Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2018 - Week 11

Week 11: Leven met Jezus

Wie Jezus kent wil graag met Hem leven. Dat doe je dag aan dag en stap voor stap. Jezus zendt de Heilige Geest en leert je om dicht bij Hem te blijven. Hoe doe je dat? Door dagelijks in gebed met God te praten en Hem te ontmoeten wanneer je in de Bijbel leest. Zo leer je Hem beter kennen en toont Hij je hoe je dagelijks met Hem kunt wandelen.  

Week 11: van 12 t/m 16 maart 2018

Lees elke dag: Galaten 5:24-26
Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.


Maandag 12 maart 2018 – Leven met een goed geweten                               
Lezen: Lukas 15:11-32

De Heere Jezus heeft aan het kruis de straf voor onze zonden gedragen. Dit betekent niet dat, eens de Heere God de wedergeboorte in ons heeft bewerkt, we niet meer zondigen. Als we ongehoorzaam zijn, merken we dat we Gods goedkeuring kwijt zijn. We durven niet meer bidden; we hebben geen goed geweten.

Sinds onze wedergeboorte hebben we in de hemel een Advocaat. De aanklager, de satan, klaagt ons dag en nacht aan bij God (Openbaring 12:10). Maar aan de rechterhand van onze hemelse Vader staat onze Advocaat, de Heere Jezus. Wanneer we voor de Heere God komen, is het niet Jezus Christus Die ons aanklaagt, maar de duivel. De Heere Jezus pleit voor onze zaak en bidt voor ons. Onze liefhebbende Vader ziet voortdurend de doorboorde handen van Zijn Zoon. Op de aanklacht van de duivel antwoordt de Heere Jezus: “De straf voor deze zonde is gedragen. Het kruis is een voldongen feit. Ik heb hiervoor Persoonlijk betaald. Zijn/haar schuld is weg.” De Heere Jezus heeft voor ons vergeving gekregen. God komt niet meer op Zijn Woord terug. Wanneer ik zondig ben ik nog altijd een kind van God, maar ik ervaar de aanwezigheid van de Heere God niet meer. Jezus vertelde de geschiedenis van de verloren zoon om dit duidelijk te maken (Lukas 15). We mogen, net zoals de verloren zoon, God zoeken als onze Vader. We vinden bij Hem altijd vergeving.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me telkens opnieuw vergeeft. U bent zoals de vader van de verloren zoon. U ziet uit en wacht op me, totdat ik berouw heb over mijn zonden. U hebt me lief.

Dagsluiting
Lees het verhaal van de verloren zoon in Lukas 15:11-32. De zoon was bang om terug te gaan naar de vader. Toen hij terugkwam, zonden beleed en om vergeving smeekte, wachtte zijn vader hem op en herstelde hem in de familie. Zo mag ook jij na elke zonde terugkomen bij jouw Vader en Hem je zonden belijden. Satan probeert je daarvan te weerhouden, door je te doen geloven dat je Vader je niet hoort. En zolang je niet in Gods vergeving gelooft zal de satan je geestelijk verlammen. Wanneer je niet gelooft dat de hemelse Vader je vergeeft, is de Heilige Geest bedroefd en kan Hij je niet gerust stellen.
Wat God van je vraagt is dat je eerlijk bent. Je hoeft jezelf te rechtvaardigen, jezelf goed praten. Je mag je zonde bij de naam noemen. Dan ontvang je op dat moment de Vaderlijke vergeving van God. God is trouw – want Christus is gestorven en opgestaan; Hij vergeeft je en reinigt je van alle zonden … als je maar eerlijk bent en ze aan je Vader vertelt.

Van kaft tot kaft
12 maart OT: Jozua 16-18 NT: Handelingen 15:1-11 


Dinsdag 13 maart 2018 – Leven in gehoorzaamheid
Lezen: Numeri 14:1-12

Wanneer je niet toeziet hoe je leeft, word je ongehoorzaam. De Bijbel spreekt dan van het uitdoven van de Heilige Geest. Wanneer je een vlam bedekt, dan dooft hij; de pit is er nog, maar de vlam is uitgegaan. Het volk Israël kwam op het punt dat ze de Geest uitdoofden. Tienmaal twijfelden ze aan de woorden van de Heere God (Numeri 14:22). Tienmaal had de Heere God met hen geduld gehad, totdat ze opnieuw de keuze maakten om ongehoorzaam te zijn. Toch ging de Heere God met hen verder.

Gods Geest is geduldig. Hij heeft veel medelijden. Hij doet alles om ons tot gehoorzaamheid te brengen, maar Hij dwingt ons niet. Hij eerbiedigt onze persoonlijkheid en onze wil. Indien wij ongehoorzaam blijven, dan trekt de Heilige Geest Zich terug en zwijgt. Dit is tragisch voor een kind van God.

De Bijbel maakt een onderscheid tussen dode werken en goede werken. Indien wij gehoorzaam zijn, doen wij de werken die God tevoren heeft klaargemaakt (Efeziërs 2:10). Dit zijn goede werken. Wie zichzelf naar voor schuift, wiens drijfveer hoogmoed en egoïsme is, is bezig met dode werken. Maar goede werken zijn een gevolg van ijver om gehoorzaam te zijn aan de Heere Jezus.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om te worden zoals U? Ik heb U daarvoor nodig.

Dagsluiting
God is liefde. Als de liefde alles geeft, vraagt zij ook alles. De liefde duldt geen overspel. Geen enkel meisje zal zich geven aan een jongen die negentig procent van zijn leven en liefde geeft. Wanneer Hij met ons praat, vraagt God van ons een openheid zonder reserves. In Spreuken lezen we een vers waar God zegt: “Mijn zoon, geef mij je hart en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen (Spreuken 23:26).” Dit is de gehoorzaamheid die God zoekt. De Heere God vraagt je hart; dan opent Hij Zijn hemel. De volheid van de Heilige Geest zal over je komen. Maar wie alles berekent, zal deze schat niet bezitten. De liefde duldt geen reserves. Een leven van overgave begint bij het kruis: telkens opnieuw, dag aan dag.

Van kaft tot kaft
13 maart OT: Jozua 19-21 NT: Handelingen 15:12-41


Woensdag 14 maart 2018 – Leven in geloof
Lezen: Mattheüs 14:25-33

Een derde richtlijn voor het geestelijk leven is leven in geloof. De apostel Paulus gaf de opdracht: “Wandel door de Geest (Galaten 5:16),” en bedoelde dat we zouden leven in geloof. Wandelen doen we stap voor stap. Net zoals Petrus, toen hij uit het schip stapte om over het water naar Jezus te lopen. Wanneer wij gehoorzamen doen we dit omdat we geloven dat God doet wat Hij belooft. God helpt ons om te geloven en geeft kracht om met Hem te leven.
 
Wandelen door de Geest, dat is iets wat we voortdurend doen. Dat doen we niet alleen op zondag, maar alle dagen, van ogenblik tot ogenblik. In het geestelijk leven wandelen doen we stap voor stap. We nemen geen twee stappen tegelijk, we zetten niet de derde of de tiende stap voordat we de eerste genomen hebben. Als we vandaag God niet gehoorzamen in kleine dingen, kunnen we Zijn wil op lange termijn niet doen. Als we nu niet trouw zijn, wie zal ons de werkelijke rijkdommen van het hemels Koninkrijk toevertrouwen? We zijn geroepen om te leven in geloof en te vertrouwen dat Jezus nabij is.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U in me woont en me vandaag helpt om trouw te zijn.

Dagsluiting
Lees Efeziërs 4:17-32. Leven door de Heilige Geest is wandelen op de weg van bevrijding. God belooft dat wanneer je wandelt door de Geest, Hij je zal bevrijden van de macht die de zonde vroeger op je leven heeft gelegd. De kracht van de Geest vermindert het verlangen om de zonde te doen. Je kunt de zonde zelf niet overwinnen. Daarom leerde Paulus om het af te leggen en iets nieuws aan te doen. Het is niet voldoende om te strijden tegen verkeerde verlangens; je stelt er iets positiefs voor in de plaats. De oude natuur wordt langzamerhand verstikt en bedekt door de grotere kracht van de Heilige Geest die in je is.
Zo mag je rekenen op de kracht en de intelligentie van de Heilige Geest. Hij houdt je vast. Hij baant een weg. Hij doet je op je einddoel aankomen. Zoals een kind dat rekent op de kracht van zijn vader, die hem draagt wanneer het niet meer alleen verder kan, zo mag jij steunen op de hand van je hemelse Vader. Hij zal je leiden.

Van kaft tot kaft
14 maart OT: Jozua 22-24 NT: Handelingen 16:1-10

 

Donderdag 15 maart 2018 – Leven in gebed
Lezen: Mattheüs 6:9-13

Toen we een kind van God werden, kregen we nieuwe gewoonten. Eén van deze gewoonten is het gebed. Het gebed was een belangrijk onderdeel in het leven van de Heere Jezus. Hij leerde Zijn discipelen met eenvoudige woorden te bidden. De Heere God luistert naar ons gebed. Het is voor Hem belangrijk dat we met Hem praten.

De Heere Jezus heeft veel gebeden toen Hij op aarde was. Hij bracht veertig dagen in de woestijn door met bidden en vasten voordat Hij met Zijn bediening begon. Hij wilde Zich goed voorbereiden. Daarom moest Hij de duivel ontmoeten en overwinnen door de Heilige Geest. In Zijn driejarige bediening zonderde Hij zich vaak af om te bidden. Indien de Zoon van God het gebed zo nodig had, hoeveel te meer hebben wij dit nodig? 

De Heere Jezus leerde Zijn discipelen bidden: “Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiedde.” Het gebed van Jezus heeft een aantal kenmerken. We naderen tot een heilig God, dus is het gepast om berouw te hebben over onze zonden. Wij geloven dat Zijn Koninkrijk komt. We zeggen: “Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde.”

Gebed
Heere Jezus, ik wil vandaag met mijn hart dicht bij U blijven. Wilt U me hierbij helpen, alstublieft?

Dagsluiting
Lees Daniël 6:10-16. Wanneer je God liefhebt, geef je Hem veel van je tijd. Alles wat je aan God geeft, wordt een eeuwige schat in Zijn Koninkrijk. Tijdens je tijd hier op aarde is je gebed zeer kostbaar. Het is een waardevolle investering. Daniël bad drie maal per dag tot God, ook al werd hij met de dood bedreigd. Hoe waardevol is jouw tijd met God?
Gebed heeft soms geen woorden nodig. Dan is het een houding waarin je zonder ophouden met de Heere God verbonden bent. Je geniet van Zijn aanwezigheid. Je zoekt Hem. Je zingt een lied voor Hem.

Van kaft tot kaft
15 maart OT: Richteren 1-3 NT: Handelingen 16:11-24


Vrijdag 16 maart 2018 – Leven met het Woord van God
Lezen: Filippenzen 2:1-18

Je leeft maar één keer op deze aarde. Je tijd is kostbaar in alles wat je doet. Wanneer je dagelijks in de Bijbel leest, heb je een waardevolle richtlijn om naar te leven.

Je kunt de hele Bijbel lezen, van kaft tot kaft. De Heilige Geest brengt je op deze manier naar de volle waarheid, zoals de Heere Jezus beloofde (Johannes 16:13). De Heilige Geest wijst je dagelijks terecht en brengt je tot de waarheid terug. Hij beschermt je tegen de duivel, de wereld en de zonde in je leven. Hij openbaart je langzaam de geheimen van Zijn hart.

De woorden van de Heere Jezus helpen hierbij. Je begrijpt Zijn woorden vanaf het moment dat Hij in je leven is gekomen; vanaf de wedergeboorte. Paulus leert dat een kind van God ‘vrijgemaakt is van de zonde’ om de Heere God te dienen (Romeinen 6:18). Je hebt de gezindheid van de Heere Jezus gekregen en je leert voortaan om Zijn voorbeeld te volgen. Je strekt je uit om gehoorzaam te zijn zoals Hij dat was. Je dient anderen, zoals Hij gediend heeft. Je laat anderen voorgaan. Je leert discipline en met veel respect voor de Heere Jezus doe je wat Hij wil (zie Filippenzen 2:1-18).

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me Uw Woorden hebt gegeven. Ik wil ze lezen en ze in mijn hart bewaren.

Dagsluiting
Lees over de vrucht van de Heilige Geest in Galaten 5:22-26. De Heilige Geest helpt je om een kind van Gods Koninkrijk te zijn. Dat kun je niet  zelf bewerken. God bewerkt het in je. Het is Zijn kracht, het is Zijn genade, het is Zijn werk.  De wedergeboorte is een geschenk dat God geeft. Ook heiliging is een geschenk waarin God helpt om voor Hem te leven. De Heere God nodigt je uit om te geloven en om gehoorzaam te zijn aan Zijn plan. Hij spreekt tot je wanneer je in Zijn Woord leest, nadenkt over een Bijbelgedeelte of Bijbelverzen uit je hoofd leert. Hij geeft je kracht om aan andere mensen het Evangelie te vertellen en om het goede te doen. Indien je niet actief gehoorzaam bent aan de Heere Jezus, groei je niet. Indien je geen inspanningen doet om tijd voor God apart te zetten, ervaar je niet de vrede en vreugde die God heeft beloofd (Romeinen 14:17).
           
Van kaft tot kaft
16 maart OT: Richteren 4-6 NT: Handelingen 16:25-40


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
17 maart OT: Richteren 7-9 NT: Handelingen 17:1-21
18 maart OT: Richteren 10-12 NT: Handelingen 17:22-34

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Alles wat je aan God geeft, wordt een eeuwige schat in Zijn Koninkrijk.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring