Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 7

Week 7: Jezus de Messias, verheerlijkte HEER

Jezus Christus is de Messias, de Gezalfde des Heeren. Er komt een dag dat Hij als Koning naar de aarde komt en zal heersen tot in alle eeuwigheid. Deze eeuwige Koning is als een mens naar de aarde gekomen, heeft onder mensen geleefd en heeft aan het einde van Zijn aardse leven het volmaakt offer voor mensen gebracht: Hij nam hun zonden op Zich en droeg hun straf. Wie dit gelooft mag eeuwig met Hem leven; niet door eigen verdiensten, maar uit genade!
           
Week 7: van 12 t/m 16 februari 2018

Lees elke dag: Johannes 1:18
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.


Maandag 12 februari 2018 – Jezus was en is mens
Lezen: Johannes 1:14-18

Jezus had, net zoals wij, een lichaam. Hij groeide op van kind tot volwassen man. Hij werd krachtig en werd vervuld met wijsheid. De genade van God was op Hem (Lukas 2:40). Hij was vermoeid van een tocht (Johannes 4:6) en na een periode van vasten kreeg Hij honger (Mattheüs 4:2). Toen Hij aan het kruis hing, had Hij dorst (Johannes 19:28). Zijn lichaam was zoals het onze.
De Heere Jezus kende vele emoties. Hij verwonderde Zich toen Hij het geloof van de hoofdman zag (Mattheüs 8:10); Hij weende bij de dood van zijn vriend Lazarus (Johannes 11:35); Hij heeft gebeden onder sterk geroep en tranen (Hebreeën 5:7).

Jezus was in alles aan ons gelijk, maar er was één uitzondering: Hij zondigde niet. Daarom kon Hij aan het einde van Zijn leven zeggen: “…zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf (Johannes 15:10).” Paulus verwees naar Jezus en schreef: “Hem Die geen zonde gekend heeft,… (2 Korinthe 5:21)” Petrus schreef over Jezus: “Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is (1 Petrus 2:22).” En Johannes schreef: “…en zonde is er in Hem niet (1 Johannes 3:5).” Jezus is onze Hogepriester ‘Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde (Hebreeën 4:15).’

Gebed
Heere Jezus, U hebt de veiligheid van de hemel verlaten en U bent mens geworden. U alleen kon de schuld van zonden dragen en zo de weg tot God vrij maken. Dank U wel.

Dagsluiting
Waarom is het zo belangrijk dat Jezus mens werd? Om de bemiddelaar te kunnen zijn tussen God en mensen! Daarom moest Jezus mens worden. God de Vader kan niet sterven, en een mens kan zichzelf niet redden. Alleen door mens te worden kon een goddelijke Persoon onze zonden dragen. In 1 Timotheüs 2:5-6 staat geschreven: “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.” Als mens vertegenwoordigt Jezus ons bij God. Hij is onze Advocaat. Hij heeft alle onderdelen van mens-zijn ervaren en begrijpt ons. Daarom kan Hij het voor ons opnemen.

Van kaft tot kaft
12 februari OT: Numeri 7-9 NT: Mattheüs 27:1-14 


Dinsdag 13 februari 2018 – Jezus was en is God
Lezen: Kolossenzen 1:15-18

Hoewel Jezus mens was, is Hij ook God. De tweede Persoon van de Drie-Eenheid had een bestaan in de hemel voordat Hij geboren werd als Jezus van Nazareth. Jezus Christus was actief betrokken bij de schepping van hemel en aarde. Hij was betrokken bij de geschiedenis van het volk Israël zoals beschreven is in het Oude Testament. Hoewel Hij mens geworden is, heeft Hij steeds Zijn goddelijkheid behouden.

Er zijn in de kerkgeschiedenis verschillende opvattingen geweest over de vraag: hoe kan het dat Jezus tegelijk God en mens was? In de geloofsbelijdenis van Nicea (AD 325) werd de goddelijke natuur van Jezus bevestigd: ‘Jezus is geboren, niet geschapen.’ Door Jezus zijn alle dingen geschapen en worden ze onderhouden, zoals geschreven staat in Johannes 1:1,3: “In het begin was het Woord (de Heere Jezus) en het Woord was bij God en het Woord was God … Alle dingen zijn door het Woord gemaakt en zonder dit Woord is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.”
 
Jezus is volledig God, zoals Paulus schrijft in Kolossenzen 1:19: “Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou.” Indien Jezus niet volkomen God was, had Hij de schuld van de zonde van de wereld niet kunnen dragen. Indien Hij de schuld van de zonde niet kon dragen, had niemand gered kunnen worden.

Gebed
Heere Jezus, door te sterven aan het kruis hebt U verzoening gebracht tussen God en mensen. Eens was ik Uw vijand, maar door Uw bloed mag ik tot God naderen. U bent de Enige Die me kunt redden. Wilt U me helpen om dit vandaag te bedenken?

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 1:15-17.
Wat zegt deze tekst over:
1. de Heere Jezus?
2. de Heere God?
3. de schepping?

Van kaft tot kaft
13 februari OT: Numeri 10-12 NT: Mattheüs 27:15-26


Woensdag 14 februari 2018 – Jezus is opgestaan uit de dood
Lezen: 1 Petrus 1:3-5

Nadat Hij vals werd beschuldigd, werd Jezus terechtgesteld tot de kruisdood. Hij werd gegeseld, werd aan een houten kruis genageld en stierf. Nadien werd Hij in doeken gewikkeld en in een graftombe gelegd die werd verzegeld. Na drie dagen is de steen van het graf weggerold door een hevige aardbeving. Toen bleek dat Jezus uit het graf was opgestaan. Jezus had Zijn discipelen voorspeld dat dit zou gebeuren (Mattheüs 16:21).

Na de opstanding verbleef Jezus nog veertig dagen in Zijn menselijk lichaam op aarde. Toen de discipelen Hem zagen, raakten ze Hem aan. Ze aten en dronken met Hem. Iedereen die gelooft dat Jezus voor onze zonden is gestorven en uit de dood is opgestaan, ontvangt kracht om wedergeboren te worden tot een levende hoop (1 Petrus 1:3). Deze hoop is dat we in de Heere Jezus een nieuwe toekomst ontvangen, waarin we samen met Hem voor eeuwig zullen leven. De Bijbel spreekt over een erfenis die voor ons is weggelegd vanaf het moment dat de Heere Jezus werd opgewekt uit de dood (1 Petrus 1:4). Hoewel onze lichamen nog niet gelijk zijn aan het opstandinglichaam van de Heere Jezus, zijn wij innerlijk levend gemaakt door de kracht waarmee Hij is opgestaan. 

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me hoop gaf toen ik wedergeboren werd. Ik heb nu een erfenis die voor mij in de hemel is weggelegd. Dank U dat U me de kracht geeft om te geloven dat U voor mijn zonde bent gestorven en dat U uit de dood bent opgestaan.

Dagsluiting
Lees Lukas 24:1-9. Enkele vrouwen gingen op de eerste dag van de week op weg om het lichaam van de Heere Jezus te balsemen. Toen ze bij het graf kwamen was Hij verdwenen. Twee mannen in blinkende klederen (engelen) spraken wonderlijke woorden:
1. Zoekt geen levenden bij de doden;
2. Jezus is opgewekt;
3. Hij heeft het jullie verteld;
4. Hij is de Zoon des mensen die moest overgeleverd en gekruisigd worden en die na drie dagen zou opstaan.
Omdat het verslag van de opstanding belangrijk is voor het christelijk geloof is dit in de vier evangeliën beschreven.

Van kaft tot kaft
14 februari OT: Numeri 13-15 NT: Mattheüs 27:27-44


Donderdag 15 februari 2018 – Jezus is opgevaren naar de hemel
Lezen: Handelingen 1:9-11

Toen Hij voor de Joodse Raad stond, sprak de Heere Jezus over Zijn hemelvaart: “Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God… (Mattheüs 26:64).” Wat Jezus hier van Zichzelf zei, begrepen de Joden onmiddellijk. Hij citeerde Daniël 7:13-14 waar staat: “Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen...” Hiermee bevestigde Jezus dat Hij de Messias was.

Jezus heeft Zijn discipelen voorbereid op de hemelvaart. Hij zei in Johannes 14:2-3: “In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” In het boek Handelingen wordt de hemelvaart van Jezus als een historische gebeurtenis beschreven. Terwijl de discipelen toekeken werd Hij ‘opgenomen’, totdat Hij in een wolk verdween.

Gebed
Heere Jezus, ik mag geloven dat U niet alleen bent opgevaren naar de hemel, maar dat U ook zit aan de rechterhand van de Vader.

Dagsluiting
De Heere Jezus is opgenomen in de hemel en is gaan zitten aan de rechterhand van de hemelse Vader. We kunnen dit geloven omdat de Bijbel hierover spreekt. De Heere Jezus heeft het gezegd en mensen hebben dit ook gezien. Zoek een paar teksten op: Daniël 7:13-14, Handelingen 7:52-56 en Mattheüs 26:62-65. Wat hebben deze teksten met elkaar gemeen?

Van kaft tot kaft
15 februari OT: Numeri 16-18 NT: Mattheüs 27:45-66


Vrijdag 16 februari 2018 – Jezus komt terug
Lezen: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

Het beeld van de Messias in het OT was onzeker. Sommige profetische passages spreken over de Messias als nederige dienaar (bv. Jesaja 53:5), andere teksten beschrijven een verheerlijkte en machtige Koning (Daniël 7:14). Joodse geleerden dachten daarom dat er sprake was van twee personen. Maar met het NT weten we dat het gaat om dezelfde Persoon. De Heere Jezus kwam de eerste keer naar de wereld als een nederige Dienaar en stierf voor de zonden van de mensen. Nadat Hij opstond uit de dood, is Hij opgevaren naar de hemel, om te zitten aan de rechterhand van God de Vader. Op een dag in de toekomst zal Hij naar de aarde terugkeren als een machtige Koning. Dan zal Zijn Koninkrijk op aarde gekomen zijn.

In 1 Thessalonicenzen 4:16-17 staat dat Jezus Christus terugkomt nadat Hij alles heeft voorbereid voor Zijn Koninkrijk. De wederkomst van de Heere Jezus is de hoop van de gelovigen. Voor de wereld komt die dag als een dief in de nacht, onverwachts. Aan deze dag zullen tekenen voorafgaan: er zal een luid bazuingeschal zijn, de zon zal verduisterd worden, de maan zal zonder glans zijn, er zullen vallende sterren zijn, de machten in de hemel zullen wankelen (Mattheüs 24:29-31;44).

Gebed
Heere Jezus, dank U dat ik mag weten dat Uw Koninkrijk komt en dat ik dan mag zijn waar U bent.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 24:29-31,44. De Heere Jezus leerde Zijn discipelen dat Hij op de wolken terugkomt. Mattheüs schreef dit op, opdat jij gelooft dat de hemelvaart en de wederkomst van Jezus geen verzonnen verhalen zijn. De hemelvaart is echt gebeurd en de wederkomst zal werkelijk plaatsvinden. De Heere Jezus wil dat je trouw en verstandig bent, want Hij zal komen op een uur dat je het niet verwacht. Hij heeft geleerd dat je niet bang hoeft te zijn. Hij sprak tot Zijn discipelen: “Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven (Lukas 12:32).”
           
Van kaft tot kaft
16 februari OT: Numeri 19-21 NT: Mattheüs 28


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
17 februari OT: Numeri 22-24 NT: Handelingen 1
18 februari OT: Numeri 25-27 NT: Handelingen 2:1-36

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Als mens vertegenwoordigt Jezus ons bij God. Hij is onze Advocaat. Hij heeft alle onderdelen van mens-zijn ervaren en begrijpt ons. Daarom kan Hij het voor ons opnemen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring