Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 34

Week 34: De schuilplaats van de Allerhoogste

Het is goed om bij God te schuilen. In het Oude Testament openbaart de Heere God Zich als een veilige burcht. Wie bang is vlucht naar Hem toe. Toen Jezus op aarde leefde, heeft Hij de God van Israël doen kennen als een Vader. Jezus vraagt om Hem aan te nemen als Redder van je leven. Hij stierf voor je zonden en maakt je vrij. Hij bergt je in de veilige schuilplaats van de Allerhoogste.
           
Week 34: van 21 t/m 25 augustus 2017

Lees elke dag: Psalm 91:1
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op Wie ik vertrouw!


Maandag 21 augustus 2017 – De schuilplaats
Lezen: Psalm 91:1-8

De psalmist spreekt over Wie God voor hem is. De God van Israël is een persoonlijke God. Hij waakt, troost, beschermt en strijdt voor ieder die zichzelf aan Hem toevertrouwt. Jezelf helemaal aan God geven is niet vanzelfsprekend. Voor de psalmdichter is God veilig. Hij verwoordt dat met een aantal beelden: Hij noemt God een schuilplaats: bij bedreiging en angst vindt hij rust bij God. God is voor hem als een schaduw onder vleugels die bescherming bieden. Overmand door angst en onrust vlucht hij naar de burcht die God voor hem is. In angst zoekt de psalmist naar veiligheid en hij roept uit: “Mijn God, op Wie ik vertrouw!”

God is de Allerhoogste. Er is geen andere God dan Hij alleen. Hij is de God Die hemel en aarde bezit en in Zijn soevereiniteit ziet Hij om naar mensen die Hij liefheeft. Hij zegent ieder die Hem kent. Hij is hoogverheven en heerst boven elke macht en kracht. God is de Almachtige. Omdat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde, is het absoluut veilig bij Hem. Hij beschermt tegen gevaar. Of je vijandigheid van mensen of moeilijke omstandigheden ervaart, wie bij God schuilt, mag op Zijn nabijheid rekenen. 

Gebed
Vader, God van de hemelen en de aarde, hoewel U hoog verheven bent, blijft U dicht bij mij!

Dagsluiting
Lees Filippenzen 4:4-9. Ook Paulus wist dat de God van Israël een schuilplaats was voor wie Hem zoeken. Hij was in de gevangenis toen hij de brief aan de christenen van Filippi schreef. Hij was niet bang en maakte zich geen zorgen over wat er met hem zou gebeuren. Hij vroeg aan zijn vrienden om zijn voorbeeld te volgen en niet bezorgd te zijn. Hij heeft voor hen gebeden dat de vrede van God over hen zou komen en hen aangemoedigd om te schuilen bij de Allerhoogste: de Heere is nabij.

Van kaft tot kaft         
21 augustus OT: Psalm 89 NT: Galaten 5


Dinsdag 22 augustus 2017 – De opstandingskracht van Christus
Lezen: Efeze 1:15-23

Paulus prijst het geloof van de christenen in Efeze. Hun geloof in de Heere Jezus maakt dat ze elkaar liefhebben. Dit is een liefde die zichtbaar was in de vroege Kerk te Efeze en ver daarbuiten. Paulus was dankbaar, omdat hij zag wat de Heere Jezus in hun midden deed. Aan het begin van de brief laat Paulus zien hoe hij voor deze jonge gemeente bidt. Hij bidt voor hen dat ze vervuld mogen worden met de Heilige Geest. Wie Jezus kent, heeft de Heilige Geest ontvangen. Deze helpt ons om de Heere Jezus beter te leren kennen. De Heilige Geest geeft wijsheid en toont Wie Jezus is: Paulus noemt dit openbaring. Dit is kennis die je niet enkel met je hoofd weet, maar vooral met je hart.
 
Paulus bidt voor verlichte ogen van het verstand. Met verlichte ogen, denk je terug aan het moment dat Jezus in je leven kwam en je begreep wat Hij voor je deed toen Hij stierf aan het kruis. Met verlichte ogen mag je Zijn Koninkrijk verwachten en zie je uit naar de rijkdom van je erfenis in de hemel. Met verlichte ogen van het verstand merk je hoe groot de kracht is die de Heilige Geest in je leven bewerkt: de opstandingskracht van Christus is in ieder die in Hem gelooft.

Gebed
Heere Jezus, de alles overtreffende grootheid van Uw kracht waarmee mijn hemelse Vader U uit de dood heeft opgewekt, woont in mij. Dank U wel!

Dagsluiting
Lees 1 Petrus 1:3-7. Petrus spreekt over een erfenis die weggelegd is in de hemel. Deze erfenis ligt veilig klaar voor iedereen die in de Heere Jezus gelooft. Ons geloof is voor de Heere God zeer kostbaar. Maar de vijand van God, de satan, verzoekt en probeert ons af te brengen van het geloof. Het mag ons troosten en bemoedigen dat de Heere God helpt en kracht geeft om vast te houden aan het geloof. De Heere Jezus geeft wijsheid om standvastig te zijn. We zien uit naar het hemels Koninkrijk.

Van kaft tot kaft
22 augustus OT: Psalm 90-91 NT: Galaten 6


Woensdag 23 augustus 2017 – Lofprijs en gehoorzaamheid
Lezen: Psalm 95

Onze God is Koning. De priesters zongen deze psalm voor en het volk antwoordde. Het was een lied waarin ze elkaar bemoedigden om de God van Israël als Koning te erkennen en te eren. Hij is de Koning en heerst boven alle goden. Hij is een God die als een Herder voor Zijn schapen zorgt. Het volk reageerde met grote blijdschap en tegelijkertijd met diep ontzag. Iedereen die in de tempel aanwezig was, boog diep voor de God van Israël. Ze knielden letterlijk neer, maar ook met hun hart vernederden ze zich voor zoveel majesteit van God.

De priesters hielden het volk gehoorzaamheid voor. Zij leerden het volk om in reinheid te naderen voor het aangezicht van God. Niet zoals tijdens de uittocht uit Egypte, toen God wonder op wonder deed en het volk keer op keer klaagde en ontevreden reageerde. Het volk werd hiervoor gestraft. Velen van hen kwamen om in de woestijn. De priesters roepen in dit lied op om deze ongehoorzaamheid achter te laten. De waarschuwing is ernstig, ook voor ons: onderzoek je hart en belijd ongehoorzaamheid. Dwaal niet en ken de Heere God in al je wegen. Bespreek met Hem alles wat je bedenkt en onderneemt. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U zoveel om me geeft dat U me, indien nodig, vermaant en tuchtigt. Wilt U me helpen om gehoorzaam te zijn?

Dagsluiting
Lees Johannes 13:5-17. Nadat de Heere Jezus samen met Zijn discipelen had gegeten, heeft Hij hun de voeten gewassen. Hij vroeg hun om te dienen. Hij had hen 3 jaar een voorbeeld gegeven, en nu was de tijd gekomen dat Hij hen zou verlaten. Zoals Hij gehoorzaam was aan Zijn hemelse Vader, zo vroeg Hij nu dat zij Hem gehoorzaam zouden zijn. Gehoorzaam zijn betekent handelen naar datgene wat je weet. Zo mag je groeien in discipelschap en het voorbeeld van Jezus volgen.

Van kaft tot kaft
23 augustus OT: Psalm 92-94 NT: Efeze 1


Donderdag 24 augustus 2017 – Veelvuldige wijsheid
Lezen: Efeze 3:8-13

Paulus noemde zichzelf de minste van de heidenen. Dit was geen valse nederigheid. Hij had immers de gemeente van Christus vervolgd. Wat hij deed, het verkondigen van het Evangelie aan de heidenen, vond hij een voorrecht. Hij wilde er de Heere Jezus mee dienen en niet zelf in het middelpunt staan. Het feit dat hij Jezus kende, vond hij een enorme rijkdom. De Heere God had hem uitgekozen om de Heere Jezus te verkondigen; dit was voor die tijd een geheim geweest. De Joden verwachtten de Messias, maar ze erkenden niet dat dit de Heere Jezus was.

Iedereen die begrijpt dat Jezus de Zoon van God is, en dat Hij samen met de Heere God de wereld geschapen heeft, begrijpt het geheim dat God voor lange tijd heeft verborgen gehouden. Wanneer je dit gelooft, heb je deel gekregen aan de veelvuldige wijsheid van God. Het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, Die gestorven is voor je zonden aan het kruis, is een bijzonder geschenk dat God Zelf in je hart heeft gelegd. Telkens wanneer je van dit geloof vertelt of het noemt in gebed, vertel je niet alleen aan mensen, maar ook aan de machten in de hemelse gewesten, hoe groot de Heere Jezus is! 

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U in me woont. U bent de Zoon van de Allerhoogste God. U stierf voor mijn zonden en ik ben vrij! Ik heb U lief. 

Dagsluiting
Lees Mattheüs 16:13-20. Jezus stelde een vraag aan de apostelen: “Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?” Het antwoord dat Petrus gaf, lag voor de hand. Toch was er meer. Petrus gaf het antwoord dat de Heilige Geest hem in het hart had gelegd. Toen Petrus zei: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God,” was dit een proclamatie voor mensen en voor de machten in de hemelse gewesten. De Heere Jezus wil op deze manier gebeden zijn. Onze Vader, Die in de hemelen is, openbaart de Naam van Zijn Zoon Jezus aan ons, die geloven. Wij zijn hierom zalig!

Van kaft tot kaft
24 augustus OT: Psalm 95-97 NT: Efeze 2


Vrijdag 25 augustus 2017 – De verstandige koning
Lezen: Psalm 101

In deze psalm heeft David zijn verlangen uitgedrukt om als koning rechtvaardig te regeren. Hij wilde dit voor zijn eigen huis, en voor het land. David wist dat hij zelf niet in staat was om dit doel te bereiken, en daarom zocht hij de Heere God. Alleen bij de God van Israël vond hij de wetten die hij nodig had om met wijsheid en inzicht te regeren. Hij boog zich in de eerste plaats neer voor zijn God. Gods weg is de volmaakte weg. Koning David wilde de wet die God had gegeven nauwgezet volgen. Hij verwachtte dat de Heere God hem zou helpen.

David heeft zich voorgenomen om oprecht te leven. Hij wilde niet nadenken over noch bezig zijn met kwade praktijken. Hij wilde niet optrekken met boosdoeners en met hen die leugens bedenken. Wie kwaadspreekt en zich heimelijk gedraagt wilde hij niet kennen. Mensen die hoogmoedig zijn, zichzelf aanprijzen en het steeds beter weten dan iemand anders, wilde hij niet hebben in zijn paleis. Koning David heeft zijn vrienden wijs gekozen. Hij omringde zich met mensen die de Heere God liefhebben en die Zijn wet en de woorden van de profeten overdenken. Ook wij kunnen het advies van deze verstandige koning volgen door onze vrienden wijs te kiezen. 

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om Uw Woorden te overdenken zodat Ik dicht bij U ben?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:33-37. Jezus heeft geleerd om waarheid te spreken. We moeten de realiteit niet anders voorstellen dan hoe het is. We moeten ook geen halve waarheid vertellen. Dat brengt geharrewar en veroorzaakt onduidelijkheid. Waarheid spreken is eenvoudig: laat uw woord ja, ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.

Van kaft tot kaft
25 augustus OT: Psalm 98-100 NT: Efeze 3


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft

26 augustus OT: Psalm 101-102 NT: Efeze 4:1-16
27 augustus OT: Psalm 103-104 NT: Efeze 4:17-32

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Gehoorzaam zijn betekent handelen naar datgene wat je weet. Zo mag je groeien in discipelschap en het voorbeeld van Jezus volgen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw