Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 37

Week 37: Wat adem heeft love de HEERE

Onze God is de Schepper van hemel en aarde. Ook al leeft de wereld niet naar de voorschriften die God heeft gegeven, en gaat er veel verkeerd, God heeft een plan dat Hij uitvoert. Alles in de geschiedenis is gericht op één moment: de wederkomst van de Heere Jezus. Op die dag zal voor iedereen duidelijk zijn dat Hij is de HEERE van hemel en aarde. In de tussentijd mogen wij dagelijks het werk doen dat Hij ons gegeven heeft. God vraagt om Jezus te volgen.  
           
Week 37: van 11 t/m 15 september 2017

Lees elke dag: Psalm 150:1-2
Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.


Maandag 11 september 2017 – Jezus kom!
Lezen: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

De christenen in Thessalonica hadden veel verdriet omdat sommigen gestorven waren. Paulus vond het belangrijk dat ze wisten wat er met hun dierbare overledenen was gebeurd. Hij had een woord van de Heere Jezus ontvangen: zoals Jezus was opgestaan uit de dood, zo zal iedereen die Hem heeft gekend, opstaan uit de dood. Dat is een prachtige belofte. Dit wil zeggen dat wanneer wij sterven, we veilig bij Jezus zijn. Hij bewaart hen die overleden zijn, en zal hen doen opstaan uit de dood op het moment dat Hij naar de aarde terugkomt. Want Jezus komt een tweede maal naar de aarde. De eerste keer werd Hij als een baby geboren. De tweede keer zal Hij komen als Koning der Koningen en Heere der Heeren (Openbaring 19:16).

Verdrietig zijn wanneer iemand overleden is, is heel normaal. In dit verdriet hoeven we niet, zoals ongelovigen, hopeloos te zijn. God heeft een plan met de wereld en daarin staat de opstanding van Christus centraal. Wanneer Hij terugkomt zullen ook wij opstaan en ontvangen wij een verheerlijkt lichaam. Dit geloven wij: wanneer de Heere Jezus als Koning der Koningen naar de aarde komt zullen zij die in Hem gestorven zijn, met Hem door de wolken heen naar de aarde komen. Dan zullen wij met Hem en met onze geliefde overledenen voor eeuwig leven. Dat is onze hoop!
 
Gebed
Heere Jezus, dank U wel voor Uw troost. Te weten dat wanneer U terugkomt, wij onze geliefden zullen terugzien, geeft vreugde en diepe vrede.

Dagsluiting
Lees Zacharia 14:3-9. De terugkeer van de Heere Jezus naar de aarde werd beschreven door de profeet Zacharia. Je leest er hoe de HEERE als Koning naar de aarde komt. Hij zal niet alleen zijn: al de heiligen komen met Hem mee. Koning Jezus zal Koning worden over heel de aarde! Het is bijzonder dat wij die Hem kennen, daarbij zullen zijn!

Van kaft tot kaft         
11 september OT: Psalm 138-139  NT: 1 Thessalonicenzen 3


Dinsdag 12 september 2017 – God zegent Zijn volk
Lezen: Psalm 144

De Heere God geeft aan de koning alles wat hij nodig heeft om het volk van God in wijsheid te leiden. De kracht van elke koning van Israël komt van God. Het is de Heere God Die strijdt en overwinning geeft. De koning vertrouwt op God. Deze hulp is niet vanzelfsprekend. De omstandigheden van koning David zien er niet goed uit. De vijand zit hem op de hielen. Toch blijft de koning rustig. Hij kent de Almacht van de God van Israël. Hij kent Zijn Naam. Hij is de Bevrijder, de Vesting, de Burcht en het Schild. Wie op God vertrouwt, wordt geholpen. Dat is de kracht van de koning van Israël.

De Heere God geeft wijsheid. De koning ziet het gevaar van de vijand en is op zijn hoede. Hij wacht af en ziet hoe God ingrijpt. Het is Gods strijd. Terwijl de overwinningen worden behaald, blijft het hart van de koning op God gericht. Hij zingt lofliederen, omdat hij niet eigen kracht maar de eer van God centraal stelt. En God zegent. Hij geeft aan Zijn volk veel meer dan de overwinning op de vijanden. Hun zonen en dochters zijn krachtig en wijs. De welvaart van het land neemt zienderogen toe. De koning van Israël roept het uit: “Welzalig het volk dat het zo vergaat, welzalig het volk waarvan de HEER zijn God is!”

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U ook mij helpt in gevaren. U geeft mij een hart dat wacht en behoedzaam is. Dank U dat U me veilig in Uw hand bewaart.

Dagsluiting
Lees Psalm 33. Wie op God vertrouwt, zingt een nieuw lied. De psalmist noemt een aantal redenen waarom hij zo blij is: de almacht van God is zo groot dat, wanneer Hij spreekt, wonderlijke dingen gebeuren. God regeert over heel de aarde, Hij bestuurt alle volken, ook hen die met Hem geen rekening houden. Wie Hem kent en ontzag voor Hem heeft, zal veilig zijn.

Van kaft tot kaft
12 september OT: Psalm 140-142 NT: 1 Thessalonicenzen 4


Woensdag 13 september 2017 – Christus verheerlijkt
Lezen: 2 Thessalonicenzen 1

Paulus is dankbaar voor de christenen van Thessalonica. Overal waar hij komt roemt hij hen. Het is voor iedereen duidelijk dat zij vooruitgaan in geloof. En hun onderlinge liefde is zichtbaar. Dat is niet zomaar ontstaan. Toen Paulus het Evangelie vertelde, hebben ze in de Heere Jezus geloofd. En de Heere God heeft dit geloof doen groeien. Waar de Heere Jezus binnenkomt, is er strijd. Paulus spreekt over vervolging en verdrukking. Dat heeft hen niet afgeschrikt. Integendeel, het heeft hun geloof doen toenemen. Paulus leert dat wie tot het Koninkrijk van God behoort, vervolgd wordt. Wie Jezus volgt, zal in de verdrukking komen.

Wie Jezus kent, groeit in geloof en liefde, en ook in hoop. Voor de christenen van Thessalonica betekende dit dat God hun vervolgers zou oordelen. Wie God niet kent en ongehoorzaam is aan het Evangelie zal gestraft worden. Christenen die lijden omwille van de Naam van Jezus Christus leren om niet op zichzelf, maar op God te vertrouwen. Jezus houdt hen vast. Wanneer je Jezus kent, hoop je op het eeuwige leven met Hem. Wie Hem kent en Hem gehoorzaam is, zal deel uitmaken van Zijn heerlijkheid. De Heere Jezus werkt in ieder die Hem liefheeft en Hem volgt!
 
Gebed
Heere Jezus, wilt U helpen om de roeping die U op ons leven hebt gelegd goed te begrijpen? U Helpt ons om U te volgen en gehoorzaam te zijn.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 1:27-30. Paulus heeft voor de christenen van Filippi dezelfde boodschap als voor de christenen van Thessalonica. Wie Christus volgt, krijgt met tegenstanders te maken. Paulus moedigt de christenen aan om zich niet te laten afleiden door hun dreigingen. Terwijl de christen onderdrukt wordt, groeit zijn geloof. Dat was vroeger zo, en dit geldt nu nog steeds. Terwijl ook wij vervolgd worden, bemoedigen wij elkaar om vast te houden aan het geloof in de Heere Jezus. De strijd van toen is nog altijd dezelfde. Daarom, sta vast in het geloof!

Van kaft tot kaft
13 september OT: Psalm 143-144 NT: 1 Thessalonicenzen 5


Donderdag 14 september 2017 – Muziek en reidans
Lezen: Psalm 150

Dit lied sluit het boek van de Psalmen af. Het is een loflied waarin heel de schepping de Heere God grootmaakt. De priesters van Israël nodigen het volk uit om naar de tempel te komen en met z’n allen God te loven. Werkelijk al de schepselen doen mee: ook de engelen in de hemel worden uitgenodigd. Met het lied aanbidden ze de Heere God, de Schepper. Ze zingen over alles wat Hij gedaan heeft; ze denken aan Zijn machtige daden. Het gaat alleen om Hem.

Bij lofliederen horen instrumenten. De blazers en strijkers zijn gestemd. Het orkest speelt in harmonie samen. Het koor stelt zich op en in vrolijke reidansen wordt alles een heel mooi geheel. Alles wat adem heeft, in hemel en op aarde, neemt deel aan deze bijzondere triomftocht. Zou dit een voorproefje zijn van wat Johannes in Openbaring 5:13-14 zag? Daar staat: “En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.”

Gebed 
Heere Jezus, U leeft in eeuwigheid! U bent de God Die ik dien en aanbid. Ik wil samen zingen met de engelen: Heilig, heilig, heilig bent U!

Dagsluiting
Lees Exodus 15:1-21. Het volk Israël had doodsangsten doorstaan. De farao had hen op de hielen gezeten. Bang hadden ze voor de Rode Zee gestaan, totdat Mozes hen er doorheen leidde. Hun blijdschap was groot. Miriam nam de tamboerijn en de vrouwen gingen in reidans achter haar aan. Het was tijd om feest te vieren.

Van kaft tot kaft
14 september OT: Psalm 145-147 NT: 2 Thessalonicenzen 1


Vrijdag 15 september 2017 – Dagelijks met Jezus leven
Lezen: 2 Thessalonicenzen 3:1-13

Christenen van alle tijden kennen dit dilemma: Jezus kan ieder ogenblik terugkomen, maar we weten niet wanneer. Sommige christenen leven alsof de Heere Jezus tijdens hun leven niet terugkomt. Anderen doen hard hun best om uit te zoeken wanneer precies die dag zal zijn. De christenen van Thessalonica werden vervolgd. In deze strijd vonden velen van hen hoop in de belofte van de wederkomst. Anderen misbruikten deze belofte en werden lui. Indien de Heere Jezus spoedig terug zou komen, waarom dan hard werken?  Paulus was niet akkoord. Hij schreef: “Indien iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.” Paulus wist dat sommigen van hen onder het mom van ‘geestelijk leven’, hun verantwoordelijkheid niet wilden opnemen.

Paulus moedigde de christenen van Thessalonica aan om dagelijks voor Jezus te leven. Zijn oproep was: “Word niet moe om goed te doen.” Er waren mensen in de gemeente die zo met de wederkomst van Jezus bezig waren, dat ze hun dagelijks werk verwaarloosden. Dit veroorzaakte verwarring en scheuring in de gemeente. Paulus vermaande hen en was van mening dat wie dagelijks zijn werk doet, klaar is als Jezus terugkomt. Wie de hoop van Zijn komst vasthoudt, doet het werk dat Hij gegeven heeft. 

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel voor het dagelijks werk dat U me gegeven hebt. Wilt U me helpen om dit werk trouw te doen tot eer van U?

Dagsluiting
Lees Johannes 15:1-8. Jezus is de ware Wijnstok. Wij zijn de ranken. Een rank kan niet op zichzelf bestaan. Een rank heeft een belangrijke functie: het sap van de wijnstok naar de vrucht transporteren. Dat is enkel mogelijk wanneer ze op de wijnstok blijven. Daarom zegt Jezus: blijf in Mij. Hij leert hoe we dat kunnen doen: wanneer Zijn woorden in ons zijn, houdt Jezus ons dicht bij Zich. De Vader snoeit ons en maakt ons rein.

Van kaft tot kaft
15 september OT: Psalm 148-150 NT: 2 Thessalonicenzen 2


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
16 september OT: Spreuken 1-2 NT: 2 Thessalonicenzen 3
17 september OT: Spreuken 3-4 NT: 1 Timotheüs 1

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Koning Jezus zal Koning worden over heel de aarde!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw