Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 10

Week 10: Het geschenk van onze redding

Om mensen de zonden te vergeven, heeft de Heere God de hoogste prijs betaald: Zijn Zoon Jezus stierf aan het kruis om de schuld voor de zonde te betalen. Hij deed dit in onze plaats. Hij deed dit bijna 2000 jaar geleden. Velen gaan hieraan voorbij, ware het niet dat sommigen door de kruisdood van Jezus plots gegrepen zijn. Ze horen het Evangelie ‘toevallig’ en het laat hen niet meer los. Deze week denken we na over de ‘wedergeboorte’. Het gebeurt niet ‘toevallig’, want God bewerkt dit in harten van mensen.
           
Week 10: van 5 t/m 9 maart 2018

Lees elke dag: Efeze 2:8-9
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.


Maandag 5 maart 2018 – Onze redding is een geschenk        
Lezen: Johannes 1:12-13         

Aan het begin van het Johannes evangelie staat geschreven hoe je een kind van God wordt: je bent een kind van God wanneer je de Heere Jezus aanneemt, en dit doe je wanneer je Hem erkent als Degene Die je van je zonden heeft gered.
‘Niet uit bloed’ betekent: kind van God wordt je niet omdat je ouders christen zijn. Ouders voeden kinderen op, leren hun hoe te leven maar dit maakt hen niet tot een kind van God.
‘Noch uit de wil van vlees’ betekent: je kunt jezelf niet tot kind van God maken. Je kunt niet, door goede werken te doen, tot God opklimmen om gered te worden. Je kunt je eigen zonden niet vergeven.
‘Noch uit de wil van een man’ betekent: geen mens maakt dat iemand anders een kind van God wordt. Ouders kunnen het niet voor hun kinderen bewerken, noch de predikant of dominee voor de mensen in hun kerk.

Enkel ‘zij die uit God geboren zijn,’ zijn kind van God geworden. Alleen God kan iemand tot Zijn kind maken door zonden te vergeven en wedergeboorte te wekken. Alleen God geeft nieuw leven. Kind van God word je niet door lid te worden van een bepaalde kerk of door een bepaalde ceremonie te volgen. Het is een geschenk van God. Alleen het geloof in de Heere Jezus maakt iemand tot een kind van God.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U aan mensen de redding geeft.

Dagsluiting
Lees Johannes 11:17-27. Het is de Heere God Die initiatief neemt om mensen te redden. God redt je niet omdat je goed leeft. De hemel is een geschenk dat je niet kunt verdienen. Eigenlijk verdien je (de eeuwige dood) te sterven. Maar de Heere God heeft Zijn Zoon naar deze wereld gestuurd om in jouw plaats te sterven. Hij heeft de straf voor de zonde op Zich genomen, zodat jij vrijuit gaat. Het enige wat nodig is, is dat je dit gelooft. Aan het graf van Lazarus heeft de Heere Jezus aan Marta verteld: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” Deze vraag stelt de Heere Jezus ook aan jou. Wat is je antwoord?

Van kaft tot kaft
5 maart OT: Deuteronomium 31-32 NT: Handelingen 10:34-48


Dinsdag 6 maart 2018 – Vergeving van zonde
Lezen: Mattheüs 26:26-29

De Heere God heeft ervoor gekozen om mensen te redden van de dood. Hij was hiertoe niet verplicht. Hij heeft deze keuze gemaakt. God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig. Redding moet dan ook volmaakt rechtvaardig zijn. God is rechtvaardig en moet zonde straffen. Hij is heilig en kan de aanwezigheid van zonde niet verdragen. Mensen, die de zonde in zich dragen, kunnen niet tot een heilige God naderen.

In het Oude Testament zochten mensen verzoening met God door dieren te offeren. Wie voor zijn zonde vergeving wilde, offerde een dier. Het dier droeg de zonde van de mens. De persoon legde zijn hand op de kop van het dier. Hierdoor werd de schuld van de zonde van deze persoon op het dier overgedragen. Het oordeel van God werd op het onschuldige slachtoffer gelegd. Het oordeel van God over de zonde is de dood. God aanvaardde de dood van het dier in plaats van de dood van de persoon die vergeving zocht. 

Het offersysteem van het Oude Testament verwijst naar het offer van de Heere Jezus. Dit offer was volmaakt en moest maar één maal gebracht worden. Ieder mens die op de Heere Jezus vertrouwt, ontvangt vergeving van zonde.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U door Uw dood de straf voor mijn zonde droeg. Ik heb vergeving ontvangen. Ik ben vrij van schuld.

Dagsluiting
Lees Romeinen 6:22-23. In deze verzen staat in het kort het Evangelie beschreven. Alle mensen zijn zondaren. We zijn niet in staat om onszelf te redden. We hebben iemand nodig die ons daarbij helpt. Omdat zonde aanwezig is, is ieder mens schuldig voor God. Wie zondigt moet sterven want de straf voor de zonde is de dood. Maar de Heere God gaf een oplossing. Hij zorgde er voor dat Zijn Zoon de straf voor onze zonden droeg. Indien we geloven dat dit offer voor ons persoonlijk nodig was, zijn we bevrijd van de macht van de zonde, ook al is de zonde nog aanwezig in ons leven. De Heere Jezus is opgestaan uit de dood, en heeft zo de dood overwonnen. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader, en helpt ons, door de kracht van de Heilige Geest, om de zonde te overwinnen. We zijn vrijgemaakt van (de macht van) de zonde. De Heere Jezus helpt ons om datgene wat verkeerd is in ons leven af te leggen. Hij helpt ons om dag aan dag meer in dienst van God te komen. Dat noemt men de heiliging. Daarom zegt Paulus: “…u bent van de zonde vrijgemaakt en hebt uw vrucht die tot heiliging leidt,… (vers 22).” Hij noemt die vrucht in Galaten 5:22: “Want de vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

Van kaft tot kaft
6 maart OT: Deuteronomium 33-34 NT: Handelingen 11


Woensdag 7 maart 2018 – De prijs die Jezus voor onze redding betaalde
Lezen: Jesaja 53:1-7

Indien het offer van Jezus enkel voor vergeving van onze zonden was, zou onze redding maar gedeeltelijk zijn. Indien er enkel het offer was, waren we zoals Adam en Eva in de hof van Eden: zonder schuld maar met de mogelijkheid om te zondigen. Dan waren we, net zoals zij verplicht om een leven te leiden in perfecte gehoorzaamheid. Zijn wij in staat om niet te zondigen?
Daarom moest de Heere Jezus een leven leiden in perfecte gehoorzaamheid aan God, zodat de verdienste van deze perfecte gehoorzaamheid aan ons wordt toegerekend. God kijkt naar ons doorheen het leven van de Heere Jezus en daarom zijn wij voor God rechtvaardig.

De Heere Jezus was een man van lijden. Aan het kruis was Hij alleen en naast de pijn, angst en eenzaamheid, droeg Hij de toorn van God. Hij droeg niet alleen de schuld van onze zonde, God liet de straf en toorn voor de zonde op Zijn Zoon neerkomen. De Heere Jezus werd het voorwerp van intense haat voor zonde en wraak tegen de zonde, welke God had verdragen sinds de zondeval. Zeer groot was de macht van de duisternis die op Hem terecht kwam. Christus was de Enige Die dit kon dragen.

Omwille van het werk van Christus maakt de Heere God ons los uit de macht van de duisternis en brengt Hij ons in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon (Kolossenzen 1:13). Dàt is onze redding.

Gebed
Heere Jezus, alleen U kon de prijs voor mijn redding betalen. Dank U daarvoor.

Dagsluiting
Lees Jesaja 53:1-7. In vers 5 staat: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond,…” Jesaja leefde in de achtste eeuw voor Christus en schreef een profetie over een Redder die de straf van de zonde zou dragen. Dat is precies wat met de Heere Jezus gebeurde. Zijn handen en voeten werden doorboord. Jezus stierf door verstikking toen het kruis werd rechtgezet. Zijn armen droegen het gewicht van Zijn lichaam; Zijn borstkas werd omhoog geduwd wat het ademen bemoeilijkte. Om de ademhaling te vergemakkelijken kon Hij op Zijn voeten steunen, maar dit gaf pijn op de plaats waar Zijn voeten doorboord waren. Elke ademhaling bezorgde Hem intens veel pijn in armen en benen. Zijn rug, verwond door de geseling, drong in het kruishout bij elke ademhaling… “…en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen…” schreef Jesaja. Jezus heeft er voor gekozen om dit voor ons te doen.

Van kaft tot kaft
7 maart OT: Jozua 1-3 NT: Handelingen 12


Donderdag 8 maart 2018 – God bewerkt de wedergeboorte
Lezen: Handelingen 16:13-15

God gebruikt mensen om het Evangelie aan anderen te vertellen. Zo ging Paulus op pad om het Evangelie te brengen aan mensen in Filippi. Toen Lydia hoorde wat Paulus vertelde, gebeurde er iets buiten haar om: “En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.” Niet alle evangelieverkondiging is doeltreffend. Het is wel onze taak om het Evangelie zo goed mogelijk uit te leggen. De feiten van de redding zijn de volgende: Alle mensen zijn zondaren (Romeinen 3:23); het gevolg van de zonde is de dood (Romeinen 6:23); Jezus Christus stierf aan het kruis om de schuld van de zonde te dragen (Romeinen 5:8); wie dit gelooft ontvangt eeuwig leven. Alleen de feiten kennen is niet voldoende. Het is God die harten van mensen opent voor de boodschap die we brengen.

Wanneer de persoon de uitnodiging van het Evangelie heeft gehoord en tot God komt, is het God Die het hart verandert. Dan is hij of zij in staat om te geloven. Deze persoon is dan ‘geestelijk levend’ geworden. God brengt verandering in het hart. Deze verandering, hoewel niet altijd onmiddellijk tot stand gekomen, maakt dat een persoon zich anders zal gedragen.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U nieuw leven brengt in de harten van mensen.

Dagsluiting
Op het moment dat de Heere God je aanraakt verandert alles. Je bent een nieuw persoon geworden, zoals in 2 Korinthe 5:17 staat: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” Wanneer je ‘wedergeboren’ bent, ervaar je een nieuwe liefde voor God en voor mensen. Je bent spontaan bereid om aan God gehoorzaam te zijn (Johannes 14:15). Steeds meer gelijk je op de Heere Jezus en je draagt de vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22-23). Kun je anderen vertellen over deze wedergeboorte?

Van kaft tot kaft
8 maart OT: Jozua 4-6 NT: Handelingen 13:1-12


Vrijdag 9 maart 2018 – De bekering:  Berouw en geloof
Lezen: Lukas 19:1-10

De Heere God uitnodigt uit om bij Hem te komen. Hij verandert het hart. In het verhaal van Zacheüs zie je hoe de Heere Jezus initiatief nam. Zacheüs antwoordde op de uitnodiging en hij deed dit in berouw en geloof. De uitnodiging van de Heere Jezus was een persoonlijke uitnodiging. Het vroeg een persoonlijk antwoord. Zacheüs toonde oprecht berouw van zijn zonden en hij was bereid om de schade te herstellen. Hij besefte dat enkel de Heere Jezus hem kon redden. Hij keerde zich af van een verkeerde levensstijl en vertrouwde zich aan de Heere Jezus toe.

Het leven met Jezus heeft twee aspecten: berouw en geloof. Berouw en geloof zijn de twee zijden van een munt. Wanneer je tot Jezus komt, heb je spijt van je zonden. Hij is de Enige Die je redt en je helpt om te  veranderen. Wat je doet bij je bekering, is het begin van een proces. Ieder die een kind van God is geworden, heeft een hart van berouw en geloof. Het hoort bij het proces van heiliging. Telkens opnieuw hebben we Jezus nodig.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me helpt om het nieuwe leven in berouw en geloof te leven. Dank U wel dat U me leert om te wandelen dicht bij U.

Dagsluiting
Lees Handelingen 20:17-21. Paulus predikte het Evangelie van ‘bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.’ Bekering houdt in dat je je afkeert van zonden en je richt naar wat God wil. Geloof betekent dat je naar God gaat en Hem om vergeving vraagt. Je verwacht dat Hij je verandert. In dit geloof geef je toe dat je jezelf niet kunt redden, en dat je niet in eigen kracht kunt leven. Je gelooft dat de Heere Jezus dit geloof in jou bewerkt. De genade die God geeft is vergeving van zonde én daarna het vermogen om door de Heilige Geest een ander leven te (leren) leven.
           
Van kaft tot kaft
9 maart OT: Jozua 7-9 NT: Handelingen 13:13-25


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
10 maart OT: Jozua 10-12 NT: Handelingen 13:26-52
11 maart OT: Jozua 13-15 NT: Handelingen 14

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wat je doet bij je bekering, is het begin van een proces.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring