Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 1

Week 1: Oud en nieuw

Week 1: van 1 t/m 5 januari 2018

Beste wensen voor het nieuwe jaar! Een gezegend 2018 toegewenst! Gisteren hebben we het jaarlijks ritueel beleefd: het oude jaar loopt naar het einde, het nieuwe jaar begint met nieuwe voornemens, nieuwe verwachtingen… Laten we dit nieuwe jaar beginnen bij onze God, de Schepper van hemel en aarde, over Wie Jesaja schreef: “Luister naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene. Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste…”

Lees elke dag: Jesaja 48:12-13
Luister naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene. Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste. Ook heeft Mijn hand de aarde gegrondvest en Mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen.


Maandag 1 januari 2018 – Een gebed van Mozes, de man Gods
Lezen: Jesaja 48:12-13; Psalm 90

In vele gezinnen wordt tijdens de jaarwissel Psalm 90 als een gebed voorgelezen. In deze Psalm spreekt Mozes over zijn geloof. Hij aanbidt God omdat Hij de Schepper van hemel en aarde is. Het is de God Die eeuwig leeft. Mensen zijn tijdelijk. Wij leven en na zeventig of tachtig jaar sterven we. Wat standhoudt, is het geloof in de Heere God. Hij geeft betekenis aan ons leven. Wanneer we God erkennen als Heer, komt de zonde van ons hart aan het licht. Dat is nodig, omdat we Zijn vergeving nodig hebben. Al wie leert om in deze vergeving te wandelen, ontvangt van de Heere God een wijs hart.
 
Mozes vroeg God om het volk Israël te verzadigen met Zijn goedheid. Dit mag ook ons gebed zijn. Elke morgen hebben we Zijn goedheid nodig, zodat we de dag in vrede en rust kunnen beginnen. Soms leven we in moeilijke omstandigheden, maar wanneer de rust en vrede van de Heere Jezus aanwezig is, kunnen we alles beter aan. In zijn gebed rekende Mozes erop dat hij niet alleen deze rust en vrede zou ervaren, maar dat hij zou jubelen van vreugde. Het mag ons gebed zijn dat God onze harten dagelijks met deze vreugde vult.

Gebed
Heere Jezus, soms is het voldoende om te weten dat U bij me bent. Dank U dat U mijn hart met Uw vrede en vreugde vult.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 1:1-4. Vanmorgen lazen we Psalm 90. Mozes schreef over de vreugde, waarmee God zijn hart vulde (Psalm 90:14). De apostel Johannes schreef over deze vreugde. Deze vreugde gaat over het eeuwige leven, dat Jezus geeft. Wanneer we in Hem geloven, en de vergeving voor onze zonden aanvaarden, geeft dit diepe vrede en rust. Dàt is de blijdschap waarover Johannes in zijn eerste brief heeft geschreven. De eerstgeborene der ganse schepping

Van kaft tot kaft
1 januari OT: Genesis 1-3 NT: Mattheüs 1


Dinsdag 2 januari 2018 – Het Lam van God
Lezen: Kolossenzen 1:15-17; Johannes 1:29-34

De Heere God Zelf is als Mens in de wereld gekomen. We hebben dit met Kerst gevierd. Maar waarom moest God mens worden, arm geboren worden, geminacht worden en een pijnlijke dood sterven? Hij was toch Degene Die voor alle dingen bestond? Het is zoals Paulus zegt in Kolossenzen 1:19-20: “Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou...door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis,…”

De Heere Jezus heeft vrede gemaakt tussen God en mensen. Wij zondigen telkens opnieuw. We kunnen niet zomaar bij God komen. Alleen de Heere Jezus, omdat Hij zowel God als mens was, is in staat om ons met God te verzoenen. Hij leefde een onberispelijk leven, was zonder zonde, en toch stierf Hij aan het kruis als een misdadiger. Zijn dood was een offer, zoals een lam geofferd wordt om zonden weg te nemen. Johannes de Doper wist dit toen hij sprak: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt!”

God toornt over de zonde van mensen. Terecht. Maar Hij hield zoveel van mensen dat Hij Zijn eigen Zoon aan de wereld gegeven heeft. Maria legde Hem in een kribbe. Hij groeide op, sprak over het Koninkrijk van de hemel, nam de zonde van de wereld op Zich en droeg de volledige toorn van God die normaal gezien op onze schouders zou blijven rusten. Jezus stierf aan een kruis. Zo droeg Hij onze straf en bracht vrede tussen God en mensen. Dit was maar op één manier mogelijk: God Zelf moest mens worden. Daarom werd de Zoon van God als baby in een kribbe neergelegd.

Gebed 
Dank U wel, Heere Jezus, dat U bereid was om naar de wereld te komen, mens te worden, te lijden en te sterven aan het kruis voor mij. U hebt de dood overwonnen. Ik hoef nooit meer bang te zijn.

Dagsluiting
De Heere Jezus zei tegen Nicodemus: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).” Dit is het geschenk dat de Heere God in Zijn Zoon aan de wereld gegeven heeft: eeuwig leven met Hem.

Van kaft tot kaft
2 januari OT: Genesis 4-6 NT: Mattheüs 2


Woensdag 3 januari 2018 – De Eerstgeborene
Lezen: Kolossenzen 1:15-17; Openbaring 19:11-16; Filippenzen 2:9-11

Bij de Israëlieten was de eerstgeborene de erfgenaam. Hij kreeg alle rechten wat betreft het erfgoed. In een Koninklijke familie betekende dit dat de eerstgeborene het recht kreeg op de troon. Wanneer er geschreven staat dat de Heere Jezus de Eerstgeborene is van de schepping, betekent dit dat Hij Erfgenaam is van de ganse schepping en dat Hij eveneens het recht verwierf om erover te heersen.

Dit is wat de psalmist zegt over koning David in Psalm 89: 28: “Ja, Ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde.” De eerstgeborene betekent hier de hoogste van de koningen der aarde. Dit is wat ‘eerstgeboren zoon’ betekent voor de Heere Jezus: Hij is de Koning der koningen en de Heere der heren.

De apostel Johannes mocht de Heere Jezus zien, in Koninklijke majesteit. Dit staat beschreven in Openbaring 19:11,16:” En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.”
Dit is de erfenis van het Kind in de kribbe: elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden: Jezus Christus is de Heere, tot eer van God, de Vader!

Gebed
Heere Jezus, ik geloof dat er een dag komt dat iedereen weet: U bent de Koning der koningen en de Heere der heren. Voor de wereld is dit nog niet zo, en Uw koningschap is nog onzichtbaar, maar straks komt Uw Koninkrijk naar deze aarde en zal Uw wil geschieden in de hemel en op de aarde. Wat een hoopvolle toekomst!

Dagsluiting
In Filippenzen 2:9 staat: “Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam.” Nu is het de tijd om de naam van de Heere Jezus te belijden en te verkondigen aan de wereld.

Van kaft tot kaft
3 januari OT: Genesis 7-9 OT: Mattheüs 3


Donderdag 4 januari 2018 – De Schepper God
Lezen: Jesaja 48:12-13; Genesis 1:1-2

De Heere God is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de wereld, en alles wat daarin is, gemaakt. Mozes schreef over de schepping van de zichtbare dingen, zoals wij dit kunnen waarnemen. God schiep de natuur, dieren, planten, sterren en planeten, alles in grote verscheidenheid, in adembenemende schoonheid, met bijzondere nauwkeurigheid, met grote kracht.

Aan het begin van de tijd schiep God de hemel en de aarde. Voor die tijd bestond enkel de Heere God, namelijk de Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan het begin van het boek Genesis wordt de Heere God als Elohim, letterlijk ‘Goden’, genoemd. Het toont de drie-Eenheid van de God van Israël. De drie Personen, Vader, Zoon en Geest, waren betrokken bij de schepping. De apostel Johannes heeft aan het begin van zijn evangelie verwezen naar de aanwezigheid van de Heere Jezus bij de schepping toen hij schreef: “In den beginne was het Woord (de Heere Jezus) en het Woord was bij God en het Woord was God…Alle dingen zijn door het Woord (de Heere Jezus) geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is (Johannes 1:1-3).”

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat ik mag weten dat U, de Zoon van God, ook de Schepper bent van hemel en aarde. U bent machtig!

Dagsluiting
Lees Psalm 121. De Heere Die de hemel en aarde gemaakt heeft, helpt ons. Hij zal niet toelaten dat we vallen. Hij zorgt ervoor dat we veilig zijn. Wij zijn Zijn kinderen. Jezus heeft ons gekocht en betaald met Zijn kostbaar bloed. Wanneer we geloven dat Hij voor onze zonden aan het kruis gestorven is, zijn we kinderen van de Heere God geworden. Hij zorgt voor ons, tot in eeuwigheid!

Van kaft tot kaft
4 januari OT: Genesis 10-12 NT: Mattheüs 4


Vrijdag 5 januari 2018 – Simeon
Lezen: Jesaja 48:12-13; Lukas 2:22-35

Veertig dagen na de geboorte van de Heere Jezus waren Jozef en Maria in de tempel voor de ceremonie van reiniging. Jozef en Maria waren arm. Daarom brachten ze in plaats van een lam, twee duiven om te offeren. Jozef en Maria waren vroom en wilden naar de wetten van Mozes leven. Terwijl ze in de tempel waren, kwam Simeon bij hen staan. Hij verwachtte de Verlosser van Israël. De Heere God had tot hem gesproken dat hij, voordat hij zou sterven, de Messias zou zien.

Toen hij de Heere Jezus zag, profeteerde Simeon dat deze Baby een licht was voor de heidenen. Jezus sprak over dit licht. In Johannes 12:46 sprak Hij: “Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.” Het is de Heere Jezus Die maakt dat alle volken van de aarde tot God komen. In het Oude Testament was dit het voorrecht van het volk Israël. De Heere Jezus heeft ook de andere volken tot het licht gebracht. Simeon zag dit omdat de Heilige Geest het aan hem openbaarde.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U het licht van de wereld bent en dat ik in U mag geloven.

Dagsluiting
Lees Lukas 2:34-35: “En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël…” Simeon voorspelde wat er met de Heere Jezus zou gebeuren. Al wie zich niet wil bekeren, al wie niet in Hem gelooft, al wie niet met Jezus rekent en niet naar Zijn woorden luistert, zal veroordeeld worden. Maar al wie zichzelf vernedert, al wie zich van zijn zonden bekeert, al wie in Jezus gelooft, zal God zegenen. De voorspelling van Simeon is nog altijd waar. Iedereen die niet voor Jezus is, is tegen Hem.

Van kaft tot kaft
5 januari OT: Genesis 13-15 NT: Mattheüs 5:1-26


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
6 januari OT: Genesis 16-18 NT: Mattheüs 5:27-48
7 januari OT: Genesis 19-21 NT: Mattheüs 6:1-18

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De Heere Die de hemel en aarde gemaakt heeft, helpt ons. Hij zal niet toelaten dat we vallen. Hij zorgt ervoor dat we veilig zijn.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring