Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2017 - Week 48

Week 48: Een psalm voor elke dag

Deze week lezen we vijf psalmen die verwijzen naar de Heere Jezus. Jezus is de Goede Herder, Hij is de HEERE, de God van het verbond. Hij is de Heere van de legermachten, de Mensenzoon, de Grote Koning en de Priester naar de orde van Melchizedek. We lezen over Hem in het Oude en het Nieuwe Testament. Wees verwonderd over onze grote God, Die voor ons bidt en pleit aan de troon van de Allerhoogste!

Week 48: van 27 november t/m 1 december 2017

Lees elke dag: Psalm 103:1-2
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.


Maandag 27 november 2017 – De HEERE is mijn Herder
Lezen: Psalm 23

Koning David was de jongste zoon van een groot gezin. Hij had ook nog 2 zussen. Zijn vader, Isaï, stuurde hem naar de schapen. Hij moest al van jonge leeftijd de schapen hoeden. En hij was daar goed in. Hij was vaak alleen en zo sprak de Heere God tot zijn hart. Hij maakte liederen terwijl hij speelde op zijn instrumenten. God leerde David om goed voor de schapen van zijn vader te zorgen. Dat werden kostbare levenslessen in zijn latere leven. Als herder leerde David over het karakter van God, Die tot hem sprak: “Zoals jij voor je schapen zorgt, zo zorg Ik ook voor jou!” Een herder die zijn leven inzet voor zijn schapen, zo was David. Hij vocht met leeuwen en beren en bracht zijn eigen leven in gevaar. Maar hij overwon ze allemaal omdat hij wist dat de kracht van de God van Israël met hem was.

Dat doet denken aan de Heere Jezus Die zegt: “Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen (Johannes 10:11).” Dat is wat de Heere God doet voor jou en mij. Hij zet Zijn leven in. Hij heeft de Heere Jezus naar de wereld gebracht, en Deze stierf voor ons aan het kruis. Zo is de Heere God. Wij mogen leren van de jonge David. 

Gebed
Heere, hier ben ik. U bent zoveel groter dan mijn moeilijkheden. Ik kies vandaag: zoals David vertrouw ik mezelf aan U toe. U bent mijn Herder, er is niets wat mij vandaag ontbreekt om voor U te leven.

Dagsluiting
Lees Psalm 42 en 43. Lofliederen zingen in een moeilijke situatie, dat kun je leren. Ga de Heere prijzen en loven. Wees dankbaar. Bidt hardop Psalm 42:6;12; 43:5: Wat buigt gij u neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven, voor de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Van kaft tot kaft
27 november OT: Jeremia 48-49 NT: 1 Petrus 3


Dinsdag 28 november 2017 – Vaststaan op Gods beloften
Lezen: Psalm 56

Het leger van Saul zit David op de hielen. Hij vlucht naar de koning van Gath. David bevindt zich tussen twee vuren: de vijand van Israël, de Filistijnen en zijn eigen volk. David heeft vele belagers en hij smeekt God dat Hij hem bevrijdt. Het is alsof de hele wereld tegen hem is. Omdat koning Saul hem hardnekkig achtervolgt, moet hij dagelijks op zijn hoede zijn.
David gebruikt een beeld van wilde dieren: de vijanden willen hem opslokken, zoals een wild dier zijn prooi opslokt. Hij kan niet anders dan schuilen bij de vijanden van het volk Israël, maar ook daar is hij niet veilig.

David is zeer angstig, maar hij geeft er niet aan toe. Hij houdt vast aan hoop. Hij is zich steeds bewust van gevaar, en tegelijkertijd voelt hij zich veilig omdat hij weet dat God bij hem is. Hoe kunnen nu gevoelens van angst en gevoelens van veiligheid samengaan?  David troost zich omdat hij weet dat God hem zal bevrijden: hij gaat staan op de beloften van het Woord. Hij zegt: In God prijs ik het woord, in de HEERE prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen?
Wij mogen van David leren, dat te midden van bedreigende omstandigheden God je bemoedigt met Zijn Woord.

Gebed
Dank U wel, hemelse Vader dat U altijd bij me bent. Zoals U koning David bemoedigde, zo troost U mij met Uw Woord.

Dagsluiting
Lees Romeinen 8:31-32. Ook Paulus schreef aan de gemeente van Rome dat, hoewel de keizer van Rome niet altijd blij was met de christenen en hen vervolgde, God altijd groter is. En indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

Van kaft tot kaft
28 november OT: Jeremia 50-51 NT: 1 Petrus 4


Woensdag 29 november 2017 – O God, breng ons terug!
Lezen: Psalm 80

Het volk Israël is in gevaar. Het 10 stammenrijk, het noordelijke rijk van Israël wordt door de vijand bedreigd. De tempel in Jeruzalem is nog intact en het volk Israël is nog in het land. Waarschijnlijk bevinden we ons in Israël net voor het noordelijk rijk wordt weggevoerd. Deze Psalm is een gebed met vele vragen: hoelang nog? Het volk huilt, de naburige volken spotten. De schrijver denkt terug aan de zegen die God het volk Israël gegeven heeft toen het als een wijnstok gepland werd in het beloofde land. Tijdens het koningschap van David en Salomo heeft Israël zich uitgebreid van de Middellandse Zee tot aan het tweestromen gebied van Tigris en Eufraat.

In schril contrast wordt nu het land geplunderd en dreigt de vernietiging van het volk. Er is een wending in de psalm: de hemel gaat open. God van de legermachten zit op Zijn troon en naast Hem de Mensenzoon. Er is een verband met het gebed van het volk dat zich keert tot de God van het verbond. Er gebeurt iets aan de rechterhand van God. Gezamenlijke verootmoediging van het volk beweegt de Vader naar de Mensenzoon, die God voor Zichzelf sterk heeft gemaakt. Aan de rechterhand van God staat een Persoon door Wie verlossing komt. Wij zien de Messias, de Bevrijder Die het volk Israël mag verwachten. Dit beeld van de Redder van Israël zal nooit van het volk Israël wijken.

Gebed
Heere Jezus, wat een voorrecht dat ook wij mogen deelhebben aan Uw volk. U bent hun en ook onze Messias, onze Hogepriester Die voor ons bidt en pleit wanneer de vijand ons bedreigt.

Dagsluiting
Lees Johannes 17:11-20. Hoor hoe onze Hogepriester voor ons bidt en pleit. Hij deed het toen Hij nog op aarde was en gebeden heeft voor Zijn discipelen. Nu Hij zit aan de rechterhand van God bidt Hij ook voor ons. Wij zijn door het getuigenis van de apostelen, door het Woord van God, tot erkenning gekomen en hebben geloofd in het offer van het Lam van God. Nu houdt de Heere Jezus ons in eenheid bij elkaar, terwijl Hij ons in de Naam van de Vader bewaart en beschermt tegen de boze. Hoe machtig is Hij!

Van kaft tot kaft
29 november OT: Jeremia 52 NT: 1 Petrus 5


Donderdag 30 november 2017 – Loof de HEERE, mijn ziel!
Lezen: Psalm 103

Deze psalm is een lofgezang, een hymne aan God. Het begin zet de toon: wees dankbaar mijn ziel, jubel het uit en vergeet niet wat God voor jou heeft gedaan! De God van Israël is goed en trouw. Het is een kenmerk van wie Hij is, het is Zijn karakter. De priesters zongen het toen de ark in de tempel werd gebracht: Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig (1 Kronieken 16:34). God zal Zijn volk nooit vergeten, en omdat Hij in de Heere Jezus Zich met ons verbonden heeft, vergeet Hij niet één die gelooft dat Jezus voor onze zonden stierf aan het kruis.

Deze psalm bezingt de goedheid van God voor hen die Hem liefhebben en rekening houden met Zijn wetten. Hier staat beschreven wat God doet wanneer je gehoorzaam bent: Hij vergeeft je wanneer je zondigt. Wanneer de Israëlieten de wetten van God overtreden, kunnen ze het met God terug goedmaken via het systeem van wetten en offers. De Heere Jezus heeft voor eens en altijd het volmaakte offer gebracht en wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. De zegen van God komt op je neer: God is nog steeds Dezelfde: Hij maakt sterk, geneest en bevrijdt. Hij is trouw en doet wat Hij belooft voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.

Gebed
Heere Jezus, ik wil U loven voor wat U voor mij hebt gedaan: Uw offer aan het kruis heeft mij bevrijd van de macht van zonde in mijn leven. Wanneer ik mijn zonden belijd, weet ik dat U ze vergeeft en me rein maakt.

Dagsluiting
Lees Markus 2:1-12. Toen Jezus leefde kwam Hij vaak in conflict met de wetgeleerden. Voor hen vergeeft God de zonden wanneer je volgens de wetten een offer bracht. Toen kwam Jezus en Hij vergaf zonden, zonder dat er een offer werd gebracht. Ze vonden dat moeilijk. Maar om te bewijzen dat Hij zonden vergeeft geneest Jezus de verlamde man.

Van kaft tot kaft
30 november OT: Klaagliederen 1-2 NT: 2 Petrus 1


Vrijdag 1 december 2017 – Een Koningspsalm
Lezen: Psalm 110

Koning David schreef ook deze psalm. Vooreerst is dit een bevestiging dat God hem heeft aangesteld om koning over Israël te zijn. Elke overwinning die hij op zijn vijanden behaalt, heeft hij uit de hand van God ontvangen.
In deze psalm heeft God twee keer gesproken: Hij geeft de heerschappij aan de koning van Israël en Hij stelt de koning aan tot priester. Dit priesterschap was van een andere orde dan het levitische priesterschap: het kwam rechtstreeks van God.

In het laatste vers staat beschreven dat deze bijzonder koning-priester tijdens het oorlogsgeweld even pauzeert en drinkt uit de beek. Dit verwijst naar de ceremonie van de koningskroning. De koning ging buiten de stad Jeruzalem tot aan de bron van Gihon. Daar dronk hij en ging terug naar de stad om er gekroond te worden (zie de kroning van Salomo in 1 Koningen 1:38). Het staat symbool voor het ontvangen van goddelijke kracht voor het koningschap en de overwinning over de vijanden. Deze Koning, van Wie God zegt plaats te nemen aan Zijn rechterhand, is de Christus, de Messias van Israël. Jezus gebruikt Psalm 110:1 en zegt dat Hij de Messias is, de Zoon van David, de Koning van Israël (zie Mattheüs 22:41-46).

Gebed
Heere Jezus, toen U na de hemelvaart terugging naar Uw Vader heeft Hij tot U gesproken met de woorden van Psalm 110:1: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. Wonderlijk!

Dagsluiting
Lees Hebreeën 7:17-28. De Heere God heeft gezegd tegen de Heere Jezus: U bent Priester tot in eeuwigheid. Zulke Priester hebben wij nodig: Hij heeft voor eens en altijd het volmaakte offer gebracht, zodat wij geen offers voor onze zonden moeten brengen. Bovendien is Hij ons Hogepriester: Hij bidt en pleit voor ons en helpt ons om de verleidingen van de boze te weerstaan. Op die manier komen de vijanden van God als een voetbank onder de voeten van de Heere Jezus terecht. Wonderlijk!

Van kaft tot kaft
1 december OT: Klaagliederen 3 NT: 2 Petrus 2


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
2 december OT: Klaagliederen 4-5 NT: 2 Petrus 3
3 december OT: Ezechiël 1-3 NT: 1 Johannes 1

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

09/12/17 - Bijbels dagboek week 50
01/12/17 - Bijbels dagboek week 49
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

David troost zich omdat hij weet dat God hem zal bevrijden: hij gaat staan op de beloften van het Woord. Hij zegt: In God prijs ik het woord, in de HEERE prijs ik het woord. Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen?

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw