Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 5

Week 5: Een heilig volk

Nadat het volk Israël door de sterke hand van God uit het land Egypte werd geleid, gaf Mozes onderwijs. God gaf wetten, stelde priesters aan, deed het volk in legereenheden optrekken en woonde tussen hen in de tabernakel. God hielp Zijn volk naar Zijn wet te leven; Hij wist dat ze dit niet uit eigen kracht konden. Zo kwam Jezus tot ons als Immanuël, God met ons. Ook vandaag mogen we weten dat wat Hij vraagt, niet te moeilijk is.   
           
Week 5: van 29 januari t/m 2 februari 2018

Lees elke dag: Leviticus 11:45
Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig.


Maandag 29 januari 2018 – Aäron en zijn zonen tot priesters gewijd 
Lezen: Leviticus 8:1-14

Aäron werd tot hogepriester gewijd. Later namen zijn zonen deze taak van hem over. Zij vormden het hogepriesterlijk geslacht. Bij de aanstelling was het gehele volk aanwezig. Het was een officiële samenkomst. Het moest duidelijk zijn dat de Heere God Aäron aanstelde als hogepriester. Mozes zalfde hem met olie. Dit was een uiterlijk teken om de priesters te heiligen. Ze werden apart gezet voor de taak die God hen gaf.
           
Tijdens dit inwijdingsritueel brachten de priesters voor zichzelf een offer. Ze legden hun handen op de kop van het offerdier als teken dat hun zonden op het dier werden gelegd. Mozes sprenkelde het bloed van het dier op het altaar, om de zonden van de priesters weg te nemen. De Heere God is heilig, en geen mens kan zomaar tot Hem naderen. Het bloed van het offerdier reinigde de priesters van hun zonden. Pas dan zag God hen voor heilig aan en konden ze voor anderen de gepaste offers brengen.

De Heere God is heilig en Hij zal dat tot in eeuwigheid zijn. Omdat Hij veel van mensen houdt, heeft Hij voor een volmaakt offer gezorgd. De dood van de Heere Jezus zorgt ervoor dat eenieder die in Hem gelooft met God wordt verzoend.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik door Uw bloed met de hemelse Vader ben verzoend.

Dagsluiting
Lees Romeinen 5:8-11. Indien we geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven, zal dit geloof ons reinigen van de zonde. God kijkt naar ons doorheen het bloed van Zijn Zoon. Nadat Hij gestorven is, is Jezus in de hemel binnengegaan en heeft Hij er Zijn bloed op het altaar gesprenkeld. Wie in Jezus gelooft, wordt op deze manier bij de Heere God ‘heilig’ verklaard. Of zoals Paulus schreef: wij zijn verzoend, wij zijn behouden, wij zijn rechtvaardig verklaard door het bloed van onze Heere Jezus Christus.

Van kaft tot kaft
29 januari OT: Exodus 34-36 NT: Mattheüs 20


Dinsdag 30 januari 2018 – De dood van Nadab en Abihu
Lezen: Leviticus 10:1-3

Nadab en Abihu waren de oudste zonen van Aäron. Samen met Aäron en zeventig van de oudsten van Israël, hadden ze Mozes naar de berg Sinaï begeleid. Ze zagen er de Heere God in Zijn heerlijkheid (Exodus 24:9-11). Nadien werden ze met hun vader Aäron tot priesters gewijd. Toen Mozes en Aäron het volk zegenden, zagen ze hoe de heerlijkheid van de Heere God verscheen. Het offerdier op het altaar ging in rook op omdat er vuur uit de hemel kwam en het verteerde. De Heere God had het offer aanvaard (Leviticus 9:23-24).

Daarop namen Nadab en Abihu hun pannen en wilden een offer van reukwerk brengen; ze deden iets wat God niet had geboden. In Leviticus 8 en 9 kunnen we lezen dat God van de priesters nauwkeurigheid en zorgzaamheid vroeg. De nauwgezette handelingen van de priesters toonden aan het volk Israël dat de Heere God op een gepaste manier wilde benaderd worden. Al de handelingen van de priesters toonden hun eerbied en ontzag voor de heilige God van Israël. Nadab en Abihu deden iets wat de Heere God niet had gevraagd. Ze waren ongehoorzaam, en ze wisten het. Opnieuw kwam er vuur uit de hemel. Dit vuur doodde Nadab en Abihu.

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me helpen om te begrijpen hoe ik met ontzag voor U kan naderen?

Dagsluiting
Lees Leviticus 10:3. Mozes troostte zijn broer Aäron, toen hij deze woorden sprak. Als priesters van de Heere God waren Aäron en zijn zonen geroepen om met respect voor God te naderen. Hij is de Heilige. De zonen van Aäron werden gestraft voor hun ongehoorzaamheid. De priesters hadden het voorrecht om dicht bij God te komen. Ze onderwezen het volk in de wetten van God. Van de priesters werd verwacht dat ze in gehoorzaamheid een rein en heilig leven zouden leiden. Toen Mozes deze woorden sprak zweeg Aäron. Het was de heerlijkheid van God, waar het om ging.

Van kaft tot kaft
30 januari OT: Exodus 37-38 NT: Mattheüs 21:1-22


Woensdag 31 januari 2018 – Rein en onrein
Lezen: Leviticus 15:1-13

In het boek Leviticus heeft God Zijn volk onderwezen om in vrijheid te leven. De Heere God had Israël met grote wonderen uit Egypte weggeleid, maar dit betekende niet dat ze meteen wisten hoe ze als volk van God moesten leven. God wilde Zijn volk beschermen tegen allerhande ziekten, en Hij gaf hen een aantal wetten. Men wist niets over bacteriën en virussen, die allerlei ziekten veroorzaken. Persoonlijke gezondheidszorg en hygiëne waren dus heel belangrijk. Het water reinigde niet alleen, het verhinderde dat besmettelijke ziekten woekerden. Melaatsheid moest vanaf het begin worden aangepakt. Seksuele overdraagbare ziekten kregen geen kans, omdat God strakke huwelijks- en kuisheidswetten gegeven had om Zijn volk te beschermen.

In Leviticus 15:13 staat: “Wanneer hij, die de vloeiing heeft, rein geworden is…moet hij zijn lichaam in bronwater wassen, en is hij rein.” Dit bronwater is stromend water. Stilstaand water is water dat besmet is. Daarvan wordt men ziek. Stromend water is levend water. Dat is water dat voortdurend vanuit een bron wordt vernieuwd. De Heere God wil aan ons dit levende water geven. Al wie Jezus in zijn leven heeft aangenomen als Heer, ontvangt dit levende water. Hierover sprak Jezus in Johannes 7:38: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” 

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U in mijn leven de bron van levend water bent.

Dagsluiting
Lees Johannes 4:10-14. De Heere Jezus sprak met een Samaritaanse vrouw over het levende water. Hij toonde haar hoe ze het eeuwig leven kon ontvangen. Het levende water, dat Hij haar gaf, zou haar  van zonde reinigen. Wie in de Heere Jezus gelooft, ontvangt de Heilige Geest. De Heilige Geest brengt nieuw leven. Hij is een fontein die opspringt in je binnenste. Hij geeft je elke dag nieuw leven. Dit nieuwe en frisse leven mag je tot in de eeuwigheid ontvangen.

Van kaft tot kaft
31 januari OT: Exodus 39-40 NT: Mattheüs 21:23-46


Donderdag 1 februari 2018 – De grote verzoendag
Lezen: Leviticus 16:27-31

Ieder jaar, op een vastgestelde dag, vierde het volk Israël de grote verzoendag. De priesters slachtten dieren. Het bloed van deze dieren bracht verzoening voor de priesters en het volk. Van alle offers aten  de priesters het vlees, maar de offerdieren voor de verzoendag werden buiten het legerkamp verbrand. De offers van de grote verzoendag verwijzen naar het offer van de Heere Jezus. Door Zijn offer zijn wij, die geloven, verzoend met God. Het is zoals de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft: “Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde van de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden (Hebreeën 13:11-12).”

De tijd van het brengen van offers, zoals beschreven staat in het Oude Testament, is voorbij. De Heere Jezus heeft ons eens en voor altijd verzoend met onze hemelse Vader. Ook wij brengen offers, maar niet van vlees en bloed. Wij brengen offers van aanbidding wanneer we liederen zingen. We brengen offers van gehoorzaamheid, want we willen zijn zoals de Heere Jezus. Ieder die Jezus kent en op Hem vertrouwt, komt tot verandering. Het is een leven van gehoorzaamheid en van aanbidding.

Gebed
Heere Jezus, ik wil U aanbidden met mijn leven. Dank U dat U Uw leven gaf, zodat ik tot in eeuwigheid met U zal zijn.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 13:1-6. Jezus heeft je lief en leert je om voor anderen te zorgen. Dat is wat Hij ook Zelf heeft gedaan. Hij is gekruisigd op Golgotha, een plaats buiten de stadsmuren van Jeruzalem. Hij heeft Zichzelf gegeven en heeft door Zijn dood de zonde van mensen verzoend. Vergeet dit nooit. Luister naar wat Hebreeën 13:15-16 leert: “Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.” Maak een begin en deel gul uit aan hen die het minder goed hebben.

Van kaft tot kaft
1 februari OT: Leviticus 1-3 NT: Mattheüs 22:1-22


Vrijdag 2 februari 2018 – Verontreiniging van het land
Lezen: Leviticus 18:21-30

De Heere God heeft het volk Israël gewaarschuwd om hun kinderen niet aan de afgod Molech te offeren. Molech was de zonnegod. Soms deden mensen hun kinderen door vuur lopen om deze god gunstig te stemmen. Dergelijke heidense praktijken had God verboden. Hij waarschuwde het volk Israël hiervoor voordat ze het land Kanaän innamen. Het land waarheen God hen bracht, was verontreinigd door deze gruweldaden. De Heere God rekende af met deze heidense volken. Daarom kon Israël hen als vijanden verslaan. Maar het volk Israël moest zeer zorgvuldig leven, als een volk dat door de Heere God apart was gezet. Ze waren een heilig volk geworden. Indien zij de wetten van God niet naleefden, zouden ze net zoals de heidense volken weggevoerd worden.

Leviticus 18 vermeldt dat ongeoorloofd seksueel contact, homoseksualiteit en seksualiteit met dieren, een gruwel is voor God. Deze praktijken verontreinigen een grondgebied. Indien God op deze manier omgaat met heidense volken aan wie Hij Zich niet heeft verbonden, hoeveel meer zal Hij hen, die Hem kennen, ter verantwoording roepen? In de Heere Jezus is hoop om van een dergelijke levensstijl te worden bevrijd. De apostel Paulus heeft deze hoop in 1 Korintiërs 6:10-11 opgeschreven. Hij sprak tot ontuchtplegers, overspelers, schandknapen… en zei: “…Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heer Jezus en door de Geest van onze God.”

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om een rein leven te leiden?

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 6:12-20. Vanmorgen lazen we hoe de Heere God Zijn volk waarschuwde om, eens ze in het land Kanaän kwamen, zich ver van de heidense praktijken te houden. Ook de apostel Paulus waarschuwde de christenen die in de heidense stad Korinthe woonden. Wanneer je dicht bij Jezus blijft en elke dag nadenkt over Zijn woorden, zal Hij je de kracht geven om ver van de zonde weg te blijven.
           
Van kaft tot kaft
2 februari OT: Leviticus 4-6 NT: Mattheüs 22:23-46


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
3 februari OT: Leviticus 7-9 NT: Mattheüs 23
4 februari OT: Leviticus 10-12 NT: Mattheüs 24:1-28

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wij zijn verzoend, wij zijn behouden, wij zijn rechtvaardig verklaard door het bloed van onze Heere Jezus Christus.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring