Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 38

Week 38: Wijsheid en tevredenheid

Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Jezus Christus dezelfde. Hij is Wijsheid in Persoon. In Spreuken 8 staat dit prachtig beschreven. Toen Jezus naar de aarde kwam, heeft de Heere God deze Wijsheid dicht bij de mensen gebracht. Wie in de Heere Jezus gelooft, ontvangt met Hem de wijsheid die nodig is om dag aan dag met Hem te leven. Een leven met Jezus brengt tevredenheid.
           
Week 38: van 18 t/m 22 september 2017

Lees elke dag: 1 Timotheüs 6:6
Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.


Maandag 18 september 2017 – Eeuwige Wijsheid
Lezen: Spreuken 8:22-31

Onze hemelse Vader is eeuwig. Eeuwigheid kent begin noch einde. De wijsheid, waarover de dichter van het boek Spreuken spreekt, is altijd bij de Heere God geweest, lang voordat hemel en aarde geschapen zijn. Vanaf het vroege Christendom heeft men Wijsheid vereenzelvigd met de Persoon van Jezus Christus. De Vader heeft altijd bestaan in eenheid met de Zoon Jezus Christus, zoals we lezen in Johannes 1:1: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Lang voordat de wereld werd geschapen, is Jezus gezalfd om de Messias van Israël te zijn en de Redder van de wereld.

De Heere Jezus was actief bij de schepping betrokken, en was hét Lievelingskind bij Zijn Vader. Vader en Zoon zijn onafscheidelijk verbonden met een innige liefdesband. Die eeuwige en oneindige liefde van de Vader voor Zijn Zoon maakt je sprakeloos: Hij heeft Zijn geliefde Zoon gevraagd om voor zondaren te sterven. De Zoon verheugde Zich van voor alle eeuwigheden voor het aangezicht van Zijn Vader te zijn, in Zijn nabijheid. Toch was Hij bereid om de hemel te verlaten. Hij heeft een perfecte liefde en vreugde prijsgegeven om te leven in een wereld vol met schaamte, lijden en verdriet. God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft. Toen Jezus kwam, was Hij Immanuël, God met ons.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U naar de wereld gekomen bent, de vreugde van bij Uw Vader verlaten hebt, om voor ons te sterven aan het kruis!

Dagsluiting
Lees Spreuken 8:32-36. De Wijsheid van dit tekstgedeelte is de Heere Jezus. Wie van de Heere Jezus leert en naar Zijn Woorden luistert, zal wijs zijn. Wie Hem vindt, heeft eeuwig leven gevonden. Wie Hem liefheeft en Hem volgt, zal het goed gaan.

Van kaft tot kaft         
18 september OT: Spreuken 5-6  NT: 1 Timotheüs 2


Dinsdag 19 september 2017 – Oefen in de godsvrucht
Lezen: 1 Timotheüs 4:6-16

Paulus moedigt zijn leerling Timotheüs aan om een goede volgeling van de Heere Jezus te zijn. Timotheüs is een leraar. Ook al is hij nog jong, hij heeft van de Heilige Geest de gave van onderwijs ontvangen. Door zijn gave te gebruiken, mag hij groeien in kennis van het Woord en in zijn relatie met de Heere Jezus. In de gemeente van Efeze zijn leraren aan het werk die een andere leer brengen. Paulus noemt deze leer onheilige en onzinnige verzinsels. In plaats van de woorden van de Heere Jezus te volgen, zijn deze leraren bezig met allerhande wetten en voorschriften hoe mensen zich moeten gedragen.

Paulus wil dat Timotheüs zich bezighoudt met de woorden van de Schriften. Wie groeit in het Woord van God en het ook in toepassing brengt, groeit in de godsvrucht. Een hoofd vol kennis is niet voldoende. Leer en leven gaan samen. Wie groeit in de godsvrucht leert om neen te zeggen tegen de zonde en oefent om stap voor stap het goede te doen. Wie dit doet, verzamelt een schat in de hemel, niet in eigen kracht, maar in de kracht van onze levende God. Het volgen van Jezus houdt vervolgingen in, maar wie zich aan het Woord van God verbindt, zal in de eeuwigheid overvloedig beloond worden. Dit is de hoop van een dienaar van Jezus Christus.

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat U me door Uw Woord aan mijn Vader verbindt.

Dagsluiting
Lees 2 Timotheüs 1:3-10. Paulus bemoedigt zijn leerling Timotheüs om krachtig te zijn. Hij moet zich er niet voor schamen dat Paulus in de gevangenis zit. Hij moet zich niet schamen voor de Heere Jezus. Hij moet zich niet schamen voor zijn roeping om het Evangelie te verkondigen. Die roeping is een heilige roeping. Dat geldt ook voor jou. Wanneer de Heere Jezus roept om Hem te volgen, geeft Hij je Zijn geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Je hoeft voor niets en niemand bang te zijn. Hij is je Zaligmaker Die de dood heeft overwonnen!

Van kaft tot kaft
19 september OT: Spreuken 7-8 NT: 1 Timotheüs 3


Woensdag 20 september 2017 – Wie is wijs?
Lezen: Spreuken 12:1-4

Wie openstaat voor discipline en advies, wil van anderen leren. Wie het Woord van God ter harte neemt, laat zich niet ontmoedigen, maar staat open voor vermaning. Het resultaat? Een wijze levenswandel. Wie zich niet wil laten gezeggen en geen correctie aanneemt is dwaas.

Wanneer God naar ons kijkt en blij met ons is, dan gaat het goed met ons. De wereld fronst de wenkbrauwen en vindt de christenen maar vreemd. Maar God heeft ons lief, en dat maakt blij. Wie zonder God leeft, kent geen stabiliteit. Hij is als zaad dat op de rots is gevallen. Omdat het geen wortel schiet, zal het geen vrucht dragen en vergaan. Maar wie God zoekt en vindt, slaat zijn wortels diep in Hem. Wanneer er stormen komen, staat hij stevig vast.

De man die een goede vrouw vond, voelt zich rijk als een koning. Haar waarde komt voort uit haar ontzag voor God. Zorgzaamheid en zachtmoedigheid kenmerken haar relaties, terwijl ze het goede zoekt voor haar gezin. Liefdevol respecteert ze het gezag, als een kroon door God aan haar man gegeven. Ze let goed op hoe ze over haar man spreekt, in het bijzonder in het bijzijn van anderen. Ze wil hem niet beschaamd doen staan.

Gebed
Heere Jezus, U bent de bron van alle wijsheid. Wie met U leeft, vindt vrede.

Dagsluiting
Lees Lukas 8:4-8. Jezus vertelt graag over het Koninkrijk van de hemel. De woorden die Hij spreekt zijn als zaadjes die in de harten van de mensen worden gezaaid wanneer ze naar Hem luisteren. Wie Zijn Woorden erkent als Woorden van God, erkent dat de Heere Jezus de Zoon van God is. De Woorden van de Bijbel geven nieuw leven, omdat de Heilige Geest doorheen deze Woorden je leven verandert.

Van kaft tot kaft
20 september OT: Spreuken 9-10 NT: 1 Timotheüs 4


Donderdag 21 september 2017 – Godsvrucht en tevredenheid
Lezen: 1 Timotheüs 6: 3-10
 
Zijn eerste brief aan zijn leerling Timotheüs sluit Paulus af met een waarschuwing. Hij komt terug op de gevaren van de dwaalleraars. Met gezonde leer van de Heere Jezus bedoelt Paulus niet alleen de woorden die Jezus sprak, maar de gevolgen voor het leven van elke dag. Wie een volgeling van de Heere Jezus is geworden, heeft een nieuwe levenshouding. Paulus noemt deze nieuwe levensstijl godsvrucht. Het leven van de christenen staat in schril contrast met het leven van de valse leraren en van hen die hun leer volgen.

Eén van de resultaten van deze valse leer, zegt Paulus, is dat mensen geloven dat het Evangelie materiële winst brengt. Dit is niet in overeenstemming met de leer van Christus. Jezus predikt rijkdom die niet van deze wereld is. Hij plaatst de winst van het Evangelie in een eeuwig perspectief. Dit helpt om je hart te behoeden voor elke vorm van hebzucht. Het resultaat van de godsvrucht is tevredenheid met wat God geeft: dagelijks voeding en kleding, laat dat voldoende zijn. Er schuilt een gevaar in het streven naar rijkdom. Het materiële is niet het probleem, wanneer je het goed gebruikt in het Koninkrijk van God. Maar door het verlangen naar rijkdom, valt iemand in vele verzoekingen. Gevolg is dat je hart uitgaat naar liefde voor geld en bezit. Paulus noemt dit de wortel van alle kwaad. Behoed je hart voor geldzucht!

Gebed 
Heere Jezus, dank U wel dat U me leert om Uw Woorden te overdenken en te bewaren, zodat ik ze in toepassing kan brengen. U geeft me de kracht om dicht bij U te zijn. Dat is tevredenheid.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 13:1-7. Jezus leert om gastvrij te zijn. Wanneer Zijn hart breekt bij het zien van leed en pijn, huilen we mee. We zoeken gevangenen op, we willen de veiligheid van onze gezinnen delen met anderen. Het huwelijksverbond is ons heilig. Ondanks moeite en lasten die ook wij moeten dragen, laat Hij ons nooit alleen. Wie liefheeft is tevreden.

Van kaft tot kaft
21 september OT: Spreuken 11-12 NT: 1 Timotheüs 5


Vrijdag 22 september 2017 – God weet alles
Lezen: Spreuken 16:1-5

Mensen maken plannen, dromen en hopen, maar het einde van alles is in de handen van God. We kunnen in onze gedachten vele plannen bedenken maar het is God die de omstandigheden stuurt. Zelfs de woorden die we spreken gebruikt Hij voor Zijn plannen. Denk maar aan Bileam die het volk Israël wilde vervloeken, maar de woorden die hij sprak werden tot zegen (Numeri 22:38). Jezus leert dat wie God liefheeft, leeft onder Zijn bescherming. Wie vervolgd is omwille van het geloof in Jezus Christus, moet niet vooruit bedenken wat hij zal zeggen. God geeft op het juiste moment wijsheid en vaardigheid om te spreken (Mattheüs 10:19).

De weg die we bewandelen en alles wat we doen, dat doen we met de juiste bedoelingen. Daar gaan we tenminste van uit. Maar God kent de motivatie van ons hart. Hij ziet dwars door ons heen. Daarom leggen we alles wat we ondernemen voor aan de God van het heelal. En indien onze plannen falen of gedwarsboomd zijn, stellen we de vraag: “Wiens werk is dit?” Indien het Gods werk is, zal Hij ook ons falen doen meewerken ten goede. Zijn soevereine wil overstijgt mislukkingen. Het gaat niet om ons. Het gaat om Jezus Christus. Wat we doen is Zijn werk. Wat doen bij teleurstelling? Ga naar Hem toe! Hij weet alles.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me ogen geven om in allen U te zien? Geeft U me handen om anderen te dienen? Geeft U me een hart om iedereen te zegenen?

Dagsluiting
Lees Psalm 19:13-15. Wie weet wat er in het hart is, dan God alleen? Deze verzen zijn een gebed. Het is een vraag dat God je laat zien wat er in je hart niet goed is. Wanneer je hart afdwaalt, heb je dat niet in de gaten. Maar God, die alle dingen kent en ziet, weet ervan. Hij zal door de Heilige Geest je vraag beantwoorden. Soms schrik je van wat God laat zien, maar dat is nodig wil je het reine hart bekomen, waar je om vraagt. Hij toont je de weg om voor Zijn aangezicht te leven. Hij is je Rots en je Verlosser!

Van kaft tot kaft
22 september OT: Spreuken 13-14 NT: 1 Timotheüs 6


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
23 september OT: Spreuken 15-16 NT: 2 Timotheüs 1
24 september OT: Spreuken 17-18 NT: 2 Timotheüs 2

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

09/12/17 - Bijbels dagboek week 50
01/12/17 - Bijbels dagboek week 49
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God kent de motivatie van ons hart. Hij ziet dwars door ons heen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw