Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 8

Week 8: De mens, naar Gods beeld geschapen

In het begin schiep de Heere God de hemel en de aarde. Als hoogtepunt van de schepping heeft God de mens gemaakt: man en vrouw waren één mooi geheel. Deze week denken we terug aan de mens zoals God hem bedoelde. Nog steeds dragen mensen het beeld van God in zich. Wie Jezus kent en volgt mag zich uitstrekken naar het oorspronkelijke doel dat God met mensen heeft: leven voor Gods aangezicht tot Zijn eer en heerlijkheid. 
           
Week 8: van 19 t/m 23 februari 2018

Lees elke dag: Genesis 1:26-27
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.


Maandag 19 februari 2018 – De oorsprong van de mens                                            
Lezen: Genesis 1:24-28

Aan het begin van alle dingen heeft de Heere God de hemel en de aarde geschapen. In de Bijbel staat beschreven hoe dit gebeurde en hoe lang de schepping duurde. Aan het begin van elke scheppingsdag staat er dat God sprak. Zo kwam de schepping van de aarde tot stand: het licht, het uitspansel, het groene gewas, sterren en planeten, de vissen, de vogels en allerlei dieren. En telkens opnieuw zag God dat het goed was.

Aan het einde van dag zes werd de mens geschapen. De Heere God overlegde bij Zichzelf, want de mens zou een bijzondere plaats innemen. God zegende de mens en gaf hem de opdracht om te heersen over de schepping. Daar de mens werd geschapen om God te verheerlijken, is het zijn doel om voor God te leven. Dit geeft hem diepe vreugde. Wanneer we in de Heere Jezus geloven, ervaren we dat. Hij heeft gezegd: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed (Johannes 10:10).” De Heere Jezus heeft het oorspronkelijke doel van de schepping hersteld. 

Gebed
Vader in de hemel, U bent de Heer van mijn leven. U bent de God die ik dien. U bent mijn Schepper.

Dagsluiting
Lees Johannes 10:7-15. De Heere Jezus zei: Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnen komt zal hij behouden worden. Alleen de Heere Jezus kan dit zeggen, omdat Hij de Enige is die de mens terugbrengt tot zijn oorspronkelijke doel: de mens is geschapen om God te verheerlijken. Alleen in vrijheid van vergeving van zonden mag je vrij tot God gaan. Alleen in Jezus ontvang je eeuwig leven. Alleen door Hem kom je thuis bij de hemelse Vader. Indien je nog niet bij de Heere Jezus hoort, kun je de keuze maken die je leven verandert.

Van kaft tot kaft
19 februari OT: Numeri 28-30 NT: Handelingen 2:37-47 


Dinsdag 20 februari 2018 – De natuur van de mens
Lezen: 1 Thessalonicenzen 5:23

De mens is anders dan dieren. De mens werd net als dieren uit de aarde gemaakt. Nadien blies God Zelf de levensadem in hem. Zo werd de menselijke ziel totaal anders dan die van dieren. De mens die God maakte, was prachtig. Hij was perfect naar ziel, lichaam en geest. De eerste mens was geestelijk levend: door zijn perfecte natuur was hij in staat om met God te praten. Aan het einde van de dag wandelde God met de mens in de tuin (Genesis 3:8). Dat was heel gewoon.

Kort nadat hij werd geschapen, zondigde de mens. Vanaf dat moment veranderde het lichamelijk leven van de mens. De mens zou voortaan sterven. Toen de mens zondigde kwam ook een einde aan zijn geestelijk leven. De mens werd van God gescheiden. Mensen konden niet meer dicht bij God komen. Toen de Heere Jezus aan het kruis stierf, heeft Hij de kloof tussen God en mensen overbrugd. Alleen Hij was in staat om de macht van de dood te breken. Wie in Hem gelooft, mag dicht bij God komen. Dit staat in 1 Johannes 5:11-12: “En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft (gelooft), heeft het leven.”

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U de macht van de dood hebt verbroken. Ik mag weten dat ik nu en in de eeuwigheid bij God mag zijn.

Dagsluiting
Lees Romeinen 7:14-26. In dit tekstgedeelte lezen we hoe de apostel Paulus zich uitstrekt naar een nieuw leven. Hij ervaart dat hij wel het goede verlangt, maar niet in staat is om het ook werkelijk te doen. Dat is de strijd van de zonde in onze ziel. We willen wel, maar op een of andere manier falen we. Dit komt door de zondeval. God heeft alles goed gemaakt. De eerste mens was perfect gelukkig. Maar toen de zonde in de wereld kwam, en ook de dood, werd de natuur van de mens beschadigd. Alleen de Heere Jezus kan dit herstellen. Daarom schreef Paulus: “Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.”

Van kaft tot kaft
20 februari OT: Numeri 31-33 NT: Handelingen 3


Woensdag 21 februari 2018 – Geschapen naar het beeld van God
Lezen: Romeinen 8:28-30

De mens heeft bijzondere eigenschappen. Met zijn verstand denkt hij na en redeneert hij. Veel meer dan de dieren, is hij in staat om informatie te verzamelen. Dit doet denken aan de kennis die bij God is. Het geweten is het morele bewustzijn van de mens. Hierdoor heeft de mens het vermogen om het goede van het kwade te onderscheiden. Dit doet denken aan de kennis van goed en kwaad die bij God is. Emoties geven diepgang aan relaties; de mens voelt met anderen mee. Dit doet denken aan de perfecte relatie die bij de Heere God aanwezig is: de harmonie tussen Vader, Geest en Zoon.

Door de zondeval is het beeld van God in de mens gebroken. De zonde maakt dat we niet altijd het goede van het kwade kunnen onderscheiden. We zijn beperkt in ons denken en relaties zijn soms moeizaam. Toch mogen we de hoop vasthouden, want er komt een dag waarop het beeld van God in ons hersteld zal zijn, zoals Paulus zegt in Romeinen 8:29: “Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn,” en in 1 Korinthe 15:49: “En zoals wij het beeld van de stoffelijke (de eerste mens) gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse (de Heere Jezus) dragen.”

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat wanneer U naar me kijkt, U de Heere Jezus in me ziet. Ik mag veranderen omdat U me hebt bestemd om zoals de Heere Jezus te zijn.

Dagsluiting
Lees Romeinen 8:26-30. We zijn geschapen naar het beeld van God. Dat staat in het boek Genesis beschreven. God zei, nadat Hij de mens geschapen had, dat het zeer goed was. De zonde die in de wereld heerst, maakt dat je nauwelijks merkt dat mensen naar het beeld van God zijn geschapen. Ook wanneer je naar je eigen leven kijkt, mist er vaak wat. In de tekst die je las staat dat, wanneer je niet meer weet wat je moeten bidden, de Heilige Geest voor je bidt. Dit is een troostende gedachte. Niet alleen bidt Hij, ook zucht Hij met je mee. Indien de Heere Jezus in je woont, mag je weten dat er een dag komt dat je samen met Hem voor eeuwig zult leven.

Van kaft tot kaft
21 februari OT: Numeri 34-36 NT: Handelingen 4:1-22


Donderdag 22 februari 2018 – Vertegenwoordiger van God
Lezen: Kolossenzen 3:12-17

Omdat mensen naar het beeld van God geschapen zijn, vertegenwoordigen zij God op deze aarde. Overal waar mensen zijn, verspreiden ze het beeld van God en laten ze zien dat God regeert. Als vertegenwoordigers van God krijgen mensen de opdracht om goed voor de aarde te zorgen. In Psalm 8 staat: “U doet hem heersen over de werken van Uw handen,…” Door zorg te dragen voor de natuur, verheerlijken mensen de Heere God.

Als beelddrager van God ben je een vertegenwoordiger van de Koning van het heelal en heb je respect voor alle mensen, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen. Ieder van ons is wonderlijk geschapen en wordt in Jezus Christus tot relatie met de Heere God hersteld. Als kind van de Allerhoogste God, heb je een bijzondere opdracht gekregen: mensen vertellen dat ze in de Heere Jezus eeuwig leven ontvangen.

Als beelddrager van God heb je in de Heere Jezus kracht ontvangen om een nieuw leven te leiden. Toen je nog zonder God was, leefde je met leugen, onreinheid en hebzucht. Maar nu de Heere Jezus in je woont, mag je leren van Zijn goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Je bent in staat om anderen te vergeven, zoals Hij jou vergeven heeft.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren om dankbaar te zijn en alles wat ik doe, voor U te doen?

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 3:5-11. In vers 10 staat dat je de nieuwe mens moet aandoen. De Heere Jezus is de volmaakte mens. Wanneer je over de woorden van de Heere Jezus nadenkt, en ook in toepassing brengt wat Hij geleerd heeft, mag je ‘nieuw’ worden. Paulus geeft hier een voorbeeld van. Hij zegt: “Doe niet meer zoals je vroeger deed. Zoek niet meer naar hoererij, onreinheid, hebzucht, … wees niet langer boos, let op wat je zegt, lieg niet meer. De Heere Jezus zal je hierbij helpen. Strek je uit naar Hem: Hij is immers in alles en overal aanwezig. Laat je door Hem en zijn Woorden onderwijzen, dan zal het goed met je gaan…” Vraag in gebed aan de Heere God om je daarbij te helpen.

Van kaft tot kaft
22 februari OT: Deuteronomium 1-2 NT: Handelingen 4:23-37


Vrijdag 23 februari 2018 – De toekomst van de mens
Lezen: Mattheüs 25:31-46

De mens is geschapen om voor eeuwig te leven. Dit zal een leven zijn met of zonder de Heere God. Iedereen weet dat dit aardse leven eindigt in de dood. Ons lichaam sterft, maar onze ziel leeft verder. De Bijbel leert dat er leven is na de dood. Waar je dit leven doorbrengt bepaal je hier op aarde. Je kunt de keuze maken om in de Heere Jezus te geloven. Indien je deze keuze niet maakt, ben je na dit leven voor eeuwig van God gescheiden. In Johannes 3:16 sprak Jezus: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Het geloof in de Heere Jezus bepaalt of je al dan niet voor eeuwig bij Hem zult zijn.

De Heere Jezus vertelde Zijn discipelen over de toekomst, dat Hij zal terugkomen in heerlijkheid en Zich zal neerzetten op een troon. Hij zal mensen oordelen en hen die geloven scheiden van hen die niet geloven. Deze laatste groep zal heengaan naar de eeuwige straf. Over deze plaats van pijniging is weinig bekend. Maar de hemel staat meerdere malen in de Bijbel beschreven als een plaats waar alles nieuw zal zijn. In het boek Openbaring wordt deze plaats beschreven als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met een heilige stad. Deze stad, het nieuwe Jeruzalem, zal de centrale plaats van aanbidding zijn (Openbaring 21:1-5).

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik mag weten dat ik eeuwig leven heb, want ik geloof in U.

Dagsluiting
Lees Openbaring 21:1-5. De Bijbel is duidelijk over de toekomst van de mens. Het eeuwige leven zal een leven zijn op aarde. Niet de aarde zoals we die nu kennen, maar een nieuwe aarde. De Heere God zal er bij mensen wonen, net zoals Hij dat deed aan het begin van de schepping. Er zal geen verdriet meer zijn; er zal geen dood meer zijn; er zal geen moeite meer zijn. De eerste dingen, het leven zoals we dat nu ervaren, zullen voorbij zijn. De Heere Jezus zegt in vers 5: “…deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.” Er komt een dag dat we het met onze eigen ogen zullen zien.
           
Van kaft tot kaft
23 februari OT: Deuteronomium 3-4 NT: Handelingen 5:1-26


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
24 februari OT: Deuteronomium 5-6 NT: Handelingen 5:27-42
25 februari OT: Deuteronomium 7-9 NT: Handelingen 6

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
(Joh. 3:16)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring