf op de slavenmarkt. Christus heeft in Zijn dood de definitieve prijs betaald. Wie dit gelooft, ontvangt bevrijding van de vloek die de wet heeft opgelegd. Er is in de hemel slechts Eén natuurlijke Zoon van God. In Zijn grote liefde heeft de Heer God ons, die in Jezus geloven, aangenomen als Zijn kinderen. Wij zijn geadopteerde zonen en dochters van God. We zijn niet langer slaaf van de wet. We leven niet meer onder de macht van de zonde.

Gebed
Dank U wel, Heere God, dat ik kind van U mag zijn. Dit is niet omwille van wat ik doe, maar omdat ik geloof in Uw Zoon, Jezus Christus.

Dagsluiting
Lees Romeinen 8:14-17. Indien je de Heere Jezus hebt aangenomen, ben je kind van God geworden. De Heilige Geest is in je hart komen wonen. Hij spreekt je aan en leidt je stap voor stap. Hij geeft je kracht om dicht bij de Heere Jezus te leven. Wanneer je bang bent, dan troost Hij en moedigt Hij je aan om verder te gaan. Hij helpt je en toont aan dat je kind bent van de Allerhoogste God. Hij is je Abba-papa. En later wacht je het hemelse Koninkrijk!

Van kaft tot kaft
18 augustus OT: Psalm 82-84 NT: Galaten 3


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft

19 augustus  OT: Psalm 85-87 NT: Galaten 4:1-11
20 augustus OT: Psalm 88 NT: Galaten 4:12-21

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Het geloof in de Zoon van God, Die in ons leeft, sterkt ons om vast te houden aan Zijn beloften. Hij is trouw!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw