Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 3

Week 3: De HEERE bewaart

De Heere God waakt over Zijn volk Israël. Dat heeft Hij altijd gedaan. Toen Hij Zijn volk uit Egypte bevrijdde, heeft Hij hen door de Rode Zee geleid. Hij beschermde hen. Toen de discipelen in de storm terecht kwamen, bracht Jezus de wind en de zee tot rust. Hij beschermde hen. Ook vandaag is God nabij. Met het vertrouwen van een kind mag je weten dat Hij je bewaart.
           
Week 3: van 15 t/m 19 januari 2018

Lees elke dag: Psalm 121: 1-2
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.


Maandag 15 januari 2018 – Een bedevaartslied
Lezen: Psalm 121:1-8; Numeri 6:22-27

Psalm 121 is waarschijnlijk geschreven in de periode waarin het volk Israël in ballingschap naar Babel is weggevoerd. Israël was in grote zonde gevallen. Het volk was zijn God vergeten en andere goden nagelopen, totdat de maat vol was. De Heere God kon hun afgoderij en vele kwade praktijken niet langer aanzien. Daarom werd het volk naar een machtige vijand gebracht. Een aantal Israëlieten, waaronder de schrijver van deze psalm, bleef vertrouwen op de beloften die de Heere God aan Zijn volk gaf. Eén van deze beloften kende hij als de priesterlijke zegen, die de hogepriester over het volk uitsprak.
           
In gelovige gezinnen sprak de vader deze zegen over zijn kinderen uit. Het was een blijvende belofte van een trouwe God: “De Heere zegene u en behoede u! De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!” De psalmist dacht aan de Heere God. Hij heeft een aantal redenen waarom God trouw is, op een rijtje gezet: onze God is de Schepper van hemel en aarde; onze God heeft het volk Israël uitgekozen, Hij zal ons niet vergeten, want Hij is trouw. Hij zal ons dus voor onheil bewaren. Hij zal bij ons blijven, ook wanneer Hij ver weg lijkt.

Gebed
Vader in de hemel, wanneer ik om hulp zoek bij U, weet ik dat U me hoort. U bent de Schepper van hemel en aarde. Bij U is het goed.

Dagsluiting
Wanneer je hulp zoekt, zoek je naar informatie. Je zoekt naar mensen die je kunnen helpen. De schrijver van Psalm 121 zoekt ook. Hij slaat zijn ogen op naar de bergen. Hij kijkt naar omhoog. Hij zoekt naar God, want hij weet dat de Heere God hem ziet, hem hoort en een oplossing zal geven. Hij gelooft dat de Heere God hem helpt. Je mag je uitstrekken in geloof naar de Heere God en vertrouwen. Je mag bidden, zoals in Psalm 25:15 staat: “Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.”

Van kaft tot kaft
15 januariOT: Genesis 42-44  NT: Mattheüs 10:24-42


Dinsdag 16 januari 2018 – De hulp komt van God
Lezen: Psalm 121:1-2; Psalm 91:14-16

De schrijver van Psalm 121 is op zoek naar hulp. Hij spreekt tot zichzelf: “Ik heb hulp nodig, waar zal ik het vinden?” Hij zoekt, hij kijkt omhoog… en denkt: “zal ik hulp vinden in de bergen?” Hij weet dat hij zal hulp vinden bij Hem, die de bergen heeft gemaakt. Hij zoekt hulp bij God en kijkt omhoog.

Te midden van je dagelijkse zorgen, hef je je ogen op en zoek je hulp bij God. Hij zal je niet in de steek laten, want Hij waakt over je. Hij zal niet sluimeren noch slapen. Hij ziet wat er rondom Zijn kinderen gebeurt. Hij waakt en beschermt. Hij beschermt overdag, van datgene wat niet goed voor je zou zijn. Hij beschermt je ’s nachts, wanneer je slaapt. Alleen een God die Almachtig is, kan dit doen. Hij die het goede en het kwade kent, kan je als geen ander beschermen.

Wanneer je bij de Heere God hulp zoekt, antwoordt Hij. Zo is Hij. Hij houdt van je. In Psalm 91:14 staat het geschreven: “Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden.” God houdt van je met een eeuwige liefde. Ook wanneer je in het nauw gekomen bent en er geen uitweg meer is, zal Hij je ziel bewaren.

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat ik mag weten dat U altijd over me waakt. U bent de Bewaarder van Israël. U slaapt nooit.

Dagsluiting
In Psalm 121:8 staat geschreven: “De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.” Je mag weten dat de Heere God overal met je meegaat, of je nu ergens buiten of binnen gaat, Hij is met je. Misschien zijn je omstandigheden vandaag niet zoals je wilt, of was je liever op een andere plek geweest. Wanneer je gelooft in de Heere Jezus, weet je dat Hij je zal helpen. Hij zal doen wat Hij heeft beloofd. Hij is trouw tot in eeuwigheid.

Van kaft tot kaft
16 januari OT: Genesis 45-47 NT: Mattheüs 11


Woensdag 17 januari 2018 – Een God van vrede
Lezen: Psalm 121:1-2; Mattheüs 8:23-27

Onze God is een God van vrede. Soms laat Hij stormen in je leven toe. Hij heeft macht om deze stormen stil te zetten. Hij kan elke storm tot rust brengen. De discipelen van de Heere Jezus hebben dit meegemaakt. Pas toen ze midden in de storm zaten en in paniek geraakten, viel het hen op hoe rustig de Heere Jezus bleef. Hij sliep terwijl de storm hevig woedde. De Heere Jezus was niet bang. Hij wist dat Hij veilig was. Hij wist dat Zijn hemelse Vader nooit zou toelaten dat hun schip zou vergaan. Hij kende de Almacht van God. Geloof je in een God die steeds nabij is, die je bewaart, ook al woeden er stormen om je heen? Dit geloof geeft je een gevoel van veiligheid. Dat is Zijn vrede.

In tegenstelling tot de psalmist, die zegt: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal,” roepen de discipelen vol angst en ongeloof: “Heere, red ons, wij vergaan!” In beide gevallen zegt de Heere God: “Ik ben uw Bewaarder, van nu aan tot in eeuwigheid.” Jezus zal de stormen tot stilte brengen. Dit mag je geruststellen, dit mag jouw vrede zijn.

Gebed
Vader in de hemel, ik wil U beter leren kennen. Want wanneer ik weet hoe groot en machtig U bent, hoef ik nooit meer bang te zijn.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 4:6-7. God is een God die vrede geeft in het hart van mensen. De psalmist schrijft over de Bewaarder die hem beschermt. De Heere Jezus toont het Zijn discipelen te midden van de storm. De apostel Paulus schrijft over dezelfde vrede. Ook in jouw leven woedt er soms een storm. Paulus leert dat, ook al ervaar je die stormen, de Heere Jezus nabij is en Hij onze harten en gedachten bewaakt. De Heere Jezus bewaakt je hart…net zoals Psalm 121:7 leert: “De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.”

Van kaft tot kaft
17 januari  OT: Genesis 48-50 NT: Mattheüs 12:1-21


Donderdag 18 januari 2018 – Een God van wonderen
Lezen: Exodus 14:10-14

Het volk Israël was al een paar dagen onderweg. Ze waren uit Egypte weggevlucht en volgden Mozes. Deze handelde in opdracht van de grote God van Israël. Overdag was er een wolkkolom die iedereen kon zien, die volgden ze. Tijdens de nacht liepen ze door, zodat ze snel verder konden. God was met hen. Hij toonde de weg. Alles leek goed te gaan, tot ze merkten dat Farao met een groot leger op hen afkwam. Toen ontstond er paniek. Het volk kon geen kant op. Vanwaar zou hulp komen?

Mozes kende de Heere God. Hij wist dat de God van Israël een machtige God was, een God Die een groot leger zoals dat van Farao aankon. Mozes wist hoe groot dit leger was, hij was immers aan het hof van Farao opgegroeid… Daarom sprak hij tot het volk: “Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken!....De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn.” Even later liep het volk op de bodem van de zee naar de overkant, en het leger van Farao kwam om. God is nog steeds dezelfde God. Hij zal ook vandaag jou, Zijn geliefd kind, beschermen en je veilig aan de overkant brengen.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me leidt op de weg die ik ga. Wilt U me helpen om U te vertrouwen?

Dagsluiting
Lees Exodus 14:10-12 en Exodus 15:1-3. In de eerste verzen zien we het volk Israël in het nauw gedreven. Ze waren boos op Mozes en schreeuwden: “Laat ons met rust!” Maar de Heere God bleef bij hen. Hij streed voor hen. Pas nadien hebben ze met z’n allen een lied gezongen: “Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven… De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam!” Ze hadden met hun ogen gezien hoe de Heere God hen redde. Toen geloofden ze. Soms ben je bang, soms vergeet je dat de Heere God nabij is, soms ben je boos, toch blijft de Heere God nabij. Hij zal je bevrijden.

Van kaft tot kaft
18 januari OT: Exodus 1-3 NT: Mattheüs 12:22-50


Vrijdag 19 januari 2018 – Jezus en de kinderen
Lezen: Markus 10:13-16

De Heere Jezus hield veel van kinderen. Wanneer Hij ze zag, stopte Hij, ging even zitten en nam ze op schoot. Hij vond het niet erg dat de ouders hun kinderen bij Hem brachten. Hij zei dan: “Laat ze komen, laat ze komen…” Hij legde ze de handen op, net zoals de priesters uit het Oude Testament dit deden, terwijl ze zeiden: “De Heere zegene u en behoede u…” Zo zegende de Heere Jezus de kinderen. En de kinderen kwamen graag, omdat ze wisten dat het bij Jezus veilig was. Voor hen was het niet moeilijk om te vertrouwen en te geloven dat de Heere Jezus van God kwam. Ze geloofden het gewoon.

De ouders brachten hun kleine kinderen. Ze wilden dat Hij hun kinderen aanraakte. Jezus nam ze in Zijn armen, Hij legde ze de handen op en zegende hen. Ook nu, terwijl de Heere Jezus in de hemel is, brengen ouders hun kinderen bij Hem. Hij raakt hen aan met Zijn zegen, want Hij heeft ons lief met de belofte die Hij aan Israël heeft gegeven. Hij zegent ons en onze kinderen met de kracht van Zijn Geest, zoals geschreven staat in Jesaja 44:3: “Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.”  Wanneer we onze kinderen tot bij de Heere Jezus brengen, raakt Hij hun harten aan. Hij neemt ze in Zijn armen. Daar vinden ze de troost en de vrede die ze nodig hebben.

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat U veel van kinderen houdt. Helpt U me om als een kind Uw stem te verstaan?

Dagsluiting
Lees opnieuw Markus 10:13-16, en denk na over wat de Heere Jezus zegt over het Koninkrijk van God. Een kind gelooft wat je belooft. Een kind is snel enthousiast te krijgen, want het vertrouwt blindelings. Kinderen weten dat ouders altijd voor ze klaarstaan. Een kind denkt niet na over gevaren. Een kind vindt het geen probleem om afhankelijk te zijn. Zo mogen ook volwassenen leren om de Heere God in de hemel te vertrouwen, omdat Hij betrouwbaar is. Niemand is zo trouw als Hij.
           
Van kaft tot kaft
19 januari OT: Exodus 4-6 NT: Mattheüs 13:1-30


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
20 januari OT: Exodus 7-9 NT: Mattheüs 13:31-58
21 januari OT: Exodus 10-12 NT: Mattheüs 14

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Geloof je in een God die steeds nabij is, die je bewaart, ook al woeden er stormen om je heen?

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring