Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 6

Week 6: De HEERE is één

De volgende weken denken we na Wie God is. Hij is Vader, Zoon en Geest: drie Personen in Eén. Dit is niet te bevatten. Het is een geheimenis. Verder heeft God bijzondere eigenschappen en deze week nemen we er een paar onder de loep: God is almachtig, alomtegenwoordig, alwetend, heilig, liefde, rechtvaardig, soeverein en Drie in Eén. Er is Niemand zoals Hij!
           
Week 6: van 5 t/m 9 februari 2018

Lees elke dag: Deuteronomium 6:4-6
Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.


Maandag 5 februari 2018 – God bestaat
Lezen: Romeinen 1: 16-20

God bestaat. In de eerste verzen van de Bijbel lees je: “In het begin schiep God de hemel en de aarde (Genesis 1:1).” God is Schepper en er is geen bewijs nodig dat Hij bestaat. Hij was er voordat hemel en aarde werden geschapen.

De Bijbel vertelt dat alle mensen, waar ook ter wereld, een diep besef hebben dat God bestaat. Ieder mens weet dat God Schepper is. In Romeinen 1:19 schrijft Paulus dat dit ook geldt voor hen die van God niet willen weten: “omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.” Hoe komt het dat er zoveel mensen zijn die niet in God geloven? Paulus zegt dat dit komt, omdat mensen de waarheid over God vervangen door leugen (Romeinen 1:25). Mensen willen niet over God horen. Ze kiezen ervoor om de waarheid, die Hij in hun harten heeft gelegd, te verwerpen. Ze kiezen om te geloven dat God niet bestaat (Psalm 10:4).

Paulus schrijft in Romeinen 1:20: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien,…” Alles wat geschapen is, is een bewijs dat God bestaat. De mens is naar Zijn beeld geschapen. Geloof in God is niet zomaar een ‘blind geloof’. De natuur vertelt dat de Heere God bestaat.

Gebed
Dank U wel, hemelse Vader, dat ik in de natuur zie dat U bestaat. Dit is bijzonder.

Dagsluiting
Lees Romeinen 1:19-20. God bestaat. De Bijbel leert dat God aan het begin van de wereld staat. In Genesis 1:1 staat geschreven: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” God is in de schepping aanwezig. Paulus noemt dit ‘kracht en Goddelijkheid’. Wanneer je de natuur ziet en uitroept: “Wat prachtig!”, dan bevestig je dat je iets van de Heere God in de schepping hebt gezien. Dank God voor Zijn schepping in een gebed of in een lied.

Van kaft tot kaft
5 februari OT: Leviticus 13-15 NT: Mattheüs 24:29-51


Dinsdag 6 februari 2018 – De goddelijke eigenschappen van God
Lezen: Psalm 139:7-10

God is almachtig. Hij beheerst alle macht in de hemel en op de aarde. Hij doet wat Hij wilt. Er zijn geen grenzen aan al wat Hij Zich heeft voorgenomen om te doen. Paulus vertelt dat Hij “bij machte is te doen boven alles wat wij bidden of denken (Efeze 3:20).” En Jezus zei: “Bij God zijn alle dingen mogelijk (Mattheüs 19:26).” Gods macht is oneindig.

God is overal tegelijk aanwezig. Hij kan niet beperkt worden door materie en ruimte, omdat Hij die Zelf heeft gemaakt. God is overal. Hij zegt in Jeremia 23:24: “Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou Ik hem niet zien? Vervul Ik niet de hemel en de aarde?”

God weet alles. Geen enkel schepsel is voor God verborgen, “maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen (Hebreeën 4:13).” God weet wat je denkt. Hij kent al je geheimen. God is Zich altijd, overal, ten volle van alle dingen bewust. Zijn kennis verandert niet en neemt ook nooit toe. Van voor alle eeuwigheden wist God alle dingen die ooit zouden gebeuren en wist Hij wat Hij zou doen.

Gebed
Vader in de hemel, U bent zo veel meer dan ik ooit zal beseffen. U bent almachtig, U bent overal, U weet alles, U bent eeuwig, U bent onveranderlijk, U bent onzichtbaar, U bent onafhankelijk en toch maakt U Uzelf aan mensen bekend. Dank U daarvoor.

Dagsluiting
Lees Psalm 139:1-10. God kent je helemaal. Hij weet alles. Hij weet waar je mee bezig bent. Hij kent van verre je gedachten. Hij helpt je om op de goede weg te blijven, zoals David schreef aan het einde van Psalm 139: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie, of er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg (vers 23-24).” Je kunt God hiervoor danken.

Van kaft tot kaft
6 februari OT: Leviticus 16-18 NT: Mattheüs 25:1-13 


Woensdag 7 februari 2018 – De persoonlijke eigenschappen van God
Lezen: Johannes 17:24-26

God is heilig. Hij is volkomen rein. Hij is volmaakt goed. Hij wil dat alle mensen dit erkennen en terecht, want alleen Hij is volledig gescheiden van zonde. De Serafs (gevleugelde wezens) staan rondom de troon van God en roepen elkaar toe: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten (Jesaja 6:3).” Als kind van God verlang je naar meer van Gods heiligheid.

God is liefde. God geeft van Zichzelf weg aan anderen. Dat heeft Hij altijd al gedaan. Het is de liefde van God de Vader tot Zijn Zoon, Jezus Christus. De liefde van God maakt dat Hij initiatief neemt om mensen met Zich te verzoenen. De mens is zondig en kan niet naderen tot een God die heilig is. Toen Jezus op aarde was, heeft Hij voor Zijn discipelen gebeden dat de liefde van God in hen zou zijn (Johannes 17:26). De Heere Jezus bidt op dit moment dat Zijn liefde in jou mag zijn.

God is rechtvaardig. God spreekt de waarheid en Hij spreekt wat recht is (Jesaja 45:19). Aangezien God rechtvaardig en waarachtig is, oordeelt Hij mensen naar wat ze doen. Hij moet hen straffen voor hun zonden. Maar omdat God van mensen houdt, gaf Hij Zijn Zoon de opdracht om deze straf te dragen. De Heere God geeft Zelf een oplossing voor de zonden van mensen. Wanneer je gelooft dat de Heere Jezus jouw straf heeft gedragen, mag je rechtvaardig voor God staan.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat ik tot U mag naderen omdat de Heere Jezus voor mij aan het kruis gestorven is. Hij heeft mijn schuld gedragen. Dank U voor Uw liefde.

Dagsluiting
Lees Romeinen 3:23. Er staat: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,…” Dit wil zeggen dat het onmogelijk is om tot God te naderen, want God is heilig. Niets wat zondig is mag in Zijn nabijheid komen. Verder in vers 24 staat: “…en worden … gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus.” Met andere woorden, God zorgt ervoor dat je wel tot Hem kunnen naderen, dus rechtvaardig gemaakt wordt, omdat Hij van je houdt. Dat is wat genade betekent: je ontvangt een cadeau. Je hoeft er niets voor te doen. In het offer van de Heere Jezus komen deze drie samen: God is heilig, God is rechtvaardig en God is liefde.

Van kaft tot kaft
7 februari OT: Leviticus 19-21 NT: Mattheüs 25:14-46


Donderdag 8 februari 2018 – De soevereiniteit van God
Lezen: Markus 14:32-36

God is soeverein. God is oppermachtig en onafhankelijk. Hij wilt wat Hij wilt en Hij doet wat Hij doet. God is voortdurend aan het werk in alles en iedereen, zoals Hij dat wilt, zoals geschreven staat in Efeziërs 1:11-12: “…(God), Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn,…” Het is de wil van God dat mensen Hem ontmoeten en Hem leren kennen.

God Zelf bepaalt om te doen wat Hij doet en wat Hij niet doet. Zo zijn alle dingen om de wil van God geschapen (Openbaring 4:11), is elke wereldlijke macht door Zijn wil aangesteld (Romeinen 13:1) en is het soms Gods wil dat Zijn kinderen lijden (1 Petrus 3:17). Alles wat in je leven gebeurt, ligt onder Zijn wil. Daarom moedigt Jakobus aan niet te zeggen dat je dit of dat wilt doen, maar veeleer te zeggen: “Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen (Jakobus 4:15).”

Zelfs de dood van Christus lag in de wil van God. Wanneer lijden over je leven komt, mag je leren van het voorbeeld van de Heere Jezus. In de tuin van Gethsémané was Hij zeer bang. Hij heeft gebeden: “Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” De Heere Jezus vertrouwde Zijn Vader. Zo mag jij vertrouwen en weten dat wat er ook in je leven gebeurt, je veilig bij de Vader bent.

Gebed
Vader in de hemel, dank U dat U me in Uw hand bewaart. Wilt U me helpen om, net zoals de Heere Jezus, me over te geven aan Uw wil?

Dagsluiting
De oppermacht (soevereiniteit) van God heeft te maken met Zijn wil. Hij weet wat Hij wilt en Hij heeft een plan met je leven. Wanneer moeilijkheden of lijden komen, ben je geneigd om te vragen: “Waarom?” Meestal komt er dan geen antwoord. Maar wat je zeker mag weten is dat God je helpt om Hem te vertrouwen. In de Bijbel staan vele voorbeelden van mensen die dit geleerd hebben. Eén ervan is Job. Hij leefde een rustig leven totdat hij in één klap zijn bezit, zijn kinderen en zijn gezondheid verloor. Hij was opstandig omdat hij niet wist waarom dit allemaal over zijn leven kwam. Maar op het einde zei hij: “Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U (Job 42:2).” Job heeft door zijn lijden heen God beter leren kennen, hij heeft geleerd om zich aan Gods wil toe te vertrouwen. Dat is een voorbeeld om na te volgen.

Van kaft tot kaft
8 februari OT: Leviticus 22-24 NT: Mattheüs 26:1-13

 

Vrijdag 9 februari 2018 – God is Drie in Eén
Lezen: Mattheüs 3:16-17

De Heere God is Drie in Eén: God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. De Heere God is drie Personen, van elkaar onderscheiden en samen één geheel. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest bestaan eeuwig in Drie, en toch is er maar één God. Dit noemen we de triniteit van God. God is drie in Eén. Dit is moeilijk om te begrijpen. Toch is dit één van de belangrijkste uitgangspunten van het christelijk geloof.

Het woord ‘drie-eenheid’ staat niet in de Bijbel, maar de idee van de Drie-eenheid is op vele plaatsen terug te vinden. Zo staat bijvoorbeeld in Genesis 1:26: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.” De woorden ‘Ons’ en ‘Onze’ houdt in dat er meer dan één Persoon bij de schepping betrokken was. De enige andere wezens waarnaar God kon verwijzen waren de engelen. Maar mensen zijn niet geschapen naar het beeld van engelen, ze zijn ‘naar het beeld van God’ geschapen (Genesis 1:27). Dit betekent dat er meer dan één Persoon in God aanwezig is.

Toen de Heere Jezus werd gedoopt, hebben de drie Personen van God Zich onderscheiden in drie verschillende handelingen: God de Vader sprak, God de Zoon werd gedoopt, en God de Heilige Geest rustte op de Zoon (Mattheüs 3). Paulus zegende de christenen en schreef: “De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen
(2 Korinthe 13:13).”

Gebed
Hemelse Vader, U bent bijzonder. U bent Drie en toch Eén. Ik mag bidden tot U, Vader, en tot U, Heere Jezus Christus. U hebt me de Heilige Geest gegeven, die me onderwijst en inzicht geeft. Toch bent U één God. Ik geloof in U.

Dagsluiting
De Drie-eenheid van God was bij de schepping aanwezig. In Genesis 1:1-2 lezen we: “In het begin schiep God de hemel en de aarde….en de Geest van God zweefde over het water.” Ook de Heere Jezus was bij de schepping betrokken. We lezen in Johannes 1:3: “Alle dingen zijn door het Woord (de Heere Jezus) gemaakt en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.”
We zien de Drie-eenheid aan het werk bij de redding van mensen. In Johannes 3:16 staat: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Toen Jezus naar de hemel ging, heeft de Vader de Heilige Geest gezonden om Zijn werk verder te zetten. Wie gelooft, ontvangt de Heilige Geest. Je mag God daarvoor danken.
           
Van kaft tot kaft
9 februari OT: Leviticus 25-27 NT: Mattheüs 26:14-35


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
10 februari OT: Numeri 1-3 NT: Mattheüs 26:36-56
11 februari OT: Numeri 4-6 NT: Mattheüs 26:57-75

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God is oppermachtig en onafhankelijk. Hij wilt wat Hij wilt en Hij doet wat Hij doet.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring