Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 4

Week 4: Vergeving

De God van Israël is de Allerhoogste God. Hij is heilig en goed. Hij is rein en rechtvaardig. Voor mensen is het haast onmogelijk om dicht bij Hem te komen. Voor hen die in het Oude Verbond leefden, waren offers van dieren nodig om tot God te naderen. Op grond van het offer van de Heere Jezus mag ieder die gelooft, vergeving ontvangen. Als kind van God maak je een nieuwe start en blijf je dicht bij Jezus.
           
Week 4: van 22 t/m 26 januari 2018

Lees elke dag: Jesaja 1:18
Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE.
Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.


Maandag 22 januari 2018 – Zonden worden wit als sneeuw
Lezen: Jesaja 1:15-18

Tijdens het leven van de profeet Jesaja was het volk Israël ongehoorzaam aan de Heere God. De Israëlieten kenden de wetten niet meer en liepen achter de afgoden aan. De Heere God was teleurgesteld en voorspelde dat de vijand zou komen om het volk in ballingschap weg te voeren. Indien het volk zich niet bekeerde, waarschuwde Jesaja, zou God straffen.

Voor alles wat de Israëlieten verkeerd deden, stonden ze bij de Heere God in het krijt: ze waren schuldig. God wilde dit oplossen. Hij wist dat Zijn volk de schuld zelf niet kon betalen. Daarom wilde Hij de schuld van hen wegnemen. Hij sprak hen vrij. Hij stuurde de profeet Jesaja met de woorden: al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Scharlaken is de kleur van bloed. De zonde van het volk was zo groot dat er bloed aan hun handen kleefde. Ze waren schuldig aan moord.

Niemand kan de schuld van een moord wegnemen. Dat drukt zwaar op iemands leven. Alleen de Heere God kan die schuld wegnemen en dit beloofde Hij door de profeet Jesaja. Wat er ook in je leven is gebeurd, hoe groot ook je schuld is, bij de Heere God kun je vrijspraak van schuld ontvangen. Dat is de kracht van vergeving. Daarvoor is Jezus naar het kruis gegaan.

Gebed
Vader in de hemel, U verlangt dat ik me tot U keer. U vergeeft me en wast mijn zonden wit als sneeuw.

Dagsluiting
Lees Psalm 51:9-15. Het ging niet goed met koning David. De grote koning van Israël, die zoveel goed had gedaan voor het volk, was zelf in zonde gevallen. Er kleefde bloed aan zijn handen. Maar hij wist dat de Heere God hem vergeving schonk. Te midden van diep besef van schuld en verdriet, wist koning David dat de Heere God de schuld van zijn zonde had weggenomen. Hij zou nooit meer dezelfde zijn.

Van kaft tot kaft
22 januari OT: Exodus 13-15 NT: Mattheüs 15:1-28 


Dinsdag 23 januari 2018 – Het bloed van Jezus Christus
Lezen: Mattheüs 26:26-29

De Heere God gaf wetten aan het volk Israël. Indien iemand deze wetten overtrad en zondigde, moest hij een offer brengen. Het bloed van het dier verving het bloed van de overtreder: het dier moest in de plaats van de mens sterven. De Heere God ziet een overtreding niet door de vingers. Dit is niet zozeer omdat Hij streng is, maar omdat Hij rechtvaardig is. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt het zo: “En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats (Hebreeën 9:22).”

Toen de Heere God met het volk Israël een verbond sloot, nam Mozes bloed van dieren. Hij sprenkelde wat van dit bloed op het volk en sprak: “Zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft,… (Exodus 24:8).” De Heere Jezus bracht een nieuw verbond. Dit verbond werd gesloten toen Hij stierf aan het kruis. Daar vloeide Zijn bloed met een doel: om zonden van mensen te vergeven.

Indien je vergeving nodig hebt en gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven, ontvang je vergeving. Je mag weten dat je zondelast weg is, zoals staat in Psalm 103:12: “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.”

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U voor mijn zonden gestorven bent, en dat U me in een nieuw verbond hebt gebracht.

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 11:23-26. De apostel Paulus vroeg aan de christenen van Korinthe om de dood van de Heere Jezus niet te vergeten. Zijn lijden, sterven en opstanding zijn belangrijk voor wie in Jezus gelooft. Jezus stierf aan het kruis om mensen vrij te maken. Toen Hij opstond uit de dood heeft Hij de dood overwonnen. Wanneer ze elkaar ontmoeten, vieren christenen het avondmaal. Ze breken brood als teken van het gebroken lichaam van de Heere Jezus. Ze drinken wijn, als teken dat het bloed van de Heere Jezus heeft gevloeid. Christenen zijn vrij van de schuld van de zonde. Als christen weet je dat je bent gered van de eeuwige dood, want wanneer je sterft brengt Jezus je voor eeuwig in de hemel.

Van kaft tot kaft
23 januari OT: Exodus 16-18 NT: Mattheüs 15:29-47 


Woensdag 24 januari 2018 – Rein van hart
Lezen: Johannes 15:1-8

In het onderwijs van de Bergrede sprak Jezus de volgende woorden: “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien (Mattheüs 5:8).” Je hebt een rein hart nodig om de Heere God te kunnen zien, want God is heilig en mensen zijn dat niet. Je kunt niet zomaar bij Hem komen. Wanneer je in de Heere Jezus gelooft, wordt je rein gemaakt. Het bloed van de Heere Jezus neemt de schuld van je zonde weg. Dit is een eerste stap om een rein hart te ontvangen.

De Heere Jezus leerde Zijn discipelen om dicht bij Hem te blijven. Dicht bij Jezus blijf je rein. Jezus vertelde dat Hij de wijnstok is, wiens takken vrucht dragen. Zo ben jij een tak die vrucht draagt wanneer je aan de wijnstok blijft. Wanneer je je losmaakt, mis je de sappen die doorheen de wijnstok vloeien. Losgemaakt van de wijnstok kun je geen vrucht dragen. Je tak zal verdorren en weggegooid worden. De woorden die de Heere Jezus gesproken heeft, zijn belangrijk voor je. Deze woorden helpen je om rein te blijven. Wanneer je deze woorden leest en ze in je hart bewaart, zal de Heere Jezus je leven veranderen. 

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, want U leert me om mijn hart rein te houden.

Dagsluiting
Lees Romeinen 10:8-11. De Heere God heeft woorden aan mensen gegeven. Dit was zo in het Oude Testament (Deuteronomium 30:11-14) en dit was zo toen de Heere Jezus leefde. Paulus leert dat je in je hart kunt geloven. Wanneer je je hart opent en aanneemt dat de Heere Jezus voor je zonden gestorven is, zal Hij je eeuwig leven geven. Alleen in dit geloof ben je voor God rechtvaardig en neemt Hij je aan als Zijn kind.

Van kaft tot kaft
24 januari OT: Exodus 19-21 NT: Mattheüs 16


Donderdag 25 januari 2018 – De Heere God opent de ogen
Lezen: Handelingen 26:14-18

Paulus ontmoette Jezus voor het eerst op een bijzondere manier. Hij was een Jood en hield van jongs af de wetten. Hij geloofde in de God van Israël. Toen hij hoorde van de sekte van Jezus van Nazareth, probeerde hij deze sekte uit te roeien. Zo was hij op weg naar Damascus om de volgelingen van Jezus in de gevangenis te werpen. Tot hij onderweg Jezus van Nazareth ontmoette. Toen veranderde zijn leven helemaal. In plaats van de Heere Jezus te vervolgen, verkondigde Paulus sindsdien de blijde boodschap van het Evangelie.

Paulus had de geschriften van het Joodse volk bestudeerd. Toen hij de Heere Jezus ontmoette begreep hij dat al wat geschreven werd in het Oude Testament met de Heere Jezus te maken had. Hij geloofde dat Jezus de Zoon van God is. De profeten hadden over Hem geschreven. Hij zag hoe de dood van Jezus een offer was, en dat enkel dit offer mensen kon vrijmaken van zonde en de schuld van alles wat in hun leven verkeerd was gegaan. Wanneer mensen dit geloven, verandert hun leven volledig. Je kunt je bekeren uit de duisternis tot het licht. Je kunt loskomen van de macht van de duivel. Wanneer je ‘ja’ tegen Jezus zegt, zegt de Heere God ‘ja’ tegen jou. Dat is wat vergeving van zonden doet: je vindt een weg om bij God te komen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U de ogen van mensen opent zodat ze zich tot U bekeren.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 9:27-31. De Heere Jezus heeft niet alleen ogen van het hart geopend. Hij heeft ook blinden de ogen geopend. Daarvoor was het nodig dat deze blinden geloofden dat Hij hen kon genezen. Tot op vandaag geneest de Heere Jezus zieken. Wanneer je in Hem gelooft, gebeuren er wonderen, ook vandaag.

Van kaft tot kaft
25 januari OT: Exodus 22-24 NT: Mattheüs 17


Vrijdag 26 januari 2018 – Het Evangelie is kracht van God
Lezen: Romeinen 1:16-17

Paulus schaamde zich niet om over Jezus te praten. Vroeger had hij vaak geprobeerd om naar de Heere God op te klimmen. Hij had veel gedaan om bij God te komen, maar het bracht hem geen rust. Dat veranderde toen hij de Heere Jezus ontmoette. Niet hij had de Heere God gevonden, maar de Heere God had hem gezocht en hem gevonden. Saulus, want zo was vroeger zijn naam, de ijverige Schriftgeleerde, moest eerst tot bekering komen. De Heere Jezus opende zijn hart voor het Evangelie. Dat is een blijde boodschap: de Heere God zoekt mensen en geeft hen het eeuwige leven. Wanneer je ‘ja’ zegt en gelooft dat de Heere Jezus voor jouw zonden stierf aan het kruis, ga je over van de duisternis naar het licht, van de dood naar het leven.

Jezus leerde dit aan Zijn discipelen toen Hij zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven (Johannes 5:24).” Het eeuwige leven, dat je zomaar ontvangt door geloof, is heel bijzonder. Dat is kracht van God. Paulus kon hier niet over zwijgen. Overal waar hij kwam, vertelde hij mensen over deze bijzondere kracht. Vandaag is deze boodschap nog altijd waar. Ook jij kunt vandaag kiezen voor de Heere Jezus en de kracht van God in je leven ervaren.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik door geloof in U kracht ontvang om kind van God te worden.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 11:25-30. De Heere Jezus was aan het bidden. Hij sprak met Zijn hemelse Vader. Hij verheugde Zich dat Hij samen met de Vader mensen vond die in Hem geloofden. Aan hen gaf Hij een juk dat zacht is en licht. Hij wil het ook aan jou geven. Wanneer je dit juk draagt, vind je rust. Wie naar de Heere Jezus gaat, mag zijn lasten achterlaten. Wat Hij van je vraagt is niet zwaar.
           
Van kaft tot kaft
26 januari OT: Exodus 25-27 NT: Mattheüs 18:1-14


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
27 januari OT: Exodus 28-30 NT: Mattheüs 18:15-35
28 januari OT: Exodus 31-33 NT: Mattheüs 19

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer je ‘ja’ tegen Jezus zegt, zegt de Heere God ‘ja’ tegen jou.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring