Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 9

Week 9: Zonde

Zonde is veel meer dan fouten maken. Zonde betekent dat het doel waarvoor mensen zijn geschapen niet wordt bereikt. Omdat ieder van ons naar het beeld van God is geschapen, functioneren we optimaal wanneer we met ons leven God verheerlijken. De Heere Jezus heeft ondanks ons onvermogen, het mogelijk gemaakt om de weg naar God terug te vinden. Indien we onze zonden belijden, toont Hij de weg naar de Vader. Indien we onze zonden belijden, brengt Hij ons thuis.
           
Week 9: van 26 februari t/m 2 maart 2018

Lees elke dag: 1 Johannes 1:9
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.


Maandag 26 februari 2018 – Wat is zonde?                                                    
Lezen: Exodus 20:1-17

De Heere God is eeuwig goed in Zijn karakter; Hij is zonder zonde. Mensen zondigen wel. Er is maar Eén Persoon geweest die in staat was om niet te zondigen: Jezus Christus. De Heere God haat de zonde omdat zonde het tegenovergestelde is van Wie en hoe Hij is.

De hedendaagse mens lacht om de zonde. Voor de Heere God is zonde zo ernstig dat Hij Zijn Eigen Zoon naar de wereld heeft gezonden om de zonde weg te nemen. We moeten zonde niet licht nemen. In de Bijbel lezen we over zonde: het is wetteloosheid (leven zonder enige wet: 1 Johannes 3:4), het is overtreding (Efeziërs 2:1), het is kwaad (Psalm 51:6).
Maar de meeste mensen denken dat ze niet zondig zijn. Ze vergelijken zichzelf met iemand anders en zeggen: “Ik ben zo slecht niet als die ander.” De meesten zijn slim genoeg om zich niet te vergelijken met iemand die beter is dan zij.
 
De Heere God wil niet dat mensen zich met elkaar vergelijken. Hij gaf de juiste maatstaf, namelijk de tien geboden (Exodus 20:1-17). Deze wetten weerspiegelen je gedrag (bv. gij zult niet doodslaan: vers 13), je houding tegenover God (vers 1-11) en tegenover andere mensen (bv. gij zult niet begeren: vers 17). Iedereen heeft deze wetten overtreden. Dat komt omdat de zonde in mensen aanwezig is (Romeinen 3:23).

Gebed
Vader in de hemel, U bent eeuwig goed. U gaf aan mensen een oplossing voor hun zonden. Dank U wel daarvoor.

Dagsluiting
Lees Romeinen 3:23-24: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” Ieder van ons heeft gezondigd. Misschien werpt iemand op: “Ja maar, ik heb nooit een moord gepleegd,” of: “ik heb nooit echtbreuk gepleegd,” maar is wel jaloers op zijn buurman omdat deze in een duurdere wagen rijdt. Dan heeft hij zich toch schuldig gemaakt aan het tiende gebod: “Gij zult niet begeren…” Zo heeft iedereen wel in één of ander opzicht gezondigd. Niemand gaat vrijuit.
De Heere God is heilig. De Heere God is rechtvaardig en moet de zonde straffen. In plaats van ons te straffen, heeft Hij Zijn Zoon gestraft. De apostel Petrus schreef het zo: “De Heere Jezus heeft Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen (1 Petrus 2:24).

Van kaft tot kaft
26 februari OT: Deuteronomium 10-12 NT: Handelingen 7:1-22 


Dinsdag 27 februari 2018 – De oorsprong van de zonde: de val van de engelen
Lezen: Judas 3-6

Voor de zondeval van de mens is er in de engelenwereld iets gebeurd. Er staan in de Bijbel twee teksten over de val van een schitterende engel. In het boek Ezechiël staat in beeldspraak over hem geschreven. Ezechiël schreef woorden van God voor de vorst van Tyrus: “U was in Eden, de hof van God;… U was een cherub (engel) die zijn vleugels beschermend uitspreidt;… u was op Gods heilige berg,…, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd;….daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed u verdwijnen, beschermende cherub,…Ik wierp u ter aarde…. (Ezechiël 28:12-19). ”

Een gelijkaardige tekst vinden we in het boek van de profeet Jesaja, die een oordeel uitsprak over de vorst van Babel. Zowel Ezechiël als Jesaja hebben als profeten iets laten zien over de strijd in de hemelse gewesten. Dit was een strijd die zich afspeelde achter de wereldmachten van de tijd waarin zij leefden. Jesaja schreef het volgende: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En u zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen … ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil (Jesaja 14:12-15)!”

Gebed
Vader in de hemel, U hebt alles goed geschapen. Maar in de engelenwereld is wat verkeerd gelopen. Wilt U me inzicht geven om dit te begrijpen?

Dagsluiting
Lees Job 1:6-12. Satan was een engel, geschapen om dicht bij de Heere God te leven. Maar hij werd zeer trots in zijn hart. Hij wilde zich gelijk stellen aan God. De Heere God duldt niemand naast Zich. Satan en een deel van de engelen die hij in zijn val meesleurde, werden vijanden. Sindsdien is Satan er op bedacht om zoveel mogelijk mensen te verleiden om aan de Heere God ongehoorzaam te zijn.
Lees Zacharia 3:1. In dit boek zie je hoe de satan de hogepriester Jozua stond aan te klagen.
Blijkbaar is één van de bezigheden van de satan om mensen die naar het beeld van God geschapen zijn, van de Heere God te scheiden. Dit zal hij doen door hen aan te klagen voor de troon van God en door hen tot zonde te verleiden. Hij voert een listig plan uit om mensen tegen hun Schepper, de God van Israël, op te zetten.

Van kaft tot kaft
27 februari OT: Deuteronomium 13-15 NT: Handelingen 7:23-60


Woensdag 28 februari 2018 – De oorsprong van de zonde: de val van de mens
Lezen: Genesis 3:1-8

Kort na de schepping nam God de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. God legde toen aan Adam het gebod op: “Van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:16-17).” Toen Adam en Eva van deze boom aten, werden ze ongehoorzaam aan het gebod dat God hen gegeven had. De satan, in de gedaante van een slang, verleidde hen en sprak: “Op de dag dat u daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden en zult u als God zijn, goed en kwaad kennend (Genesis 3:5).” De satan wilde als God zijn, en dit werd zijn ondergang. Met een leugen heeft hij de mens doen zondigen.

In een twistgesprek met de Joodse leiders noemde de Heere Jezus de satan de vader van de leugen (Johannes 8:44). Zoals de satan de eerste mensen met leugen verleidde, brengt hij nog steeds op dezelfde manier mensen in verwarring. Alle pijn, al het kwaad, al het lijden dat in de wereld aanwezig is, vindt zijn oorsprong hierin: toen Adam en Eva ongehoorzaam werden aan de Heere God in de hof van Eden. Niet alleen Adam en Eva, maar elke mens die na hen zou geboren worden, werden door zonde aangetast.

Gebed
Vader in de hemel, wilt U mijn hart behoeden voor de leugens waartoe de satan me probeert te verleiden?

Dagsluiting
Lees Genesis 3:1-8. Het verslag in Genesis 3 is gekend als de zondeval van de mens. De satan, in de gedaante van een slang, ging tot de vrouw met een leugen. God had gezegd: “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,…” Omdat de vrouw op de leugen van de slang reageerde, werd de bedoeling van de slang alleen maar duidelijker toen hij zei: “Gij zult geenszins sterven…” De Heere God had aan de mens één verbod gegeven. Adam en Eva kozen om ongehoorzaam te zijn. Wat de satan aan het begin van de schepping deed, herhaalt hij voortdurend. Hij komt naast ons staan en zegt: “God heeft zeker wel gezegd; of duidelijker: wat God zegt is niet waar…”
Aan het einde van de tijd zal de satan zeer veel verwarring brengen, maar zij die bij de Heere Jezus horen, zullen overwinnen. In het boek Openbaring  staat geschreven: “Nu is gekomen de zaligheid, kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft (Openbaring 12:10-12).”

Van kaft tot kaft
28 februari OT: Deuteronomium 16-18 NT: Handelingen 8:1-25


Donderdag 1 maart 2018 – De zondige natuur
Lezen: Romeinen 5:12

Sinds de zondeval heeft elke mens een zondige natuur. Dit betekent niet dat mensen alleen maar het kwade doen. Sommige mensen doen veel goede dingen. De mens zondigt omdat hij een zondige natuur heeft. Koning David schreef in Psalm 51:7: “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.” Dit betekent niet dat zijn moeder meer dan anderen gezondigd heeft, maar dat hij net zoals alle mensen, als zondaar werd geboren. Je bent geen zondaar omdat je zondigt. Je zondigt omdat je zondaar bent.

Uit jezelf kun je niets doen voor God. Misschien leid je een goed leven voor de ogen van mensen, maar voor God is al wat je doet als ‘een bezoedeld kleed’ (Jesaja 64:6). Elk deel van je leven is door de zonde aangetast: je verstand, je emoties, je verlangens, je hart, je motivaties, en je lichaam. Je hele leven is aangetast door en onderworpen aan de zonde en daardoor sta je schuldig. Door die ene handeling van ongehoorzaamheid werd Adam schuldig, en deed hij de hele mensheid schuldig staan. Deze schuld wordt bij de geboorte overgedragen van de ene mens op de andere. Dit is wat Paulus zegt in Romeinen 5:12.

Gebed
Vader in de hemel, indien de Heere Jezus niet het offer aan het kruis van Golgotha had gebracht, zou ik nog steeds in zonde leven. Maar U hebt me bevrijd van de macht van de zonde. Er is vergeving, telkens opnieuw. Ik ben niet langer schuldig. Dank U wel hiervoor.

Dagsluiting
Toen Adam zondigde, zijn voor de Heere God alle mensen schuldig geworden aan de zonde.
Maar God Zelf heeft voor een oplossing gezorgd.
Indien je vindt dat je niet schuldig bent aan de zonde van Adam, heb je ooit wel eens met je houding of met je gedrag de wetten van God overtreden. Iedereen is schuldig aan de fouten die hij maakt en ervaart de nood om zijn relatie met God te herstellen. God zorgde ervoor dat deze fouten kunnen hersteld worden. De Heere Jezus was de Enige Die nooit zondigde. Alleen Hij kan de ongehoorzaamheid van mensen herstellen. Hij geeft de oplossing.

Van kaft tot kaft
1 maart OT: Deuteronomium 19-21 NT: Handelingen 8:26-40


Vrijdag 2 maart 2018 – Iedereen zondigt
Lezen: Romeinen 8:1,2

In 1 Koningen 8:46 staat geschreven: “Er is immers geen mens die niet zondigt.” En Psalm 14:3 zegt: “…er is niemand die goed doet, zelfs niet één.” En Johannes schreef in zijn brief: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons (1 Johannes 1:8).” We staan allemaal schuldig voor God. Toen Adam at van de verboden vrucht, strafte God hem met de dood (Genesis 2:17). De dood is het gevolg van de zonde. Zoals Paulus schreef in Romeinen 6:23: “Want het loon van de zonde is de dood,…” 

God gaf de oplossing voor de zonde in de Heere Jezus. We zijn bevrijd van het oordeel dat de zonde over ons leven bracht. Toen Hij stierf aan het kruis heeft de Heere Jezus onze zonden op Zich genomen. Als je dit gelooft, ontvang je nieuw leven (1 Petrus 2:24). Er is geen veroordeling meer (Romeinen 8:1). Stop je dan met zondigen? Neen. Je zondigt nog, ook nadat je kind van God bent geworden. Je positie in Christus staat echter vast. Je bent vergeven omdat de Heere Jezus stierf voor al je zonden. Wanneer je zondigt, vind je vergeving bij God, want “Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johannes 1:9).

Gebed
Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat U me niet veroordeelt. Ik ben vrij en mag voor eeuwig bij U zijn. U leert me om, telkens ik zondig, bij U te komen en vergeving te vragen. U bent zo goed voor me.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 1:8-9. Het is goed om te weten dat de zonde die we doen niets zal veranderen aan het feit dat we kinderen van God zijn. Wanneer we zondigen maken we God verdrietig. Hij zal ons niet afwijzen, of ons aan ons lot overlaten. Zoals een goede Vader dat doet, zal Hij ons helpen om gehoorzaam te zijn. De Bijbel noemt dit tuchtiging. De Heere God plaatst ons onder Zijn discipline, “en,” staat er geschreven, “Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid (Hebreeën 12:10).”
Zonde tast relaties aan. Wie uit God geboren is, maakt er geen gewoonte van om te blijven zondigen (1 Johannes 3:9). Vraag in gebed dat God je helpt om met zondige gewoonten te breken. Gehoorzaamheid aan de Heere Jezus maakt dat verbroken relaties worden hersteld.
           
Van kaft tot kaft
2 maart  OT: Deuteronomium 22-24 NT: Handelingen 9:1-19


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
3 maart OT: Deuteronomium 25-27 NT: Handelingen 9:20-43
4 maart OT: Deuteronomium 28-30 NT: Handelingen 10:1-33

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer je zondigt, vind je vergeving bij God, want “Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johannes 1:9).

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring