Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 36

Week 36: De HEERE God brengt eenheid

Waar mensen God liefhebben, is eenheid. Deze harmonie brengt mensen als broeders en zusters bij elkaar. De Heere God heeft een plan, wat geen mens kan bedenken. Toen de Heere Jezus stierf aan het kruis heeft Hij de vijand van de wereld verslagen. Al wie Jezus heeft aangenomen, ontvangt liefde die eenheid bewerkt. God zegent ieder die naar deze eenheid zoekt.
           
Week 36: van 4 t/m 8 september 2017

Lees elke dag: Psalm 133:1
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.


Maandag 4 september 2017 – Vreugde voor de wet
Lezen: Psalm 119:169-176

Psalm 119 bezingt de vreugde over de wetten die God gegeven heeft. Het zijn richtlijnen voor het leven. Met 176 verzen is dit de langste psalm van de Bijbel. De verzen zijn zorgvuldig samengevoegd en beginnen per acht verzen met dezelfde letter van het Hebreeuwse alfabet. Vandaag lezen we de laatste acht verzen, die beginnen met de letter ‘taw’. Deze psalm beschrijft hoe de Heere God Zich in woorden openbaart. De schrijver doet dit door verschillende begrippen die het spreken van God omschrijven: de wet, getuigenissen, geboden, bevelen, verordeningen, bepalingen en woorden. De persoon die de adviezen volgt, vindt een manier om het karakter van God in zijn leven te weerspiegelen. Wie met God rekening houdt, vindt vrede met God, met zichzelf en met anderen.

Wie God liefheeft, heeft Zijn wet lief. Deze psalm doet je nadenken over God Zelf, Zijn onveranderlijke liefde en trouw. Daaruit vloeit voort Zijn gulle en volledige vergeving wanneer mensen bij Hem hun zonden belijden. God ziet hun harten, heeft mensen grenzeloos lief en leidt hen dwars door stormen heen. Hij leidt hen op paden die goed en veilig zijn. Wie Gods Woord ontdekt en liefheeft, vindt een leidraad voor dagelijks gebruik. Het is geen pretentie tot perfectie, maar vertrouwend rusten in de armen van de Goede Herder. Hij brengt al Zijn verloren schapen thuis.

Gebed
Vader in de hemel, U maakt Uzelf bekend in Uw Woord. Uw Heilige Geest maakt dat ik dit begrijp. Wat wonderlijk bijzonder!

Dagsluiting
Lees Psalm 19. De natuur toont dat God de Schepper is. De orde en wetmatigheid die je er ziet, heeft de Heere God bepaald en tot stand gebracht. De woorden die in de Bijbel staan, zijn even bijzonder. Ze zijn niet willekeurig opgeschreven. De Heere God heeft gesproken en mensen gebruikt om Zijn Woorden op te schrijven. De schrijver van deze psalm moedigt je aan om wijze woorden te spreken. God helpt je hierbij.

Van kaft tot kaft         
4 september OT: Psalm 119:1-88 NT: Filippenzen 4


Dinsdag 5 september 2017 – In Hem
Lezen: Kolossenzen 2:9-15

Paulus benadrukt dat wie Jezus kent, met Hem gezag heeft over iedere overheid en macht die de wereld beheerst. Dit is een belangrijk thema van de brief aan de Kolossenzen. Alles wat je nodig hebt, is Christus alleen. Wie met Hem leeft, hoeft niet meer terug te keren naar het oude leven. De Heere Jezus is God Zelf. Hij woont in ieder die in Hem gelooft. De goddelijke ‘volheid’ die in Christus woont, is aanwezig in elke christen. Om dit te illustreren gebruikt Paulus drie beelden: de besnijdenis, de doop en een betalingsbewijs, of zoals hij dit hier noemt: het handschrift dat tegen ons getuigde.

Zoals een jongetje besneden wordt, als teken dat er iets nieuw begint, zo mag een christen zijn oude leven achterlaten. Jezus helpt om goede keuzes te maken. Ook de doop is een beeld van vernieuwing. De christen die uit het water komt, staat symbool voor de opstanding uit de dood. De macht van de zonde in zijn leven is verbroken. Jezus leeft voor Hem en in Hem. Tenslotte benadrukt Paulus de kruisdood van Christus. Toen Jezus uitriep: “Het is volbracht,” werd elke aanklacht van de boze tegen ons vernietigd. Jezus heeft een stempel gedrukt op het leven van elke gelovige en zegt: “Ik heb voor hen betaald! Ik heb getriomfeerd over elke macht in de hemelse gewesten, die hun leven opeist!”

Gebed
Vader in de hemel, U hebt het plan met Uw geliefde wereld uitgevoerd toen Jezus riep aan het kruis: “Het is volbracht!” U hebt de hoogste prijs betaald: Uw geliefde Zoon legde Zijn leven af. Leer me alstublieft dicht bij Jezus te leven.

Dagsluiting
Lees Johannes 15:1-8. Jezus is de Ware Wijnstok. Alleen wanneer wij, de ranken, dicht bij Hem blijven, kunnen we voor Hem vrucht dragen. In dit gedeelte heeft Jezus benadrukt dat Zijn Woorden essentieel zijn om dicht bij Hem te leven. Wie dagelijks in de Bijbel leest en zich vult met Zijn Woorden, bemerkt hoe de Heilige Geest krachtig begint te werken. Alles wat niet goed is in je leven, wordt in het licht gebracht. Het reinigingsproces kan beginnen. Je mag veel vrucht dragen.

Van kaft tot kaft
5 september OT: Psalm 119:89-176 NT: Kolossenzen 1


Woensdag 6 september 2017 – Vrede over Israël
Lezen: Psalm 125

Wie in Jeruzalem komt, voelt zich veilig. Deze stad is gebouwd op een hoogte, omringd door heuvels die nooit hun plaats verlaten. Zo mag wie op God vertrouwt, zich veilig weten. De Heere God stelt Zich op rondom Zijn volk, om hen te beschermen tegen vijanden. Soms zijn er vijanden van buiten, die de stad belegeren. Ook zijn er vijanden in de stad, die de vrede en de rust bedreigen. Deze vijanden zijn zij die met God geen rekening houden. In de geschiedenis van het volk Israël zijn er periodes geweest dat het volk ongehoorzaam was. Telkens opnieuw heeft de Heere God profeten gestuurd opdat Zijn volk zich zou bekeren. De Heere God wil dat Zijn volk afrekent met goddeloosheid en onrechtvaardigheid.

De God van Israël plaatste de Heere Jezus op de eeuwige troon van koning David. Hij regeert er met koninklijke waardigheid in waarheid en rechtvaardigheid. Zijn liefde en genegenheid bereiken hen die Hem aanbidden met een oprecht hart. Hij troost, geneest en vergeeft al wie in Hem gelooft en zich aan Hem toevertrouwt. Wie ongehoorzaam is, van geen vermaning wil weten en kronkelwegen kiest, zal Hij aansporen om zich te bekeren. De Heere Jezus is Vredevorst. Hij brengt vrede over Israël en over al de kinderen van God.
 
Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U vrede bracht in Israël en in mijn hart. Dank U wel dat ik op U mag vertrouwen, want U bent altijd nabij.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 1:1-3. De Heere God, de Schepper van hemel en aarde, heeft door de profeten tot mensen gesproken. Het volk Israël is vaak ongehoorzaam geweest. God stuurde profeten om hen te vermanen. Uiteindelijk heeft de Heere God Zijn Zoon gestuurd. Hem hebben ze omgebracht. Maar het doel dat God had, kon niemand verhinderen. Nadat de Heere Jezus de overwinning over zonde en dood heeft behaald, heeft God Hem verhoogd. Al wie in Jezus gelooft, ontvangt eeuwig leven in Hem.

Van kaft tot kaft
6 september OT: Psalm 120-123 NT: Kolossenzen 2


Donderdag 7 september 2017 – Wijze woorden
Lezen: Kolossenzen 4:2-6

Het is niet de eerste keer dat Paulus de gemeenten aanspoort om voortdurend te bidden. Net zoals de Heere Jezus moedigt hij aan om waakzaam te zijn en te bidden (zie Markus 14:38). Paulus weet dat hij gebed nodig heeft. Omdat hij in de gevangenis zit, vertrouwt hij erop dat God mensen naar hem toe brengt. Wanneer hij onderwijst heeft hij wijsheid nodig om te spreken over het geheimenis van de Heere Jezus. God had voor de wereld een reddingsplan uitgewerkt dat verborgen bleef totdat de Heere Jezus stierf aan het kruis. Vele profeten hebben in het Oude Testament gesproken over een Redder, een Koning Die een eeuwig Koninkrijk zou vestigen (zie bijvoorbeeld Daniël 2:28).

Dit is het geheimenis wat Paulus verkondigt: toen Jezus stierf aan het kruis, bracht Hij redding voor Zijn volk en voor de heidenen. Dit is de passie van Paulus: vertellen aan mensen dat Jezus Christus Redder en Heer is. Paulus moedigt de christenen van Kolosse aan om zijn voorbeeld te volgen. Wanneer ze over Jezus vertellen, moeten ze dit doen op een aangename manier. Het is goed om mensen nieuwsgierig te maken, zodat ze zelf vragen stellen over Jezus. Jezus helpt om een wijs antwoord te geven.

Gebed 
Heere Jezus, geeft u me vandaag een gelegenheid om met iemand over U te spreken?

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 3:5-17. Toen wij de Heere Jezus niet kenden, waren wij in onze zonden. We lieten ons leiden door onze hartstochten. Bij sommigen was dit zeer duidelijk, anderen leerden om dit verborgen te houden. Maar sinds we de Heere Jezus kennen, helpt Hij zodat we van binnenuit veranderen. Stap voor stap komt wat in ons niet goed is, aan het licht. We mogen onze zonden belijden en Hij vergeeft. Hij helpt om de oude mens af te leggen, en de nieuwe mens aan te doen.

Van kaft tot kaft
7 september OT: Psalm 124-127 NT: Kolossenzen 3


Vrijdag 8 september 2017 – De zegen van de HEERE
Lezen: Psalm 133

In dit pelgrimslied verlangt koning David naar de eenheid van het volk Israël. Aanvankelijk was hij zeven jaar koning in Hebron. Het volk Israël brengt hem nadien naar Jeruzalem en kroont hem daar tot koning over heel Israël. De Heere God is blij met die eenheid. Het is zoals de olie op het hoofd van de hogepriester. Deze olie maakt dat de priester apart wordt gezet, om het werk van God te doen. God gebruikt het volk Israël wanneer het in eenheid met elkaar leeft. Waar eenheid is, is goedheid en lieflijkheid van God aanwezig.

Wanneer het volk in eenheid samenwoont, komt de zegen van God. De zegen komt ook op het land terecht. De Hermon is een hoge berg in het Noorden van Israël. De dauw is een beeld van vruchtbaarheid op het land, zowel in het Noorden als in Jeruzalem. De zegen die God geeft, ligt op het volk en op het land waar het volk leeft. Deze zegen blijft voor eeuwig. Het is het gebed van de Heere Jezus in Johannes 17:20-21: “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen…, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”

Gebed
Dank U wel, Vader, dat U mensen bij elkaar brengt en hen samenbindt. U hebt mij in een gezin geplaatst om met broeders en zusters samen te leven. Eenheid in U is een zegen!

Dagsluiting
Lees Efeze 4:1-6. De Heere God brengt vrede en harmonie waar mensen zijn die Hem kennen en volgen. Paulus moedigt de christenen in Efeze aan zich toe te leggen om eensgezind te zijn. God roept op tot eenheid en wil dat de gemeenten zijn als een gezin, met de Heere Jezus als Hoofd. Het is niet eenvoudig om die eenheid te bewaren, en dat kunnen we niet in eigen kracht. Wanneer de Heilige Geest onze harten verlicht, kunnen we in alle nederigheid, zachtmoedigheid en geduld elkaar in liefde verdragen. De Heere Jezus maakt ons één.

Van kaft tot kaft
8 september OT: Psalm 128-131 NT: Kolossenzen 4


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
9 september OT: Psalm 132-135 NT: 1 Thessalonicenzen 1
10 september OT: Psalm 136-137 NT: 1 Thessalonicenzen 2

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wie God liefheeft, heeft Zijn wet lief.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw