Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 35

Week 35: Het leven in Christus

Overal waar hij kwam, vertelde Paulus over het leven met Christus. Wie gelooft in Jezus Christus ontvangt eeuwig leven. Paulus wist dat wanneer hij stierf hij bij Jezus kwam. Hij drong er bij mensen op aan om tijdens hun leven een keuze voor Jezus te maken. Het leven met Christus geeft veel voordeel, in dit leven en erna.
           
Week 35: van 28 augustus t/m 1 september 2017

Lees elke dag: Filippenzen 1:21
Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.


Maandag 28 augustus 2017 – Het geheim van het huwelijk
Lezen: Efeze 5:22-33

Paulus plaatst het huwelijksverbond in een groter geheel. De Heere God ziet het huwelijk tussen man en vrouw veel breder dan dat wij dat doen. Het beeld van Christus en Zijn gemeente staat centraal. Zo kijkt de Heere God naar elk huwelijk. De relatie tussen Christus en Zijn gemeente, de overgave en de liefde tussen beiden, is overweldigend. Beiden man en vrouw hebben een bijzondere opdracht. Maar wie kan ontzag hebben voor haar man, zoals de gemeente voor Christus heeft, of wie kan zijn vrouw zo liefhebben zoals Christus Zijn Bruid liefheeft?

Christus is het Hoofd van de gemeente. Hij voedt een koestert de gemeente en zorgt ervoor dat het goed met de gemeente gaat. De gemeente staat onder het gezag van Christus. Ze gehoorzaamt en laat zich leiden omdat ze weet dat Christus het beste met haar voorheeft. Het respect voor Christus helpt haar om onderdanig te zijn. Zo heeft de vrouw respect voor haar man. En wanneer haar man zich in overgave geeft, haar liefheeft met de reinigende kracht van het Woord van God, wil zij met blijdschap onder zijn gezag staan. Het huwelijksverbond in het licht van Christus en de gemeente bemoedigt man en vrouw om elkaar lief te hebben, zoals God dat bedoelde.

Gebed
Vader, dank U wel voor het beeld van Bruid en Bruidegom. Helpt U me om zorgzaam te zijn in het verbond dat U me hebt toevertrouwd?

Dagsluiting
Lees Genesis 2:20-24. Toen Eva geschapen werd, kreeg Adam de opdracht om zich aan zijn vrouw te hechten. Het één vlees met haar zijn, was meer dan de lichamelijke eenheid. Voortaan zou niemand hen nog van elkaar kunnen scheiden. Ze waren door God aan elkaar gegeven. Dit verbond was voor God een heilig verbond. God wilde dat ze samenbleven.

Van kaft tot kaft         
28 augustus OT: Psalm 105 NT: Efeze 5:1-21


Dinsdag 29 augustus 2017 – Loof de Heere, Die verlost
Lezen: Psalm 107

De Heere God verlost uit vele noden. Vier groepen van mensen zijn op een of andere manier vastgelopen en hebben bevrijding nodig. Zij die dwalen in de woestijn zijn uitgeput geraakt. God troost, geeft eten en drinken en brengt op een rechte weg naar een stad waar het veilig is. Zij die ongehoorzaam werden aan het Woord van God zijn met ketenen weggevoerd naar duistere plaatsen. Via tucht en vernedering toont God de weg naar vrijheid. Hij breekt deuren open en verbrijzelt de ketenen. Anderen zijn gekweld door hun zonden. Het drukt zo zwaar dat ze ziek zijn geworden. God brengt genezing en bevrijding omdat ze Zijn beloften ontdekken. Hij legt een loflied in hun binnenste. En tenslotte zijn er de ondernemers, die hun koopwaar met veel winst verhandelen, maar in stormen terecht komen. Ook hen brengt God tot rust; het advies van wijzen plaatst hen op de goede weg.

Dit is een psalm voor alle tijden. De verlossing in deze psalm beschrijft het werk van Christus: “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden (Kolossenzen 1:13-14).” 

Gebed
Looft de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! Dank U, Vader, voor Uw verlossing door het bloed van het Lam.

Dagsluiting
Lees Jesaja 61:1-3. Toen de Heere Jezus begon om het Koninkrijk van God aan te kondigen tijdens Zijn leven, heeft Hij deze tekst gebruikt om aan te tonen dat Hij de Redder en Bevrijder van mensen is. Wie in Hem gelooft zal bevrijding ervaren en troost ontvangen. Dit is een belofte die Jezus heeft gegeven tijdens Zijn leven en die ook nu geldt. De Heere God wil ons tot een nieuw leven opwekken, om Hem te verheerlijken in alles wat we doen.

Van kaft tot kaft
29 augustus OT: Psalm 106 NT: Efeze 5:22-33


Woensdag 30 augustus 2017 – Het leven is Christus
Lezen: Filippenzen 1:19-26

Toen Paulus deze brief schreef was hij een gevangene in Rome. Het gebed van de christenen van Filippi bemoedigde hem. Paulus merkte de kracht van de Heilige Geest. Dit gaf hem vrijmoedigheid om tijdens zijn rechtszaak te spreken over de Heere Jezus. Paulus vertrouwde de Heere God. Voor hemzelf maakte het niet veel uit of hij nu in de gevangenis zat, of hij vrij zou komen. Zijn gevangenschap had wat opgeleverd: Christus werd bekendgemaakt in heel het gerechtsgebouw. Er kwamen mensen tot geloof aan het hof van de Keizer (Filippenzen 4:22).

Paulus hield rekening met een executie. Hij was niet bang. Zijn sterven bracht voor hem het voordeel om bij de Heere Jezus te zijn. Hij hield de hoop van eeuwig behoud goed vast. Hij wilde dat de Filippenzen hiervan blij werden. Het ging Paulus niet om het leven of om de dood. Hij wilde een betrouwbaar getuige zijn van de Heere Jezus. Het leven van Paulus draaide niet om zijn eigen comfort of om zijn bediening. Paulus was enkel gericht op de vooruitgang van het Koninkrijk van Jezus Christus. Zijn leven was het dienen van Christus. Zijn dood betekende winst: hij wilde slechts dicht bij de Heere Jezus zijn.
 
Gebed
Heere Jezus, ik wil zeggen zoals Paulus: het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst, want dan mag ik voor eeuwig bij U zijn!

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 15:19-24. Indien we niet verder zien dan dit leven, zijn we te beklagen, zegt Paulus. Paulus geloofde in een leven na de dood. Hij beschreef wat er zal gebeuren bij de opstanding. Iedereen sterft. Wie in de Heere Jezus gelooft zal, wanneer Jezus terugkomt, opstaan uit de dood. Paulus vond het belangrijk dat de christenen dit vasthouden. Het geeft hoop voor dit leven.

Van kaft tot kaft
30 augustus OT: Psalm 107 NT: Efeze 6


Donderdag 31 augustus 2017 – Wie de Heere vreest
Lezen: Psalm 112

Wie de Heere vreest, is gelukkig. Dit is een belofte. God zegent wie Hem liefheeft en helpt wie respect heeft voor Zijn geboden. De psalmschrijver somt een paar kenmerken op van iemand die met God leeft. God zegent met vrede in zijn huis. Ook in moeite is er licht en vrede. Wie God vreest vindt rust en mag van zijn bezit uitdelen. Van God leert hij wat barmhartigheid, genade en recht betekent. Hij zoekt altijd het beste voor de ander, en doet soms zichzelf tekort.

Wie God vreest, staat vast. Krijgt hij slecht nieuws te horen, dan raakt hij niet van slag. Hij vertrouwt op God. En God ziet dit en ondersteunt hem en bemoedigt hem en geeft hem zekerheid en vreugde; dat doet God met wie Hem trouw volgt en gehoorzaam is aan Zijn verbond. Ook al heeft hij goede naam en faam bij hen die hem respecteren, de man die God vreest heeft vijanden. Ieder die het niet nauw neemt met de wetten van God en wijs is in eigen ogen, kijkt met minachting neer op wie God vreest. De goddeloze ziet de voorspoed, rust en vrede en kan het niet verdragen. Duisternis wil van geen licht weten. Maar wie op God vertrouwt is gerust.

Gebed 
Vader in de hemel, dank U wel dat ik U mag vrezen met heilig ontzag voor Wie U bent. U bent schitterend licht en woont hoger dan de wolken. Ik wil voor altijd bij U zijn.

Dagsluiting
Lees Psalm 1. Wie God kent en liefheeft, bewaart Zijn woorden en Zijn geboden. In deze psalm wordt dit duidelijk. God vertrouwt Zijn Woorden toe aan wie met Hem rekening houdt. Wat je leest bewerkt iets nieuws in je hart. Hoe meer je van God leert, hoe meer Hij je leven verandert. 

Van kaft tot kaft
31 augustus OT: Psalm 108-109 NT: Filippenzen 1


Vrijdag 1 september 2017 – Zoals Jezus
Lezen: Filippenzen 2:5-11

Voordat Jezus als baby geboren werd, was Hij de eeuwige Zoon van God bij Zijn Vader in de hemel. Hij was aan God gelijk. Hij was bereid om naar de aarde te komen met een doel: mensen bij God te brengen. Dat had Zijn Vader gevraagd. God heeft van Jezus het voorrecht weggenomen om als Zoon van God bij Zijn Vader in de hemel te zijn. Zijn koninklijke waardigheid en majesteit die Hij bij de engelen genoot, heeft Hij vrijwillig afgelegd. Hoewel Hij almacht en kracht behield, werd Hij een baby om voor mensen aan een kruis te sterven. Christus heeft Zichzelf tot ‘niets’ gemaakt. Hij had kunnen in Zijn positie blijven als Opperste Macht, genietende van de eer en het respect van engelen, overheden, machten en krachten.
 
De Zoon van God werd Mensenzoon en kwam leven in een verbroken wereld. Hij leefde er om een ultieme vernedering te ondergaan. De kruisdood was niet alleen bijzonder pijnlijk, maar mensonterend. Het stond loodrecht tegenover de hoogste goddelijke waardigheid die Jezus had genoten voordat Hij naar de aarde kwam. Maar tegelijkertijd toont het de hoogste vorm van gehoorzaamheid van de God-Zoon aan Zijn hemelse Vader. Daarom heeft Vader-God Zijn geliefde Zoon uitermate verhoogd. Die hoogste plaats is aan Zijn rechterhand. God is liefde. Zijn Naam is boven elke andere Naam. En Zijn Zoon, Jezus, is Heer van ieder die gehoorzaam Zijn voorbeeld volgt.

Gebed
Heere Jezus, dank U voor Uw leven en dank U voor het kruis. Dank U voor Uw Naam boven alle namen: U bent Heere, tot heerlijkheid van God de Vader.

Dagsluiting
Lees Lukas 8:22-25. Toen Jezus op aarde leefde, behield Hij als Zoon van God de macht om winden tot rust te brengen. Wat Hij vroeg aan Zijn Vader in de hemel, werd voor Hem gedaan. Zijn Vader hoorde Zijn gebed, de engelen dienden Hem, de schepping gehoorzaamde Zijn bevel. De Heer die jij dient, brengt stormen tot rust. Geloof Hem!

Van kaft tot kaft
1 september OT: Psalm 110-112 NT: Filippenzen 2:1-13


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
2 september OT: Psalm 113-115 NT: Filippenzen 2:14-30
3 september OT: Psalm 116-118 NT: Filippenzen 3

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wie God vreest, staat vast.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw