Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 2

Week 2: Het verbond van redding, vanaf het begin

De Heere God heeft mensen voor de eeuwigheid geschapen. Kort na de schepping koos het eerste mensenpaar een eigen weg te gaan. Toch heeft God Zijn schepping nooit losgelaten. In Zijn Zoon Jezus geeft Hij aan mensen de kans zich met hun Schepper te verzoenen. God zoekt mensen op in de duisternis en plaatst hen in het licht van Zijn Zoon.
           
Week 2: van 8 t/m 12 januari 2018

Lees elke dag: Genesis 3:15
(En de Heere God sprak tot de slang:) En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.


Maandag 8 januari 2018 – Vervreemding en vijandschap
Lezen: Genesis 3:1-12; Romeinen 5:12

Het eerste mensenpaar leefde in volledige harmonie met elkaar, met de natuur en met God. De Heere God had het zo bedoeld. Toen de mensen ongehoorzaam werden, door zich niet te houden aan de afspraak die God met hen had gemaakt, kwam er verandering in alle relaties. Vrede en harmonie in relaties veranderde in vervreemding en vijandschap.

Onmiddellijk nadat ze van de verboden vrucht hadden gegeten, werden hun ogen geopend. Adam en Eva bemerkten dat ze naakt waren. Ze schaamden zich voor elkaar. Vroeger maakten ze elke avond een wandeling met hun God. Nu waren ze bang en ze verborgen zich voor Hem. Vroeger waren ze de beste vrienden. Nu hoorde Eva hoe Adam haar beschuldigde toen hij zei: “De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven…” 

Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. De Heere God had het Adam gezegd: “Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:17).” Sindsdien sterven alle mensen.

Gebed
Lieve Vader in de hemel, vervreemding en vijandschap in relaties doen pijn. Dank U wel dat ik mag weten dat U altijd bij me bent.

Dagsluiting
Lees Romeinen 5:12-17. De Heere Jezus heeft over Zichzelf gezegd dat Hij de opstanding en het leven is. Indien we in Hem geloven zullen we leven (Johannes 11:25). Het was niet de bedoeling dat mensen zouden sterven, omdat God wilde dat ze voor eeuwig met Hem zouden leven. Nadat zonde in de wereld kwam, heeft God als oplossing Zijn Zoon aan de wereld gegeven. Al wie in Hem gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Paulus schrijft dat er meer zal zijn: we zullen als koningen heersen…

Van kaft tot kaft
8 januari OT: Genesis 22-23 NT: Mattheüs 6:19-34


Dinsdag 9 januari 2018 – Oorlog na de zondeval
Lezen: Genesis 3:13-19; 2 Korinthe 10:3-6

De ongehoorzaamheid van Adam bleef niet zonder gevolgen. Niet alleen ziekte, lijden en dood kwamen de schepping binnen. Er kwam een strijd de schepping binnen: een diepgewortelde en langdurige oorlog tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Het is een oorlog tussen licht en duisternis, tussen de vrienden van God en de vijanden van God.

De Heere God heeft een vijandige vervreemding in de schepping toegelaten. Deze vijandschap tussen gelovigen en ongelovigen zien we doorheen de Bijbelse geschiedenis steeds terugkomen. Het zaad van de vrouw zien we in Abel, Set, Noach, Abraham, Mozes, Koning David tot bij de Heere Jezus en Zijn volgelingen, tot aan het einde van de wereld. Dit gelovig nageslacht van de vrouw voert oorlog tegen het zaad van de slang, waaronder Kaïn, Cham, Ismaël, Korach, koning Herodes en anderen.

Paulus leerde aan de gelovigen in Korinthe dat deze strijd zich afspeelt in hun denken. Wanneer ze gehoorzaam zijn aan de Heere Jezus, zijn ze in staat om de leugens van de duivel aan het licht te brengen.

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me helpen om de geestelijke strijd met U te strijden?

Dagsluiting
Lees Psalm 1. Deze Psalm gaat over een man die goed nadenkt over wat hij doet en met wie hij omgaat. Hij zoekt met zorg zijn vrienden uit. Hij zit niet op de zetel van de spotters. Zijn hart is op God gericht. Hij bestudeert het Woord van God. Het resultaat van de wijze keuzes die hij maakt blijft niet uit: het gaat goed met hem, alles wat hij doet gelukt. Hij weet dat hij dit niet aan zichzelf te danken heeft. Alles wat hij doet heeft hij eerst aan de Heere God voorgelegd. Je kunt van deze Psalm veel leren. Je kunt deze Psalm bidden: “Vader in de hemel, wilt U me helpen om zorgvuldig mijn vrienden te kiezen…”

Van kaft tot kaft
9 januari OT: Genesis 24-26 NT: Mattheüs 7


Woensdag 10 januari 2018 – Een verbond van redding, vanaf het begin
Lezen: Genesis 3:14-15; Mattheüs 1:18-25

De Heere God liet na de zondeval de mens niet aan zijn lot over. Hij gaf een belofte van hoop, namelijk de definitieve overwinning over de duivel: het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Dit is gebeurd toen de Heere Jezus voordat Hij stierf aan het kruis, uitriep: “Het is volbracht (Johannes 19:30).” Daar heeft Hij de zonde van de wereld gedragen en heeft Hij de dood overwonnen. Het Zaad van de vrouw is de Heere Jezus. God heeft Zijn schepping nooit losgelaten. Kort na de val van de mens, zag God in liefde om naar mensen in hun nood, en gaf Hij een oplossing. De slang echter was in staat om het zaad van de vrouw te kwetsen, te beschadigen en lijden te veroorzaken: na de zondeval kregen mensen te maken met veel ellende en uiteindelijk stierven ze. Zelfs de beloofde Mensenzoon moest sterven: de slang was in staat Hem de hiel te vermorzelen. De Heere Jezus heeft hier op aarde Zijn leven afgelegd. De prijs die Hij voor zonde en dood betaalde, heeft Hem Zijn leven gekost.
           
Wie dit gelooft mag het eeuwig leven ontvangen. Het is zoals de engel des Heren in de droom aan Jozef vertelde: Jezus maakt van zonden vrij. Ook uit andere volken brengt de Heere Jezus mensen tot de Heere God. De banden van de duisternis zijn verbroken en samen met het volk Israël worden alle volken tot één grote kudde met één Herder.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U ons, de gelovigen uit de heidenen, samen met uw volk Israël tot één volk maakt.

Dagsluiting
Lees Johannes 10:14-16. De Heere Jezus is de goede Herder, wij zijn de schapen. Zoals een herder goed voor zijn schapen zorgt, heeft de Heere Jezus Zijn leven voor jou gegeven. De Heere Jezus heeft van de Vader in de hemel de opdracht gekregen om je te redden. Indien je gelooft dat Hij voor je zonden aan het kruis gestorven is, maak je deel uit van Zijn kudde.

Van kaft tot kaft
10 januari  OT: Genesis 27-29 NT: Mattheüs 8:1-22


Donderdag 11 januari 2018 – Abraham ontmoet de Heere God
Lezen: Genesis 22:1-14

De Heere God heeft vaak mensen op een berg ontmoet. Zo was het ook met Abraham. De Heere God beloofde hem een zoon. Toen hij op hoge leeftijd die zoon kreeg, leek de belofte van een nageslacht in vervulling te gaan. Totdat de Heere God aan Abraham een nieuwe opdracht gaf. Hij moest zijn zoon offeren. Dit was zeer ongewoon. De God van Israël vroeg immers geen mensenoffers. Maar Abraham gehoorzaamde en ging op weg. Hij ging niet in discussie. Hij maakte zich klaar om op reis te gaan. Zelfs toen hij in het land Moria de berg beklom en Izak zijn vader vroeg hoe dat dan zat met het offerdier, bleef Abraham rustig. In de Hebreeënbrief lezen we over Abraham: “Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken (Hebreeën 11:18).”

Abraham kende de God van Israël en hij geloofde in de levende God. Hij is een God die trouw is aan de beloften die Hij aan mensen geeft. Abraham had niet zozeer een groot geloof. Hij geloofde in een Machtige God, die grote dingen doet. Deze God is vandaag dezelfde God. Zijn beloften gelden ook voor jou.

Gebed
Hemelse Vader, dank U wel voor het voorbeeld van Abraham. Hij geloofde en gehoorzaamde, niet omdat hij een held was, maar omdat hij wist hoe groot U bent.

Dagsluiting
Lees Genesis 22:10-19. In deze verzen staat één van de vele prachtige namen van de Heere God: Jehova Jireh. In Genesis 22:14: “En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien (Jehova Jireh). Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.” Wanneer je over deze Naam nadenkt of een lied zingt over deze Naam, bedenk dan dat de Heere God altijd voor Zijn kinderen zorgt, ook voor jou, elke dag van je leven.

Van kaft tot kaft
11 januari OT: Genesis 30-32 NT: Mattheüs 8:23-34


Vrijdag 12 januari 2018 – Mozes ontmoet de Heere God
Lezen: Exodus 19:18-22

Voordat Mozes het volk Israël uit Egypte leidde, had hij een ontmoeting met de Heere God op de berg Sinaï. God sprak er met hem in een brandende braamstruik en zei: “En dit zal voor u het teken zijn dat Ik u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg (Exodus 3:12).” In Exodus 19 lezen we hoe de Heere God neerdaalde op deze berg. God riep Mozes naar de top en Mozes klom naar boven.

Toen Mozes de Heere God ontmoette bleef het volk van verre staan en keek toe. Het leek wel of de hele berg in brand stond. Er waren donderslagen, bliksemstralen en het geluid van een bazuin. Het volk was bang. Wat later zeiden ze tegen Mozes: “Spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij (Exodus 20:19).” Het volk zag de grootheid van God en iedereen was zich er van bewust dat ze niet klaar waren om God te ontmoeten. De heiligheid van God maakte dat ze niet durfden tot God te naderen.

Zo is het ook met ons. Wanneer wij tot God naderen, doen we dit in ontzag voor Zijn heiligheid. Als kind van God mogen we in vrijheid naderen, omdat wij geheiligd zijn door het bloed van de Heere Jezus.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat ik Uw kind mag zijn, omdat ik geloof dat de Heere Jezus voor mij stierf aan het kruis. Ik mag nu tot dicht bij Uw troon komen. Ik hoef niet bang te zijn.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 4:14-16. Vanmorgen lazen we hoe de Heere God neerdaalde op de berg Sinaï. Het volk mocht de berg niet bestijgen, omdat ze de heiligheid van God niet konden verdragen. Hoe anders is het wanneer je de Heere Jezus hebt leren kennen. Als kind van God kun je de troonzaal van de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde, binnenkomen en vragen wat je nodig hebt. Dàt is heel bijzonder!
           
Van kaft tot kaft
12 januari OT: Genesis 33-35 NT: Mattheüs 9:1-17


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
13 januari OT: Genesis 36-38 NT: Mattheüs 9:18-38
14 januari OT: Genesis 39-41 NT: Mattheüs 10:1-23

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Als kind van God kun je de troonzaal van de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde, binnenkomen en vragen wat je nodig hebt. Dąt is heel bijzonder!

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring